Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Bidden op Zondag

8/9/2010 - Meer gebed? Zie: http://katholiekgebed.blogspot.com

Beste lezers,

Sinds enige tijd wordt deze blog voortgezet op BLOGSPOT.

 

Katholiek Gebed op BLOGSPOT

 

Helaas zal de inbreng nog niet zo intensief en regelmatig als bij BLOGGERS. Na vijf jaar en bijna twee complete cycli van A-, B- & C-jaren in de Kerkelijke liturgie  zal bovendien de aandacht meer gaan verschuiven naar persoonlijke gebeden en meditaties.

 

Daarbij horen ook de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola die middels een andere weblog beschikbaar zullen komen als thuisretraite. Als u daarvoor belangstelling heeft kunt u dit kenbaar maken in een reactie op dit bericht.

 

Tot lezens , laat een berichtje achter en spoor mij aan!

 

Veel kracht van Heilige Geest toegewenst 

0 Comments Post A Comment! Permanent Link

22/11/2009 - Christus Koning - 22 november 2009

God,

U wekt in mij het verlangen naar Vrede. Zo kan ik mijn steentje bijdragen aan vrede voor anderen. Overkom mij, opdat het visioen waarmee Jezus leefde mij richting geeft in het dagelijks leven.

Amen.


Mijn Koninkrijk is niet van hier (Joh. 18, 37)

1 Comments Post A Comment! Permanent Link

16/11/2009 - Door de 'winter' komen - - 33e zondag (Radbout) door het jaar - 15 november 2009

Trouwe God,

Schenk ons de openheid om steeds opnieuw ons in te zetten voor de opbouw van Uw rijk.

amen.

Velen van hen die slapen in het stof zullen ontwaken. (Daniël 12, 2)

1419 Comments Post A Comment! Permanent Link

8/11/2009 - Jezelf weggeven - 32e zondag (Willibrord) door het jaar - 7 november 2009 (kwd)

Heer'

Mijn God, ik ben dankbaar dat ik hier bij U kan zijn, met anderen die in U geloven. Spreek tot mijn hart, en ik ga open voor Uw liefde.

Amen.


'Ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen.' (Marcus 12, 43)

0 Comments Post A Comment! Permanent Link

1/11/2009 - Allerheiligen - 1 november 2009 (lector)

Goede God,

In al mijn onafheid roep ik tot U. Mijn honger en dorst naar gerechtigheid, mijn tranen om alle onrecht en pijn - alles breng ik bij U, God. Omgeef mij met Uw liefde, genees mij, maak mij heel, zodat ik kan meewerken aan Uw Rijk, Uw liefde kan doorgeven aan anderen.

Amen.

0 Comments Post A Comment! Permanent Link

25/10/2009 - Blinden genezen - 30e zondag door het jaar - 25 oktober 2009

Goede God,

Tot U nader ik. Zie mijn verlangen naar Uw liefde. Wees een gids op mijn levensweg en open mijn ogen voor de tekenen van Uw aanwezigheid.

Amen.


Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!. (Mc 10: 47)

1446 Comments Post A Comment! Permanent Link

18/10/2009 - Wereldmissiedag - 29e zondag door het jaar - 18 oktober 2009

Barmhartige God,

Wij zijn van U, am en rijk, gering en voornaam. Help mij om in beweging te komen, om met hart en ziel in Uw dienst te staan, om mij opgenomen te weten in Uw gemeenschap wereldwijd en over alle grenzen heen: Uw Rijk op aarde.

 Amen.

Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. (Mc 10: 43)

0 Comments Post A Comment! Permanent Link

11/10/2009 - Rijkdom afleggen en aanwenden - 28e zondag door het jaar - 11 oktober 2009 (kwd)

Heer Jezus Christus, Gij roept ook mij, helemaal. gij verlangt van mij en van ons, dat wij een eerlijke weg gaan dor het leven en onze gaven delen met anderen. Op dit moment sterkt Gij ons met uw heilige geven. Geef ons kracht , morgen en overmorgen. Dat zo Uw wijsheid groeit in onze wereld.
Amen
Goede meester, wat moet ik doen
om deel te krijgen
aan het eeuwige leven? (Marcus 10, 17)
0 Comments Post A Comment! Permanent Link

4/10/2009 - Laat de kinderen tot mij komen - 27e zondag door het jaar /gedachtenis Franciscus van Asissi - 4 oktober 2009

Goede God,
U hebt mij het leven geschonken en ik kan het nog maar nauwelijks bevatten. Ik bid om Uw nabijheid, opdat ik het grote geschenk van leven waardig ben en zelf leef met eerbied voor al Uw schepselen.
Amen.

Wie niet openstaat voor het koninkrijk van god,
 zal er zeker niet binnengaan. (Marcus 10, 15
0 Comments Post A Comment! Permanent Link

28/9/2009 - God's Geest verkondigen - 26e zondag door het jaar - 26 september 2009 (lector + kwd)

Goede God, Laat mij inzien dat niet zozeer de positie of de voorrechten van mensen de maatstaf zijn of ze erbij horen of iets mogen doen, maar hun handelen en de kwaliteit ervan. Laat mij inzien dat wanneer de blijde boodschap wordt geleefd, dat echte vermeerdering en rijkdom oplevert. Amen.

Wie jullie een beker water

 te drinken geeft omdat

 jullie bij Christus horen,

 die zal zeker beloond worden.'

 [Mc 9, 41]

1392 Comments Post A Comment! Permanent Link

20/9/2009 - Vredeszondag - 25e zondag door het jaar - 19 september 2009

Goede God,
In de stilte van dit moment zoek ik U. Kom mij tegemoet, bekleed mij met Uw vrede, Uw barmhartigheid, met Uw liefde voor mensen. Kom mij tegemoet en geef mij de ogen van een kind, open en onbevangen - opdat vrede groeien kan.
Amen.

Naar een nieuw klimaat van vrede
0 Comments Post A Comment! Permanent Link

14/9/2009 - Jezus' kruis opnemen - 24e zondag door het jaar/ziekenzondag - 12 september 2009 (kinderwoorddienst)

Goede God,
U bent heel dichtbij God, maar het is zo moeilijk om daarop ook te vertrouwen omdat ik het niet altijd voelen kan. geef mij nieuwe ogen en een open hart, opdat ik steviger in het leven sta.
Amen.
Wie zeggen de mensen dat ik ben? (Marcus 8, 28)
0 Comments Post A Comment! Permanent Link

6/9/2009 - Effeta: Ga open - 23e zondag door het jaar - 5 september 2009 (lector)

Liefdevolle God,
Uw woorden van liefde en trouw raken mij. Mijn hart wil ik openen voor mijn naasten, opdat Uw woord kan werken door mijn woorden en dagen. Help mij daarbij.
Amen.

Jezus zei: 'Effata!',
Wat betekent: 'Ga open!' (Mc 7, 34)
0 Comments Post A Comment! Permanent Link

31/8/2009 - Rein van hart zijn - 22e zondag door het jaar - 30 augustus 2009

Goede God,

Angst weerhoudt me vaak mijn hand uit te steken naar de naaste. Geef mij moed en vertrouwen om mijn hart te openen voor de mensen om mij heen, voor Uw liefde en Uw schepping. Doe mij leven naar Uw woord.

Amen.

Nadat Hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei Hij:

 'Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht [Mc 6, 14].

0 Comments Post A Comment! Permanent Link

23/8/2009 - Geloofd U in mij - 21e zondag door het jaar - 23 augustus 2009

Goede God,
Wij bedanken U dat U ons trouw blijft bij alles wat er gebeurt in ons leven. Ook wij wuillen de weg van Jezus volgen en zeggen het Petrus na: 'Naar wie zouden wij anders gaan?'

U spreekt woorden die eeuwig leven geven,
en wij geloven en weten dat U
de Heilige van God bent. (Joh. 6, 69
0 Comments Post A Comment! Permanent Link

9/8/2009 - Jezus' levend brood - 19e zondag door het jaar - 9 augustus 2009

Goede God,

Ik dank u, mijn God voor alle goede woorden die ik heb gehoord. Ik dank U, mijn god, voor het voedsel dat mij kracht geeft om over grenzen te gaan.Mag alles wat ik in deze eucharistie ontvang ook daadwerkelijk mijn leven positief beïnvloeden. Amen.

Sta op en eet wat,
anders is de reis te zwaar voor je (I Kon 19,8)
1404 Comments Post A Comment! Permanent Link

2/8/2009 - Manna uit de hemel - 18e zondag door het jaar - 2 augustus 2009

Goede God,
U wil ik danken voor het Woord waarmee U mij voedt, voor het Brood waarmee U mij sterkt. Zie mijn verlangen naar U, zie mijn honger naar Uw levenwekkend Woord en blijf mij steeds nabij.
Amen.

Vanavond nog zult u inzien
dat de Heer zelf u uit Egypte heeft geleid,
en morgen, in de ochtend,
zult u de majesteit van de Heer zien. (Ex 16, 7)
0 Comments Post A Comment! Permanent Link

26/7/2009 - Brood in overvloed - 17e zondag door het jaar - 26 juli 2009

Goede God,
Wie Uw leerling wil zijn, stuurt zijn broeder of zuster niet weg met lege handen. Maak ons ontvankelijk voor Uw liefde en vrijgevigheid en leer ons te breken en te delen, opdat wij elkaar tot voedsel zijn.
Amen.

Jezus nam de broden,
sprak het dankgebed uit
en verdeelde het brood onder de mensen (Joh 6, 11)
0 Comments Post A Comment! Permanent Link

18/7/2009 - Herder voor mijn schapen 16e zondag door het jaar 19 juli 2009

Goede God,

Wees voor mij een herder. God, leidt mij in Uw spoor van waarheid. Leg in mij het vertrouwen dat U naast mij gaat, dat U mij troost en behoedt.

Amen.

 

De Heer is mijn Herder

Het ontbreekt mij aan niets

Groen is het land waar hij mij heenbrengt

Fris als het water dat Hij doet stromen

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden

Tot eer van zijn naam.

Psalm 23

0 Comments Post A Comment! Permanent Link

17/7/2009 - Gebed voor Geestelijke Communie (Heilige Alfonsus)

Mijn Jezus,

Ik geloof dat Gij in het Allerheiligst Sacrament tegen­woordig zijt.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen.

Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan, smeek ik U,

tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.

Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart,

en ik verenig mij geheel en al met U.

Laat niet toe, dat ik mij nog ooit van U zal scheiden.

Amen.

0 Comments Post A Comment! Permanent Link

<- Last Page Next Page ->

Over deze weblog

Gebeden en overwegingen van de katholieke kerk o.a. met teksten uit de weekendmissaal van de werkgroep voor Liturgie Heeswijk. Voor bijbehorende Bijbelteksten uit de zondagsviering zie: www.willibrordbijbel.nl

Friends


Hosting door HQ ICT Systeembeheer