Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
F l u t r o M a n (Alias van Ruud Posthuma - Vader van Amber Nannina)

Beschrijving

FlutroMan helpt VERBANNEN VADERS


Mijn Links

» De Volledige Rapportage
»Ouderverstoting
» Mijn Profiel
» Weblog Archieven
» Vrienden
» Home

Welkom op mijn Blog voor vaders die hun kind graag willen zien!

Deze Blog is met name voor vaders waarvan de ex-vriendin/vrouw het kind de vader ontzegt.  

Posted: 01:35, 13 January 2008
Comments (3) | Link

 

                                                                mijnreactie@upcmail.nl


Posted: 08:49, 30 June 2007
Link

De Stadia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ik schets  - gespiegeld aan mijn ervaring -  de stadia die je kunt doorgaan. Let wel, niemand is gelijk. Ik schets hier een proces dat 6 jaren heeft geduurd. Waarvan 4 á 5

jaren actieve stelselmatige ondermijning van mijn vaderschap.

 

1.  Verdriet

 

2.   Angst

 

3.   Boosheid

 

4.   Lusteloosheid

 

5.   Depressie

 

6.   Algemene desinteresse

 

7.   Gewichtsvermeerdering/gewichtsvermindering

 

8.   Vluchtgedrag

 

9.   Probleemherkenning

 

10. Rouwproces

 

11. Realiteitsbesef

 

12. Hulpverzoek

 

13. Herstelproces

 

14. Eigenbelang

 

15. Hernieuwde levenshouding


Posted: 05:46, 17 February 2006
Comments (0) | Link

Intentieverklaring

 

Hetgeen ik beoog is het delen van ervaring waar het gaat om scheiding met kind(eren) waarna de wederpartij het contact bemoeilijkt of onmogelijk tracht te maken, zoals in mijn geval.

 

Juridisch heb ik daar ruim 6 jaren (1998 - 2005) ervaring mee. Die jaren behelzen vele rechtszittingen met diverse kinderrechters, advocaten, kortgedingen, et cetera. 

 

Omdat ik daar positief mee om wil gaan, is iedereen welkom om informatie te vragen of advies te geven over alles wat zich in de periferie van het genoemde afspeelt.

 

Voor geïnteresseerden heb ik De Volledige Rapportage  (laatste aanpassing 4 mei 2012) over mijn zaak hier en via 'Mijn Links' beschikbaar gesteld.

 

Laat van je lezen en help elkaar!!! 


Posted: 12:18, 17 February 2006
Comments (1) | Link

Wat is mij eigenlijk overkomen! (synopsis)Op mijn 42ste kwam ik de moeder van ons kind tegen. Zij veinsde een (latex) condoomallergie om zo geen condoom of vrouwencondoom (dat van polyurethaan 
wordt gemaakt) 
te gebruiken. Zij raakte bewust en zonder overleg zwanger. Meerdere weken nadat zij dat wist, vertelde zij het kind te houden ongeacht
mijn gevoelens of ideeën daarover. Op dat moment had er toch 
op z'n minst een lichtje bij mij moeten gaan branden! Maar nee... ik was te netjes te
eerlijk en verrukt over mijn onverwachte vaderschap. Kort daarna heb ik haar ten huwelijk gevraagd, daar moest zij over nadenken.
Terugkijkend blijkt dat de aanstaande moeder van ons kind deze 'kans' gaandeweg opportuun in haar toekomstplannen heeft ingepast. Ik had niets door en te goeder 
trouw betaalde ik vervolgens gewillig aan alles mee, wij kochten zelfs een huis waar ik buitengewoon veel tijd en energie in heb gestoken. Nadat alles gekocht, betaald,
geregeld en verbouwd was, ben ik na een niet al te lange periode 'vrijwillig' ons huis uitgegaan. (Anneke dreigde mij met een kortgeding, om mij uit onze woning te 
laten zetten.) Voorgaande in de context van haar scheidingswens die zij inmiddels juridisch vorm had gegeven. Ik heb, zolang de situatie het toeliet, uitzonderlijk mijn
best gedaan de scheiding te voorkomen. Onder andere in de vorm van 'family counseling' o.l.v. een psycholoog en nog een aantal deskundigen. Anneke is voor de vorm,
maar hoofdzakelijk om haar belang niet te schaden, een aantal keer mee geweest. Mede omdat er een psycholoog bij kwam die Anneke in het verleden had behandeld,
en haar psychische makke dus kende, heeft zij dit vrij snel eenzijdig beeďndigd. Zijn kennis over haar werd haar zichtbaar te heet onder de voeten.

Kortom, als antwoord op mijn goed bedoelde insteek kreeg ik slechts tegenwerking, verwijten en beschuldigingen, hetgeen haar opzet in deze zaak verduidelijkte. Daarbij
komt dat zij pertinent een eigen advocaat wilde, terwijl ik - denkend vanuit fair play - één advocaat vond volstaan om onze zaak te behartigen.
Door toedoen van Anneke ben ik gedwongen verhuisd en heb ik om en nabij 1˝ jaar onder het bijstandsniveau moeten leven omdat ik de hypotheekaflossingen voor
onze woning en de huur voor mijn woning moest ophoesten, waarover straks meer. Toen haar 'recht van bewoning' ophield is ons huis door haar met opzet op de
allerlaatste dag verlaten en verkocht met een flinke winst, grotendeels gegenereerd door de rigoureuze verbouwing. Mijn deel van de winst uit de woningverkoop heeft
zij na de verkoop via haar advocaat nog eens ruim een ˝ jaar bij de notaris in depot weten te houden. Ik heb de rechter moeten inschakelen om daar een eind aan te maken.
Haar doel was zichzelf zo te kunnen bevoordelen en mij tot bepaalde zaken te dwingen.
Later werd mij de volledige strekking van haar arglistige en opportune
benadering duidelijk. Zij heeft mij niet alleen gebruikt om 'haar' kind te krijgen. Anneke heeft zo'n 10 jaar in Amerika gewoond, waardoor zij een pensioengat heeft gecreëerd.
De helft (zo'n 36.000,00 €) van de winst uit ons huis, had van meet af aan het hoofddoel dat pensioengat te vullen. Tegelijkertijd is er dan fiscaal geen zichtbaar vermogen
meer, omdat het is verplaatst naar een pensioenrekening. Daarbij genoot/geniet zij (mijns inziens vanaf 1997 ten onrechte) een 100% WAO uitkering, m.a.w. een inkomen 
waarbij alle proces- en advocaat kosten via de Raad voor Rechtsbijstand verhaalbaar werden. Tevens waren de door Anneke veroorzaakte dubbele woonlasten een
poging om mijn aflossing aan onze hypotheek (deels) onmogelijk te maken. Dit om zo een nóg groter deel van de winst uit de verkoop van onze woning op te kunnen
strijken. Haar opportuniteit stopt daar niet. Tijdens een rechtszitting medio 2003 stelt haar advocaat dat Anneke volledig zou zijn hersteld van haar ziekte ME, om zo een
eventuele ondertoezichtstelling (OTS) te ondermijnen. Dit terwijl zij op dat moment, en waarschijnlijk nog steeds, 100% op de WAO parasiteert onder de paraplu van
diezelfde afwezige ziekte.
Ik heb alle advocaat- en proceskosten - ik schat zo'n‚ 25.000,00 € - mogen en 'kunnen' betalen. Daar ben ik in zekere zin trots op, echter ook ontsteld. Het gaat met
name ten koste van onze prachtige dochter. Voor haar had ik een basisbedrag van dergelijke grootte gereserveerd, minus de kosten die ik zou moeten uitgeven om te
procederen. De moeder heeft dit kleine vermogen - wat zich in de loop der jaren had kunnen verdubbelen - met een mijns inziens absoluut fout, egoďstisch en onrein
doel volledig laten verdampen in rechtszaken. Rechtszaken die primair in het belang van het kind, de vader en de moeder moesten worden gevoerd, omdat de moeder
het kind ten koste van alles haar vader (type modelburger) wil onthouden. Uit alle onderzoeken naar het gedrag van de moeder inzake het frustreren van een frequenter
contact tussen de vader en dochter, blijkt dat zij telkens één reden opgaf. Zij stelde het mentaal niet aan te kunnen. Helaas werd deze twijfelachtige en (af)dwingende
reden met oncontroleerbare oorzaak destijds door de onderzoekende instanties getolereerd. De verstreken jaren bevestigen echter dat het een verzinsel is geweest.
Die conclusie is gerechtvaardigd omdat haar gedrag tot op de dag van vandaag niet is veranderd, mijn dochter heeft nog steeds geen enkel contact met
haar vader!
Bovendien is betrokkenheid van de moeder gezien de leeftijd van Amber inmiddels overbodig. De 'moeder' heeft via de Raad voor Rechtsbijstand haar juridische kosten
op listige wijze op onze gemeenschap, dus op u verhaald! Bovendien ontneemt zij mijn dochter haar en dus mijn achternaam op het moment dat zij de leeftijd van 14
jaar bereikt. Dat is pijnlijk. Het is wellicht niet voor niets dat de achternaam van Anneke verdacht veel op 'Liar' lijkt. Ooit stelde ze dat zij vond dat ik slechts 2 rechten
had; dat ik mijn kind mag zien onder een regime van háár (absurde) voorwaarden en dat Amber recht heeft op mijn achternaam. Beiden blijken holle frasen en twee
van de vele valse beloften, hetgeen ik destijds zo reeds inschatte.
Het emotionele leed laat zich niet in een getal uitdrukken. Wel kan ik stellen dat het genoemde bedrag zich verhoudt als een fooi tot het leed wat ik ervaar, heb ervaren 
en nog zal ervaren. In tegenstelling tot de moeder, heb ik na de scheiding een volledige inboedel moeten aanschaffen omdat ik destijds mijn inboedel ten gunste van 
ons samenwonen onder bepaalde voorwaarden heb weggedaan. Deze keuze is uitsluitend gemaakt omdat Anneke mij toen beloofde dat; indien wij uit elkaar gaan ik
door haar redelijkerwijs financieel gecompenseerd zou worden voor mijn gederfde inboedel, bovendien heeft zij daardoor haar inboedel kunnen behouden. Omdat
hiervan niets op papier stond is zij deze overeenkomst eenvoudigweg niet nagekomen. Van de door ons samen aangeschafte inboedel heb ik mijn rechtmatige deel 
nooit van haar ontvangen, zij heeft tegen de afspraak en tegen mijn wil in alles in bezit gehouden (verduisterd) terwijl zij slechts voor 50% eigendom geniet. Ondanks
dat wij in gemeenschap van goederen waren getrouwd heb ik - conform mijn toezegging vóór het huwelijk - niets in mijn bezit dat voor ons huwelijk eigendom van
Anneke was. Ik kom, zoals het hoort, wel mijn afspraken na. 
Zorg ervoor dat je iemand goed genoeg kent en pas op niet ten prooi te vallen aan dit soort 'gebruikers' die het hen geschonken vertrouwen moeiteloos op grove wijze 
schenden. Je kunt - blijkt immers - zomaar je kind, je huis, je inboedel en geld kwijt zijn. Nog erger is dat het kind jarenlang haar vader kwijt is, die unieke kostbare tijd
wordt ons ook door de moeder ontstolen. Hetgeen zeer ernstig is omdat een kind tot ongeveer het 8ste levensjaar een specifieke ouder-kind binding ontwikkelt, daarna
kan dat zich nooit meer op dat niveau ontwikkelen. Het gevoel van onrechtvaardigheid dat ik hierbij ervaren heb is onbeschrijfelijk groot. Met name omdat de oorzaak
volledig de moeder is aan te rekenen, en het mogelijk blijkt dat in Nederland - zes jaren procederen ten spijt - een vader met ouderlijk gezag door een eigenbelang
dienende moeder zijn kind wordt ontzegd en het kind haar vader. Dit is ronduit schandelijk.
Als je hierin verzeild raakt bestaat er een gerede kans dat de wederpartij dan wel diens advocaat zal proberen om je tot negatief interpreteerbare zaken uit te lokken. Dit   
geldt -zo blijkt uit mijn ervaring- in het bijzonder voor advocaten in vrouwencollectieven. Zij hebben hun professionele objectiviteit vaak bewust naast zich neergelegd, en 
voeren verzoeken van hun cliënten meestal domweg uit. Liegen zelfs voor de rechter, zoals in mijn geval. Daarbij negeren zij rücksichtslos het belang van een kind. Als u
het mij vraagt zijn dat soort lieden een smet op de advocatuur, uiteindelijk verwoesten zij een potentieel goed ouder-kind contact. Misschien is dat soort uit op rancune
jegens hun eigen verleden, wie zal het zeggen. Buiten dat, eenzijdigheid is altijd een slechte basis. Maar goed... blijf dus zakelijk en probeer er boven te staan, ageer en
reageer in die context nooit vanuit emotie. Twijfel je over iets, ga dan bij iemand te rade die jouw belang oprecht en vooral objectief nastreeft. Denk altijd goed na over
dingen die je wilt zeggen of schrijven. Mij is dat goed gelukt. Waar ik mijzelf dankbaar voor ben is dat ik te allen tijde eerlijk en oprecht ben gebleven. Wil je meer weten?
Lees dan
De Volledige Rapportage.
 
  mijnreactie@upcmail.nl
 
Kijk ook eens hier: http://www.ouderverstoting.nl/

Versie geredigeerd: 14 juli 2014

Posted: 12:34, 17 February 2006
Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer