Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

In het leger van de koning

• 8/10/2006 - uitgebracht: In het Leger van de Koning

Vandaag is het boek uitgebracht over Hendrik ten Broek in het Leger van Koning Willem I.

 

Dit unieke boek beschrijft de gebeurtenissen die een gewoon dienstplichtig militair in het post-Napoleontische tijdperk meemaakte; de tijd waarin Koning Willem I Nederland opbouwde, waarin er vrede heerste en waarin een scheuring ontstond tussen Nederland en Belgie.

 

Het geeft een indrukwekkende weergave van de verrichtingen van de van Waterloo en Quatre Bras beroemde 7e Afdeling Infanterie over de jaren 1821 t/m 1835. De gevechten bij Antwerpen van 1830 en de 10-daagse veldtocht van 1831 nemen een prominente plaats in.

 

Het boek is te verkrijgen bij Lulu.com:

 

Support independent publishing: buy this book on Lulu.
Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 9/2/2006 - Hendrik ten Broek in Brummen

Hendrik ten Broek heeft geleefd van 1802 tot na 1846 in de Gelders - Achterhoekse streek Brummen en Voorst.  De gemeente Brummen ligt in het hart van de provincie Gelderland: aan de rand van de Veluwe en aan de rivier de IJssel. De in totaal bijna 22.000 inwoners wonen verspreid over diverse kernen, buurtschappen en een fraai buitengebied. De gemeente heeft een oppervlak van ruim 8.500 hectare. De twee grootste kernen zijn Brummen en Eerbeek. De andere kernen en buurtschappen zijn Empe, Hall, Oeken, Leuvenheim, Tonden, Voorstonden, Broek en Cortenoever. 

 


Op 1 maart 1802 is Hendrik geboren te Brummen als zoon van Klaas Wilms ten Broek en Jenneken Harms. Klaas Wilms, zoon van Willem Berends ten Broek “zig thans noemende Arentsz” en 33 jaar ten tijde van Hendriks geboorte, was dagloner van beroep. Hendriks’ moeder, Jenneken, was toen 34 jaar en stond te boek als huismoeder.

  
Volgens het "Registre civique de la commune de Brummen 2 & 3 octobre 1812" was Klaas journalier van beroep (dagloner) en had hij vijf kinderen, waar 2 mannelijk en drie van het vrouwelijke geslacht. Volgens de trouwakten van de burgerlijke stand en het doopboek van de gemeente Brummen telde het gezin 3 mannelijke en 3 vrouwelijke kinderen:  

  1. Willem, geboren op 18 januari 1798 te Empe (getrouwd 30 januari 1830 met Geertrui Busser, overleden op 22 april 1877 te Brummen). Willem was dagloner.
  2. Gerritjen, geboren op 6 februari 1799 te Oeken (getrouwd 12 september 1835 met Hendrik Jan Veenhuizen, overleden 26 augustus 1870). Gerritjen was dienstmeid, Hendrik Jan dagloner.
  3. Hendrik, geboren 1 maart 1802 te Brummen
  4. Derkjen, geboren ca. 1805 te Brummen (getrouwd 1ex op 9 mei 1838 te Zutphen met Willem de Vroom, 2ex op 31 maart 1847 te Zutphen met Kasper Korrelboom)
  5. Jan, geboren 29 juli 1806 te Brummen (jong overleden)
  6. Johanna, geboren 5 maart 1809 te Rhienderen (getrouwd 1 augustus 1835 met Gerrit Brink te Brummen, overleden op 3 februari 1869 te Brummen). Johanna was dagloonster en huisvrouw. 


Hendrik werd op 14 maart 1802 gedoopt in de Nederlands-hervormde kerk te Brummen of te wel de “oude kerk”.  


 

Gedurende zijn kinderjaren heeft Hendrik leren schrijven. Zijn handtekening heeft hij later op aktes kunnen zetten.


Vader moest de kost verdienen als dagloner. In 1830 stond hij ook te boek als werkman en ook als landbouwer. Het gezin woonde in Rhienderen (Brummen). In de OAT tafels van Rhienderen uit 1832 staan de bezittingen vermeld van de familie Ten Broek:  

  • Perceel 177 Bouwland (inhoud 0/35/50)
  • Perceel 178 Erf met recht van opstal (inhoud 0/1/40) en huis
  • Perceel 179 Heide (inhoud 0/12/10) Het belastbare inkomen werd berekend aan de hand van de onroerende goederen:
Ongebouwd (bouwland, erf en heide): fl. 1,77 + fl. 0,42 + fl.0,08 =      fl. 2,27
Bebouwd (Huis)                                                                                  fl. 0,06
                                                                                                           ===== +
Totaal belastbare inkomen                                                                   fl. 2,33 

 

 

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 9/2/2006 - Dienstplicht

Na de Franse tijd wordt in Nederland een systeem van dienstplicht ingevoerd, dat met enige wijzigingen tot 1922 wordt gehandhaafd. Het land is verdeeld in militiedistricten met elk ongeveer 100.000 zielen. Elk district is weer opgedeeld in tien kantons van 10.000 inwoners. Op elke 100 inwoners moet één persoon in de militie. Als het niet mogelijk is het vastgestelde contingent manschappen te rekruteren uit vrijwilligers; dan worden deze rekruten aangevuld met lotelingen. Op een vastgestelde datum wordt in de hoofdplaats van het kanton geloot. De ingeschrevene of zijn vertegenwoordiger trekken zelf een nummer. Degenen met de laagste nummers vullen het contingent aan tot het voltallig is.

  
De dienstplicht voor de militie gold van 18 tot 24 jaar. Gedurende die periode mocht niet getrouwd worden. Dit kon aanleiding geven tot ongewenste situaties, hoewel de meeste mannen na die leeftijd trouwden. In verband met de Belgische troebelen duurde de werkelijke dienst langer dan het verplichte jaar in vredestijd. Na het 23e jaar was men nog tien jaar schutterij plichtig, ook hiervoor werd geloot. De schutters waren plaatselijk gebonden en ressorteerden onder een schutterij raad. Het gemeentebestuur droeg uiteindelijk de verantwoording. Bij binnenlandse onlusten konden de schutters worden ingezet.


 

 


In het 19e levensjaar voor 15 januari moest Hendrik zich in laten schrijven op het gemeentehuis van Brummen voor de loting. Door middel van aanplakbiljetten werd hij enige weken later, maar uiterlijk 1 maart opgeroepen voor het trekken van een nummer uit de lotingtrommel. Hij werd ingeloot en moest op 1 mei 1821 opkomen voor zijn nummer bij de 7e afdeling regiment infanterie.

 


Lotingstrommel (Legermuseum Delft)

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 9/2/2006 - Remplacant

Twee maanden nadat Hendrik ten Broek de militaire dienst heeft verlaten, meldde hij zich opnieuw aan. Ditmaal als remplaçant of plaatsvervanger.  


Wie zelf niet in dienst wilde kon zich laten vervangen. Dat was een dure aangelegenheid. Het was verplicht om daarvan bij de notaris een akte te laten opmaken. Degene die zich liet vervangen had dezelfde rechten alsof hij in dienst zou zijn geweest. Zo konden bijvoorbeeld zijn broers aanspraak maken op vrijstelling wegens broederdienst. Van een nummerverwisselaar werd geen contract gemaakt bij de notaris, hij had deze rechten niet en was een stuk goedkoper. Waarschijnlijk werden deze contracten van Plaatsvervanging door een vaste Notaris in het Militiedistrict afgehandeld. 


Op 1 mei 1826 is Hendrik ingedeeld als milicien voor de tijd van vijf jaren zijnde de plaatsvervanger voor Gerrit Groothedde wonende te Twello van de lichting 1826 uit de provincie Gelderland gemeente Voorst onder nummer 58. 


Gerrit van Groothedde was de zoon van Arend van Groothedde[1], landbouwer en schoenmaker te Teuge, 't Hoge Vonder en Aaltje (Rijks) Beumer[2]. Gerrit was geboren op 3 mei 1807 te Teuge, 't Hoge Vonder en gedoopt op 24 mei 1807 te Twello. Hij was dagloner, landbouwer en karman van beroep. Gerrit trouwde op 31 januari 1829 te Voorst met Fennigje Beumer waarmee hij 10 kinderen kreeg. Op 8 december 1833 vertrok Gerrit naar Oene. In het daarop volgende jaar wordt hij diaken van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Oene, tot 27 oktober 1836. Op 3 september 1839, op de classisvergadering in Oene, kondigt Gerrit zijn vertrek naar Twello aan. Gerrit overleed op 19 mei 1878 te Twello.


Waarom Arend een remplaçant inhuurde is onbekend. Het was overigens een dure aangelegenheid om er een in te huren. Gerrit was weliswaar de oudste (in leven zijnde) zoon van hem. Hij zou dus onmisbaar kunnen zijn geweest op het land van zijn vader. Zijn overige twee (in leven zijnde) broertjes Teunis en Derk waren respectievelijk 14 en 9 jaar oud[3].  


Op 1 mei 1826 werd Hendrik ten Broek fuselier bij zijn oude onderdeel, de 7e afdeling regiment infanterie, waarin hij tot oktober 1830 verbleef.


[1] geb. 18.05.1751 te Teuge, 't Hoge Vonder, ged. 20.05.1751 te Twello, overl. 25.02.1819 [Akte 36] te Teuge, 't Hoge Vonder, begr. 03.03.1819 te Twello, Lidmaat Apeldoorn: 11.04.1771 RBS 48.3 f. 6/6, Lidmaat Twello: "Ingekomen: 1775. Den 23 October Arent Groothedde van Apeldoorn" RBS 1576.2, otr. 24.04.1801 te Twello, tr. 10.05.1801 *) te Twello Aaltje (Rijks) Beumer
[2] geb. 10.02.1777 te Oene, ged. 16.02.1777 *) te Oene, overl. 02.04.1828 te Teuge, 't Hoge Vonder, begr. 05.04.1828 te Twello, bij de kerk, dr. van Rijck Cornelissen Beumer en Fennigjen Hendriks de Graaf. Aaltje: lidmaat aangenomen in Twello, 03.04.1806
[3] Zie hiervoor genealogie Van Groothedde
[http://www.gvanbinsbergen.org/Genealogie/Groothedde.html]

 

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 9/2/2006 - 7e Afdeling Regiment Infanterie

Hendrik tekende voor de 7e Afdeling Regiment Infanterie, het regiment dat bij de slag om Waterloo furore maakte.

 

Op 8 oktober 1815 tekende koning Willem I in zijn paleis te Laken het besluit waarbij de 68 bataljons infanterie van het Nederlandse leger samen zou worden gevoegd tot zeventien troepen korpsen (afdelingen). Iedere afdeling zou bestaan uit: 1 linie- of jagerbataljon en 3 militiebataljons en door een kolonel of luitenant-kolonel gecommandeerd worden.


De milities van de 7e afdeling bestonden uit de 4e, 5e en 6e militie. Zij ontvingen hun lotelingen uit de districten Coevorden, Deventer en Zutphen. Het 8e liniebataljon werd met vrijwilligers uit dezelfde districten gevormd. Vanaf 31 januari 1819 werden de milities bataljons genoemd. Zo werd de 4e militie het 1e bataljon, de 5e het 2e bataljon en de 6e het 3e bataljon van de 7e afdeling. Een infanteriebataljon van linie bestond uit 5 compagnies fuseliers en 1 compagnie flankeurs (keursoldaten).  
De 7e afdeling had Deventer tot de Belgische opstand in 1830 als hoofdkwartier.


Commandant
Commandant van de 7e afdeling in de tijd van Hendrik ten Broek was de kolonel Jhr. Jan Josias Westenberg die in 1826 generaal-majoor en lid van het hoogmilitaire gerechtshof de gelederen heeft verlaten. Gedoopt op 14 oktober 1764 in Goor als zoon van Overste Jan Oosterijn Westenberg en Maria Henrietta van Pothof, trouwde hij met de dochter van overste Arnold van Hulsteijn, Helena, op 9 januari 1795 te Arnhem.  


Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst. Als krijgsman is zijn loopbaan begonnen in Spanje. In juni 1814 arriveerde het tweede bataljon Vélites[1] van de Franse keizerlijke garde in Nederland vanuit Boulogne. Het bestond uit 396 Nederlanders en 96 man met andere nationaliteiten. In Quatre-Bras en Waterloo voerde hij de 5e militie[2] (21 officieren, 454 manschappen en 8 paarden) aan.  
Westenberg werd benoemd tot ridder van de derde klasse op 8 juli 1815 wegens zijn verdiensten tijdens de veldslagen van Quatre Bras en Waterloo. Hij overleed op 18 maart 1841 te Utrecht. 


Quatre Bras en Waterloo

De bekendste wapenfeiten van de 7e afdeling waren de gevechten bij Quatre Bras en Waterloo. Toen Nicolaas in 1819 in dienst ging was het slechts vier jaar geleden dat de slag bij Waterloo plaatsvond. Deze beslissende slag voor Europa vond plaats op 18 juni 1815. Nicolaas moet tijdens zijn diensttijd veteranen van deze slag hebben gekend. Het beroemde vijfde bataljon nationale militie had veel publiciteit gehaald bij haar heldhaftig optreden.  

 

Vooroplopend aan de beslissende slag stonden de Nederlandse en Nassause regimenten opgesteld bij Quatre Bras op vrijdag 15 juni 1815. Ten westen van de boerderij Germioncourt aan de straatweg stond het vijfde bataljon nationale militie opgesteld. Als Maarschalk Ney ging om 14:00 uur tot de aanval overgaat, beschikt hij over de infanteriedivisies Bachelu en Foy, samen 9700 man tegenover de 2e Nederlandse Divisie Perponcher van 7600 man. Bij de artillerie is de verhouding 22 tegenover 16 stukken. Noodlottig is echter voor de Nederlanders dat zij geen enkele ruiter kunnen stellen tegenover de 1800 cavaleristen van Ney: de divisie Piré, twee regimenten jagers te paard en twee regimenten lanseliers, oorlogservaren ruiters die zich de hele middag geducht zouden doen gelden.  

 

Een brigade van de divisie Foy met zes bataljons en 2500 man sterk buigt na enige tijd af naar de Brusselse straatweg en passeert de hoogte waarop de batterij Bijleveld had gestaan en komt onder vuur van de batterij Stevenart. De opstelling van het vijfde wordt nu zichtbaar. De opmars stagneert en men laat vier bataljons achter op te voorkomen dat de brigade vanuit de bosrand ontregeld zou worden. Een Franse batterij komt in stelling om de batterij Stevenart onder vuur te nemen. Als een der eersten sneuvelt de kapitein Stevenart . De batterij raakt ontredderd en trekt in wanorde langs de bosrand terug met achterlating van een vuurmond. Toch slagen de luitenants er in de resterende vijf stukken in stelling te brengen op enige afstand voor Quatre-Bras. Het vijfde militiebataljon staat er nu alleen voor, omdat de batterij Bijleveld in haar nieuwe positie niet in staat is goede vuursteun te verlenen. Het vijfde was een zwak bataljon van slechts 470 man sterk onder leiding van Westenberg, die het volle vertrouwen genoot van zijn jonge Gelderse rekruten. Onder zijn leiding brachten zij de Franse aanval geruime tijd tot stilstand. De prins van Oranje kwam hen zelf aanmoedigen en ging hen voor in de tegenaanval. Uiteindelijk werd de overmacht te groot en moest het bataljon zich terugtrekken. Het deed dit in goede orde.

 

Op zondag de 18e juni was het restant van het vijfde nog ongeveer 200 man en werd samen met de rest van de 1e brigade van Bijlandt in het centrum van het slagveld opgesteld.

 

De luitenant-generaal H.G. de Perponcher-Sedlnitsky schreef op 11 juli 1815 in Parijs het volgende aan de prins van Oranje over de slag bij Waterloo: “De 1ste brigade, geplaatst op het centrum, had meerdere allerhevigste attaques van den vijand te staan; de corpsen wedijveren in bravouren en zouden ik vermeenen aan mijne plicht mankeren, indien ik niet op de chefs derzelve de bijzondere aandacht van Uwe Koninklijke Hoogheid vestigd; de luitenant-colonels Westenberg,  Grunenbosch, Van der Sanden, Singendonck en de Jongh, behielden in hunne bataljons een militair ensemble, waarmee zij in staat bleken den vijand af te slaan, tot op het oogenblik dat die geheele brigade bataljonsgewijze en tirailleur werd gesteld tegen een getal verre overlegen vijand; bij die gelegenheid heeft de brigade zeer veel verloren en is de Generaal-majoor van Bijlandt, zoowel als alle de bataljonschefs geblesseerd geworden.”

 

Even later schreef De Perponcher in de zelfde brief: “De luitenant-kolonel Westenberg, van het bataljon landmilitie no. 5, is een zeer goed en braaf soldaat en heeft zijn bataljon, dat zich dapper en braaf in de strijd gedragen heeft, met zeer veel beleid aangevoerd.”

 

De brigade Van Bijlandt telde uiteindelijk 1392 doden, gewonden en vermisten. Dit was ongeveer 43% van de brigade. Militair gesproken is een dergelijke brigade praktisch vernietigd


Vaandel
Op een van de laatste dagen van september 1820 stonden het 1e- en het 2e bataljon met het depot op het exercitieveld van de garnizoensplaats Deventer. Het 3e bataljon werd vertegenwoordigd door alle officieren, enige onderofficieren en manschappen. Het vaandel van de afdeling werd uitgereikt door de vertegenwoordiger van koning Willem I, de Luitenant-generaal Cort-Heijligers. Alle manschappen kregen een extra uitdeling van vlees, brood met kaas, bier, tabak en pijpen. “Zeker werd ook een dronk gewijd aan de wapenbroeders die in de bloedige junidagen van 1815 in de rijen van de bataljons, die nu de 7e afdeling vormde, de dood der helden gevonden hadden”.


 

 

Vaandel van de 7e Afdeling RI


Diensttijd
Op 1 mei 1821 begon de elementaire militaire opleiding bij de 7e afdeling te Zutphen. Van 15 september 1821 tot 15 oktober vond de najaarsoefening plaats in brigade of divisieverband. Voor de meeste milicien zit de eerste oefening er dan op. Slechts 25%, het blijvende gedeelte, bleef de rest van het jaar onder de wapenen. Zij verrichten garnizoensdienst, liepen wacht, volgde het onderwijs en deden exercitie. Het blijvende gedeelte bestond bij voorkeur uit rekruten die getracht hebben de dienst te ontwijken, vrijwilligers, plaatsvervangers en nummerwisselaars. Bleef men met een tekort, dan werd weer geloot. De meeste gingen naar huis om de volgende vier jaar voor de herhalingsoefening in het najaar te worden opgeroepen.


Lijninfanterie 1826-1829 (Bron: Vinkhuijzen collectie)


Tijdens de najaarsoefeningen werden soms korpsen uit elkaar gelegen garnizoensplaatsen bijeengetrokken voor manoeuvres voor 2 á 3 dagen op de heide bij Gorssel. De 7e afdeling had na 1823, toen zij bij Zeist met verscheidene andere korpsen gekampeerd had, haar garnizoensplaatsen niet meer verlaten.


Hendrik heeft als milicien gediend van 1 mei 1821 tot aan 10 maart 1826. Hij is op die datum met paspoort afgegaan.

 [1] Vélites = pupillen. Dit was het vroegere Koninklijk Hollandsch Legioen Véliten, opgericht door Lodewijk Napoleon, Koning van Holland van 1806-1810
[2] De 5e militie maakte deel uit van de 1e brigade onder leiding van Generaal-majoor W.F. graaf van Bijlandt. De 1e en de 2e brigade maakten beide deel uit van de 2e Nederlandse Divisie onder leiding van Luitenant-generaal H.G. de Perponcher-Sedlnitsky.

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 9/2/2006 - Metalen kruis

Op 5 april 1832 kreeg Hendrik ten Broek samen met hen, die aan de krijgsverrichtingen van de jaren 1830-1831 hebben deelgenomen, het metalen kruis 1830-1831 of te wel het “Hasselt kruis” uitgereikt.
Het is een vierarmig bronzen kruis met een breedte van 29 millimeter. De voorzijde vertoont de gekroonde “W” in een krans bestaande uit een tak van eikenbladeren (links) en een tak van laurierbladeren (rechts). De keerzijde heeft dezelfde krans, waar binnen de jaartallen “1830-1831” . Op de armen van het kruis is de tekst: “TROUW AAN / KONING / EN / VADERLAND” te lezen. 
Het brons van het kruis is gehaald uit twee kanonnen die buit werden gemaakt op de Belgen tijdens de slag om Hasselt (8 augustus 1831).  
Het lint is verdeeld in zes gelijke banen blauw en oranje, beginnend aan de linkerzijde met een blauwe baan.  
Een groot deel van de miniaturen is vervaardigd door de firma Moussault te Amsterdam.


Bron: http://www.onderscheidingen.nl/nl/medailles/herinnering/metkruis.html

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 9/2/2006 - Gepasporteerd Militair

Hendrik ging nadat hij uit België kwam in garnizoen in Gorinchem. Op 16 oktober 1831 werd hij bevorderd tot korporaal. In 1832 & 1833 bleef hij in garnizoendienst te Gorinchem bij de Noord-Brabantse Schutterij. 


Schutterij 1832 (Bron: Collectie Vinkhuijzen)


Op 7 september 1834 werd hij teruggedetacheerd bij de 7e afdeling infanterie als gevolg van ministeriele acte van 21 augustus 1834 nummer 30. 


Op 16 mei 1835 werd Hendrik tijdelijk sergeant. Op 23 mei 1835 trouwde de 33-jarige Hendrik met de 32-jarige Berendina Weenink te Brummen.  


Hendrik werd tijdens de najaarsoefening op 4 oktober bevorderd tot sergeant titulair. Uiteindelijk verliet hij de dienst op 15 november 1835. Hij was toen sergeant in de 2e compagnie depot. [zie de reconstructie van het militaire paspoort dat Hendrik moet hebben gekregen]  


Na zijn dienst ging Hendrik weer terug naar huis, waar hij daghuurder en boerenknecht was. Hij ging met Berendina in Voorst wonen. Samen met haar kreeg hij zes kinderen: Gerard (1834), Christina Johanna (1838), Teunis (1839), Jan Hendrik (1841), Maria (1843) en Berendina (1846).

 


Reconstructie Militaire paspoort

 

Op 15 november 1835 werd Hendrik gepasporteerd[1]. Getranscribeerd zal het paspoort er ongeveer als volgt hebben uitgezien:

 

Paspoort                                                                                                      Congé definitif
 
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Je Maintiendrai 


Krachtens autorisatie van het departement van oorlog in dato 26 October 1835 n. 8, verleent de ondergetekende ….., luit. Kolonel kommanderende de 7e afdeeling Infanterie
Mits deze paspoort aan den sergeant Ten Broek Hendrik
zoon van Klaas en Berendina Weenink


geboren te Rhienderen, gemeente Brummen op den 14 maart 1802.
Lang 1 ellen 674 streepen, aangezigt lang, voorhoofd breed, oogen bruin, neus spits, mond klein, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen bruin, hebbende de volgende merkbare kenteekenen geene.

Stamboek No 13097


En zulks uit hoofde van expiratie van dienst
De gemelde persoon heeft bij genoemde afdeeling laatstelijk gediend als milicien zijnde de plaatsvervanger voor Gerrit Groothedde wonende te Twello van de ligting 1826 uit de provincie Gelderland gemeente Voorst onder nummer 58 den 1 Meij 1826
Zijnde deszelfs vorige Diensten, bekomen Wonden, gedane Veldtogten en bijzondere Daden hieronder breeder vermeld: 


Staat van vorige Diensten:
Milicien loteling der ligting 1821 


Bekomen wonden, gedane veldtogten, bijzondere daden.
Bij rijksmobiele leger ter gelegenheid van de opstand in België in 1831
In de vesting Grave en Antwerpen 1830 en
Gorinchem in 1832 en 1833
Metalen kruis den 5 april 1832 


Ingevolge deswegens bestaande verordeningen op de administratie bij de Armée, is met den bovengenoemde persoon afgerekend, en nadat de waarde der gedeponeerde goederen in zijn tegoed is gebragt geworden, aan hem tot saldo van rekening uitbetaald de som van …….. welke hij verklaart te hebben ontvangen. Alle civiele en militaire autoriteiten worden verzocht
den gemelde Ten Broek, H. 
vrij en onverhinderd te laten passeren, en desnoodig hulp en bijstand te verleenen.  
Handtekening van den gepasporteerde 
 
Den 15 November 1835.


[1] Nationaal Archief, toegang 2.13.09, bestanddeel 208, stamboeknummer 13097

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Gebeurtenissen uit het leven van Hendrik ten Broek, militair in het Nederlandse leger van 1821 - 1835

Links

Home
View my profile
Archives
Friends
Email Me
My Blog's RSS
Peter Koning in de Bataafse Armee

Friends

Page 1 of 1
Last Page | Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer