Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Bidden op Zondag

17/7/2009 - Gebed voor Geestelijke Communie (Heilige Alfonsus)

Mijn Jezus,

Ik geloof dat Gij in het Allerheiligst Sacrament tegen­woordig zijt.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen.

Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan, smeek ik U,

tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.

Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart,

en ik verenig mij geheel en al met U.

Laat niet toe, dat ik mij nog ooit van U zal scheiden.

Amen.

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

29/4/2009 - Dankgebed van Jezus (Mattheus 11, 25) - 29 april 2009 (H. Catherina van Siena)

25 'Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.

26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild.

27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,

30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

3/10/2008 - Lofzang van Maria - Magnificat (Lucas 1, 45- 55)

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,

Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,

Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

 

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,

De Machtige, groot is Zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen

Voor ieder die Hem erkent.

 

Hij doet zich gelden met krachtige arm,

Vermetelen drijft hij uiteen,

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,

Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.

 

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,

Maar rijken gaan heen met lege handen.

Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,

Zijn milde erbarming indachtig.

 

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,

Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

 

Latijn (vulgaat)

Magnificat anima mea Dominum

Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ:

ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

 

Quia fecit mihi magna qui potens est,

et sanctum nomen eius.

Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum.

Fecit potentiam in bracchio suo,

Dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes,

Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiæ suæ,

 

Sicut locutus est ad patres nostros,

Abraham et semini eius in sæcula.

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

14/9/2008 - Gebed tot de Heilige Geest - Veni Sante Spiritus

(v) Kom, Heilige Geest
vervul de harten van Uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
Zend Uw Geest uit,
en alles zal worden herschapen.

(allen) En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

(v) Laat ons bidden:

God, Gij hebt de harten van uw gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

 Door Christus onze Heer

Amen.

 

 

VENI, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. COME, Holy Spirit, fill the hearts of Thy faithful and kindle in them the fire of Thy love.
V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur;
R. Et renovabis faciem terrae.
V. Send forth Thy Spirit and they shall be created
R. And Thou shalt renew the face of the earth.
Oremus:
DEUS, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Let us pray:
O GOD, Who taught the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant that, by the gift of the same Spirit, we may be always truly wise, and ever rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen.

Bron: Thesaurus Precum Latinarum

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

15/3/2007 - Gebedstijden

De getijden van de kerk zijn de gebeden die over de dag verspreid op een vast uur gezegd of gezongen worden door monniken, priesters en tegenwoordig soms ook door leken. Omdat de getijden vaak gebeden worden op het priesterkoor, worden ze ook wel koorgebed of koorofficie genoemd. Andere namen ervoor zijn ook wel Heilig Officie en Uren. Het koorgebed van priesters noemt men breviergebed. Het brevier is het boek waaruit priesters de getijden bidden. Het middeleeuwse getijdenboek was bestemd voor de persoonlijke devotie van leken.

De acht getijden zijn:

  • De Metten (ook wel Vigilie genoemd) rond 5 uur
  • De Lauden rond 6 uur
  • De Priem rond 7 uur (tegenwoordig voor de priesters en ook in de meeste kloosters afgeschaft)
  • De Terts rond 9 uur
  • De Sext rond 12 uur
  • De Noon rond 14 uur
  • De Vespers rond 17 uur
  • De Completen rond 20 uur

Het hart van het officie vormen de honderdvijftig psalmen uit de Bijbel, die verspreid over de week worden gebeden. Dit zijn geen berijmde psalmen zoals ze in de protestantse kerk gebruikelijk zijn. In sommige kloosters bidt men elke week alle 150 psalmen, in andere bidt men ze verspreid over twee weken. De priesters bidden ze tegenwoordig verspreid over vier weken.

Verder kennen alle getijden een lezing uit de Heilige Schrift (de Bijbel) en smeekgebeden.

De getijden worden traditioneel ingedeeld in grote en kleine getijden. De Metten, Lauden en Vespers zijn grote getijden, de Priem, de Terts, de Sext en de Noon zijn kleine getijden. Ook de Completen horen bij de kleine getijden.

Bron: Wikipedia - 15 maart 2007

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

17/9/2006 - Agnus Dei - Lam Gods

Het Agnus Dei uit het ordinatorium van de Heilige Mis geοntroduceerd door Paus Sergius I (687-701). De tekst van het Agnus Dei is gebaseerd op Joh 1:29 waarin Johannes de Doper Jezus aanwijst als het Lam Gods. Het gebed wordt uitgesproken tijdens het breken van het Heilig brood.

 

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

 

Vertaling

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de Vrede.

 

Paus Sergius I stelde naast het Agnus Dei ook nieuwe feesten rond Maria in: Lichtmis, Maria-Geboorte, Maria-Hemelvaart en Maria-Boodschap. Hij haalde de betrekkingen met Frankrijk aan en wijdde Willibrord, de apostel der Friezen, tot bisschop.

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

27/8/2006 - Glorielied - Musical Voices - kerkdienst 26 augustus 2006

Glorie aan de Vader van het heelal

Hem zij dank gebracht om zijn mildheid.

 

Refrein:

Heel de aarde prijst jubelend haar Heer en God,

die het allerkleinste wezen kent en laat bestaan.

 

Glorie aan de zoon die ons troost en sterkt,

hij heeft onze lasten gedragen.

 

Refrein

 

Glorie aan de Geest die genade schenkt,

voortkomt uit de Zoon en de Vader.

 

Refrein

 

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

24/7/2006 - Pater Noster (L) & Our Father (UK)

PATER noster,

qui es in caelis,

sanctificetur nomen tuum.

Adveniat regnum tuum.

Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem,

sed libera nos a malo.

Amen.

OUR Father,

who art in heaven,

hallowed be Thy name.

Thy kingdom come.

Thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation,

but deliver us from evil.

Amen.

 

Bron: http://www.preces-latinae.org/index.htm - zie ook: Onze Vader (weblog entry: 25 februari 2006)

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

14/7/2006 - Het Onze Vader gebed in Gnostische versie

Onze Vader (Katholieke versie)

Onze Vader

 

(Matteόs 6, 9-13)

Gnostische versie uit het Aramees

 

 

 

Onze Vader die in de hemel zijt

Bron van zijn die ik ontmoet in wat me ontroert.

Uw naam worde geheiligd

Ik geef u een naam omdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.

 

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.

Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals inde hemel

Vestig uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Geef ons heden ons dagelijks brood

Geef onze elke dag wat we nodig hebben aan brood en aan inzicht

En vergeef ons onze schulden

Maak los de koorden van fouten die ons vastbinden aan het verleden,

Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.

En leid ons niet in bekoring

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,

Maar verlos ons van het kwade

 

AMEN.

 

Verlos ons Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid tegen alle onrust, hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias uw Zoon.

Want uit U wordt de al werkzame wil geboren, de levende kracht om te handelen,

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.

Het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

AMEN.

 

 

 

Bron: http://god.in-actie.nl/index.html

d.d. 14-07-2006

Uitzending: IKON, Het vermoeden

Gast: Bram Moerland)

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

6/7/2006 - Bidden in negen verdiepingen

Bidden maakt een ontwikkeling door in negen zgn. verdiepingen. [Jaap Borst (1980.) Een weg tot beschouwend bidden. Haarlem: Gottmer.]

 

1e verdieping: Je zoekt ontspanning en stilte (Ps. 34, 15: Zoek de vrede, tracht die te veroveren).

2e verdieping: Je wordt je dieper bewust dat God er is (Ex. 3, 14: Ik ben die Ik ben) of (Ps. 139: Heer, Gij doorgrondt en Gij kent mij...).

3e verdieping: Je geeft jezelf over en bidt voor de Heilige Geest (Gal. 2, 20: Ik leef niet meer, Hij leeft in mij) of (Ps. 55, 23; Werp wat bezwaart op de heer, Hijzelf zal zorg voor u dragen).

4e verdieping: Je gaat de confrontatie aan met je eigen authonomie, het innerlijk verzet en aanvaardt Gods wil (Joh. 6, 32: Ik ben niet gekomen om mijn eigen wil te doen maar de wil van Hem die mij gezonden heeft).

5e verdieping: Je krijgt berouw en ontvangt vergeving (Lc. 5, 8: Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens) of (Ps. 51: Wees mij, God, in uw goedheid genadig, neem in uw oneindig erbarmen mijn overtredingen weg, zuiver mij van mijn zonde...).

6e verdieping: Je gaat beschouwen, van het hoofd naar het zuivere hart (Ps. 131: Mijn ziel is tot rust gekomen, bedaren liet ik, verstillen mijn ziel...)

7e verdieping: Je gaat ontvangen in pure openheid en ontvankelijkheid (1 Joh.4, 16: God is liefde, dat weet hij nu uit eigen ervaring... hij woont nu in de liefde en daarom is God met hem) of (Ps. 147: Hij die vrede schept in uw gebied, u verzadigt met kostelijk tarwe).

8e verdieping: Je gaat God vrijmoedig om iets smeken in de voorbede (Hebr. 7, 25: Christus is in staat om hen die door zijn tussenkomst tot God naderen, voor altijd te redden, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten).

9e verdieping: Je gaat loven en danken (Joh. 11, 41: Vader ik dank U omdat Gij mij hebt verhoord).

 

(naar Afscheidsbundel Dom Korneel Vermeiren als abt van de Abdij O.L. Vrouw van Koningshoeve, november 2005)

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

24/6/2006 - Ave Maria (L) & Hail Mary (UK)

AVE Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. HAIL Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, and in the hour of our death. Amen.

 

Bron: http://www.preces-latinae.org/index.htm - zie ook: Weesgegroet (weblog entry: 4 mei 2006)

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

4/5/2006 - Wees gegroet Maria (Ave Maria)

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

 

(Plaats waarop één van de mysteries kan worden genoemd ter meditatie tijdens de Rozenkrans)

 

Heilige Maria Moeder van god, bidt voor ons zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Amen.

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

6/4/2006 - Kleine Lofprijzing: Eer aan de Vader...

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Variant uit de Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot (d.d. 23 maart 2007)

Te bidden na de hymnes en psalmen:

 

Eer zij de heerlijkheid Gods:

Vader, Zoon en Heilige Geest

Zo was het in den beginne

Zo zij het thans en voor immer

Tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

15/3/2006 - Grote lofprijzing

De Heer zal bij u zijn. - De heer zal u bewaren.

Verheft uw hart. - Wij zijn met ons hart bij Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. - Hij is onze dankbaarheid waardig.

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

25/2/2006 - Het 'ONZE VADER' (Matteόs 6, 9-13)

Het uitgebreide 'Onze Vader gebed' staat uit enkele delen: een dankzegging, smeekbede overgaand in voorbede en lofprijzing. Het gebed wordt voorafgegaan en afgesloten door het Kruisteken. Tijdens het Rozenkransgebed worden de eerste twee delen gebeden.

 

Onze Vader

[Dankzegging]

(a) Onze Vader die in de hemel zijt,

(b) Uw naam worde geheiligd,

(c) Uw rijk kome,

(d) Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

[Smeekbede]

(e) Geef ons heden ons dagelijks brood, en

(f) vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven en

(g) leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.

AMEN.

 

[Voorbede door voorganger]

Verlos ons Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van alle onrust.

Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias uw Zoon.

 

[Lofprijzing]

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.

AMEN.

 

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

20/2/2006 - Apostolische Geloofsbelijdenis RK Kerk (12 artikelen van het geloof of Credo)

Ondanks de naam is deze geloofsbelijdenis niet afkomstig van de apostelen. De juiste datering is onzeker. Waarschijnlijk vindt ze haar oorsprong in de eerste of tweede eeuw na Christus. Een van de vroegst bekende aanzetten voor het Apostolicum is terug te vinden in de geschriften van Irenaeus (overleden circa 200).

(1) Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde.

(2) En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

(3) die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria,

(4) die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven;

(5) die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;

(6) die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;

(7) vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

(8) Ik geloof in de Heilige Geest,

(9) de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen,

(10) de vergiffenis van de zonden,

(11) de verrijzenis van het lichaam,

(12) en het eeuwig leven.

Amen.

 [Te bidden tijdens de heilige mis en rozenkrans]

 

De latijnse versie: Credo 

(1) Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae.

(2) Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum:

(3) qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,

(4) passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus,

(5) descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis,

(6) ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,

(7) inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

(8) Credo in Spiritum Sanctum,

(9) sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem,

(10) remissionem peccatorum,

(11) carnis resurrectionem,

(12) vitam aeternam.

Amen.

Vergelijk met het Credo van Nicea (anno 325)

(1) Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.

(2) Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula.

(3) Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.

(4) Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est,

(5) Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,

(6) Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.

(7) Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.

(8) Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit.

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.

(9) Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.

(10)Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.

(11) Et expecto resurrectionem mortuorum,

(12) Et vitam venturi saeculi.

Amen. 

 

 

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

15/8/2004 - Het kruisteken - Signum Crucis - Sign of the Cross

Het kruisteken is het universele teken van ons geloof. Het gebaar bevestigt ons geloof in de drie-eenheid waaruit God bestaat. We gebruiken de rechterhand om aan te geven dat Jezus Christus zit aan de rechterhand van God. We kennen het kleine en grote kruisteken. Het kleine wordt met de duim op voorhoofd, lippen of hart getekend bijvoorbeeld voor het lezen uit het evangelie. Het grote kruisteken is als volgt:

 

In de naam van de Vader (voorhoofd aanraken = symbool voor God in de Hemel)

en de Zoon (borst/hart aanraken = symbool voor het afdalen van Jezus naar de aarde en zijn geboorte uit Maria door de Heilige Geest)

en de Heilige geest. (linker schouder aanraken = symbool voor de dood en duisternis na het sterven van Jezus en zijn afdaling naar de hel)

Amen (rechter schouder aanraken = symbool voor de waarheid en het licht na zijn verrijzenis en hemelvaart naar God de Vader)

 

 

In het Latijns en Engels luidt de uitspraak van het kruisteken als volgt:

In nomine Patris,

et Filii,

et Spiritus Sancti.

Amen.

In the name of the Father,

and of the Son,

and of the Holy Spirit.

 Amen.

 

Source: Thesaurus Precum Latinarum

 

 

• 0 Comments • Post A Comment! • Permanent Link

Over deze weblog

Gebeden en overwegingen van de katholieke kerk o.a. met teksten uit de weekendmissaal van de werkgroep voor Liturgie Heeswijk. Voor bijbehorende Bijbelteksten uit de zondagsviering zie: www.willibrordbijbel.nl

Friends


Hosting door HQ ICT Systeembeheer