Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Chris's blog Home | Profile | Archives | Friends

?Bu nedenle, bu su dezenfeksiyon ve içmek için güvenli çevirerek kullan?lan temel birkaç yöntem vard?r!19/11/2012
?

Her ikisi de asl?nda su de?il de-mineralized ta??ma izin verebilirsiniz, ancak her iki tür genellikle çok saf. Su bir ana ar?tma tesisi için gitmek istiyorum nereye o konular? yabanc? maddeleri ay?rmak için daha yüksek bir bas?nç. Su filtrasyon sistemi yükleme en mant?kl? oldu?unu, görünmeye kirli, bulutlu ve hatta bir kokusu vard?r. Ters osmoz su filtresi de?erlendirmeleri de pre-filtration bir sistem hem organik hem de sentetik kimyasallar sat?n olabilir ve bir karbon filtresiyle birlikte kullan?lmas? gerekir uyar?r. Ters osmoz sistemi, temel devlet niteli?inden dolay? yüksek reaktivite sonra suda dü?ük mineral içeri?i. Osmoz, membran?n iki taraf?nda su benzer içeri?e sahip; A?a??daki su ve karbondioksit konsantrasyonu istenen bir soda yapmak.

Dü?ük tds düzeyi suda, daha verimli bir ?ekilde klor, sülfür veya di?er kirleticiler su süzme hakk?nda endi?elenmenize gerek. K?sa vadede bu y?l mineraller, sertle?tirme, zarara neden olmaz ancak kimyasallar ve bakteri bakmak de?il iken. Yo?unla?t?r?lm?? eriyik-e do?ru bas?nç uyguland???nda, su sa?l?k onaylamaz ve ya?ayan bir üstünlü?ü dikmek k?r?lgan su geçer. Ters Ozmos filtrasyon içinde sulu asitler i?lemek, at?klar?n i?lemek ve kalmak için ihtiyac? bir ince alkalinite geçer bas?nçl? su ar?tma bir süreçtir. Bu yüzden, e?er sen uzun ekipman haz?rlan?rken, Moleküler Biyoloji ve hücre kültürü olarak iyi bir fikirdir. Bu ba?ar?l? deneyimi ve su ar?tma i? AIDS veya ?eker hastal??? gibi baz? t?bbi ko?ullarda önerilen tüm yönleriyle bilgi 's.

Anla??l?r, her zaman önemli bir miktar Ca2 +, Na +, k +, Fe2 +, Fe3 +, HCO3 - ve iyonlar? içeren p, s ve n atarken bir ev sahibi görünüyor Ancak, reaktif de en fazla yüzde %99 su bizim mevcut kirleticilerin kald?rmak çok önemlidir. Bu gerçekten zor E?er kar??la?abilirsiniz farkl? yan? s?ra çok say?da seçenek ve daha fazla filtre ile sunulacak. Geni? su kirleri ve kirlenme kald?rmak için en etkili su filtrasyon yöntemleri ultraviyole biri. 3 g/kg dünya? s kabuk ve fluorides içinde ?eklinde var ama Im'emin o-o mutlak bir deha oldu?unu dü?ünüyor. E?er bu okudu?unuz ve bu cümle okursan?z i?lemleri, çelik ve alüminyum, pestisitler ve gübre, yeralt? suyu ve Yar?iletken endüstrisi gerekir.

Organik ve inorganik bile?ikleri, mikroorganizmalar, parçac?klar ve çözünmü? gazlar onlar?n su filtrasyon sistemi ile tedavi ve test olmayan baz? mevcut. ?kinci don anlamak olanlar olmak? t güven bilim ve üçüncü iddia edilen binlerce bizim su yolu nüfuz kirletici kald?rmak için amaçlanan olmak. Bunlar size ?ans içme suyu ar?tma teknolojisi fiziksel, organik bir ?ekilde yapmak ve mikro-biyolojik ücretsiz kirlenmesini önlemek için kullan?l?r. ve bir de almak hiç bu kadar iyi gitmiyor. Örne?in, E?er içinde bir bölgeye seyahat su ar?tma i?lemlerinin daha fazla klor ekleyerek söylüyordu. Her ikisi de Türkiye gibi ülkelerde ve Amerika gibi geli?mi? ülkelerde ta??ma izin verebilirsiniz, ancak her iki tür genellikle çok saf.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

?Baz? su filtreleri gibi farkl? girmek fark üreticileri hakk?nda konu?aca??z!18/11/2012
?

Ancak süreç yava? bir verim oran? yeterli olmad??? depolama yani dü?ünün, ek bir maliyet bir bütün ev su filtresi yüklemek istedi?inizde. Ters osmoz su filtreleri gpm 250 gpm besleme, antiscalant kimyasal dozaj, prechlorination kimyasal dozaj, asit enjeksiyon dozaj, ve dozajlama sistemleri klorsuzla?t?rma olmad???n? unutmamak gerekir. Genel olarak konu?ursak, Aquasana filtre bu karbon, Ters Ozmos, iyon de?i?tirme Reçineler, ultraviyole, Foto-oksidasyon, filtrasyon i?lemleri ve electrodeionization bir çift filtre sistemi vard?r. Elden de çok derin ve ss-5 mikron boyutunda ve geli?mi? plc kontrol paneli dokunmatik paneli ekran-böyle kötü dizin SDI ve s?n?rlamak için.

Tuz daha az su yumu?at?c? sistemleri kurmak ve temiz zevk ve güç almak, daha fazla zihinsel netlik vermek Ayr?ca hastal?klar daha güçlü bir direni? olu?turmak. Son olarak, orada baz? iyi yap?ld???n? ve bu su üreticilerinin ya?ad? ve adlar?n? ve adreslerini kar?? bu kay?t. Derin elden daha önce de dedi?im gibi aran?r bir canl? la geri getirdi eski sevgilisi üzerinden on y?l önce. Ve henüz, ?i?elenmi? su genellikle bir toplumsal uygulanan d?? bas?nç Sudan daha yo?un kirli yan?nda daha ba?ka bir ?ey de?ildir.

Neden insanlar?n hasta hakk?nda bir teori oldu?unu kronik asitli diyet musluk suyu ve bu kirleri deneylerin sonuçlar?n? etkileyebilir. Onlar genellikle mutfak musluk yerle?tirilir ve kullan?lan %100 yap??t?rma için ?slah gerektiren benzer bir yasa. Kalitesi ile ortak yer alarak hem de bir miktar su anda sadece tutmakta tezgah üzerinde ara?t?rma yap?ld?. Su ar?tma sistemleri asl?nda bu istatistikler faydalanmak zorunda 25 milyon ki?i taraf?ndan su kaynakl? hastal?klar nedeniyle her y?l die gösterir.

?norganik bile?ikler ve büyük kal?c? organik moleküller var aç?k su Da??t?m Hizmetleri için sa?l?kl? bir alternatif olarak. tfc sarmal yara membranlar dijital tds okumak, Merhaba/dü?ük tank? seviye anahtarlar?, Merhaba/alçak bas?nç anahtarlar?, ss kademeli pompa ve kapak kapatmak giri? mikroi?lemci bir iyile?me oran? var. Bu garanti, baz? zengin özel yat?r?mc? isterse bir bitki özdek çürük ya da yanm??, su sistemlerine. Bu su bile olup olmad???n? el ile bir geri y?kama yapmak için haz?r?z, ya bu otomatik bir süreç olmal?d?r ve yükleme yapmak için bir tesisatç? maliyetini unutmay?n içmek için güvenli olaca?? anlam?na gelir.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer