Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Dagboek van Ruth

Jesaja 41:10

13:11, 1/6/2008 .. 0 comments .. Link

Jesaja 41:10

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u, met mijn heilreiken rechterhand.

Een enorme belofte van de Here God, voor de kinderen die in Hem geloven en vertrouwen op Hem.

Waarom zou je nog twijfelen aan Zijn grootheid. Hij die zulk een mooie belofte aan je wilt geven.

Heerlijk is het te weten, als je in een benauwde situatie verkeert dat God daar is om je te helpen. Soms kunnen de situaties zodanig zijn dat je denkt er helemaal alleen voor te staan. Dit hoeft niet meer als je vandaag je keuze maakt om God toe te laten in je leven en in je moeilijkheden. Hoe mensen ook over je spreken en je behandelen, waardoor jij alle hoop dreigt te verliezen. Misschien denk je nu wel, " wat heeft het leven nog voor zin?" Niemand houdt van mij! Alles gaat altijd verkeerd. Anderen denken slecht over je. Neem een run naar God, ziet hoe veel Hij van je houdt. Hij ziet het met jou zitten. Hij heeft je lief. Doen mensen je onrecht aan , Hij zal je kracht geven om het ze te vergeven. Denkt men dat je onrechtvaardig bent. God zal je rechtvaardigen, als jij het aan Hem overlaat. Geloof in Zijn liefde voor jou. Hij gaf zijn enige Zoon Jezus om je te verlossen van de dood en machten van satan. Hij die met Zijn bloed al je zonden uitwist, je schoon wast. Hij wil je vullen met Zijn liefde. Hij wil je vergeven van zonden. Hij zal je kracht geven wanneer jij zwak bent.

Gebed:

Dank u Vader God dat ik tot U mag komen. Here Jezus ik belijd dat ik een zondaar ben en dat er niets goeds in mij leeft. Ik dank U dat U mij wilt vergeven en dat U mij wilt reinigen door Uw bloed. Dank U dat U mij aanneemt als Uw kind. Vader God ik dank U voor de beloftens vanuit Uw Woord. Leer mij Uw Woord te verstaan en te leven als Uw kind. Dank U Vader in Jezus naam. Amen

 

 

 Jesaja 55: 8,9

15:31, 8/5/2008 .. 0 comments .. Link

Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten

Wij kunnen als mensen gedachtens hebben en koesteren, dat we niets waard zijn. Wandelen op wegen die eigenlijk niet goed voor ons zijn. Wegen waardoor je ook een open vizier bent geworden voor de vijand. Het kan nog wel eens voorkomen dat je je identiteit kwijt geraakt. Je gedachtens die leiden dat je jezelf zo minderwaardig kan voelen.

Zit je in zo'n situatie dan wil ik je bemoedigen met de Bijbeltekst uit Jesaja 55; 8,9. Ziet eens wat God zegt vanuit Zijn Woord. Zijn gedachtens zijn niets anders dan goed. over jou. Hij heeft je lief. Als jij naar Hem toegaat en Hem de ruimte geeft in je leven, toont HIj hoeveel Hij van je houdt.\

Hij heeft wegen waarop jij mag wandelen. In het licht met Hem. Wegen die je heil en vrede brengen. Hij richt je op met woorden van liefde en kracht. Zijn gedachten Zijn liefde voor jou. Hij wil Zijn liefde tonen aan jou en je leiden op wegen waar jij jezelf mag gaan ontdekken in Hem. Leren te verstaan hoe kostbaar jij voor Hem bent. Geef je hart aan Hem laat je vulen met Zijn liefde. Leer te ontdekken vanuit Zijn Woord hoe waardevol jij bent.. Vergeef de mensen die jou pijn gedaan hebben. Lever je minderwaardigheidsgevoelens in bij Jezus Christus. Hij wil je troosten en herstellen van alle pijn genezen.

Gebed.

Dank U liefdevolle Vader dat ik tot U mag komen met al mijn frustraties en pijnen. Help mij Here Jezus om te zien op U. Te leren dat U mij zo kostbaar vindt en dat U van mij houdt. Help mij te vergeven degene die mij  pijn hebben gedaan. Dank U dat ik U mag aannemen als mijn verlosser. Dank U dat U mij aanneemt als Uw kind.

 

 Jubel giij onvruchtbare

22:51, 6/4/2008 .. 0 comments .. Link

Jesaja 54:1 Jubel gij ontvruchtbare, die niet gebaard hebt; breek uit in gejubel en gejuich, gij die geen weeën gekend hebt, want de kinderen der eenzame zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde, zegt de Here

Jubel gij onvruchtbare. Ik had een tijd lang moeite met deze tekst. Nu ben ik blij dat God mij heeft laten zien, dat wanneer je zelf geen kinderen hebt omdat je ze niet kan krijgen toch  blij mag zijn met de kinderen die God jou toevertrouwd. Hoe? Zou je misschien zeggen!  God gebruikte mij in het kinderwerk. Ik kon daar mijn liefde aan kwijt.

Kinderen die naar je toekomen. Zij vertellen hun belevenissen, verdriet, alles wat je maar kunt bedenken. Ze noemen je juf of tante. Het gaf mij zo enorme blijdschap ik zag Gods liefde daar in openbaar worden. God gaf mij inspiratie om met kinderen te werken. Ik leerde te jubelen, zingen en dansen met de kinderen, die nog nooit iets gehoord hadden over de Here Jezus. Blijf niet staan bij het verdriet omdat je niet vruchtbaar zou zijn. God zal ook in jouw leven tonen hoe belangrijk je mag zijn voor kinderen die Hij je toevertrouwd. Vraag het aan God en Hij zal je geven de wensen van je hart.

Gebed:

Dank U liefdevolle Vader dat U al het verdriet ziet van hen die zo verlangen naar een kind Vader God ik geloof in U en dat U wonderen kunt verrichten. Vader U kunt de wensen van deze vrouwen in vervulling doen gaan. Raak ze aan met u liefde en vertroosting. Dank U Vader dat wij vruchtbaar mogen zijn in Uw Koninkrijk, dat wij mogen uitbreken in gejubel en er mogen zijn voor kinderen die ons zo hard nodig hebben.

 Psalm 118:8

17:17, 2/4/2008 .. 0 comments .. Link

Psalm 118:8 Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen

Heeft u dit ook wel eens? Je bouwt op iemands zijn of haar beloftens. Er worden woorden gesproken en beloftens gedaan. Later kan het blijken dat deze beloftens helemaal niet nagekomen worden terwijl jij je verwachting erop had gesteld. Afspraken gemaakt en dan ineens krijg je te horen "dit heb ik niet gezegd"of  "nee hoor ik heb je dat niet beloofd". Wanneer je dit overkomt kan je jezelf wel eens in de steek gelaten voelen. Je wordt teleurgesteld en eigenlijk kan je ook best wel huilen. Dit is mij heel vaak overkomen. Eigenlijk zijn wij daar zelf verantwoordelijk voor. Wanneer wij onze wegen in de Here Jezus zoeken en niet vertrouwen op mensen zullen wij nooit teleurgesteld worden. Vreemd eigenlijk denk je misschien wel eens? Geldt dit ook voor christenen. Juist des te meer. Wij weten dat God onze helper is en dat wij verwachten alleen maar van Hem moeten hebben.

Here Jezus ik dank U dat wij met al onze  teleurstellingen bij U mogen komen. Mijn hart wordt blij Here Jezus omdat U mij nooit teleur zal stellen. Dank U Here Jezus dat U onze schuilplaats bent. Dank U voor de vertroosting die U ons altijd weer geeft. Help mij Here om het los te laten en te vergeven degene die mij teleurgesteld hebben. Vergeef ook mij Here Jezus als ik andere teleurgesteld heb.

 

 

 

 

 Psalm 32: 8

17:52, 1/4/2008 .. 0 comments .. Link

Psalm 32:8 Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.

Vindt u dat niet fijn te weten dat Gods oog op ons is. Waar we ook gaan, wat wij ook doen. Hij ziet ons elke seconden van ons leven. Waarom zouden wij nog vrezen. Vrezen voor alles wat er om ons heen gebeurd. De wereld veranderd steeds meer in een donkerheid. De vraag rijst bij vele op, "waar gaan wij met deze wereld naar toe? ". Men is angstig voor de toekomst. Vele zijn argwanend en komen zelfs niet verder dan hun eigen woonomgeving.

Toch is er iemand die u en mij wilt helpen. Hij wilt ons leiden en ons zelfs voorgaan zodat wij eenvoudig achter Hem mogen aangaan. Niets hoeven wij te vrezen. Mits wij Hem willen vertrouwen door onze hand in Zijn handen te leggen. Hij zal je tonen waar en wat je kunt zijn en doen. Hij ziet u en kijkt naar u. Wil je Hem volgen en gehoorzamen? Je zult zien als jij Hem vertrouwt zal Hij je leiden en richting geven aan uw leven. Zullen we samen in gebed gaan?

Dank U liefdevolle Vader, dat wij tot u mogen komen. We willen ons leven aan U toevertrouwen. Here God ik ben soms zo argwanend en onzeker. U zegt dat Uw oog op ons is. Here daarom wil ik mij helemaal aan U geven. Leidt mij Vader op al mijn wegen. Dank U dat U ook vandaag voor mij wilt zorgen. Dat ik niets hoeft te vrezen. Ik dank U Vader God in Jezus wonderbare naam.Amen.

 Joh. 3.16

21:34, 20/3/2008 .. 0 comments .. Link

Johannes 3.16 Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Dit is toch het mooiste geschenk wat een mens maar kan bedenken. Een liefdevolle Vader die Zijn Zoon liet geselen, stenigen, bespuwen en zelfs liet sterven voor onze zonden en ongerechtigheden.

Wij zouden eigenlijk deze straf moeten dragen, omdat wij zelf de zonden hebben begaan. Nee, laat de Here Jezus weten. Ik heb het voor jou gedragen. Geef mij jou leven, aanvaard mij als jouw Verlosser. Belijd je zonden en kom tot erkentenis en Ik zal je alles vergeven. Ik was je schoon met Mijn bloed. Wanneer je vandaag tot besef komt dat je leven een puinhoop is, ga dan op je knieën. Belijd je zonden en neem Jezus aan in je hart. Hij wil je vergeven, verlossen en jou aannemen als Zijn kind. De hemelse Vader wacht op jou. Open je hart vandaag voor Zijn liefde.

Liefdevolle Vader in de hemel ik kom tot U in Jezus naam. Ik belijd mijn zonden en ongerechtigheid. Ik ben een zondaar en besef maar al te goed dat ik de schuld van mjn zonden niet kan dragen. Ik geloof in Uw genade dat U mij vergeven wilt en dat U mij wilt schoonwassen met Uw bloed. Dank U Vader dat ik nu  een kind van U mag zijn. Dank U voor uw vergeving en genade in Jezus NaamDe Heer is mijn Herder

22:13, 19/3/2008 .. 0 comments .. Link

De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

Wanneer je de Here Jezus met heel je hart,ziel en verstand als jouw Herder gaat aanvaarden, zul je merken dat niets jou zal ontbreken. Hij geeft datgene aan jou wat jij nodig hebt. Werkelijk wat Hij nodig vindt. Als mensen hebben wij vele verlangens. Staan deze verlangens ook in de wil van God? Wij kunnen ook verlangens hebben die niet naar de wil van God zijn. Daarom is het heel belangrijk om God te betrekken bij jouw verlangens. Misschien verlang je wel naar een partner, een huis of naar iets waar je al zolang op zit te wachten. Vraag aan God de Vader wat Hij voor je heeft. Hij wilt zijn kinderen het beste geven. Ga niet op eigen kracht iets ondernemen. Moet je belangrijke beslissingen nemen laat God toe in deze beslissingen. Bidt tot God de Vader en Hij zal het je geven. Mits het in Zijn wil is.

Dank U Here Jezus dat u mijn Herder wilt zijn elke dag van mijn leven.Dank U dat U voor mij zorgt en dat ik niet bang hoeft te zijn dat ik iets te kort heb vandaag en alle dagen van mijn leven. Mij zal niets ontbreken naar Uw wil. Ik dank U daarvoor. AmenAbout Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links

http://www.Ria Frensch.com
http://www.dagboek Ria Frensch.com
http://Riia Frensch.com

Categories


Recent Entries

Jesaja 41:10
Jesaja 55: 8,9
Jubel giij onvruchtbare
Psalm 118:8
Psalm 32: 8

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer