Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

EduCare : Jan Damen

• 17/8/2006 - Mijn motivatie om de EduCare NLP Trainingen aan te passen.

Graves en Ik.

In de afgelopen jaren heb ik een aantal workshops verzorgt onder de titel : God en Graves (1). Deze workshops zijn gebaseerd op intensieve studie van de mens en zijn omgeving gedurende diens ontwikkeling door de eeuwen heen als mede mijn uitgebreide studie en intense beoefening van NLP gedurende bijna 15 jaar.

 

Aanleiding voor dit stuk is de gewenste, en voor mij belangrijke, door-ontwikkeling van NLP met name de top-domeinen in het logisch model van de NLPer Robert Dillts: Waarden - Persoonlijkheid - Spiritualiteit.

Daarnaast is het mij duidelijk geworden dat NLP alleen niet zalig makend is, zeker als we kijken naar het behavioristische (2) karakter van NLP en haar interventie-methodieken.

Dat wil niet zeggen dat NLP geen prachtig hulpmiddel kan zijn om gewenste veranderingen in gedrag en gevoelens te realiseren: Vakbekwame NLP-beoefenaren kennen de schitterende resultaten in onderwijs, coaching en therapie.

 

Kritiek op NLP komt meestal voort uit onwetendheid of onkundigheid maar vaak ook uit gebrek aan ervaring. En met name de ervaring is binnen de gedrags-psychologie zo ongelooflijk belangrijk. Immers ons ‘systeem’ is gedurende 20-30 -40 jaar of langer ‘geprogrammeerd’ en het resultaat is de mens zoals hij/zij nu leeft. Het is te idioot voor woorden om te veronderstellen dat ‘NLP-techniekjes’ als een ‘swich’, ‘anker’ of submodaliteiten direct en definitief werkzaam zullen zijn als je dat een of twee keer ‘doet’.

Als een techniek, of combinatie van technieken, intensief en vakbekwaam worden uitgevoerd, kunnen de resultaten spectaculair zijn maar meestal is (ook) de herhalingsfactor van evident belang. En daar is in deze money-driven maatschappij (Graves:Oranje) vaak geen tijd voor: Tijd is geld, hardlopen; vroeg thuis!

En wat te denken over vakbekwaamheid?

Natuurlijk kan men een techniek terdege in-trainen, als daar tenminste wel de tijd voor genomen wordt. Maar hoeveel mensen kijken ook naar zichzelf of hebben in de gaten door welke (gekleurde) bril zij naar de wereld (de ander) kijken?

Hoe kan iemand de ander leren kennen als hij/zij zichzelf niet kent of niet in staat is zijn eigen ‘shit’ op te ruimen?

 

Maar wat hebben ‘Graves en Ik’ daar nu mee te maken?

Ik heb me gerealiseerd dat mijn motivatie om te trainen soms taant en het is me te simpel de reden daarvoor buiten mezelf te leggen. Natuurlijk ken ik mijn irritatie die ontstaat als mensen niet eerlijk zijn. Natuurlijk weet ik dat niet iedereen super gemotiveerd is. Ik weet ook dat velen (nog) niet gewend zijn aan een generatief leersysteem en dat het vaak aan intensieve structurele reflectie ontbreekt. Om nog maar te zwijgen over mensen met een zwak zelfbeeld of mensen die bij voorkeur de ander de schuld geven. Erg lastig als mensen tijdens een cursus of seminar je niet aanspreken maar achteraf, binnen een soort wandelgangen cultuur, klagen en zelf geen verantwoordelijkheid nemen. Terwijl nu juist NLP de aangewezen methodiek is om de gewenste verandering (bij jezelf) aan te brengen, anderen te coachen en te motiveren.

Dus gaat het roer om! Ik wil plezier in mijn werk als trainer en coach blijven houden. Binnen het ecologisch principe ( het moet goed zijn voor mij, voor jou en iedereen op deze wereld) stap ik af van de gedachte dat elke geestelijk gezonde volwassene zelf in staat is zijn levensweg uit te stippelen. Dat blijkt domweg vaak niet zo te zijn. Natuurlijk zijn veel mensen zelf goed in staat hun doelen te bereiken maar in de (mijn) praktijk vallen er teveel mensen door de mand.

 

In mijn visie betekent dat we (EduCare) meer werk gaan maken van de NLP top-domeinen Waarden, Persoonlijkheid en Spiritualiteit, zonder daarmee op eenhet ‘geiten-wollen-sokken’ niveau terecht te komen.

Dat betekent ook dat we de ontwikkeling van de mens(heid) bezien in de context van het volledige logische model waarbij we gebruik maken van de filosofie van Graves et al : Spiral Dynamics. Met als resultaat een integrale psychologische werkwijze welke duidelijk zijn vruchten afwerpt.

 

Ik neem mijn verantwoordelijkheid, ook als de cursist of trainee zo ver nog niet is. EduCare gaat daarin de opleiding criteria van de NVNLP ver voorbij en degenen die in hoofdzaak kunstjes willen leren moeten maar elders hun heil (en diploma) zoeken. Natuurlijk moet men technieken beheersen, maar het werkelijke resultaat is belangrijker dan de uitvoering.

Wij gaan voor ‘Human Change Technology’ binnen een integrale psychologie : aan een EduCare cursist en aan zijn/haar cliënt moet de verandering zijn af te lezen.

In een eerder stuk over de toekomst van onze trainingen is reeds uitgebreid in gegaan op de wijzigingen en aanvullingen.

Jan Damen

Aug. 2006 

(1) Claire Graves is de ontwikkelaar van de ‘Graves value systems’ , welke filosofie vervolgens als Spiral dynamics’ ( Don Beck & Christopher Cowan) wereldwijd bekendheid heeft gekregen.

Zie o.m. EduCare Practitioner en Master-Practitioner manuals (J.Damen) en het boek ‘Spiral Dynamics’ (Beck-Cowen, isbn 90 6963 639 5)

(2) Behaviorisme onderscheidt zich doordat het observeerbare, respectievelijk registreerbare, gedrag als enige (of voornaamste) geldige onderzoeksobject voor psychologische theorievorming wordt beschouwd.

Het is een theorie (model) waarin de gedragsreacties verklaard worden door leerprocessen. Sommige reflexen zijn aangeboren, maar de meeste gedragingen worden aangeleerd. Gedragingen worden gezien als (ketens van) reflexen (Patronen en strategieën). Het model waarin een reflex kan worden voorgesteld is : Stimulus -Responce of meer uitgebreid in NLP : de TOTE.

Comments (4) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 17/8/2006 - Nieuwe aanpak NLP Trainingen

Beste vrienden,

In de afgelopen maanden is er intensief geëvalueerd en hard gewerkt aan onze NLP trainingen om de kwaliteit te verhogen en daardoor aan de absolute top in de NLP-wereld mee te blijven draaien.

EduCare komt met nieuwe methodieken en schitterende onderwerpen welke een verdieping of (soms noodzakelijke) uitbreiding van het standaard NLP materiaal inhouden.

Daarnaast hebben we ervaren dat, om moverende redenen, sommige trainees gaandeweg de training ‘uit de boot vallen’.

Wij beschouwen dat als een leer-moment voor ons bedrijf.

We willen jullie hierbij graag op de hoogte brengen van de (kwaliteits)verbeteringen die ongetwijfeld ook voor ieder van jullie persoonlijk van belang kan zijn.

De volgende onderwerpen wil ik hierbij behandelen :

1 Portfolio

2 Big Mind

3 Lost Cluster Integration

4 Sociale Patronen

5 Meervoudige intelligentie

6 Open Circle

Ad 1 : Portfolio

Onder deze noemer gaat een geheel nieuwe aanpak van leren en ervaren schuil.

Hoewel EduCare al de nadruk legt op zelf ervaren, reflectie en toekomstige toepassingen en kunde verkiest boven pure kennis (denk onder meer aan de manier van examineren), vinden wij het gewenst meer structuur in de manier van leren te brengen. Niet de schoolse manier van ‘hoor-colleges’ of ‘horen, zien en instampen’ of ‘voorbeeld en nadoen’ maar een manier van leren gebaseerd op werkelijk kunnen en beheersen van elk NLP element voor elke deelnemer, en daarbij rekening houden met ieders eigen discipline (onderwijs, coaching, zakenwereld, etc.).

We gaan daarbij uit van een z.g. ‘Start assesment’ voor elke deelnemer waarin alle informatie over de beginsituatie en het te volgen pad voor de training, individueel in een portfolio wordt vastgelegd. Het portfolio wordt gedurende de training aangevuld met o.a. ervaringsverslagen, (gewijzigde) leerdoelen en evaluatie-gesprekken met trainers en coaches.

Dit betekent tevens dat de studiebegeleiding door EduCare meer individueel en meer intensief zal worden aangepakt. Voor Master Practitioners (in opleiding) bestaat de mogelijkheid effectief als coach op te treden en zo ervaring op te doen

 

Ad 2 : Big Mind

In NLP zijn de top-domeinen Persoonlijkheid en Spiritualiteit maar beperkt uitgewerkt. Natuurlijk is er inmiddels veel gepubliceerd, maar velen, waaronder de opstellers van NLP, Bandler en Grinder, beperken NLP vaak tot op gedragsniveau-kwaliteiten-waarden & overtuigingen, of wel het behaviorisme. EduCare heeft al snel na de start van haar instituut het Enneagram als persoonlijkheidsleer in haar trainingen opgenomen waardoor het niveau van persoonlijkheid alle aandacht krijgt.

Integrale Spiritualiteit krijgt bij EduCare meer aandacht omdat het als NLP top-domein een ongekende invloed heeft op het denken en doen en laten van de mens. Vanaf nu wordt gebruik gemaakt van de door Dennis Genpo Merzel Roshi ontwikkelde Big Mind methodiek.

Big Mind combineert een aantal NLP ‘goodies’, zoals Parts of Voice Dialog met Oosterse Ego-filosofieën tot een geheel van intensief werkende interventies en persoonlijke ontwikkeling.

 

Ad3 : Lost Cluster Integration

We hebben in de afgelopen 15 jaar ervaren dat er situaties zijn waarbij het gehele NLP arsenaal niet toereikend bleek om de gewenste verandering in iemands persoonlijkheid door te voeren. Uitgebreide research heeft inmiddels aangetoond dat zich in iemands geheugen vaak informatie bevindt die door gevestigde technieken, waaronder NLP en ook hypnose, niet in het bewustzijn is terug te halen. Hierdoor is een denken en handelen ontstaan welke vaak als beperkend wordt ervaren en vaak ook kan leiden tot psycho-somatische klachten.

Door Jacob Korthuis (Florida Management School) is een methode ontwikkeld die verder door EduCare is uitgewerkt en wordt gerelateerd aan NLP methoden als ‘Parts’, ‘Submodaliteiten’ en ‘Time-Line. De resultaten blijken meer dan schitterend en zeer effectief.

 

Ad 4 : Sociale patronen.

Het sociaal panorama, ontwikkeld door Lucas Derks, wordt als bekend verondersteld.

In de EduCare opleidingen wordt hiermee gewerkt en ook Familie-opstellingen in de geest van Hellinger komen vaak aan bod. Een diepgaande studie van sociale denkpatronen heeft tot het inzicht geleid dat er patronen en strategieën zijn die weliswaar bekend zijn, maar in de praktische uitwerking zelden, of in beperkte mate, binnen de NLP trainingen aan de orde komen. EduCare gaat dit materiaal uitgebreid in haar opleidingen integreren waardoor op het gebied van coaching en counseling betere resultaten zullen worden bereikt.

 

Ad 5 : Meervoudige intelligentie

Het NLP leermodel is gebaseerd op het model van Kolb en omvat individuele leer-voorkeur-stijlen die te maken hebben met de motivatie tot leren en de manier van effectief leren :

(1) Reflectief - observatief - (2) Abstract, intellectueel, logisch - (3) Actief , experimenteel -

(4) Concreet, creatief.

Op basis van het werk van Sternberg en Gardner, gaat EduCare meer de nadruk leggen op ‘meervoudige intelligentie’, zowel in haar manier van training geven als bij het (laten) uitvoeren van oefen-opdrachten en het bedenken van actuele toepassingen.

 

Ad 6 : Open Circle

Vaak is er door cursisten in het verleden gebruik gemaakt van een door EduCare georganiseerde ‘inloop-middag’. Vanaf oktober 2006 zullen elke maand 3 vrijdagen worden gereserveerd voor de z.g. Open Circle. Dit houdt in dat elke cursist kan aansluiten bij een algemene of specifieke groep mensen, begeleid door een trainer en/of assistent, die alle NLP onderwerpen welke ter tafel komen, kan behandelen. Naast deze Open Circle is er vaak tijd voor persoonlijk overleg.

Dit zijn onze plannen welke met ingang van september 2006 in al onze trainingen effectief zullen worden doorgevoerd.

Wij nodigen jullie uit hier intensief gebruik van te maken en stellen het op prijs, je aan- of opmerkingen hierop te ontvangen.

 

Beste groeten en graag tot ziens,

EduCare

Jan Damen

Comments (4) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Doelstelling : Wetenswaardigheden over onze trainingen in NLP, RET, T.A. en Enneagram uitwisselen. Nieuwe ontwikkelingen : Lost Cluster Integration en Big Mind

Links

Home
View my profile
Archives
Friends
Email Me
My Blog's RSS
EduCare WebSite
Elements Almere

Friends

Page 1 of 1
Last Page | Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer