Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
IdeeŽn over maatschappij en politiek delen met het grote publiek

Description

Mijn blogs vormen telkens een maatschappelijk en politiek georiŽnteerd betoog, die hopelijk resulteren in een pittige discussie en een goede dialoog.


My Links

¬Ľ Home
¬Ľ My Profile
¬Ľ Weblog Archives
¬Ľ Friends

Kabinet Rutte II: progressie of regressie?

Het is nu bijna een jaar dat Kabinet Rutte II de scepter zwaait over Nederland. Bij het aantreden van de regering en meer in het bijzonder tijdens de eerste troonrede, werd wel duidelijk dat het op orde brengen van de staatshuishouding een groot – zo niet het grootste – speerpunt van het beleid van Rutte en zijn collegae is. Bezuinigingen op de overheidsuitgaven en hervormingen (onder andere op de arbeidsmarkt en de woningmarkt) zijn al in werking of staan op het punt over ons uitgerold te worden.  Onder het motto ‘eerst het zuur, dan het zoet’, wordt de Nederlandse kiezers voorgehouden dat  de voorgenomen maatregelen een noodzakelijke voorwaarde zijn voor economisch herstel. De finish is al in zicht, maar voordat we die bereiken moeten we nog een aantal horden over.

In de praktijk worden de Nederlandse burgers door deze maatregelen direct in de portemonnee geraakt. Door lastenverzwaringen – onder meer de verhoging van het Btw-tarief sinds oktober 2012, de verhoging van de huur en van gas en elektra – bij een vaak gelijkblijvend loon, zien mensen hun besteedbaar inkomen afnemen. Het aantal mensen dat als gevolg van toegenomen huurlasten onder de armoedegrens komt te leven, ligt al op 724.000 (Trouw,  15 augustus 2013). In 2017 gaat het naar verwachting om 891.000 huurders.  In december 2012 berichtten diverse media al over een flinke stijging van het aantal hulpverzoeken aan het adres van Voedselbanken Nederland. Uit het jaarverslag (2012) van deze overkoepelende organisatie van voedselbanken in ons land, blijkt dat bijna 70.000 mensen regelmatig een voedselpakket afnemen; Voedselbanken Nederland verwacht in 2013 een verdere toename van het aantal hulpaanvragen vanwege de aanhoudende economische crisis. Al sinds juli 2011 doet zich maandelijks een stijging van het aantal werklozen voor (Trouw, 14 augustus 2013). In juli 2013 zat 8,7% van de beroepsbevolking zonder baan; onder de groep jongeren was 17% werkloos. De continue afname van de werkgelegenheid (in tien jaar tijd is het aantal beschikbare vacatures niet zo laag geweest als in 2013 (CBS, 14 augustus 2013)) draagt er ook niet aan bij. Het is, gezien onder andere de hierboven genoemde factoren, niet verwonderlijk dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het Armoedesignalement (2012) een sterke toename van de armoede in Nederland beschrijven. In 2011 nam het aantal mensen met een inkomen onder het ‘niet-veel-maar-toereikendcriterium’ toe tot 1,1 miljoen. Het armoedepercentage  steeg van 6% in 2010 naar 7,1% in 2011. De vooruitzichten voor 2013 voorspellen ook niet veel goeds. In het Armoedesignalement 2012 ramen het SCP en het CBS voor het jaar 2013 dat bijna 1,2 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens zal leven. Van de Nederlandse bevolking is dan 7,6% arm zijn. Daarmee wordt het hoogste peil van de eeuw bereikt.

De eerdere 46 miljard euro aan bezuinigingen zijn volgens het kabinet niet genoeg, want het begrotingstekort blijft boven de 3% steken. Daarom is een volgende bezuinigingsronde van 6 miljard euro onvermijdelijk – zo werd ook duidelijk tijdens en na de troonrede. Tegelijkertijd neemt het vertrouwen van Nederlanders in het vermogen van het kabinet om de crisis te bezweren, steeds verder af.  Uit een in opdracht van het NOS verricht onderzoek, blijkt dat 80% van de ondervraagden geen vertrouwen in het kabinetsbeleid heeft. De geloofwaardigheid van zowel Rutte als Samsom staat momenteel op de tocht: zeer weinig ondervraagden hechten waarde aan en hebben vertrouwen in de positieve woorden van de heren politici (Trouw, 17 september 2013). De regeringspartijen benadrukken, bij monde van Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA), daarentegen dat het einde van de crisis in zicht is en komen tot de conclusie dat het kabinetsbeleid effectief is (Trouw, 17 september 2013). Daarin staan de regeringspartijen alleen, want de oppositiepartijen zijn van mening dat het harde bezuinigingsbeleid van Rutte II een remmende werking heeft op (het aantrekken van) de economie. En ook vooraanstaande economen in ons land zijn op zijn zachtst gezegd niet te spreken over het door de regering gevoerde beleid. Ze geven Rutte en collegae een 4,7 als rapportcijfer (Trouw, 27 mei 2013). Zelfs oud-bewindslieden van de VVD laten zich niet onberoerd en uiten kritiek op het huidige kabinetsbeleid. Volgens Frans Weisglas en Johan Witteveen voert dit kabinet slechts ‘bezuinigingsbeleid’; de te nemen maatregelen worden ondergeschikt gemaakt aan of staan in het teken van het te behalen bezuinigingsbedrag.

Dit bezuinigingsbeleid brengt ook risico’s met zich mee: door de sluiting van gevangenissen en de budgetvermindering voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Elsevier, 11 september 2013), dreigt de maatschappelijke veiligheid in het geding te komen. Door te korten op de uitgaven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), is de slagkracht van deze organisatie ernstig verzwakt en bestaat het risico dat de voedselveiligheid niet langer gegarandeerd is (de Volkskrant, 28 september 2013). De eenzijdige focus op bezuinigingen en lastenverzwaringen brengt niet alleen zorgwekkende gevolgen – zoals onder meer hierboven genoemd – met zich mee, het schaadt bovendien het consumenten- en producentenvertrouwen en staat een economisch herstel in de weg. Weisglas en Witteveen roepen Rutte en zijn ministersploeg dan ook op om met een brede beleidsvisie te komen en te investeren in de economie (de Volkskrant, 12 augustus 2013). Het kabinet zal de hand uit moeten steken naar en steun moeten zoeken bij de oppositiepartijen, onder meer omdat het geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Regering en oppositiepartijen zullen er samen uit moeten komen, want Nederland is – gezien het huidige tijdsgewricht – niet gebaat bij nieuwe verkiezingen, maar slechts bij solide en breed gedragen oplossingen voor de problemen waar we voor gesteld staan. Om dit te verwezenlijken, zullen Rutte en zijn collega’s zich tijdens het politieke debat moeten ontdoen van hun boekhoudkundige opstelling en zich meer moeten ontpoppen als echte volksvertegenwoordigers. Het terugdringen van het begrotingstekort en daarmee het op orde brengen van de staatshuishouding, is van onmiskenbaar belang. Maar door slechts met oogkleppen op bezuinigingsbeleid te voeren, zonder dat in te bedden in een duidelijke visie op mens en maatschappij, begeeft kabinet Rutte II zich op glad ijs. Het heeft geen oog voor de gevolgen en maatschappelijke risico’s die de getroffen maatregelen met zich mee brengen.  Zolang  de regering haar koers niet op bepaalde punten wijzigt en de implicaties van het beleid niet verzacht, zal het vertrouwen van het Nederlandse volk in zijn vertegenwoordigers alleen maar verder afnemen. Door af en toe wat water bij de wijn te doen, leiderschap te tonen en een duidelijke visie neer te zetten, kunnen Rutte en consorten het vertrouwen van de Nederlanders herwinnen en zodoende het land bewegen de weg voorwaarts te bewandelen.

 


Posted: 17:09, 21/10/2013
Comments (0) | Add Comment | Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer