Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Liberaal Maasdriel - Frits van Endhoven

Description

Een nieuwe politieke beweging in Maasdriel, waar alle kritische liberale Maasdrielenaren zich thuis zullen voelen - MELD JE AAN!


My Links

» Home
» My Profile
» Weblog Archives
» Friends

Bezwaar hondenbelasting afgewezen met PERTINENTE LEUGEN!

Deze week ontvingen bezwaarmakers tegen de hondenbelasting in Maasdriel een uitspraak op hun bezwaar.

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) verklaart de bezwaarschriften ongegrond. Als n van de belangrijkste redenen zegt BSR dat in de onderhavige situatie de gemeente de hoogte van het tarief van de hondenbelasting voor een wezenlijk deel heeft afgestemd op de kosten van hondenbezit voor de gemeente, aangezien meer dan de helft van de voor 2013 geraamde opbrengst hondenbelasting wordt besteed ter dekking van kosten, die worden veroorzaakt door het houden van honden in de gemeente c.q. verband houden met daarvoor getroffen voorzieningen.

DIT IS EEN PERTINENTE LEUGEN!

Uit antwoorden die ik eerder ontving van het College van B&W van Maasdriel op door mij gestelde vragen (zie bijlage) blijkt dat van de opgehaalde 145.000,= bij hondenbezitters slechts 22.000,= wordt besteed aan het echte doel. Maar liefst 24.650,= (17%) gaat op aan apparaatskosten waar niemand iets aan heeft, zodat er 98.350,= in de algemene middelen stroomt. Zelfs als je kritiekloos het antwoord van het College van B&W leest, blijkt overduidelijk dat van de opgehaalde 145.000 slechts 47.000 besteed wordt aan de kosten, zoals het onderhouden van hondenuitlaatterreinen en controlekosten, die de gemeente voor honden maakt.

In Maasdriel zijn de kosten verbonden aan het hondenbezit niet van wezenlijke betekenis geweest voor het invoeren van de hondenbelasting. Bovendien is de hoogte van het bedrag niet afgestemd op de kosten die de gemeente moet maken voor het hondenbezit. Het is niet verplicht dat de gehele opbrengst wordt gebruikt om die kosten te dekken, maar minder dan 1/3, zoals in Maasdriel het geval is, wordt waarschijnlijk niet als redelijk gezien door de rechter. Dit verklaart mogelijk het feit dat BSR niet de waarheid durft te spreken. De feiten en nu de leugen van BSR geeft bezwaarmakers voldoende munitie om beroep aan te tekenen tegen het besluit van BSR.

Inwoners van Maasdriel kunnen tot 6 weken na dagtekening van de brief van BSR beroep aantekenen tegen het besluit bij het team belastingrecht van de rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Even de achtergrond:

Op 24 januari 2013 deed het Gerechtshof s-Hertogenbosch een uitspraak in een zaak die aangespannen was door een inwoner van Sittard-Geleen. De uitspraak laat exact zien waarom Maasdriel geen hondenbelasting mag innen.

Kort samengevat:

De gemeente heft een hondenbelasting die wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Deze belasting geldt voor inwoners van de gemeente met n of meerdere honden. Inwoners die geen hond hebben, zijn deze belasting niet verschuldigd.

Twee voorwaarden

Het heffen van hondenbelasting voor het verkrijgen van algemene middelen is toegestaan, zegt het hof, maar dan moet wel aan twee voorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats moeten de kosten verbonden aan het hondenbezit van wezenlijke betekenis zijn geweest voor het invoeren van de hondenbelasting. Daarnaast moet de hoogte van het bedrag mede zijn afgestemd op de kosten die de gemeente moet maken voor het hondenbezit. Daarbij hoeft het niet zo te zijn dat de gehele opbrengst wordt gebruikt om die kosten te dekken.

Ongelijke behandeling

Omdat de gemeente niet aan deze voorwaarden voldoet, is er volgens het hof sprake van ongelijke behandeling van inwoners met een hond ten opzichte van inwoners zonder hond.

Met vriendelijke groet,

Frits van Endhoven

0621896563

Meer info op:

http://bloggers.nl/FritsvanEndhoven/

https://twitter.com/#!/FritsVEndhoven

http://www.facebook.com/FritsvEndhoven?ref=tn_tnmn

https://www.pleio.nl/groups/profile/1866862/liberaal-maasdriel


Posted: 21:02, 9/7/2013
Comments (0) | Add Comment | Link

Samenwerking leidt niet tot efficiencywinst en schaalvoordeel maar juist tot MEER kosten. BELACHELIJK!!

Dorsphuis Well moet in 2015 sluiten. Er is geen geld voor een Multi Functioneel Centrum in Heerewaarden.

De gemeenteraad heeft gisterenavond in meerderheid (bestaande uit CDA, GL en SSM) besloten om intensiever te gaan samenwerken met andere gemeenten in Rivierenland op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaven (de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)). Je zou denken mooi, door samen te werken kan er efficiency / schaalvoordeel behaald worden waardoor er plots wel geld vrijkomt voor bv een MFC in Heerewaarden en/of het dorpshuis in Well. Maar .......... helaas, geen schaalvoordeel, geen efficiency. In plaats van goedkoper wordt het duurder. Per jaar kost het de belastingbetaler van Maasdriel minimaal EUR 100.000 meer!! Ja, dan begrijp je wel waarom er geen geld is voor een MFC in Heerewaarden en/of een dorpshuis in Well.

Wat bezielt CDA, GL en SSM om voor deze samenwerking te stemmen? Een samenwerking die het leven in onze gemeente alleen maar duurder maakt door extra managementlagen en bureaucratie. Wanneer gaat de overheid (ook in Maasdriel) ipv bezuinigen op voorzieningen/leefbaarheid nu eens doen wat goed is voor de inwoners namelijk snijden in zichzelf!!

Kijk zelf eens hoe deze samenwerking verdedigd wordt door de SSM-wethouder. Kijk eens hoe klakkeloos de fracties in de gemeenteraad meegaan met de wethouder (ondanks zijn zeer gebrekkige presentatie en zijn onvermogen het voorstel goed te verdedigen)!

Trouwens ook wel beelden/geluid waaruit blijkt dat gemeentepolitiek niet altijd saai is.......

Klik zelf even door naar agendapunt 9!

http://raad.maasdriel.nl/Vergaderingen/Raad/2013/7-maart/19:30

Posted: 17:12, 8/3/2013
Comments (0) | Add Comment | Link

Bezwaar hondenbelasting 2013

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de aanslag hondenbelasting 2013. 

Naar mijn mening is de hondenbelasting onterecht. In dat verband doe ik een beroep op de uitspraak van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 24 januari 2013, LJN: BY9350, waarin het gerechtshof oordeelde dat er alleen een objectieve en redelijke grond is voor onderscheid tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters, wanneer de kosten die het hondenbezit voor de gemeente meebrengt van wezenlijke betekenis zijn voor het heffen van hondenbelasting en de hoogte van de belasting mede is afgestemd op die kosten.

 

Op grond van de mij ter beschikking staande informatie voldoet de bestreden hondenbelasting niet aan deze vereisten. Derhalve is deze belasting strijdig met het gelijkheidsbeginsel, zoals dat onder meer is verankerd in artikel 1 van de Grondwet.

 

Op 11 november 2010 heeft de gemeenteraad van Maasdriel een motie aangenomen over het onderwerp ‘hondenbelasting’. In deze motie wordt het College van B&W opgedragen om ……

.

1. Voor 1 april 2011 te specificeren, welke kosten men maakt die te relateren zijn aan 'het hondenbezit in de gemeente'.

2. Voor 30 juni met een 'hondenbezit-nota naar de Raad te komen, waarin men voorstellen doet die leiden tot een gelijktrekking van inkomsten uit hondenbelasting en uitgaven gerelateerd aan hondenbezit.

3. Vanaf de begroting 2012 in de begroting te laten zien dat de inkomsten uit hondenbelasting de uitgaven, gerelateerd aan 'hondenbezit', niet overschrijden.

 

Op 14 december 2011 bereikt de gemeenteraad het bericht dat het College van B&W op 6 december 2011 heeft besloten ……

.

- Geen gevolg te geven aan de motie, met als reden dat deze achterhaald is door het project 'Ombuigingen' en de gevolgen daarvan voor de Kadernota en de Begrotingen.

De motivatie hierbij is:

1. De hondenbelasting is een algemene heffing zonder bestedingsverplichting. Deze vorm van belasting kan niet omgezet worden naar een vorm van leges;

2. Als de inkomsten uit de hondenbelasting de uitgaven niet mogen overschrijden, dan worden de ombuigingstaakstellingen in de Kadernota ruimschoots niet gehaald (ca. EUR 125.000 per jaar);  

.

Uit de beantwoording door het College van B&W blijkt duidelijk dat de kosten die het hondenbezit voor de gemeente meebrengt niet van wezenlijke betekenis zijn voor het heffen van hondenbelasting en de hoogte van de belasting niet is afgestemd op die kosten.

 

Op 24 januari 2013 deed het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een uitspraak in een zaak die aangespannen was door een inwoner van Sittard-Geleen. De uitspraak laat exact zien waarom Maasdriel geen hondenbelasting mag innen.  

 

Kort samengevat:

 

De gemeente heft een hondenbelasting die wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Deze belasting geldt voor inwoners van de gemeente met één of meerdere honden. Inwoners die geen hond hebben, zijn deze belasting niet verschuldigd.

Twee voorwaarden

Het heffen van hondenbelasting voor het verkrijgen van algemene middelen is toegestaan, zegt het hof, maar dan moet wel aan twee voorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats moeten de kosten verbonden aan het hondenbezit van wezenlijke betekenis zijn geweest voor het invoeren van de hondenbelasting. Daarnaast moet de hoogte van het bedrag mede zijn afgestemd op de kosten die de gemeente moet maken voor het hondenbezit. Daarbij hoeft het niet zo te zijn dat de gehele opbrengst wordt gebruikt om die kosten te dekken.

Ongelijke behandeling

Omdat de gemeente niet aan deze voorwaarden voldoet, is er volgens het hof sprake van ongelijke behandeling van inwoners met een hond ten opzichte van inwoners zonder hond.

 

Tenslotte vraag ik aandacht voor het feit, dat de regeling, waarop de hondenbelasting stoelt, geen zekerheid verschaft omtrent de besteding van de hondenbelasting. Wanneer achteraf zou blijken, dat de hondenbelasting niet in overeenstemming met bovengenoemde uitspraak is besteed, staat daartegen dan geen rechtsmiddel meer open. Derhalve behoort de betreffende regeling vooraf zekerheid te bieden dat de vereiste koppeling tussen heffing en besteding van de hondenbelasting aanwezig is. Nu deze garantie ontbreekt, voldoet de regeling niet aan vereisten van onder meer rechtszekerheid en zorgvuldigheid. 

 

Op grond van het voorgaande verzoek ik u de aanslag hondenbelasting 2013 te vernietigen of in te trekken.

 

Hoogachtend,


Posted: 20:36, 23/2/2013
Comments (0) | Add Comment | Link

Huurverhoging sportverenigingen in Maasdriel

 

Dilemma – Sportverenigingen en subsidie / huur!

 

Hoe terecht is het protest van de sportverenigingen (en een deel van de politiek) tegen de huurverhoging? Alles wat de gemeente aan financiële steun geeft aan sportverenigingen is geld dat is opgebracht door de inwoners van Maasdriel (via belastingen).

 

Wat kost dat de belastingbetaler (de inwoners)?

 

De gemeente onderhoudt alle voetbalvelden. De kosten hiervoor bedragen € 7.500, - per jaar per veld (maal 24 velden). Kapitaallasten, aanleg- en renovatiekosten en dergelijke, zijn in dit bedrag niet opgenomen. Die komen hier nog bij en worden ook door de gemeente (de belastingbetaler van Maasdriel) gedragen.

 

Wat betalen de verenigingen aan huur?

 

De verenigingen betalen € 1280,- per jaar per veld. Gerelateerd aan de onderhoudskosten is dit een zeer laag bedrag, waarbij de gemeente (de belastingbetaler) dus het grootste deel van de werkelijke kosten voor haar rekening neemt.

 

Het besluit tot verhoging van de huur van een veld is door de gemeenteraad genomen tijdens de vergadering van 10 november 2011. Tijdens deze vergadering heeft de gemeenteraad zich gebogen over de ombuigingsvoorstellen om de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren.

 

Alle verenigingen zijn hierover geïnformeerd per brief op 15 december 2011. De nieuwe huurprijs (€ 2270,- per jaar per veld) gaat in per 1 januari 2014. Verenigingen hebben dus ruim twee jaar de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden.

 

Wat is redelijk?

 

Dat verenigingen protesteren tegen de huurverhoging is te begrijpen. Dat een groot deel van de politiek het eerder zelf genomen besluit, horende de protesten en met de verkiezingen van 2014 in het vooruitzicht, wil terugdraaien vind ik minder vanzelfsprekend.

 

We hebben als politiek dit besluit natuurlijk niet zomaar genomen.

 

Naast subsidie ontvangen verenigingen contributie, sponsorgelden en hebben ze opbrengsten uit de voetbalkantine (concurrentievervalsing horeca?). Daar tegenover staat dat zij een bescheiden bedrag aan huur betalen om gebruik te maken van velden die voor hen onderhouden worden. Ook lezen we in kranten over contracten (met redelijke verdiensten) met voetbaltrainers en weten we allemaal dat bepaalde spelers in het amateurvoetbal betaald worden.

 

Op dit moment zijn er binnen Maasdriel 24 voetbalvelden. Dit zijn 8 velden meer dan volgens de KNVB normen realistisch is voor het aantal spelers en speeluren in Maasdriel. Een optie kan bijvoorbeeld zijn om velden meer gezamenlijk te gebruiken. Daarmee wordt het aantal speeluren hoger en daarmee het rendement per veld. Kortom er zijn meer manieren voor verenigen om de kosten, die nu eenmaal bij het beoefenen van een sport horen, behapbaar te houden. Bovendien moeten we niet vergeten dat er naast voetbal ook tal van andere sporten zijn waarvoor (individuele) sporters volledig zelf de kosten dragen.

 

Nu tegen deze huurverhoging zijn schiet een gat in de begroting en zal mogelijk verhoging van lokale belastingen bv de OZB tot gevolg hebben. Gaan de politici die nu protesteren tegen de huurverhoging straks applaudisseren als de OZB verhoogd moet worden? Nu terugkomen op dit eerder genomen besluit lijkt wat mij betreft op populisme en het willen behagen van een klein deel van de inwoners. De bestuurders van de voetbalverenigingen (waaronder velen die ook politiek actief zijn) zullen verheugd zijn. De belastingbetaler (zeker de niet-voetballer) zal hier niet blij mee zijn!

 

Standpunt Liberaal Maasdriel.

 

Natuurlijk is het mooi als de huurverhoging geschrapt zou kunnen worden. Maar wat mij betreft alleen onder de voorwaarde dat daarvoor geen belastingverhoging noodzakelijk is. Ook het voortbestaan van dorpshuizen en scholen in alle kernen die er nu ook één hebben heeft een hogere prioriteit bij het borgen van de leefbaarheid in alle kernen.


Posted: 10:35, 17/1/2013
Comments (0) | Add Comment | Link

Huurverhoging sportverenigingen in Maasdriel

 .

Het College van B&W voert het beleid uit dat door de gemeenteraad is vastgesteld (gemeenteraad stelt de kaders). De gemeenteraad controleert vervolgens of het College dat goed gedaan heeft. De huurverhoging is het gevolg van door de gemeenteraad vastgesteld beleid / door de gemeenteraad zelf gestelde kaders in de begrotingsraad.

.

Het is natuurlijk als gemeenteraadslid nu erg (en veel te) gemakkelijk om te roepen dat je tegen deze huurverhoging bent. Dat is populisme van het zuiverste soort. Diezelfde gemeenteraad wil namelijk ook dat de lokale woonlasten (belastingdruk) voor de inwoners niet omhoog gaan en dat de begroting sluitend (geen tekorten) is. De huurverhoging van 15% voor 2013 is het gevolg van de vastgestelde begroting 2013.

.

De 80% verhoging voor 2014 begrijp ik minder goed; immers de begroting 2014 is nog niet vastgesteld! Dat gebeurt in het najaar van dit kalenderjaar. Dan zullen we als gemeenteraad, na een integrale afweging, de schaarse middelen opnieuw moeten verdelen. Ik ben benieuwd wat de politici die nu zeggen tegen de huurverhoging van 15% te zijn, dan gaan doen. Zijn dat dan dezelfde politici die ook voor verhoging van de lokale lasten (belastingdruk, bv OZB) zijn?

.

Politiek bedrijven is keuzes maken. Roepen dat er nergens op gekort mag worden, dat niets duurder mag worden, dat de dienstverlening moet verbeteren en tegelijkertijd dat de lokale lasten omlaag moeten is onbetrouwbare politiek bedrijven; je kunt dat niet waarmaken!

Liberaal Maasdriel wil in haar prioriteitstelling klare wijn schenken. Waar moet de plattelandsgemeente Maasdriel met haar 11 kernen haar geld aan besteden?

.

Allereerst heeft iedere gemeente (dus ook Maasdriel) wettelijke taken die uitgevoerd en bekostigd moeten worden. Daarnaast heeft een gemeente de keuze om via belastingen meer of minder geld extra te vragen aan de inwoners om niet-verplichte dingen te financieren. In algemene zin ben ik voor zoveel mogelijk ruimte bieden aan particulier initiatief en dus zo min mogelijk een beroep doen op de overheid. Ik pleit voor een kleine, maar wel sterke overheid.

.

Juist in een plattelandsgemeente met verschillende kernen is het belangrijk om als overheid de leefbaarheid in de verschillende kernen zoveel als mogelijk te stimuleren en te faciliteren. De kernen zijn eigen gemeenschappen. Iedere kern verdient daarom ook een eigen gemeenschapshuis, een eigen school en laagdrempelige sportvoorzieningen waar inwoners elkaar kunnen treffen om zo invulling aan het woord SAMENleven te geven. Zodra een kern / dorp niet meer is als een verzameling huizen is de geest / de ziel uit de kern en daarmee de leefbaarheid verdwenen.

.

Het dorpshuis en de school zijn absolute minimumvoorwaarden die wij als politiek zouden moeten garanderen voor iedere kern die er nu ook één heeft. Iedere kern verdient bovendien laagdrempelige sportvoorzieningen (tegen redelijke kosten en op redelijke afstand). Natuurlijk mag je als gemeente dan ook een inspanning vragen aan de inwoners van de kern cq. van de verenigingen die gebruik maken van deze sportvoorzieningen. Het sluiten van een dorpshuis/school is voor mij zo’n beetje de allerlaatste optie die alleen in beeld kan zijn als de gemeente Maasdriel anders geen geld meer zou hebben voor haar wettelijke taken en zo ver is het nog lang niet. Sportverenigingen kunnen ook zelf het voortbestaan borgen door intensiever samen te werken en creatiever na te denken over hoe de voorziening beter geëxploiteerd kan worden.  

.

Politiek is keuzes maken. Er moet geld zijn voor scholen, dorpshuizen en laagdrempelige sportvoorzieningen. Als dat betekent dat we iets anders moeten laten, dan is dat wat mij betreft maar zo. Voor wat betreft sportvoorzieningen vind ik het wel redelijk dat er kritischer gekeken wordt naar manieren om de voorzieningen efficiënter te gebruiken door bv. samenwerking. 

.

Waar halen we het geld vandaan? Zowel de vertrekkend gemeentesecretaris als de vertrekkend burgemeester hebben gezegd dat de ambtelijke organisatie nog niet optimaal samenwerkt. Mijn conclusie, daar is nog efficiencywinst te behalen. Het structurele hoge ziekteverzuim binnen het ambtelijk apparaat duidt op mismanagement. Het ziekteverzuim en de daardoor benodigde externe inhuur kost veel geld. Ook hier is efficiencywinst te behalen. Mocht dat allemaal niet genoeg zijn, dan moet de politiek niet bang zijn bepaalde niet-wettelijke activiteiten te staken om daarmee geld vrij te maken voor de dorpshuizen, scholen en laagdrempelige sportvoorzieningen. Kijk ik naar de lastendruk in de gemeente Maasdriel t.o.v. de lastendruk in andere gemeenten, ben ik overtuigd dat het middel woonlastenstijging (belastingverhoging) niet ingezet hoeft te worden. Maasdriel is voor haar inwoners nog altijd een dure gemeente in vergelijk met soortgelijke gemeenten.


Posted: 11:36, 16/1/2013
Comments (0) | Add Comment | Link

Wellseindse- en Slijkwellsedijk

Vandaag (22 december 2012) de volgende schriftelijke vragen gesteld aan College van B&W gemeente Maasdriel: 

.

Het college / de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 

Begin 2009 zijn de Wellseindse- en Slijkwellsedijk afgesloten voor vrachtverkeer. Alle omwonenden en belanghebbenden ontvingen destijds een brief van de gemeente. Daarin werd o.a. gesteld dat adviesbureau Breijn Wegbouwkunde uit Rosmalen concludeerde dat als gevolg van de (vorst)schade en de staat van de onderliggende fundering verkeersgevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan. Het adviesbureau adviseerde daarom om de verharding inclusief fundering volledig te renoveren. Ook de politie onderschreef de ernst van de situatie en adviseerde ook het vrachtverkeer en het zwaar landbouwverkeer te weren.

 

De verharding van de dijken werd in de periode daarna gerenoveerd. De fundering van de dijken werd niet gerenoveerd. De dijken werden daardoor weer geschikt gemaakt voor personenvervoer (fiets / auto). Het duurdere opknapscenario, inclusief renovatie fundering (ruim EUR 500.000 duurder), waardoor de dijken weer geschikt zouden worden voor vrachtverkeer is niet uitgevoerd.

 

1.     Kunt u de bovenstaande beschrijving van wat er gebeurd is, bevestigen?

2.     Inmiddels is het vrachtwagenverbod al weer enige tijd opgeheven en rijden er dagelijks weer talloze vrachtwagens (naast vele auto’s en fietsende basisschool kinderen) over de dijken.

a.     Hoe is de onderhoudsstaat van de dijken nu (wegdek en fundering) nu de winter van 2012/2013 haar intrede doet?

b.     Hoe ziet het onderhoudsschema van de dijken er uit?

c.     Kunt u de fysieke geschiktheid van de dijken (zowel qua wegdek als qua fundering) voor vracht- en zwaar landbouwverkeer garanderen in de huidige staat?

d.     Hoe schat u momenteel het verkeersveiligheidsprobleem in (nu vrachtverkeer en zwaar landbouwverkeer al weer enige tijd is toegelaten)?

e.     Welk toekomstbeeld (wanneer en wat) kunt u de aanwonenden en verkeersdeelnemers op de dijk (met name de zogenaamde zwakkere verkeersdeelnemers; de vele fietsende scholieren) bieden, die zich ernstige zorgen maken over de verkeersveiligheid?

 

----------------------------

 

Toelichting door indiener op bovenstaande:

 

Een bericht uit het Brabants Dagblad van 28 januari 2009.

 

WELLSEIND - De Wellseindsedijk en de Slijkwellsedijk bij Wellseind zijn met ingang van morgen afgesloten voor het vrachtverkeer. Dat hebben B. en W. van Maasdriel, als wegbeheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, besloten.

Volgens de gemeente is het wegdek van beide wegen als gevolg van de recente vorstperiode zo verslechterd dat verkeersgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarbij baseert de gemeente zich op een onderzoek van adviesbureau Breijn Wegbouwkunde uit Rosmalen. Volgens Breijn moet de verharding volledig gerenoveerd worden, inclusief de fundering.

Omdat zo'n uitgebreide klus veel voorbereiding vraagt, is het advies dat beide dijken tot nader order op slot gaan voor vrachtverkeer. Het gaat dan om vrachtwagens met een asdruk van meer dan twee ton. De afsluiting duurt zeker enkele maanden. Vrijdag zijn de dijken dicht voor alle verkeer.

Aangezien er nogal wat transportbedrijven van de dijken gebruik maken, is met de gemeente Zaltbommel afgesproken dat de Maas Waal-weg voorlopig als omleidingsroute fungeert.

In een persbericht stelt Maasdriel dat de afsluiting alleen is gebaseerd op de slechte staat van het wegdek. Deze opmerking is tamelijk relevant. Vanavond bespreekt de commissie ruimte namelijk een voorstel 'Verkeersproblematiek West-Bommelerwaard'. Een deel van dat voorstel behelst de mogelijkheid van een vrachtwagenverbod op vier wegen bij Wellseind. Dat zijn behalve de Wellseindsedijk en de Slijkwellsedijk – die nu dus vanaf morgen worden afgesloten – ook de Delwijnsekade de Delwijnsestraat.

Verkeerswethouder Ton Verachtert sluit niet uit dat het nu ingaande 'verbod wegens werkzaamheden' een algemeen vrachtwagenverbod overlapt. "Het scheelt zeker een half miljoen euro of wij die dijken geschikt moeten maken voor zwaar verkeer of niet. Het is niet slim veel geld uit te geven als er maar een paar maanden vrachtverkeer overheen rijdt. Het is beter als wij bijtijds uitsluitsel hebben of het verbod doorgaat."


Posted: 16:28, 22/12/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

GEMEENTELIJKE HERINDELING JA OF NEE?

 
Helaas wordt gemeentelijke herindeling als doel gezien door vele bestuurders, politici en ambtenaren. Het ontbreekt vaak aan een goed uitgewerkte businesscase omdat men maar aanneemt dat er efficiencywinst te behalen is. Efficiencywinst zou het doel moeten zijn en op basis van een goede businesscase zou herindeling een te overwegen middel kunnen zijn.

Maar wat blijkt ......... het middel herindeling levert in de praktijk geen efficiencywinst op voor de inwoners (wel hogere salarissen en meer carriere-kansen voor bestuurders, politici en ambtenaren). Vele grote, zeer bureaucratische gemeenten met vele managementlagen (en de daarbij behorende hogere salarisschalen) zijn op deze wijze ontstaan. De enigen die daar blij mee zijn, zijn de bestuurders, politici en ambtenaren.

Samenwerking tussen bestaande gemeenten kan wel degelijk efficiencywinst opleveren. Laten we dat middel dan inzetten en herindeling nog even vergeten (tenzij er een overtuigende businesscase gemaakt wordt)!

http://www.gemeente.nu/Bestuurszaken/Nieuws/2012/11/Coelo-Grote-gemeenten-kosten-meer-geld-GEMNU056780W/

Posted: 14:57, 20/12/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

Waar zijn we mee bezig?

-

De krantenkop in het Brabants Dagblad op internet (14 december):

'Plan sluiting dorpshuis verrast bestuur Ons Huis'

  

Waar zijn we mee bezig? Kom op College van B&W hoe kan zoiets een verrassing zijn bij direct betrokkenen? Nooit van fatsoenlijk overleg gehoord?
Het hele artikel:

http://www.bd.nl/regio/maasdriel/plan-sluiting-dorpshuis-verrast-bestuur-ons-huis-1.3562081

Of klopt de berichtgeving over Dorpshuis 'Ons Huis' in Well niet? Dit, niet of slechte overleg met direct betrokkenen, begint een structureel probleem te worden van het huidige College van B&W. Eerst de toestanden in Heerewaarden en nu weer in Well!

Dit is ook precies waar ik bang voor was toen ik het interview aan Weekblad DeToren gaf en ook toen ik al eerder uitspraken deed over het MFC Heerewaarden (school- en dorpshuisfunctie)! Het llijken profetische woorden te zijn geweest. De meest basale voorzieningen staan blijkbaar onder druk bij een deel van de politiek in Maasdriel!
Het interview in De Toren:

http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/TOR/20121213/TOR_TOR-1-05_121213_1.pdf

Ik hoop zo dat ik het mis heb. Als ik het niet mis heb hoop ik op voortschrijdend inzicht bij collega-politici. De leefbaarheid in kleine kernen waarborgen is key!!

Eerst dat gesodemieter met het College van B&W mbt de School en het Dorpshuis in Heerewaarden, toen het gestuntel van de VVD mbt de School De Hoeksteen in Well en nu weer het geklooi van het College van B&W mbt het Dorpshuis in Well.

Ik geloof dat ik nog niet helemaal klaar ben in de politiek van Maasdriel ;-)

Posted: 17:44, 15/12/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

Vragen salaris directeuren woningstichtingen/corporaties ingetrokken

Op 27 september stelde ik (n.a.v. een publicatie van de NOS en cijfers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) de volgende schriftelijke vragen aan het College van B&W van Maasdriel:

 

 1. Was u bekend met de salarissen die bestuurders/directeuren van woningcorporaties die actief zijn in de Bommelerwaard ontvangen?
  1. Woningstichting Maasdriel (1061 woningen) – EUR 239.000,=
  2. Woonlinie (4249 woningen) – EUR 224.000,=
  3. Woonstichting De Kernen (4411 woningen) – EUR 146.000,=
 2. Bent u, met mij van mening dat de salarissen van de bestuurders van met name Woningstichting Maasdriel en Woonlinie niet in verhouding staan tot de zwaarte van de functie?
 3. Woningcorporaties zijn belangrijke partners van de gemeentelijke overheid.
  1. Welke formele invloed heeft de gemeente bij de bepaling van de hoogte van de salariëring?
  2. Welke informele invloed heeft de gemeente bij de bepaling van de hoogte van de salariëring?
 4. Welk signaal/oproep kan en wilt u versturen richting de woningcorporaties om de salariëring aan te passen naar maatschappelijk verantwoorde hoogte (waarbij de Balkenendenorm als absoluut maximum wordt gehanteerd)?

-        De Balkenendenorm ligt rond de EUR 193.000,=.

 1. Bent u bereid de samenwerking met de woningcorporaties te koppelen aan de bereidheid van de woningcorporaties om de salariëring benedenwaarts bij te stellen tot maximaal de Balkenendenorm?

-        Concreet vraag ik u de samenwerking / het zaken doen met / het partnership op te schorten totdat benedenwaartse bijstelling heeft plaatsgevonden. 

 

----------------------------

 

Toelichting door indiener op bovenstaande:

 

Woningcorporaties hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Er is in de media gewag gemaakt van de ‘misstanden’ m.b.t. salariëring van bestuurders van deze woningcorporaties. Ik durf het woord ‘misstanden’ te gebruiken omdat vele bestuurders meer verdienen dan de door de sector zelf vastgestelde norm. Ook is het woord ‘misstanden’ op zijn plaats omdat dit geld opgebracht moet worden door de huurders van deze corporaties (vaak niet de allermeest verdienende groep die qua huisvesting, een primaire levensbehoefte, afhankelijk is van deze corporaties). Op een site (http://nos.nl/artikel/423020-spies-pakt-corporaties-aan.html) is openbaar gemaakt wat de bestuurders van verschillende woningcorporaties aan salaris opstrijken. Ik ben geschrokken van de uitkomsten van in de Bommelerwaard acterende woningcorporaties. Zeker in een tijd waarin inwoners wordt gevraagd de broekriem strakker aan te trekken en offers te brengen om de financiën van de overheid weer op orde te krijgen, vind ik dat er een sterk moreel beroep gedaan moet worden richting deze bestuurders om het goede voorbeeld te geven.  

 

Minister Spies zegt hierover: "Nu is de verhouding tussen wat een bestuurder verdient en de omvang van de corporatie vaak zoek. In de huidige beloningscode van de sector is wel een staffel opgenomen, maar die is voor meerdere interpretaties uitlegbaar en werkt daarom niet goed."

Het is waarschijnlijk dat er vanuit Den Haag regulerend opgetreden gaat worden (immers de zelfregulatie faalt schromelijk). Alleen daarop wachten doet geen recht aan de eigen verantwoordelijkheid van het gemeentelijk bestuur dat een belangrijke partner is van de woningcorporaties.

Ik vraag dus nu om actie.

 

----------------------------

.

Vrij snel na het stellen van de vragen werd ik gebeld door de directeur van de Woonlinie. Hij vertelde dat zijn salaris in 3 jaar tijd verlaagd wordt met 24% (8% per jaar). Daarmee komt zijn salaris, op termijn, onder de Balkenendenorm.

.

Begin oktober reageert de directeur van Woningstichting Maasdriel via de krant. Er staat o.a. het volgende:

.

'Directeur Mari van den Broek van woningstichting Maasdriel snapt niet hoe raadslid Frits van Endhoven er bij komt dat hij 239.000 euro per jaar zou verdienen'.

.

Laatste citaat: 'Wel heeft Van den Broek in 2010, toen afgesproken is dat hij nog tot en met 2013 zou blijven, met het bestuur van de stichting afspraken gemaakt over een aanvulling op zijn pensioen'. 

.

Op 10 oktober heb ik op uitnodiging van de directeur van Woningstichting Maasdriel een gesprek met hem op zijn kantoor. Hij laat mij jaaropgaven zien van zijn inkomen over de jaren t/m 2011. Geen van deze jaren overschrijdt hij de Balkenendenorm. Wel geeft hij aan in 2010 een extra bedrag uitgekeerd te hebben gekregen. Dit bedrag was bedoeld als compensatie voor het feit dat hij 3 jaar langer in dienst zou blijven (niet met pensioen op zijn 60e) als eerder afgesproken.

.

Ik besluit na dit gesprek nog eens navraag te doen bij de NOS (de bron van mijn informatie).

.

De NOS mailt mij het volgende:

.

'De NOS heeft navraag gedaan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De cijfers die wij noemen op onze website over Maasdriel zijn volgens het ministerie correct. Het verschil zit 'm in een bedrag van 103.000 euro 'wegens beëindiging dienstverband', zo heeft de corporatie doorgegeven aan het ministerie. Wij hebben het jaarverslag nog gecheckt, maar daarin staat niets over die 103.000 euro...'

.

 

Wat moet nu de conclusie zijn?

 

.

De cijfers die de NOS publiceert zijn gebaseerd op het jaar 2010. In dat betreffende jaar heeft de directeur van Woningstichting Maasdriel inderdaad EUR 239.000 ontvangen. Van dat bedrag is eenmalig EUR 103.000 bedoeld als extra compensatie (naast natuurlijk het ‘reguliere’ salaris) voor het 3 jaar langer doorwerken.

Als ik dat extra bedrag dus ‘uitsmeer’ over de jaren waarvoor het bedoeld is (2010, 2011 en 2012) en optel bij het salaris van de directeur kom ik niet meer boven de Balkenendenorm.

Zo beredeneerd is het salaris (inclusief pensioenstorting) in 2010, 2011 en 2012 niet EUR 239.000, maar EUR 170.333.

Of ik dit nu wel of niet een passend salaris vind voor een directeur van een woningstichting met 1061 woningen is niet relevant. Feit is dat de directeur van Woningstichting Maasdriel niet meer verdient als onze Minister-President (de Balkenendenorm) en dat was het uitgangspunt van mijn vragen.

Omdat zowel de directeur van Woonlinie (op termijn) als de directeur van Woningstichting Maasdriel niet meer verdienen als de Balkenendenorm, heb ik mijn vragen ingetrokken.        


Posted: 12:27, 20/10/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

Schriftelijke vragen dd. 27 september over belachelijke salarissen directeuren woningcorporaties.

.

Het college / de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk

te beantwoorden:

 

 1. Was u bekend met de salarissen die bestuurders/directeuren van woningcorporaties die actief zijn in de Bommelerwaard ontvangen?
  1. Woningstichting Maasdriel (1061 woningen) – EUR 239.000,=
  2. Woonlinie (4249 woningen) – EUR 224.000,=
  3. Woonstichting De Kernen (4411 woningen) – EUR 146.000,=
 2. Bent u, met mij van mening dat de salarissen van de bestuurders van met name Woningstichting Maasdriel en Woonlinie niet in verhouding staan tot de zwaarte van de functie?
 3. Woningcorporaties zijn belangrijke partners van de gemeentelijke overheid.
  1. Welke formele invloed heeft de gemeente bij de bepaling van de hoogte van de salariëring?
  2. Welke informele invloed heeft de gemeente bij de bepaling van de hoogte van de salariëring?
 4. Welk signaal/oproep kan en wilt u versturen richting de woningcorporaties om de salariëring aan te passen naar maatschappelijk verantwoorde hoogte (waarbij de Balkenendenorm als absoluut maximum wordt gehanteerd)?

-        De Balkenendenorm ligt rond de EUR 193.000,=.

 1. Bent u bereid de samenwerking met de woningcorporaties te koppelen aan de bereidheid van de woningcorporaties om de salariëring benedenwaarts bij te stellen tot maximaal de Balkenendenorm?

-        Concreet vraag ik u de samenwerking / het zaken doen met / het partnership op te schorten totdat benedenwaartse bijstelling heeft plaatsgevonden.  

 

 

 

 

 

----------------------------

 

Toelichting door indiener op bovenstaande:

 

Woningcorporaties hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Er is in de media gewag gemaakt van de ‘misstanden’ m.b.t. salariëring van bestuurders van deze woningcorporaties. Ik durf het woord ‘misstanden’ te gebruiken omdat vele bestuurders meer verdienen dan de door de sector zelf vastgestelde norm. Ook is het woord ‘misstanden’ op zijn plaats omdat dit geld opgebracht moet worden door de huurders van deze corporaties (vaak niet de allermeest verdienende groep die qua huisvesting, een primaire levensbehoefte, afhankelijk is van deze corporaties). Op een site (http://nos.nl/artikel/423020-spies-pakt-corporaties-aan.html) is openbaar gemaakt wat de bestuurders van verschillende woningcorporaties aan salaris opstrijken. Ik ben geschrokken van de uitkomsten van in de Bommelerwaard acterende woningcorporaties. Zeker in een tijd waarin inwoners wordt gevraagd de broekriem strakker aan te trekken en offers te brengen om de financiën van de overheid weer op orde te krijgen, vind ik dat er een sterk moreel beroep gedaan moet worden richting deze bestuurders om het goede voorbeeld te geven.  

 

Minister Spies zegt hierover: "Nu is de verhouding tussen wat een bestuurder verdient en de omvang van de corporatie vaak zoek. In de huidige beloningscode van de sector is wel een staffel opgenomen, maar die is voor meerdere interpretaties uitlegbaar en werkt daarom niet goed."

Het is waarschijnlijk dat er vanuit Den Haag regulerend opgetreden gaat worden (immers de zelfregulatie faalt schromelijk). Alleen daarop wachten doet geen recht aan de eigen verantwoordelijkheid van het gemeentelijk bestuur dat een belangrijke partner is van de woningcorporaties.

Ik vraag dus nu om actie.

 


Posted: 16:53, 27/9/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

Ik geef gehoor aan verzoek

.

L.S.,

.

Hier stond het concept-persbericht dat niet goedgekeurd werd door CDA, VVD, GL en PvdA. Dat het ging om een concept-persbericht en dat het niet was vastgesteld stond er duidelijk bij.

.

Mij bereikte het verzoek, het niet unaniem goedgekeurde persbericht van mijn blog te verwijderen. Omdat het verzoek gedaan werd door iemand die ik hoog heb staan als het gaat om de vraag 'wil deze persoon het beste voor de gemeente Maasdriel in het algemeen en de politiek in het bijzonder?' heb ik het verzoek gehonoreerd. 

.

Ik spreek de hoop uit dat de gezamenlijke Maasdrielse politiek alsnog adequaat reageert op het onderzoek 'waar staat je gemeente'.

.

Iedereen weet hoe ik daar zelf over denk; laten we het formateurrapport (destijds opgesteld door o.a. onze huidige burgemeester) van 'kaft tot kaft' uitvoeren. De 26 maatregelen die daarin beschreven staan zouden moeten kunnen zorgen voor 'gezonde politiek' in Maasdriel. Uiteindelijk is dat wat de inwoners van Maasdriel verdienen!! 

 

 


Posted: 13:04, 13/9/2012
Comments (1) | Add Comment | Link

Samenwerking met Zaltbommel om 35% OZB verhoging te kunnen voorkomen

 

MOTIE

 

Griffienummer:

 

Raadsvergadering van:                         28 juni 2012

 

Onderwerp:                                          Kadernota 2013 - 2016

 

 

De raad van de gemeente Maasdriel in vergadering bijeen op 28 juni 2012,

 

Overwegende dat:

 

 1. De financiële situatie van Maasdriel niet rooskleurig te noemen is.
 2. Er een reële ‘dreiging’ is dat we belastingen moeten verhogen als we niet anderszins de begroting 2013 en verder sluitend kunnen krijgen. 
 3. Zowel Zaltbommel (26.784 inwoners) als Maasdriel (24.064 inwoners) te maken hebben met beperkingen in de slagkracht van de gemeente, zeker na de uitgebreide decentralisatie van rijkstaken.

 

verzoekt het college/draagt het college op:

 

 1. Met grote voortvarendheid de gesprekken met Zaltbommel te intensiveren om z.s.m. te komen tot een verregaande samenwerking, die leidt tot besparingen in de bedrijfsvoering en de slagkracht van de gemeente vergroot.
 2. Voor de vaststelling van de begroting 2013 te komen met een plan van aanpak voor samenvoeging van de twee ambtelijke organisaties.
 3. Voor de vaststelling van de begroting 2013 te komen met een prognose van de mogelijke besparingen in bedrijfsvoering.

 

Toelichting:

 

Amstelveen (83.336 inwoners) en Aalsmeer (30.371 inwoners) gaan per 2013 een zeer verregaande samenwerking aan. Vanaf dat moment zijn alle ambtenaren van Aalsmeer in dienst van de gemeente Amstelveen. Behalve de gemeentesecretaris en griffier. De inwoners van Aalsmeer worden er beter van. De samenwerking gaat in financiële zin bijna EUR 3.000.000,= per jaar opleveren. Ook elders in Nederland bestaan dergelijke samenwerkingsvormen. Enschede (158.000 inwoners) heeft 55 ambtenaren van Losser (23.000 inwoners) overgenomen en voert ook een aantal taken voor Losser uit. In Ten Boer (7000 inwoners) zijn nog 15 medewerkers in dienst, de anderen zijn in dienst van de gemeente Groningen (190.000 inwoners) die tevens het leeuwendeel aan taken uitvoert. De Drechtsteden (samen 260.000 inwoners) hebben een apart orgaan ingericht om op tal van beleidsterreinen samen te werken. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Zowel Zaltbommel (26.784 inwoners) als Maasdriel (24.064 inwoners) hebben te maken met mogelijke beperkingen in de slagkracht van de gemeente, zeker na de uitgebreide decentralisatie van rijkstaken. Ook kennen zowel Zaltbommel als Maasdriel zo hun eigen financiële uitdagingen.

 

In Maasdriel wil het College van B&W (PvdA, CDA en SSM) de tarieven Onroerend Zaak Belastingen (OZB) in 2013 met maar liefst 35% verhogen om de begroting weer sluitend te krijgen.

 

Liberaal Maasdriel beschouwt dat als ‘de weg van de minste weerstand’. ‘We verhogen gewoon de belastingen en daarmee is het probleem opgelost’. Een verregaande samenwerking met Zaltbommel zou de efficiency gigantisch kunnen verbeteren. Een draconische maatregel zoals het verhogen van belastingen met maar liefst 35% zou dan voorkomen kunnen worden.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Fractie(s): Liberaal Maasdriel

 

 

 

Naam raadslid/leden: Frits van Endhoven


Posted: 11:39, 24/6/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

discussieer je mee?

Is het terecht dat het College van B&W van Maasdriel (CDA, PvdA en SSM) voorstellen de tarieven Onroerend Zaak Belastingen (OZB) in 2013 met maar liefst 35% te verhogen om de begroting weer sluitend te krijgen? Of zijn er alternatieven? Zie mijn concept-bijdrage voor de raadsvergadering op 28 juni en geef je mening. Je kunt mijn concept-bijdrage alleen lezen en mee discussiëren op de site

https://www.pleio.nl/groups/profile/1866862/liberaal-maasdriel als je je eerst even aanmeldt. Natuurlijk is dit gratis; het leven in Maasdriel is tenslotte al duur genoeg .......... Hieronder staan het amendement en de motie die ik voornemens ben in te dienen op 28 juni.


Posted: 14:38, 22/6/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

NEE tegen de 35% OZB-verhoging in Maasdriel

 

MOTIE

 

Griffienummer:

 

Raadsvergadering van:                         28 juni 2012

 

Onderwerp:                                          Kadernota 2013 - 2016

 

 

De raad van de gemeente Maasdriel in vergadering bijeen op 28 juni 2012,

 

Overwegende dat:

 

 1. De financiële situatie van Maasdriel niet rooskleurig te noemen is.
 2. Er in de jaarrekening 2011 in totaal 37 hectare ( 376.289 m2) grond binnen de kernen met nul boekwaarde is opgenomen.
 3. Er een reële ‘dreiging’ is dat we belastingen moeten verhogen als we niet anderszins de begroting 2013 en verder sluitend kunnen krijgen. 

 

verzoekt het college/draagt het college op:

 

 1. Te onderzoeken welk deel van deze grondvoorraad verkocht kan worden (niet zijnde wegen, groen wat echt niet verkocht kan worden en gronden waar leidingen onder liggen die we niet kunnen verkopen).
 2. Tot verkoop van deze gronden over te gaan tegen de geldende marktwaarde.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Fractie(s): Liberaal Maasdriel


Posted: 15:46, 20/6/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

Amendement Kadernota 2013 - 2016

 

AMENDEMENT

 

 

Griffienummer:

 

 

Raadsvergadering van:               28 juni 2012

 

 

Behorende bij agendapunt:         Kadernota 2013-2016

 

 

Gelezen het voorliggende voorstel van het college, willen wij de gemeenteraad van Maasdriel in vergadering bijeen op 28 juni 2012 de volgende wijziging(en) voorstellen:

 

Op bladzijde 13 en 14 van de kadernota worden de kaders opgesomd die gehanteerd gaan worden bij de opstelling van de begroting 2013. Bij kader 8 stelt het College van B&W een dekkingsplan voor, bestaande uit 5 onderdelen (a t/m e).

 

Het punt e (belastingmaatregelen) wordt als volgt geherformuleerd:

 

De financiële positie van Maasdriel is slecht. Extra bijdragen van het Rijk zijn niet te verwachten. Verhoging van de lastendruk van inwoners en ondernemers (bv OZB) is pertinent ongewenst. De meerjarenbegroting 2013 – 2016 sluitend krijgen wordt dus niet gerealiseerd door belastingverhoging. We kiezen er nadrukkelijk voor eerst zoveel als mogelijk te bezuinigen op bedrijfsvoering (efficiënt werken). Slechts in het uiterste geval en alleen als aantoonbaar gemaakt wordt dat het echt niet anders kan, kan de discussie gevoerd worden over verschraling van voorzieningen en/of verlaging van subsidies. Ook in de periode 2013 – 2016 zullen we de belastingen alleen corrigeren voor inflatie conform vastgestelde methodiek.

 

Toelichting:

 

Op 30 maart 2012 is de Atlas van de lokale lasten 2012 verschenen. Sinds 1997 brengt COELO jaarlijks het niveau en ontwikkelingen van de lokale lasten in kaart. COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk, verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Directeur is prof.dr. M.A. Allers. Uit deze Atlas van de lokale lasten 2012 blijkt dat Maasdriel nu al behoort tot de duurste 100 gemeenten in Nederland (van de 418 gemeenten). Laat staan wat onze positie wordt na 35% OZB-verhoging.

.

 Gemeentelijke woonlasten

Gemiddeld in Nederland

Maasdriel

Eénpersoonshuishouden

613

711

Meerpersoonshuishouden

683

751

Rangnummer meerpersoonshuishouden van de 418 gemeenten
(nummer 1 heeft de laagste lasten)

 

322

 

Vergelijkbare gemeenten blijken de dienstverlening op peil te hebben met een (veel) lagere lastendruk voor inwoners en ondernemers. Wat anderen kunnen, moet Maasdriel ook kunnen. Nu de lasten verzwaren (OZB met 35% verhogen) zou Maasdriel verder laten stijgen in het lijstje duurste gemeente van Nederland. Het moet onze ambitie juist zijn om te dalen in deze lijst. Dat kan alleen door dingen slimmer en efficiënter te doen en/of bepaalde voorzieningen/subsidies ter discussie te stellen.

 

Het is in de rolverdeling Gemeenteraad – College van B&W zo bepaald dat de Raad de kaders schetst, waarbinnen het College met uitgewerkte voorstellen dient te komen. Zo ook hier. Voorafgaand aan de beoordeling van de begroting 2013 verwachten wij uitgewerkte voorstellen binnen de kaders zoals nu vastgesteld (kaders 1 t/m 8 op bladzijde 13 en 14). Bij de vaststelling van de begroting 2013 zal ook de dekking definitief worden vastgesteld. Vanavond bespreken we niet de exacte dekking, maar de kaders waarbinnen het College dekking moet gaan vinden. 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Fractie(s) van:   Liberaal Maasdriel

 

 

 

Frits van Endhoven


Posted: 11:43, 15/6/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

HET GAAT NIET GOED IN MAASDRIEL!!

Het gaat niet goed in Maasdriel.

 

Op 30 maart 2012 is de Atlas van de lokale lasten 2012 verschenen. Sinds 1997 brengt COELO jaarlijks het niveau en ontwikkelingen van de lokale lasten in kaart. COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk, verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Directeur is prof.dr. M.A. Allers. Uit deze Atlas van de lokale lasten 2012 blijkt dat Maasdriel behoort tot de duurste 100 gemeenten in Nederland (van de 418 gemeenten).

 

Gemeentelijke woonlasten

Gemiddeld in Nederland

Maasdriel

Eénpersoonshuishouden

613

711

Meerpersoonshuishouden

683

751

Rangnummer meerpersoonshuishouden van de 418 gemeenten
(nummer 1 heeft de laagste lasten)

 

322

 

Het gaat niet goed in Maasdriel.

 

In het onderzoek ‘waar staat je gemeente’ (van 2010) scoort Maasdriel ronduit slecht. Op alle onderdelen (inwoner als kiezer, als klant, als onderdaan, als partner en als wijkbewoner) scoort Maasdriel onder het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten.

 

Het gaat niet goed in Maasdriel.

 

De conclusie is even duidelijk als pijnlijk. Maasdriel is een dure gemeente om in te wonen en de inwoners zijn niet tevreden met de geleverde kwaliteit.

 

Het gaat niet goed in Maasdriel.

 

De prijs-kwaliteitverhouding is helemaal scheefgegroeid!

 

Het gaat niet goed in Maasdriel.

 

De Commissaris van de Koningin stelt burgemeester De Cloe aan met een speciale opdracht. Hij moet de door hem zelf gedane 26 aanbevelingen uitvoeren. Het informateursrapport stelt onder punt 8 van ‘Belangrijkste conclusies en aanbevelingen’ dat de kwaliteitsslag in de raad gemaakt moet worden met ‘nieuwe mensen’. De volgende criteria zouden volgens de (in)formateurs, de heren Korsten en De Cloe, moeten gelden voor het wel of niet kunnen functioneren in de gemeenteraad.

 

Citaat uit formateurrapport:

Van de gemeenteraad kunnen i.v.m. de verbetering van de bestuurscultuur bij voorkeur niet langer deel uitmaken:

-        Ex-wethouders; zeker ook die ex-wethouders die te maken hadden met in het BMC-rapport gelaakt gedrag (cliëntelisme, arenagedrag, op de man spelen, stemmen ronselen, etc.);

-        Raadsleden die te maken hebben gehad met in het BMC-rapport gelaakt gedrag, zoals o.a. (laakbaar) cliëntelisme;

-        Raadsleden die te maken hebben gehad met integriteitsschendingen;

-        Raadsleden die ook in de periode na het verschijnen van het BMC rapport eind 2010 nog ‘arenagedrag’ vertonen.

Hoewel het in het algemeen te loven is als raadsleden veel electorale steun genieten en een fractie ook moet bestaan uit een zekere mate van routine is het onder de huidige omstandigheden dringend gewenst dat raadsleden die langer dan drie termijnen raadslid zijn, direct plaats maken voor een andere partijgenoot (punt 8 informateursverslag). Of zij een actief aandeel hebben in de ontstane en gegroeide bestuurscultuur is thans niet aan de orde. Het is gewenst dat alle partijen samen zichtbaar daden naar de bevolking stellen waaruit blijkt dat de kans op een vernieuwing van de raad serieus is. Biedt ruimte aan jongeren en blokkeer de kansen op doorstroming niet langer.

 

Zelfs waar burgemeester De Cloe een gebeurtenis in een gemeenteraadvergadering typeert met de woorden: ‘abominabel en laakbaar gedrag’ en hij van ‘cliëntelisme van het zuiverste water’ spreekt, blijft dit zonder gevolgen. Het lijkt er op dat de raadsleden elkaar de hand boven het hoofd houden. Dit bleek al eerder bij een ander overduidelijk geval van niet-integer handelen van een raadslid. De politieke partijen en de raadsleden in Maasdriel weigeren invulling te geven aan enkele van de 26 aanbevelingen van de burgemeester. De burgemeester kijkt machteloos toe en lijkt zich er bij neer te leggen.

 

Het gaat niet goed in Maasdriel.

 

De inwoners van Maasdriel laten bij verkiezingen duidelijk hun voorkeur blijken. Bij verschillende recente verkiezingen, waar alle landelijke partijen aan deelnemen, blijkt een duidelijke voorkeur voor politiek rechts. De PvdA is in Maasdriel tot bijna 0 gereduceerd (in 2006 nog 3 zetels en vanaf 2010 met moeite nog maar 1). Kijken we naar de samenstelling van het College van B&W van Maasdriel dan is dat duidelijk niet representatief voor de politieke voorkeur van de Maasdrielenaar. Burgemeester De Cloe en wethouder Leijdekkers zijn van PvdA-huize. Wethouder Huizinga is van CDA-huize, hij geeft zelf aan tot de linker-vleugel (ARP) van het CDA te behoren en laat dat ook merken. Wethouder Smits is van de plaatselijke partij SSM. De gemeentesecretaris heeft in Nederland een aparte positie. Hij is de eerste beleidsadviseur van het College van B&W. De gemeentesecretaris van Maasdriel is lid van de Provinciale Staten namens de PvdA.

.

Het gaat niet goed in Maasdriel.

.

Recent stelde ik vragen over de wachtgelduitkeringen in Maasdriel. Ik werd niet blij van de antwoorden. De vragen en antwoorden daarop kunt u vinden op: http://t.co/yQKrsylo

 

EN NU WIL HET COLLEGE VAN B&W (PvdA, CDA, SSM) DE OZB MET 35% VERHOGEN?!?!

Ik zeg nee, nee en nogmaals nee!

Zie ook mijn blog hieronder!!!!


Posted: 20:35, 2/6/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

Motie en Amendement werden niet gesteund! SUBSIDIEBELEID

Subsidiebeleid 2013 – 2016

Maasdriel staat voor een enorme uitdaging.

-        Er moet fiks bezuinigd worden.

-        De leefbaarheid moet gewaarborgd worden.

-        We willen de subsidieverstrekking op een andere leest schoeien.

De combinatie van al deze uitdagingen vinden we terug in het voorliggende voorstel.

De uitkomsten zijn voor veel verenigingen / stichtingen zuur. Maar er zijn ook verenigingen / stichtingen die er niet op achteruitgaan; sterker nog zelfs op vooruitgaan.

Om de uitkomsten geloofwaardig te maken richting verenigingen en stichtingen is het noodzakelijk dat de Maasdrielse politiek aan alles laat zien dat het serieus is. Alle signalen moeten eenduidig zijn; we moeten fiks bezuinigen.

Hier ligt mijn zorg.

Hoe verkopen we de noodzaak tot bezuinigen op een geloofwaardige manier als we zelf niet het goede voorbeeld geven? Het beeld van een overheid die overal bezuinigt, behalve in zichzelf moet voorkomen worden.

Ik noem 3 recent bekend geworden feiten:

1.   Op 5 en 6 juni viert de VNG op het Haagse Malieveld dat ze dit jaar een eeuw geleden het licht zag. De kosten van het congres zijn absurd hoog. Zo'n 3 miljoen euro. In steeds meer gemeenten (o.a. Amsterdam, Gouda, Den Haag, Capelle aan den IJssel, etc) is kritiek op de kosten die gemoeid zijn met deelname aan het VNG-jubileumcongres en steeds meer gemeenten besluiten niet te gaan. In deze tijden van bezuinigingen mogen inwoners van hun gemeentebestuur verwachten dat zij zuinig omspringen met belastinggeld. Naast het feit dat er simpelweg minder te besteden is, is er ook nog de voorbeeldfunctie van het gemeentebestuur. Wanneer je anderen vraagt de broekriem strakker aan te trekken, is het misplaatst zelf met belastinggeld een groot feest te organiseren. Helaas zie ik deze kostenbewuste houding niet bij de Maasdrielse bestuurders. Maar liefst 5 personen uit Maasdriel gaan op kosten van de belastingbetaler naar dit feest. In totaal kost dit de Maasdrielse belastingbetaler zo’n EUR 4500,= (en dan calculeer ik nog niet het verlies aan productieve uren). Nadere bestudering van het tweedaagse programma leert ons dat o.a. Matthijs van Nieuwkerk, de presentator van 'De Wereld Draait Door' gecontracteerd is. Andere bekende gecontracteerde Nederlanders zijn: Eva Jinek, Freek de Jonge en Johan Cruijff. Tot slot treedt Golden Earring op. Ik heb hierover vragen gesteld en aangedrongen op het bezoeken van alleen de gratis toegankelijke ALV, maar dit college hecht aan aanwezig zijn op dit veel te dure, door belastinggeld betaalde feestje. Ik zeg; een verkeerd signaal naar alle verenigingen en stichtingen die nu getroffen worden.

 

2.   Daar waar iedereen op de kleintjes moet letten, de 0-lijn voor ambtenaren rijksbeleid is, de minister van BZK oproept af te zien van salarisverhogingen voor ambtenaren, dringt de VNG aan op 2% salarisstijging van de gemeenteambtenaar. Via twitter krijgt de VNG steun voor dit voornemen van onze burgemeester en onze gemeentesecretaris. Uiteindelijk is het de belastingbetaler die dit moet opbrengen en minister Spies heeft al aangegeven van plan te zijn gemeenten te korten voor een bedrag ter grootte van deze kostenpost, zodat het rechtstreeks ten koste gaat van de leefbaarheid in bv een gemeente als Maasdriel. Ik zeg; een verkeerd signaal naar alle verenigingen en stichtingen die nu getroffen worden.

3.   Doordat we in 2010 verkiezingen hebben gehad en een aantal wethouders niet meer terugkwamen, kent ook Maasdriel zogenaamde wachtgeldverplichtingen. Zolang oud-wethouders geen nieuw werk aanvaarden (zelfs niet als ze een baan aangeboden krijgen) krijgen ze een uitkering. In een enkel geval loopt zo’n uitkering door tot november 2017. In 2012 kost dit de Maasdrielse belastingbetaler EUR 170.000. Ik zeg; een verkeerd signaal naar alle verenigingen en stichtingen die nu getroffen worden.

Voorzitter, dan enige aandacht voor de inspreker van de commissie S&F; de heer Frans Heslenfeld. Het klopt dat de muziekkorpsen in onze samenleving bijzonder belangrijk zijn voor de leefbaarheid. Als ik de kern Well neem als voorbeeld, dan durf ik de stelling aan dat fanfare OBK onmisbaar is voor de leefbaarheid in deze kleine kern. Optredens in het dorpshuis, Sinterklaasintocht, dodenherdenking in Ammerzoden, muziekonderwijs o.a. aan leerlingen van de basisschool ‘De Hoeksteen’, etc., etc. Dit alles zou verloren gaan als fanfare OBK Well zou verdwijnen. Dat een fanfare voor haar voortbestaan mede afhankelijk is van subsidie begrijpt iedereen (muziekinstrumenten en kostuums vragen forse investeringen). Dat subsidie noodzakelijk is voor het voortbestaan van muziekkorpsen geldt zeker voor een fanfare in een kleine kern.

Als ik naar de totale lijst kijk van subsidieaanvragende organisaties 2013 zie ik daar verenigingen en stichtingen van velerlei aard/soort. In totaal vragen we aan iedere Maasdrielenaar ongeveer EUR 10,= belasting/jaar om de subsidies te kunnen geven. De verenigingen en stichtingen spelen ieder op hun eigen manier een onmisbare rol in de leefbaarheid van onze 11 kernen. Ze doen dat meestal met een handjevol enthousiaste vrijwilligers die we kei- en keihard nodig hebben.

Ik zou i.h.k.v. de noodzakelijke bezuinigingen willen voorstellen om voor het jaar 2013 een 0-lijn af te spreken en vast te stellen. Verenigingen en stichtingen die op basis van de nieuwe voorliggende verordening meer subsidie toegewezen krijgen dan het verkregen bedrag in 2012, krijgen dat extra bedrag in 2013 niet. Voor deze verenigingen en stichtingen blijft het bedrag 2013 vastgesteld op het 2012 bedrag. De nieuwe verordening gaat voor hen pas in werking vanaf het jaar 2014. Het daarmee vrijkomende bedrag benutten we voor financiering/verzachting van de overgangsperiode voor die verenigingen en stichtingen die op basis van de nieuwe verordening minder subsidie gaan verkrijgen (bv enkele muziekkorpsen). Op deze manier richten we een fatsoenlijke overgangsperiode in en behalen we wel de bezuinigingsdoelstelling. Ook vraag ik het College van B&W deze periode te gebruiken om in overleg te treden met de verschillende muziekverenigingen om binnen budget te komen tot een betere verdeling die meer recht doet aan de wezenlijke aard van de verschillende muziekverenigingen. Het door de inspreker Frans Heslenfeld opgestelde conceptamendement kan hierin ondersteunen c.q. richting geven.

  

AMENDEMENT (dat niet gesteund werd):

Gelezen het voorliggende voorstel van het college, willen wij de gemeenteraad van Maasdriel in vergadering bijeen op 24 mei 2012 de volgende wijziging(en) voorstellen:

 

Voor het jaar 2013 geldt een 0-lijn. Verenigingen en stichtingen die op basis van de nieuwe voorliggende verordening meer subsidie toegewezen krijgen dan het verkregen bedrag in 2012, krijgen dat extra bedrag in 2013 niet. Voor deze verenigingen en stichtingen blijft het bedrag 2013 vastgesteld op het 2012 bedrag. De nieuwe verordening gaat voor hen pas in werking vanaf het jaar 2014. Het daarmee vrijkomende bedrag benutten we voor financiering/verzachting van de overgangsperiode voor die verenigingen en stichtingen die op basis van de nieuwe verordening minder subsidie gaan verkrijgen (bv enkele muziekkorpsen).

 

 

Toelichting:

 

Op deze manier richten we een fatsoenlijke overgangsperiode in en behalen we wel de bezuinigingsdoelstelling.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Fractie(s) van: Liberaal Maasdriel

 

 

Frits van Endhoven

 

 

MOTIE (die niet gesteund werd):

De raad van de gemeente Maasdriel in vergadering bijeen op,  24 mei 2012

 

 

verzoekt het college/draagt het college op:

 

De komende periode (het komende jaar) te gebruiken om in overleg te treden met de verschillende muziekverenigingen om binnen het totaal beschikbare budget voor subsidies aan muziekverenigingen te komen tot een betere verdeling die meer recht doet aan de wezenlijke aard van de verschillende muziekverenigingen. Het door de inspreker Frans Heslenfeld opgestelde conceptamendement kan hierin ondersteunen c.q. richting geven.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Fractie(s): Liberaal Maasdriel

 

 

 

Naam raadslid/leden: Frits van Endhoven

 


Posted: 09:47, 25/5/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

VNG Jubileumcongres

Schriftelijke vragen over VNG-jubileumcongres gesteld op 27 maart 2012.

 

Het college / de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden:

 

Uit de media hebben wij inmiddels begrepen dat er vanuit Maasdriel een afvaardiging naar het VNG-Jubileumcongres 2012 zal gaan.

 

 1. Wie hebben zich ingeschreven?
 2. Naar welke programmaonderdelen gaan zij?
 3. Welke kosten zijn hiermee gemoeid?
  1. Kosten voor de verschillende onderdelen van het congres
  2. Kosten voor eventuele overnachting (verblijfkosten)
  3. Reiskosten
  4. Verlies aan gewerkte productieve uren
  5. Eventuele andere kosten
 4. Bent u bekend met het feit dat u tot 1 mei gratis kunt annuleren?
 5. Bent u bereid alleen naar de gratis ALV te gaan en deelname aan andere activiteiten te annuleren?
 6. Bent u bereid mensen die toch naar andere onderdelen dan de ALV willen gaan op te dragen dit dan vooral zelf te bekostigen i.p.v. dit te bekostigen uit belastinggeld?

 ----------------------------

 

Toelichting door indiener op bovenstaande:

 

In steeds meer gemeenten (o.a. Amsterdam, Gouda, Den Haag, Capelle aan den IJssel, etc) is kritiek op de kosten die gemoeid zijn met deelname aan het VNG-jubileumcongres. Deelname aan alleen de algemene ledenvergadering is gratis. In deze tijden van bezuinigingen mogen inwoners van hun gemeentebestuur verwachten dat zij zuinig omspringen met belastinggeld. Naast het feit dat er simpelweg minder te besteden is, is er ook nog de voorbeeldfunctie van het gemeentebestuur. Wanneer je anderen vraagt de broekriem strakker aan te trekken, is het misplaatst zelf met belastinggeld een groot feest te organiseren. Graag zag ik deze kostenbewuste houding ook bij de Maasdrielse bestuurders. Het liefst zag ik dat Maasdriel alleen naar de gratis algemene ledenvergadering ging en met name het ‘dure’ feest achterwege liet. Mocht Maasdriel zich reeds hebben ingeschreven dan hoop ik dat zij alsnog zullen annuleren (dat kan tot 1 mei kosteloos).

  

Kosten congres
De deelnamekosten (exclusief btw) voor dit congres zijn:

5 juni     

€   630,- 

per persoon (exclusief avondprogramma)

Avondprogramma 5 juni 

€     47,50

(het avondprogramma is uitsluitend toegankelijk voor leden van de VNG)

6 juni    

€   295,- 

per persoon

5 en 6 juni    

€   795,-  

per persoon (exclusief avondprogramma)

Degenen die uitsluitend de algemene ledenvergadering (ALV) op 6 juni gratis willen bijwonen (13.15 – 14.30 uur), kunnen dit aangeven bij hun inschrijving.

Uit TROUW (internet) van 22 maart 2012

Wordt één wethouder wijzer van Eva Jinek, Freek of Cruijff?

Elma Drayer − 22/03/12, 15:33

Het was 'stemmingmakerij', zei directeur Ralph Pans. En of we alsjeblieft wél 'bij de feiten' wilden blijven. 'Kleinzielig gedoe', vond ook voorzitter Annemarie Jorritsma, tevens burgemeester van Almere. "Getreurd wordt er al genoeg, dezer dagen", zei ze tegen vakblad Binnenlands Bestuur. "Je mag bijna nergens meer vrolijk over doen."

Wat bracht deze twee bestuurders zo uit hun humeur? Ze waren ontstemd over de kritiek op het jubileumcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Op 5 en 6 juni viert de VNG op het Haagse Malieveld dat ze dit jaar een eeuw geleden het licht zag. En volgens Joost Eerdmans - voorheen LPF-Kamerlid en televisiepresentator, nu deeltijdwethouder te Capelle aan den IJssel - zijn de kosten van het congres absurd hoog. Zo'n 3 miljoen euro, berekende hij. Eerdmans en enkele van zijn medewethouders vinden dat zoiets in deze tijden van bezuiniging geen pas geeft. "We sluiten speeltuinen en bibliotheken", zei hij, "en ondertussen zouden we feest gaan vieren." Voor zover nu bekend hebben minstens vijf gemeenten zich bij hun boycot aangesloten. In andere plaatsen staan raadsdebatten over de kwestie op stapel.

Zou hier sprake zijn van populistische prietpraat? Of hebben de morrende wethouders een punt?

Volgens VNG-directeur Ralph Pans is die 3 miljoen euro overdreven. Maar dat het tweedaagse samenzijn een bedragje kost, zal ook hij niet ontkennen. Deelnemers betalen 795 euro per persoon (exclusief btw). 's Avonds biedt gastgemeente Den Haag een concert aan van de rockband Golden Earring. Wil je dat beslist niet missen, dan komt er 47,50 bovenop. Woon je in pakweg Terneuzen, Onderbanken of Smallingerland dan zul je die nacht in een hotel moeten slapen. Alle kosten, dat spreekt, zijn 'in beginsel via de griffier declarabel'. Alleen het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering is helemaal gratis. Maar ja, die duurt slechts één uur en tien minuten.

Eerlijk gezegd was ik bereid dit alles met mildheid te bezien. Honderd jaar, het is per slot niet niks. En dat de luitjes mekaar daar op het Haagse Malieveld ontmoeten, het zal vast ergens goed voor zijn.

Maar nadere bestudering van het tweedaagse programma deed mijn begrip in één klap smelten. Want hoezo zou je van alle voorzitters die Nederland telt uitgerekend de presentator van 'De Wereld Draait Door' contracteren? Wat moet Eva Jinek daar? Freek de Jonge? Trendwatcher Adjiedj Bakas? Zijn Barry Hay en diens rockvrienden werkelijk zo populair bij de doorsnee gemeentebestuurder? En zouden de mistige wijsheden van Johan Cruijff werkelijk één wethouder tot voordeel strekken in zijn werk?

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma trok in haar verdediging losjes de vergelijking met het bedrijfsleven. "Ga maar eens naar een commercieel congres", zei ze, "en kijk wat je daarvoor betaalt!"

Beduidend meer, daarin heeft de burgemeester gelijk. Punt is alleen dat gemeenten heel veel zijn, maar géén bedrijven. En dat de vergelijking dus lelijk mank gaat. Commerciële instellingen mogen zelf weten waaraan ze hun geld spenderen. Bij overheidsorganen ligt dat anders - simpelweg omdat die van u en mij zijn.

Dat heet geen stemmingmakerij. Dat heet geen kleinzielig gedoe. Dat heet fatsoen.

-----------------

 


Posted: 11:03, 27/3/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

Brief die ik schreef aan burgemeester De Cloe (met de CdK, de heer Cornielje in de cc).

Geachte heer De Cloe, beste Dick,

 

Vrijdag 9 maart ontvingen wij van de griffie een afschrift van de brief (met kenmerk 151807) die u verstuurde aan de Commissaris van de Koningin. U schetst in deze brief uw perceptie van de stand van zaken ‘plan van aanpak kwaliteitsverbetering bestuur Maasdriel’. De brief, zo meldt de griffie, wordt op de lijst ingekomen stukken geplaatst voor de raad van 12 april. Raadsleden kunnen dus op 12 april reageren op uw brief. Helaas kan ik 12 april niet aanwezig zijn vanwege verblijf in het buitenland voor mijn werk (en ook tijdens de commissie S&F op 27 maart kan ik niet inhoudelijk reageren omdat ik dan in de rol van voorzitter acteer).

 

Toch wil ik graag inhoudelijk reageren op uw brief en heb ik besloten u deze mail te sturen. Deze mail gaat ook in cc naar de Commissaris van de Koningin omdat ik het belangrijk vind dat hij kennis neemt van mijn nuancerende opmerkingen t.a.v. de stand van zaken ‘plan van aanpak kwaliteitsverbetering bestuur Maasdriel’. Uw brief is openbaar (immers komt op de lijst ingekomen stukken) en ook deze mail, die u mag beschouwen als mijn openbare reactie op uw brief, zal ik openbaar maken.

 

Om maar met de deur in huis te vallen, ik vind uw brief te rooskleurig.

 

De opdracht die u kreeg van de Commissaris van de Koningin is het uitvoeren van alle 26 aanbevelingen van uw eigen formateurrapport. Zolang er geen enkele vordering te melden is op de punten 12, 13 en 14 van het rapport (vernieuwing Raad), is uw opdracht verbetering aan te brengen in 1. College van B&W, 2. ambtelijke organisatie en 3. Gemeenteraad, slechts (maximaal) voor 2/3 op schema.

 

Tot nu toe heeft geen enkele politieke partij die meegedaan heeft aan de verkiezingen van 2010 invulling/uitvoering gegeven aan de punten 12, 13 en 14 van het formateurrapport. Dit in flagrante tegenspraak met geluiden geuit in de raadsvergadering destijds waar het formateurrapport door alle partijen is onderschreven. De punten 12 t/m 14 hebben betrekking op de eerder door uzelf zo noodzakelijk geachte vernieuwing van de gemeenteraad. Omdat er op dit punt geen enkele voortgang waar te nemen is zag ik graag de druk vanuit de Commissaris van de Koningin en uzelf opgevoerd worden richting de politiek om niet alleen in woord maar ook in daad te laten zien dat het de politiek van Maasdriel serieus is te komen tot verbetering van de bestuurlijke kwaliteit en dus ook met de vernieuwing in de gemeenteraad. Natuurlijk kunnen we de redenering volgen dat de kiezers in 2014 de kans krijgen op dit punt wezenlijke verbetering te realiseren, maar ik vind dat we de inwoners van Maasdriel dan geen recht doen. Immers men heeft dan nog twee jaar niet de kwaliteit van bestuur waar men wel recht op heeft.

 

De inhoud van de door u verstuurde brief wekt naar mijn smaak teveel de indruk dat we er al bijna zijn in Maasdriel. Er is wat mij betreft echter onvoldoende reden voor zelfgenoegzaamheid. Zeer zeker zijn er, mede door uw manier van leidinggeven, positieve stappen gezet in Maasdriel en is er overduidelijk verbetering waarneembaar, maar we zijn er echt nog lang niet!   

 

Volledigheidshalve citeer ik de relevante delen van de punten 12, 13 en 14 uit uw eigen formateurrapport:

 

12.

Het informateursrapport stelt onder punt 8 van ‘Belangrijkste conclusies en aanbevelingen’ dat de kwaliteitsslag in de raad gemaakt moet worden met ‘nieuwe mensen’. Daartoe komen partijen per direct overeen dat de volgende criteria gelden voor het wel of niet kunnen functioneren in de gemeenteraad. Van de gemeenteraad kunnen i.v.m. de verbetering van de bestuurscultuur bij voorkeur niet langer deel uitmaken:

 

·        Ex-wethouders; zeker ook die ex-wethouders die te maken hadden met in het BMC-rapport gelaakt gedrag (cliëntelisme, arenagedrag, op de man spelen, stemmen ronselen, etc.);

·        Raadsleden die te maken hebben gehad met in het BMC-rapport gelaakt gedrag, zoals o.a. (laakbaar) cliëntelisme;

·        Raadsleden die te maken hebben gehad met integriteitsschendingen;

·        Raadsleden die ook in de periode na het verschijnen van het BMC rapport eind 2010 nog ‘arenagedrag’ vertonen.

13.

Het is wenselijk dat van elke fractie thans minstens een raadslid terugtreedt om daarmee in de breedte te symboliseren dat het ook in de raad anders moet. Wellicht dat de onder 12 beoogde operatie al een gewenst minimumaantal oplevert.

 

14.

Hoewel het in het algemeen te loven is als raadsleden veel electorale steun genieten en een fractie ook moet bestaan uit een zekere mate van routine is het onder de huidige omstandigheden dringend gewenst dat raadsleden die langer dan drie termijnen raadslid zijn, direct plaats maken voor een andere partijgenoot (punt 8 informateursverslag). Of zij een actief aandeel hebben in de ontstane en gegroeide bestuurscultuur is thans niet aan de orde. Het is gewenst dat alle partijen samen zichtbaar daden naar de bevolking stellen waaruit blijkt dat de kans op een vernieuwing van de raad serieus is. Biedt ruimte aan jongeren en blokkeer de kansen op doorstroming niet langer.

 

Mvg,

 

Frits van Endhoven

Liberaal Maasdriel

 

Telefoon:            06 21 896 563

Twitter:               @LiberaalMdriel

Email:                  Frits.van.E@hetnet.nl

 


Posted: 09:30, 14/3/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

Wat ik maar niet geplaatst krijg op BD-internet

Hallo Watcher,

Jammer dat u uw echte naam niet gebruikt. Ik zou graag nader kennis met u maken, u hebt duidelijk kennis van zaken, u strijdt voor nieuwe eerlijke politiek en constateert dat velen in Maasdriel daar blijkbaar nog aan moeten wennen. Stuk voor stuk ingrediënten die ik herken en waarop ik zeer gesteld ben.  

Het klopt inderdaad dat de gemeenteraad eind 2010 heeft ingestemd met een aantal bouwprojecten. Maar, en dat mis ik in uw verhaal, toen is ook afgesproken dat er naast die bouwprojecten ruimte moest blijven voor kleine particuliere initiatieven. De bouwplannen van de heer van Eeuwijk vallen in die categorie. Daarnaast constateert u terecht dat er in Maasdriel een tekort is aan starterwoningen en juist daarom zou ik hopen dat de heer van Eeuwijk volop medewerking vanuit de gemeente zou ervaren.

Tot slot uw opmerking over eerlijke politiek. Stel, u hebt gelijk in uw redenering (wat ik dus betwist), zou het dan niet eerlijker zijn om dit transparant en open te communiceren met de initiatiefnemer? Als de gemeente al vanaf eind 2010 weet dat het initiatief van de heer van Eeuwijk niet gehonoreerd kan worden, waarom houdt men hem dan nu, maart 2012, nog steeds aan het lijntje? Nu ervaart de heer van Eeuwijk weinig medewerking en meedenken en heeft hij geen enkel signaal ontvangen dat zijn plannen in welke vorm dan ook nooit uitgevoerd zouden kunnen worden. Daardoor wordt de indruk richting de heer van Eeuwijk en andere inwoners gewekt dat iemand die netjes de procedures wil volgen niet kan bouwen, terwijl er anderen zijn die de procedures niet volgen, wel gaan bouwen en achteraf alsnog gelegaliseerd (en dus beloond) worden. Dat is de oneerlijke politiek die ik weg wil hebben in Maasdriel. Wat voor de één moet kunnen moet ook voor de ander mogelijk zijn.

U hebt zoveel insiderkennis en eerlijk gezegd verbaast het mij niet als u een collega lokale politicus bent. Ik ga er dus van uit dat u wel over mijn emailadres en telefoonnummer beschikt. Ik hoop dat u mij een mail wilt sturen of wilt bellen zodat wij verder van gedachten kunnen wisselen.

Met vriendelijke groet,

Frits van Endhoven       

Liberaal Maasdriel


Posted: 20:57, 11/3/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

<- Last Page | Next Page ->

Hosting door HQ ICT Systeembeheer