Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Welkom op de weblog van Co de Kam

• 10/3/2006 - Verbouw gemeentelijk apparaat snel

Eindelijk weer eens tijd gehad om de kranten van de afgelopen weken door te nemen. Kwam onderstaand artikel in de Volkskrant tegen. Dit stuk sluit aan hoe ik denk over inrichting van de gemeente en voed de discussie die gevoerd werd op het gesloten gemeente forum. Machtig stuk ga het boek zeker kopen van mijn boekenbon op de rentepunten van de Postbank verkregen.

 

Verbouw gemeentelijk apparaat snel

Burgers formeren zich niet in politieke partijen maar in netwerken om hun wensen gerealiseerd te krijgen. Om nieuwkomers te behouden, moet de gemeente daarop inspelen, zegt Piet van Mourik.

Politicoloog Kees Aarts van de Universiteit Twente denkt dat de belangstelling voor politiek aantrekt

(Voorpagina, 15 februari). Volgens premier Balkenende is de kloof met de burger klein.

 

Waar of niet, de burger is in elk geval op zoek naar nieuwe wegen om zijn maatschappelijke betrok­kenheid vorm te geven.

Ik denk dat de vaak gesignaleerde desinteresse in de samenleving te maken heeft met de kloof tussen de dage­lijkse manier van leven en de ma­nier waarop de overheid is georga­niseerd. De politiek-bestuurlijke werkelijkheid kan de snelle, maat­schappelijke veranderingen van dit moment niet bijbenen. Jonge­ren, en trouwens ook steeds meer ouderen, volgen de hiërarchische paden van de oude politieke partij­en van bet ambtelijk apparaat niet meer.

 

De keuze voor een net­werk komt voort uit zijn individu­aliteit. Kenmerkend voor een net­werk is dat er snel voor een belangrijk geacht thema iets kan worden bereikt, dat een netwerk eigen waarden en normen kent, dat net­werken zich met elkaar kunnen verbinden en elkaar kunnen uit­sluiten, en dat ze zich snel kunnen wijzigen of verdwijnen.

Uit het voor mijn boek De Regis­serende Gemeente uitgevoerde on­derzoek blijkt dat inwoners weinig hebben met hun gemeente. Ze werken, recreëren en winkelen overal, niet alleen in hun eigen ge­meente.

Wel lopen ze warm voor hun kern, wijk, buurt of soms al­leen maar de eigen straat. Zo ma­ken inwoners zich druk om veilig­heid en vuiligheid op straat, om het feit dat er bepaalde voorzieningen in de buurt moeten zijn en maken ze zich druk om de lasten die ze moeten opbrengen. Vandaar dat wensen rond (jongeren)huisves­ting, parkeren of de school in de buurt zo hoog scoren en de storm die is opgestoken na de OZB-uit­spraak van minister Zalm.

Deze lokale interesse van de bur­ger is een belangrijke verklaring voor de legitimiteit van lokale par­tijen.

Niet voor niks beroepen deze partijen zich op de Amerikaanse fi­losoof Wendell Berry en zijn visie op het zogenaamde subsidiariteits­beginsel: 'het nemen van besluiten zo dicht mogelijk bij de burger'.

De verkiezingsprogramma's van loka­le partijen sluiten beter aan bij de wensen van inwoners dan die van de traditionele grote partijen. Door samen te werken met andere op directe belangen gerichte lokale partijen kunnen ze grote successen behalen. Daartegenover staat dat hun gebrek aan een nationaal be­langennetwerk ertoe kan leiden dat hun successen worden overge­nomen, waardoor het lokale net­werk ook weer snel opdroogt. Het is dus niet gezegd dat er een relatie bestaat tussen het recente aantrekken van de belangstelling van jongeren voor de politiek of de verdere opkomst vanlokale partij­en enerzijds en het democratisch ­functioneren van de samenleving anderzijds. Ondanks de krachten die willen moderniseren, zijn de gevestigde instituties taai en hun kortetermijnbelangen groot. Ze houden zich in stand door loyali­teit te belonen en kritiek of te straf­fen. Vooral de jongeren zullen in het politieke systeem tegen de ge­vestigde hiërarchische structuren aanlopen. Al snel ontdekken ze dat ze niet echt aan de touwtjes trekken in de vergaderingen van de politieke partij waarbij ze zich hebben aangemeld. Voor de lokale partijen komt erbij dat ze nog een forse periode nodig hebben voor ze zich als eenheid in verschei­denheid' hebben georganiseerd. De belangrijkste innovaties bij gemeenten die leiden tot een beter democratisch functioneren, draai­en volgens de stichting De Regisse­rende Gemeente om drie manie­ren van denken en werken. De gemeente beperkt zich aller­eerst tot haar kerntaak 'sturen en beslissen'. Veruit het belangrijkste daarbij is het terugdringen van de bureaucratie. Daar is de grootste winst te halen. Intern houden vele koninkrijkjes zich bezig met hun eigen deelbelang waardoor de be­sluitvorming bestaat uit het sluiten van extreem dure compromissen. Vele beleidsmedewerkers, project­leiders, coördinatoren, afdelings­managers, directeuren en wethou­ders hebben hierover langdurig moeten onderhandelen. Met als gevolg dat de uitkomst zich slecht verhoudt tot oplossingen waarop inwoners zitten te wachten. Oor­zaak nummer een waardoor kie­zers afhaken.De tweede manier van denken en werken, heeft te maken met het `samen met de burger' oplossen van problemen. Regisseren vraagt om een substantieel andere bena­dering. Gemeenten moeten im­mers samen met belanghebbendenbij een probleem een andere omge­ving kunnen creëren. Tot op heden is het zo dat de bureaucratie zoge­naamde 'reguleringen' leidt door 'voor' de burger te denken. Meest­al leidt dat tot weer een extra regel, die de bureaucratie versterkt. Oor­zaak nummer twee voor het afha­ken van de kiezer. De derde manier van denken draait om de manier waarop de ge­meentelijke dienstverlening kan worden georganiseerd. Gemeen­ten doen op dit moment vrijwel al­le dienstverlening zelf. Onbegrij­pelijk, omdat dit via uitbesteding bijna altijd beter en goedkoper kan. En bet is belangrijk omdat de explosieve groei van de lokale las­ten de inwoner boos maakt en ook weghoudt van de stembus. Het consequent doorvoeren van deze denkwijzen leidt tot een klei­ne, hoogwaardige gemeente waar­in de bureaucratie teruggedrongen is, de productiviteit stijgt en de mo­tivatie van de medewerkers groeit. Tot een gemeente waarin bestuurs­kracht en nauw samenwerken met de inwoners hand in hand gaan. Kortom: De Regisserende  Ge­meente wordt een 'marktplaats' waar van onderop allerlei organi­saties ontstaan die een probleem willen oplossen. Om te voorkomen dat de ko­mende jaren weer vele vernieu­wers gedesillusioneerd afscheid nemen van de politiek, kunnen we met de ombouw van bet gemeente­lijke apparaat niet snel genoeg be­ginners. De gemeente neemt als re­gisseur het script opnieuw ter hand en dient zich op dit punt professi­onaliseren. Door aldus to investe­ren, ontstaat een herkenbaar lo­kaal bestuur waardoor het functio­neren van de democratie een forse injectie krijgt.

 

Piet van Mourik is organisatieadviseur en secretaris van de Stichting 'De Regisseren­de Gemeente', alsmede auteur van het ge­lijknamige boek.

 

 

Comments (2) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 10/3/2006 - Aktueel

Allereerst wil ik al diegene bedanken die gestemd hebben op BOE.

Ik ben zeer tevreden dat BOE als nieuwkomer in stemmen verreweg de grootste lokale partij geworden is en samen met de PvdA, die ik bij deze wil feliciteren met haar overwinning, de enige partijen zijn die gewonnen hebben in de gemeente.

Ik ben razend benieuwd hoe nu verder, want er is in de verkiezingstrijd veel beloofd. Programmatisch zijn er nogal wat tegenstellingen tussen de partijen. Als BOE zullen we niet alleen trachten ons programma gaande de rit in praktische oplossing via raadsmeerderheden om te zetten maar we zullen zeker de college dragende partijen houden aan de in de verkiezingstrijd gemaakte beloften. De eerste belofte, open communicatie is al door wie? geschonden. De gemeentelijke forum site is om onduidelijke redenen gesloten of was men bang dat inwoners via de site mee formeren door hun mening te geven. Al met al zaak om het forum zo snel mogelijk weer in de lucht te krijgen. Ik ben blij dat we eindelijk een hofnar in ons midden hebben. Wat zijn taak nu precies gaat worden is gissen. Welk vermaak hij ons gaat schenken zal toch boven het niveau van menig discussie genootschap op de gemeentesite moeten uitstijgen, hetgeen volgens mij zeer moeilijk zal worden. We zullen zien. Het wordt in ieder geval tijd voor wat humor, na de narrige verkiezingsperiode en Wil als je tomaten gaat gebruiken, neem dan die Hollandse wasserbomben die veroorzaken de grootste vlek en breiden uit.  Succes.

Comments (3) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 6/3/2006 - Oproep zonder naam

Ik zal mijn webblog niet misbruiken om een ordinaire oproep tot het stemmen op....... doen.

Maak in ieder geval gebruik van het recht om te stemmen.

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 3/3/2006 - Laatste loten

Zo tegen het eind van de campagne wordt het tochwel druk en moet ik constateren dat mijn conditie zwaar te wensen overlaat. Folderen en op markten staan in weer en wind zorgen voor een behoorlijke stijfheid in de benen. Een massage zou welkom zijn. Ik benijd de partijen die voldoende campagnegeld hebben om de folders per post te verspreiden en heb ontzag voor de krantenbezorgers die ik tegen kwam die elke week de weg op moeten met dit weer om een zakcent te verdienen.

Toch blijft het canvassen een leuke bezigheid. De reacties van inwoners lopen zo uiteen maar wat opvalt is dat de meeste inwoners goed op de hoogte zijn met wat er in hun kern en gemeente speelt. Het gaat vaak om heel basale zaken die de te- en ontevredenheid  bepalen. Naast zaken als woningbouw en leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Daarnaast is de lastendruk nogal eens onderwerp van gesprek. Ik zeg de stier in mijn tuin gedag en ga weer op pad evenals de andere Boe’ers.

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 28/2/2006 - Woonlasten ?

De fabel van de coalitie (PvdA, Gemeente Belangen en D’66) dat de gemeente Buren een van de goedkoopste gemeenten met woonlasten is, blijkt uit cijfers van Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) De gemeente Buren is in Gelderland één van de duurste gemeente in woonlasten met nagenoeg de laagste voorzieningen. Ter vergelijking onderstaand de woonlasten in relatie tot de omliggende gemeenten

Neder Betuwe                                    764,-- ( artikel 12 gemeente)

Buren                                                645,--

Geldermalsen                                     631,--

Tiel                                                   596,--

Culemborg                                         594,--

Lingewaal                                          584,--

Onvoorstelbaar en dat terwijl er miljoenen zijn geïnvesteerd in het verlichten van het huishoudboekje. Dit schreeuwt om lastenverlichting, zeker in relatie tot het lage voorzieningen niveau.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 25/2/2006 - Het is toch wat die miljoenen!!!!!!!!!!!!

 

Primeur. De strip van BOE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 23/2/2006 - Armoedebeleid

Gisteren naar de PvdA bijeenkomst over de minima geweest. Met een prominente gast in de persoon van Saskia Noorman-den Uyl hoge verwachtingen. Grote zaal Klokhuis. 33 mensen aanwezig. 20 PvdA'ers 10 leden van andere partijen en 3 belangstellenden. Ik had een volle zaal verwacht. Jammer. Uitleg gehad van de lokale PvdA hoe men plaatselijk armoede beleid wil invullen. Met alle goede bedoelingen meer van hetzelfde. Niet veel nieuws onder de zon. De lokale PvdA gaat uit van symptoombestrijding. Op zich niks mis mee maar ik had verwacht dat wegen ingeslagen zouden worden om naast maatregelen om de armoede te verlichten ook het aanpakken van de kwaal, het voorkomen van armoede zou worden opgepakt op lokaal niveau. Geen nieuwe creatieve oplossingen of samenhangend beleid gehoord in het verhaal van de lokale PvdA.

Dan mw. Saskia. Zij gaf wegen aan om te komen tot een integrale aanpak van de armoedeproblematiek. De door haar genomen initiatieven om te komen tot een zelfstandig inkomen van met name de eenouder gezinnen zaten degelijk in elkaar. Zij stelde dat oplossingen voor mensen in de uitkering lokaal gezocht moeten worden in werk, door overleg met plaatselijk bedrijfsleven en MKB. Uiteindelijk is het verwerven van een eigen inkomen door werk de beste oplossing . Hoewel er hier en daar viel af te dingen op de technische onderbouwing van haar verhaal (ook volgens de aanwezige deskundigen) ontbrak het haar niet aan sociaal elan om op te komen voor de minima ondanks de tegenwerking die zij hier bij van de huidige coalitie ondervond. Haar opvattingen, die zij ongeveer een maand geleden over schuldsanering presenteerde, met o.a. aanpakken van de agressieve leenreclame waren zeer duidelijk. Een echte discussie over lokaal armoedebeleid kwam helaas niet echt op gang.

Ik hoop dat de lokale partijen, de PvdA incluis, iets van het elan van mw. Saskia overnemen en daadwerkelijk samen iets aan samenhangend armoede beleid gaan doen. De programma’s van de lokale partijen overziend moet dit mogelijk zijn. De programmapunten van BOE met praktische uitvoering sluiten in ieder geval aan bij de uitlatingen en oplossingen van mw Saskia.

Comments (3) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 21/2/2006 - Vernielingen

In de nacht van zaterdag op zondag zijn alle verkiezingposters in Lienden, voorzover ze er nog op zaten na de regen en wind, van de borden gehaald en zijn diverse borden van alle partijen zonder uitzondering vernield of van lantaarnpalen gehaald.

Ik ga ervan uit dat diegene die verantwoordelijk is voor deze vernielingen een signaal naar alle partijen wil afgeven over zijn of haar gevoelens over de politiek en die in de gemeente Buren in het bijzonder.

Is dit een teken van protest als weerslag van de tot nu toe gevoerde campagne

of hebben we hier gewoon te maken met vandalisme.

Al met al vind ik het wel zonde van de moeite die alle partijen zich getroost hebben.

Ik roep de partijen op zo snel mogelijk alles te herstellen.

Mochten de vernieler of vernielers dit lezen, laat dan weten wat je of jullie dwars zit.

 

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 20/2/2006 - Nieuw

Het fenomeen weblog is nieuw voor mij. In de hedendaagse digitale wereld is een weblog onontbeerlijk geworden in de communicatie. Ik volg al een tijd de discussie site van de gemeente en het weblog van Karel Kettelarij. Wat opvalt is dat de webloggers in te delen zijn in een aantal catagorien. Bloggers (wat een aanduiding) die een discussie opgang brengen en houden, met serieuze intenties niet gespeend van enige humor. Bloggers die elke opmerking als een aanval beschouwen en als een bok op de haverkist reageren, en bloggers die het weblog als uithangbord gebruiken om zichzelf op de kaart te zetten. Tot welke catagorie ikzelf behoor weet ik niet.  Zelf lijkt mij het bloggen een ontspannen manier om te communiceren, wat van elkaar te leren en iets van elkaar op te steken en een beetje met elkaar te dollen als het onderwerp zich daar voor leent. Dat vindt ik het leuke aan de weblog van Karel. Het serieuze wordt met het ontspannende afgewisseld. Vandaar het openen van dit weblog, waar ik dagelijks persoonlijke meningen en beslommeringen wil delen. Ik nodig iedereen ook uit vragen en opmerkingen te maken zo die er zijn. Heb nog wel moeite om kort en bondig informatie over te dragen op deze wijze. De neiging tot breedvoerigheid zit er helaas nog in.  Toen ik als wethouder in 2002 met het ADSL voorstel naar de Raad kwam voor een garantie aan KPN voor het aanleggen van ADSL in de gemeente kon ik niet bevroeden dat de ontwikkeling zo snel zijn digitale weg zou vinden. Ik denk dat het ADSL voorstel (ik weet nog goed onder scepsis en afkeuring van een jong aankomend VVD raadslid Karel Kettelarij ontvangen) volgens mij  een  van de beste besluiten in de afgelopen vier jaar van de Raad is. Diegenen die er tegen waren maken er nu gelukkig het meest gebruik van.  

 

Co   

 

Comments (6) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Links

Home
View my profile
Archives
Friends
Email Me
My Blog's RSS
http://www.boeburen.nl

Friends

Page 1 of 1
Last Page | Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer