Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

WeerWerk

13/7/2006 - Oudere wil doorwerken voor meer geld en vrije tijd

bron Planet Internet / Randstad

Gepubliceerd op woensdag 12 juli 2006

 

Werknemers willen best doorwerken tot hun 65ste of langer. Maar dan moet daar wel wat tegenover staan in de vorm van meer geld of meer vrije tijd.

Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde Werkmonitor van arbeidsbemiddelaar Randstad. Voor het onderzoek zijn bijna 1200 mensen ondervraagd van 18 jaar en ouder die minimaal 24 uur per week in loondienst werken. Zij verwachten gemiddeld op hun 63e af te zwaaien, ondanks inspanningen van de overheid om het stoppen voor de pensioengerechtigde leeftijd minder aantrekkelijk te maken.

Van de werknemers die de komende 15 jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, zegt 44 procent dat ze alleen met meer geld zijn te motiveren om door te werken. Drie op de tien willen meer vrije dagen en een kwart wenst kortere werkdagen.

Een kwart van de werknemers is bereid 100 euro per maand aan inkomsten in te leveren om eerder te kunnen stoppen en 44 procent 50 euro.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

3/7/2006 - Tips voor Werkplekklimaat

Voor medewerkers in kantoren zijn de klamme zomerdagen vaak een bron voor klachten. Volgens de Arbo mag in de zomermaanden de temperatuur voor lichte, hoofdzakelijk zittende kantoorarbeid, maximaal tussen de 23 en 26 graden zijn.

 

Vijf tips om het klimaat op de werkplek te optimaliseren:

Klimaatregelingen optimaliseren aan het begin van de zomer ; de optimale afstemming van koeling, ventilatie, thermostaat en bedrijfstijden kan tot vijf graden verschil maken. Het instellen van een tropenrooster en de zonwering op tijd naar beneden kan al een hoop schelen.

Onderhoud aan de koelinstallaties ; koelsystemen verliezen tot dertig procent van hun koelend vermogen door gebrekkig onderhoud. Door onderhoud kan vijftig procent van de klachten worden voorkomen.

Minder apparatuur op de werkplek ; lcd schermen, thin clients (kleinere computerterminals) en servers in de serverruimte zorgen voor minder warmtelast, lagere temperaturen en betere humeuren op de werkplek bij buitentemperaturen boven de 20 graden Celcius.

's Nachts ventileren met koele buitenlucht ; door 's nachts te ventileren met de koele buitenlucht wordt de geabsorbeerde warmte van overdag gekoeld.

Verwachtingsmanagement op kantoor ; topkoeling betekent dat de koeling het gebouw tot vijf graden koeler kan maken dan de buitenlucht. Bij temperaturen boven 25 graden en bij oudere gebouwen is het kledingadvies meer richting 'een dagje aan het strand' dan 'twee- of driedelig grijs'.
 
[Bron: Kluwer]
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

14/6/2006 - arbobalans 2005: Kwart verzuim door arbeidsomstandigheden

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Directie
Communicatie
 
13 juni 2006

Nr. 06/084

 
 

Het ziekteverzuim van werknemers neemt de laatste jaren af en lijkt bovendien minder vaak een gevolg van de arbeidsomstandigheden. Een kwart van al het ziekteverzuim van werknemers is het gevolg van arbeidsomstandigheden.

Dit blijkt uit de Arbobalans 2005 die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de Arbobalans is in belangrijke mate gebruik gemaakt van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die in opdracht van het ministerie van SZW is uitgevoerd door TNO, CBS en TNS NIPO. Voor de enquête zijn ruim 23.000 werknemers geïnterviewd.

Volgens de Arbobalans is het ziekteverzuim in de particuliere sector gedaald van 5,2 procent in 2002 tot 4,6 procent in 2004. Bij de overheid daalde het verzuim van 5,6 procent in 2002 naar 5,4 procent in 2003.

Werkdruk en werkstress zijn volgens de geïnterviewden de belangrijkste veroorzakers van werkgebonden verzuim. Een derde van de werknemers die door hun werk ziek zijn, geeft aan hierdoor te zijn uitgevallen. Te zware lichamelijke belasting op het werk wordt door een vijfde van de werknemers met werkgebonden verzuim als belangrijkste reden aangegeven.

Verder blijkt dat bijna 90 procent van de werknemers hun gezondheid goed tot uitstekend vindt. Wel zijn er aanwijzingen dat het aantal werkgebonden psychische klachten en het aantal RSI-klachten sinds 2003 iets stijgt. Het percentage RSI-klachten steeg van 2003-2005 van 25 naar 27.

Het aantal arbeidsongevallen is de afgelopen jaren blijven dalen. Over de periode van 2000 tot en met 2004 bedroeg die daling 17 procent. In 2000 deden zich ruim 13 arbeidsongevallen per duizend werkenden voor en in 2004 iets minder dan 11. Het aantal dodelijke slachtoffers op het werk daalde in die jaren van 119 naar 83 per jaar.

Discriminatie op de werkvloer is al enkele jaren stabiel. Dit wordt gemeld door circa 3 procent van de werknemers. Het aantal werknemers dat te maken krijgt met geweld en (seksuele) intimidatie lijkt, na een stijging tussen 2000 en 2003 nu te stabiliseren. Circa 11 procent van de werknemers meldt pesten door collega’s. Jaarlijks krijgen 100.000 werknemers (1,5 procent) te maken met structureel pesten.

Ook lichamelijke arbeidsbelasting, blootstelling aan schadelijk lawaai, aan gevaarlijke stoffen en gevaarlijk werk zijn al enkele jaren redelijk stabiel. Ondanks de stabilisatie van klachten over deze risico’s zijn werknemers minder tevreden over hun arbeidsomstandigheden. In 2005 zegt zo’n 70 procent tevreden te zijn. In 2003 was dat nog 76 procent.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

29/5/2006 - MKB wil overheidssteun bij reïntegratie werknemers

 (bron: GRIBB MKB 24 mei 2006)

Het herplaatsen van (voormalig) deels arbeidsongeschikte werknemers is bij middelgrote en kleinere ondernemers vrijwel onmogelijk. Dat concludeert MKB-Nederland op basis van eigen onderzoek onder de leden.

 
Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers vaak stuklopen op uitkeringsinstituut UWV en veel ondernemers terugschrikken van financiële risico's als zij een werknemer 'met een vlekje' aan het werk helpen.
 
Behoefte aan 'op maat gesneden informatie'
Volgens beleidssecretaris sociale zaken Mariët Feenstra van MKB-Nederland wordt de samenwerking met het UWV moeizaam ervaren door werkgevers. Het grootste aandachtspunt is volgens haar het ontbreken van een vast aanspreekpunt. Ook maakt de bureaucratie het instituut log en moeilijk bereikbaar. Verder ontbreekt het aan goede 'op maat gesneden' informatie voor kleinere, specialistische bedrijven.
 
Arbeidspool
Samenwerking in regionaal verband met uitwisseling tussen verschillende branches in een 'arbeidspool' kan volgens de ondernemersorganisatie wel bijzonder effectief zijn, zo blijkt uit een proef in Noord-Holland. Maar het is niet eenvoudig omdat het investeringen vergt. Bovendien vraagt het om onderling vertrouwen en goed contact met publieke instanties, zodat bijvoorbeeld scholing de mobiliteit bevordert.
 
Subsidie bij reïntegratie
Daarom vraagt MKB-Nederland de overheid 'een aanjaagfunctie' te vervullen en regionale samenwerking bij reïntegratie te subsidiëren. Bij het aannemen van deels arbeidsgeschikte werknemers willen werkgevers ook meer steun. Zo moeten werkgevers langer dan nu het geval is, vrijgesteld worden van financiële risico's als een werknemer weer ziek wordt.
 
Dergelijke regelingen zijn ook nodig voor personen die minder dan 35 procent zijn afgekeurd en volgens de WIA formeel geen arbeidshandicap hebben

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

21/5/2006 - Meer vrijheid invullen arbobeleid

  (bron min.v.SZW 9 mei 2006)
 

Werkgevers en werknemers krijgen vanaf volgend jaar meer ruimte om samen het eigen arbobeleid in te vullen. Ze worden nauwer betrokken bij de uitvoering van het beleid, waardoor de kwaliteit ervan verbetert. Dat staat in een voorstel voor een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de nieuwe wet komen zo min mogelijk Haagse regels bovenop de regels van de Europese Unie. Alleen als er sprake is van zeer ernstige risico’s maakt Van Hoof een uitzondering. Bijvoorbeeld bij het werken met professioneel vuurwerk of bij het vervangen van producten met vluchtige organische stoffen.

De overheid schrijft niet meer tot in detail voor aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen. Wel komen er zogenoemde ‘doelvoorschriften’, omschrijvingen van het te bereiken beschermingsniveau tijdens het werk. Een voorbeeld daarvan is dat de overheid niet langer voorschrijft hoeveel toiletten een bedrijf moet hebben, maar eist dat een werkgever zorgt voor een voldoende aantal toiletten.

Hoe werkgevers en werknemers de doelen bereiken, kunnen ze per sector regelen. Vakbonden en werkgeversorganisaties kunnen daartoe arbocatalogi samenstellen waarin staat op welke manieren en met welke middelen bedrijven de doelvoorschriften kunnen halen. Omdat werkgevers en werknemers het arbobeleid samen invullen, verwacht Van Hoof dat het meer draagvlak krijgt binnen de onderneming. Als de arbocatalogi begin 2007 nog niet af zijn, kunnen werknemers en werkgevers bij het vormgeven van het arbobeleid binnen de onderneming tijdelijk terugvallen op de regels van de overheid.

De Arbeidsinspectie blijft controleren of ondernemers hun werknemers voldoende beschermen. Groepen die grotere gezondheidsrisico’s lopen, zoals zwangere vrouwen en jeugdigen worden nu extra beschermd. In de nieuwe wet blijft dat zo.

Voor ondernemers is de nieuwe arbowet financieel voordelig. Ze krijgen meer ruimte om het beleid aan te passen aan de risico’s in hun eigen onderneming of sector. Door minder administratieve verplichtingen wordt jaarlijks in totaal 63 miljoen euro bespaard.

Onderdeel van het wetsvoorstel is dat bij bedrijven tot en met 25 werknemers de werkgevers zelf de taken van de zogenoemde preventiemedewerker op zich mogen nemen. Nu ligt die grens bij 15. Zo’n preventiemedewerker controleert en bewaakt de arbeidsomstandigheden in het eigen bedrijf  en is een aanspreekpunt voor werknemers.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

16/5/2006 - Burn-out en arbeidsduur

(bron: CBS Webmagazine, H.Lautenbach, maandag 15 mei 2006)
 

Dubbel belaste vrouwen hebben niet vaker burn-out

In 2004 had ongeveer een op de tien werkzame vrouwen burn-outklachten. Alleenstaande vrouwen en vrouwen met een grotere baan hadden vaker dergelijke klachten. De combinatie van een baan, huishoudelijk werk en de zorg voor kinderen gaat niet gepaard met meer burn-out.

In de periode 1997–2004 had gemiddeld zo’n 10 procent van de werkende vrouwen burn-outklachten. Dit aandeel is in deze periode min of meer gelijk gebleven.

Vrouwen die 12–19 uur per week werken, hadden er met 5 procent het minst vaak last van. Bij vrouwen met een baan van 20–34 uur was dit 10 procent en bij degenen met een fulltime baan 12 procent.

Vrouwen met burn-outklachten, 1997/2004

Vrouwen met burn-outklachten, 1997/2004

Vooral alleenstaande vrouwen gevoelig voor burn-out

Alleenstaande werkzame vrouwen hadden met 16 procent het vaakst burn-outklachten. Vrouwen in een huishouden met minderjarige kinderen kampten iets minder vaak met burn-outklachten (8 procent) dan vrouwen in meerpersoonshuishoudens zonder minderjarige kinderen.

Aantal uren huishoudelijk werk niet van invloed

Werkende vrouwen die relatief veel uren aan huishoudelijk werk besteedden, hadden vrijwel even vaak burn-outklachten als vrouwen die minder uren staken in het huishouden. Veel of weinig uren huishoudelijk werk heeft dus weinig relatie met burn-outklachten.

Risico’s op burn-out

Er bestaan kleine verschillen in het vóórkomen van burn-outklachten van vrouwen naar leeftijd. Onder 25–34-jarigen was het aandeel vrouwen met burn-outklachten het laagst (9 procent). Werkduur speelt een grotere rol. Bij vrouwen die 20 uur of meer werkten was de kans op burn-outklachten ruim twee keer zo groot als bij vrouwen die 12–19 uur per week werkten.

Gecorrigeerd voor leeftijd en werkduur was de kans op burn-outklachten van vrouwen met minderjarige kinderen vrijwel gelijk aan die van vrouwen in meerpersoonshuishoudens zonder minderjarige kinderen. Onder alleenstaande werkzame vrouwen was de kans bijna twee keer zo groot. Samenwonen werkt blijkbaar dempend op het krijgen van burn-outklachten.

Kans op burn-out van werkende vrouwen, gecorrigeerd voor leeftijd, 1997/2004

Kans op burn-out van werkende vrouwen, gecorrigeerd voor leeftijd, 1997/2004

 

Hendrika Lautenbach

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

8/5/2006 - Steeds meer ouderen op de arbeidsmarkt

(bron CBS en Planet Internet, 8-5-06)

De arbeidsmarkt is de afgelopen tien jaar stevig vergrijsd. Inmiddels bestaat een kwart van de werkende beroepsbevolking uit vijftig-plussers. Dat is een stijging van zestig procent in tien jaar tijd.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal werkende vijftig-plussers inmiddels gestegen naar 1,6 miljoen. Vorig jaar vormde deze groep bijna een kwart van de werkzame beroepsbevolking.

Die stijging is deels te verklaren door de vergrijzing: de bevolking telt simpelweg meer ouderen. Daarnaast hebben ouderen vaker een baan. Tien jaar geleden hadden 1 miljoen senioren nog een baan van twaalf uur of meer. Vorig jaar was dat aantal opgelopen tot 1,6 miljoen.

Jongere senioren
De arbeidsdeelname steeg het sterkste onder senioren tussen de 55 en 59 jaar. Onder deze groep steeg de arbeidsdeelname van veertig naar 55 procent. Van de zestig- tot 64-jarigen heeft bijna twintig procent een baan. Dat is fors hoger ten opzichte van de iets meer dan tien procent die tien jaar geleden nog werkte. Ook het aantal werkende 65-plussers nam toe. Meestal gaat het bij die laatste groep om zelfstandigen en agrariërs. De helft van de 65-plussers die betaalde arbeid verrichten, heeft een baan van twaalf uur per week of minder.

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

19/4/2006 - Ook dat kan met Ipod!

(bron: Intermediair, 19 april 2006)

 

Nieuw: Intermediair podcasts

intermediair.nl biedt je diverse podcasts aan over solliciteren en carrière. Wil je de podcasts beluisteren en je bovendien abonneren, klik dan op RSS-Feed

Directe mp3-download

Heb je zelf een voor bezoekers van intermediair.nl (ervaringen met solliciteren bv.) interessante podcast gemaakt. Mail ons dan.

Wat is podcasten?
Podcasten is het verspreiden van digitale geluidsbestanden (vaak mp3) via internet. Deze bestanden kun je met een mp3-speler (bijvoorbeeld een iPod), telefoon, pda of via de computer beluisteren.

Om recente podcasts van je keuze te downloaden heb je een programma nodig dat de podcasts ophaalt. Zo'n programma is vergelijkbaar met een RSS-reader, waarmee RSS- of xml-feeds opgehaald kunnen worden.

Je kunt podcasts binnenhalen met iTunes en ipodder. Beide zijn beschikbaar voor verschillende dragers en besturingssystemen (o.a. Windows en Mac). Meer informatie over podcasting vind je op: Podcastinfo.nl

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

13/4/2006 - In Afrika in plaats van in de WIA?

Op de site van Elsevier Gezondheid stond dit opmerkelijke verhaal. Moet dit ook gezien worden als 'investering' soms?:

'Mensen moeten uit hun normale levenspatroon worden gehaald'

LEEUWARDEN - Thuiszorgorganisatie Het Friese Land stuurt een manager met burn-out voor twee keer drie maanden naar Zuid-Afrika. Het ongebruikelijke reïntegratietraject kost Het Friese Land ruim 40 duizend euro.

Bestuurder Regina Riemersma billijkt de kostbare onderneming. "Ik dreigde deze manager in de WAO te verliezen", aldus Riemersma. "Een optie van anderhalve ton." Volgens Riemersma heeft een verblijf in het buitenland aantoonbaar positieve gevolgen. "Mensen moeten uit hun normale levenspatroon worden gehaald, anders krijg je vaak een terugval." Binnen het reïntegratietraject wordt ondermeer aandacht besteed aan de natuur en het verbeteren van de conditie en het voedingspatroon.

Lekgotla
De keuze voor Zuid-Afrika lijkt geen toeval. Binnen Het Friese Land worden sinds kort de principes van 'lekgotla' toegepast. Dit is een op dialoog gebaseerd bestuursmodel dat afkomstig is van het Bechuanavolk in Botswana. De Nederlandse consultant Willem de Liefde –die ook bij Het Friese Land actief is- probeert het model al enkele jaren bij Nederlandse bedrijven onder de aandacht te brengen

 

Publicatiedatum: dinsdag 11 april 2006
Bron:
ANP / Redactie ZorgVisie
Auteur: Nieuwsredactie Elsevier Gezondheidszorg

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

12/4/2006 - RWI wil offensiever arbeidsmarktbeleid

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) wil een goede aanpak van moeilijk vervulbare vacatures. Anders loopt de economie alsnog schade op. Een beleid over meer sporen moet dat mogelijk maken

(bron: RWI 12.4.06)

De kansen die de arbeidsmarkt de komende jaren biedt, moeten aanzienlijk beter worden verzilverd dan tijdens de laatste periode van hoogconjunctuur, aan het eind van de jaren negentig. Toen zijn veel mogelijkheden onbenut gebleven. De RWI geeft daarom snelle en adequate vervulling van vacatures nu de hoogste prioriteit. Dit kan volgens de RWI op de volgende manieren:

  • Het gericht naar de arbeidsmarkt toeleiden van werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden;
  • Uitbreiding van de inzet van werkenden. Dit kan kwantitatief door ze (vrijwillig) meer uren per week te laten werken, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal deeltijduren. Een andere mogelijkheid is oudere werknemers te stimuleren om langer door te werken. Op vrijwillige basis is dit ook voor werknemers boven de 65 jaar een optie. Een kwalitatieve uitbreiding kan gerealiseerd worden door de inzetbaarheid van werkenden via bijvoorbeeld scholing te vergroten;
  • Het gebruik maken van aanbod uit het buitenland, al dan niet gericht geworven.
Afgezien van de noodzaak van snelle vacaturevervulling, heeft de RWI drie andere prioriteiten benoemd die passen in een offensiever arbeidsmarktbeleid: beleid voor specifieke categorieën met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, het opzetten van regionaal arbeidsmarktbeleid en adequaat onderwijsbeleid.
 
Snelle vacaturevervulling
Door intensieve scholing en bemiddeling verwacht de RWI dat ook de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt kan profiteren van een herstel van de arbeidsmarkt. Om dit te bereiken pleit de RWI onder andere voor het meer toepassen van leerwerktrajecten en participatiebanen. Ook blijft de RWI zich richten op vooral vraaggerichte reïntegratie: hierbij is de vacature het vertrekpunt bij reïntegratietrajecten.
 
Gericht beleid
De RWI wijst eveneens op het belang van beleid voor specifieke categorieën met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, op de wenselijkheid van meer regionaal arbeidsmarktbeleid en op investeringen in onderwijs. 
Volgens de RWI hebben drie groepen nog steeds een grote achterstand op de arbeidsmarkt: ouderen, jongeren met een hoog risicoprofiel en allochtonen. Gericht beleid voor deze categorieën is noodzakelijk. De RWI komt zelf in het najaar met voorstellen voor de aanpak van met name de problematiek van hoger opgeleide allochtonen.
 
Onderwijs
Ten slotte wijst de RWI op de preventieve rol die het onderwijs op de arbeidsmarkt speelt. Zowel ter bevordering van werkgelegenheid en economische groei, als ter beperking van werkloosheid onder kwetsbare groepen. Belangrijk zijn gerichte maatregelen die ervoor zorgen dat school- en studierichtingkeuze veel meer dan tot nu toe aansluiten op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
 
De RWI roept verder op tot een stevige investering in algemeen sociaal-communicatieve vaardigheden op alle onderwijsniveaus en tot een forse inzet voor verbreding en verbetering van MBO en HBO. Het principe ‘levenlang leren’ moet nu echt praktijk worden: werknemers dienen van school tot pensioen blijvend hun competenties op peil te houden.
 

info op www.rwi.nl

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

7/4/2006 - Verbod op afkopen vakantiedagen

(bron: diverse, o.a. Planet.nl)

Werkgevers mogen verplichte vakantiedagen die overblijven, niet afkopen. Men moet die later alsnog kunnen opnemen.

Dat heeft het Europese hof op donderdag 6 april bepaald.

De vakcentrale FNV had geklaagd over een foldertje van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin werkgevers het advies kregen om overschotten aan verlofdagen af te kopen. "Wij zijn buitengewoon verheugd", reageert een woordvoerder van de FNV.

In de Europese regels is vastgelegd dat werknemers recht hebben op vier weken betaalde vakantie. Dat is volgens het Hof donderdag "een belangrijk beginsel van communautair sociaal recht". Als werkgevers de dagen mogen afkopen vormt dat een prikkel "om afstand te doen van vakantierust" en dat is in strijd met het doel van de Europese wet, vindt het Hof. Slechts bij beëindiging van het dienstverband mogen de overgebleven snipperdagen worden uitbetaald.

Wettelijk minimum
De uitspraak geldt alleen voor het wettelijk minimum aan vakantiedagen. Bij een vijfdaagse werkweek zijn dat er twintig.

De vakcentrale was naar het Europese Hof gestapt om te voorkomen dat werknemers bij grote drukte in het bedrijf door hun werkgever onder druk gezet zouden worden om vrije dagen af te kopen. Daarmee zou de werkdruk immers onverantwoord stijgen, aldus de vakcentrale.

Veel bedrijven kennen cao's met een langere vakantieperiode. Over die extra dagen heeft het Hof zich niet uitgesproken. "Met de bovenwettelijke dagen mogen mensen doen wat ze willen", aldus de woordvoerder van de FNV. De vakcentrale is er niet tegen als werknemers deze dagen wel laten uitbetalen.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

4/4/2006 - Hoofdwerk en ziekteverzuim

(bron: Randstad 4.4.06) 

Laaggeschoold fysiek werk is ongezond. Je kunt beter een bureaubaan hebben, denken veel mensen. Helemaal mis, blijkt uit een onderzoek van uitzender Randstad. Denkwerk is veel ongezonder.

Volgens het onderzoek dat gehouden werd onder 863 werknemers, zijn mensen die vooral hun hersens moeten gebruiken veel vaker ziek dan mensen die fysiek werk verrichten. Ook werken bij de overheid en in de non-profitsector is kennelijk ongezond, want ook deze groep werknemers meldt zich vaker ziek. Dat geldt ook voor vrouwen, 45-plussers en mensen met een chronische aandoening.

Gemiddeld heeft 28 procent van de werknemers in Nederland zich de afgelopen drie maanden minstens een keer ziek gemeld. In eenzesde van de gevallen gebeurde dat vanwege een hoge werkdruk.

Niet zeuren
Naar eigen zeggen heeft de Nederlandse werknemer een behoorlijk hoge arbeidsmoraal en moeten werkgevers niet zo lopen zeuren over een gebrek aan werklust. De helft van de werknemers heeft namelijk de laatste tijd wel eens doorgewerkt terwijl hij of zij zich ziek voelde. Slechts vier procent van de werkenden zegt wel eens thuis te blijven zonder echt ziek te zijn.
Veel werknemers zeggen lang met iets onder de leden door te lopen, omdat ze bij een ziekmelding hun collega's opzadelen met extra werk. Ook zegt 14 procent te vrezen dat door een ziekmelding de eigen werkdruk verder zal toenemen.

Daarnaast zegt 44 procent van thuis zitten alleen maar zieker te worden en een kwart van de ondervraagden vindt het werk domweg te leuk om thuis te blijven.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

3/4/2006 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 - TNO publiceerde  deze week  informatie  over  de verantwoordelijkheden van bedrijven bij gezondheid en maatschappelijk ondernemen. Informatie voor de geinteresseerde van  (grotere) ondernemingen.-

(bron: TNO, 31.3.06)

MVO, bindende factor voor OSH-professional?

CSR werd in 2001 voor het eerst gelanceerd door de Europese Commissie. Een jaar later volgde de strategie om CSR te promoten. En tegelijkertijd werd de link gelegd met veiligheid en gezondheid op het werk. CSR, in het Nederlands maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), is een inspirerende en strategische ontwikkeling die een steeds belangrijker prioriteit blijkt voor zowel grote als kleine bedrijven en organisaties.

TNO schreef voor het Europese Agentschap voor Veilligheid en Gezondheid op het Werk het rapport 'Corporate Social Responsibility and Safety and Health at Work'. De kennis over dit onderwerp blijkt in een groeiende behoefte te voorzien. De algemene doelstelling van 'goed werkgeverschap' richt zich op het ontwikkelen van kennis op het gebied van arbeidsverhoudingen, risicobeheersing en personeelsbeleid.

Gezien het innovatieve karakter van de strategische ontwikkeling van CSR/MVO voor organisaties past het niet om concrete richtlijnen op te stellen. Wel zijn er aanbevelingen op drie organisatieniveaus: managers, werknemers en professionals op het gebied veiligheid en gezondheid.

Top drie meest gedownloade publicaties van het Europese Agentschap 2005 (allen in pdf):

  1. Research on Work-Related Stress (82.248 downloads)
  2. Corporate social responsibility and safety and health at work (81.536 downloads)
  3. The practical prevention of risks from dangerous substances at work (60.795 downloads)

Verder lezen
Start van het Europees Verbond voor maatschappelijk verantwoord ondernemen,

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2/4/2006 - Méér en betere mogelijkheden terugkrijgen loonkosten bij arbeidsongeschiktheid!

(bron: UJG - 2.4.06)

 

- Arbeidsongeschiktheid is voor werknemer én werkgever ook een belangrijke kostenpost. Daarom is het zinvol om ook vanuit werkgevers-oogpunt financiele problemen te voorkomen en mogelijkheden te voorzien. Juristen van UJG (www.ujg.nl) wijzen op het volgende -

 

Een arbeidsongeschikte werknemer kost veel geld want twee jaar loondoorbetaling bij ziekte is niet niks. Toch hoeft de arbeidsongeschiktheid van een werknemer de werkgever lang niet zoveel te kosten als vaak wordt gedacht. Probleem is echter dat een werkgever dat tot 1 januari jl. lang niet altijd kon weten.

Sinds 1998 is in de wet vastgelegd dat sollicitanten met een arbeidshandicap de werkgever hiervan niet op de hoogte hoeven te stellen. Dat is anders als de werknemer een kwaal heeft waarvan hij moet begrijpen dat die hem ongeschikt maakt voor de functie waarop hij solliciteert. Denk bijvoorbeeld aan de ober met versleten knieën.

Die wetgeving is tot stand gekomen toen de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte voor de werkgevers werd uitgebreid en vergoeding op grond van de Ziektewet uitzondering werd. Omdat men bang was dat werkgevers alleen nog maar gezonde werknemers in dienst zouden nemen, werd wetgeving gemaakt om dat te voorkomen.

Ook de mogelijkheid van medische keuringen werd daarom beperkt. Alleen als aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid werden gesteld, werd dit toegestaan . Een voorbeeld hiervan is de piloot wiens ogen worden getest. Tegelijkertijd werden een aantal maatregelen genomen om werkgevers te stimuleren arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Voorbeelden zijn de no risk polis en de premiekorting.

Tegenstrijdigheden
Enerzijds werden dus maatregelen genomen om te voorkomen dat werknemers steeds aan keuringen werden onderworpen; anderzijds werden maatregelen genomen om juist te bevorderen dat arbeidsgehandicapten aan de slag kwamen. Maar: hoe kan een werkgever weten op welke subsidies hij recht heeft als de werknemer hem niet hoeft te vertellen dat hij arbeidsgehandicapt is? In de praktijk loopt een werkgever daarom nogal eens financiële voordelen mis. Het is duidelijk dat er sprake is van een spanningsveld, namelijk het belang van de werknemer bij een baan en de privacy versus het financiële belang van de werkgever

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

informatie over (weer) aan het werk zijn of (weer) aan het werk gaan

Links

Home
View my profile
Archives
Friends
Email Me

Friends