Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

evangelisatie

Dierbaar medemens.

13:40, 27/1/2009 .. 0 comments .. Link
 

Dierbaar medemens,

Ik schrijf u deze brief omdat ik het als mijn plicht zie om u als mijn medemens op de hoogte te stellen van een bijzonder belangrijk feit. Maar niet alleen om deze reden maar vooral omdat ik u als mijn medemens, het allerbeste gun. Wij zijn allemaal gemaakt door dezelfde Schepper!
Aan u de keus om wel of niet te lezen wat ik u te zeggen heb. Ik wil u vertellen wat God speciaal voor u, uw gezin en onze medemensen gedaan heeft. Maar eerst wil ik aan u mijn verhaal vertellen om u te laten begrijpen waar mijn motivatie vandaan komt!

Hieronder volgt een stukje waarin ik aan u vertel hoe ik in God ben gaan geloven en waarom voor mij onomstotelijk vast staat dat God bestaat en van mij houdt:

Ik ben zelf in een onhoudbare situatie terecht gekomen toen ik bijna 5 maanden zwanger was. Dat ik zwanger was, was toen nog helemaal niet goed te zien! Ik kies ervoor om u niet te vertellen wat er precies gebeurd is omdat ik de betrokkene niet zwart wil maken. Door de situatie zag ik mij genoodzaakt te vluchten. Ik was in een warm Europees land en zou daar een tijdje blijven. Maar het liep anders. Ik was doodsbang toen ik besloot om vroeg in de ochtend te vluchten. Had de hele nacht doodsangsten uit gestaan! Met alleen een linnen broek aan een T-shirt, een spijkerjasje en sportschoenen aan, zette ik het op een lopen. Dat was alles wat ik bij mij had. Ik was zo bang om betrapt te worden door degene voor wie ik op de vlucht sloeg, dat ik niets durfde mee te nemen. Geen geld, telefoon, pinpas of paspoort. Ik eindigde op een heuvel en was bang, alleen en wist niet wat ik moest doen. Wist alleen dat als ik gevonden zou worden, ik niet zeker kon zijn of ik en de ongeboren baby het zouden overleven. Ik had al wel over God gelezen en gehoord en geloofde ergens wel dat God moest bestaan. Ten einde raad besloot ik te bidden tot God want ik lag een paar dagen op de heuvel, bang en zonder eten en drinken, de nachten waren best koud en had kramp in mijn lichaam. Bovendien was ik toch behoorlijk verzwakt. Ik voelde mij verantwoordelijk voor die lieve kleine ongeboren baby die in mijn buik woonde en vroeg aan God of Hij voor mijn kindje wilde zorgen. Ik vroeg om eten en drinken en zei dat ik al blij was met sinaasappels, water en droog brood. Ja, toen moest ik natuurlijk wel van die heuvel af. Dwars door de struiken met doornen, ik kwam regelmatig vast te zitten, moest ik naar beneden. Uitgeput en weer doodsbang om gevonden te worden, ging ik op pad. Mijn benen en handen zaten inmiddels vol met doornen maar daar ben je op dat moment niet zo mee bezig! Na vijf a tien minuten lopen passeerde ik een sinaasappelveldje. God had mijn gebed verhoord! Daar vlakbij was een waterkraantje. God had mijn gebed verhoord! Na nog een flink stukje lopen, ik wist niet waar ik heen liep of waar ik heen ging, kwam ik langs een huisje en besloot daar aan te bellen. De vrouw sprak geen Engels maar na met handen en voeten duidelijk gemaakt te hebben wat ik bedoelde, gaf zij aan mij een glas water. Ik passeerde nog een viertal huisjes maar ik voelde dat ik daar niet moest zijn. Bij het vijfde huisje klopte ik aan. Ik kreeg van deze aardige mensen een droog brood en twee hardgekookte eieren. Het was het lekkerste dat ik ooit gegeten had. En dat wil nogal wat zeggen want gekookte eieren stonden niet in mijn top 100! Na nog wat rond gedwaald te hebben, zag ik een groot huis. En dacht dat dit het huis moest zijn waar zij, mij verder konden helpen. Wat bleek: niet alleen waren deze mensen zo gastvrij om mij in hun huis te laten en mij te eten te geven, de vrouw sprak Nederlands en had goede contacten met belangrijke instanties die mij op veilige wijze terug naar Nederland konden brengen en dat terwijl ik al als vermist was opgegeven! Eenmaal in Nederland aangekomen, wat ook bepaald niet zonder omwegen is gelukt, ben ik liefdevol opgevangen door hulpinstanties en door de pinkstergemeente waar ik tot op de dag vandaag graag heen ga! Op de heuvel ben ik destijds echt bekeerd en in de pinkstergemeente ben ik gedoopt, een paar dagen voor dat ik ging bevallen. Mijn kind is tot op de dag van vandaag het grootste bewijs dat God voor ons zorgt . Het gaat ons namelijk goed! Als ik voor mijzelf spreek, zeg ik dat ik nooit meer bij God weg wil gaan. Het geloof is voor mij geen belemmering maar juist vrijheid om te zijn wie je bent. Zoals God mij bedoeld heb! God houdt van mij en van u zoals wij zijn!

 Dit is mijn verhaal! Mijn boodschap voor u:

“WAT GOD VOOR MIJ GEDAAN HEEFT, DOET HIJ ZEKER OOK VOOR U! WANT HIJ HOUDT ONVOORWAARDELIJK VAN U!”

Wat heeft God voor ons gedaan? Jezus Christus, de Zoon van God, is door God naar de wereld gezonden om de mensen te leren over de liefde van God en Zijn Woord. Dit is beschreven in de Bijbel. Maar dat is niet de enige reden waarom God, Zijn enige Zoon naar de wereld gezonden heeft. U kent misschien wel het kerstverhaal waarin verteld wordt dat de maagd Maria door God uitgekozen werd om een kind op de wereld te zetten. Er kwam echter geen man aan te pas. God heeft haar zwanger laten worden van het kindje Jezus. Het kindje Jezus is dus op de wereld gezet om tussen de mensen God te dienen. Hij is geboren voor een hoger doel. Namelijk om uiteindelijk voor u aan het kruis te gaan, in opdracht van Zijn Vader, God. Dit was nodig om er voor te zorgen dat u en onze medemensen op de aarde vergeven kunnen worden van al onze zonden. Dat is nogal wat. Wie kent u op deze aarde die dit voor u zult doen? Het grootste bewijs van echte liefde is opoffering! En dat heeft God met het wegsturen van Zijn enige Zoon, echt gedaan! Zou u uw eigen vlees en bloed op dergelijke manier opofferen? Kunt u het zich überhaupt voorstellen? Een groter bewijs van Gods liefde voor u bestaat er niet. Jezus heeft veel moeten lijden! Toch deed Hij het. Het was niet makkelijk maar Hij kende het plan dat God voor u heb. Het is hierom dat Hij het gedaan heeft. Hij wist dat Zijn lijden, de enige manier voor de mensen was om vergeven te worden voor alle zonden en door Zijn lijden werd het mogelijk om hen een eeuwig leven in de hemel te kunnen bieden, na de dood. Jezus werd vernederd, gehaat, verraden, mishandeld op een gruwelijke manier, verloochend, bespot, gevangen genomen, veroordeeld, gekruisigd met spijkers door Zijn handen en op Zijn hoofd droeg Hij verplicht een kroon van doornen. Hij werd daar aan Zijn lot overgelaten totdat Hij uiteindelijk stierf. Hiermee legde Hij, Zijn goddelijkheid af. Voor ons! God had Hem makkelijk kunnen redden. En ik denk dat Hij dat ook graag gedaan zou hebben als het niet voor ons mensen en onze zonden was geweest. ( Het hogere doel) Het moet vreselijk geweest zijn, om Zijn eigen Zoon zo te zien lijden. U denkt misschien dat Hij dat niet alleen voor u hebt gedaan maar ook voor al die andere mensen. Onze medemensen! Dat is ook zo! Maar als u de enige mens op de aarde was geweest, had Hij het met dezelfde overgave gedaan! Daar mag geen twijfel over bestaan! Wat was eigenlijk de reden dat de mensen Jezus zo afschuwelijk behandelden? Hij werd gezien als een bedreiging voor de koning. Er was immers een voorzegging gedaan dat Jezus de nieuwe Koning van de Joden zou worden. De koning Herodes voelde zich door Hem zeer bedreigd en had er alles voor over dat Jezus hem niet van de troon zou stoten. Hij begreep niet dat Jezus een andere Koning zou worden dan dat Herodes voor de Joden was. Jezus beschikt weliswaar ook over een Koninkrijk. Maar Zijn Koninkrijk is niet op deze aarde maar in de hemel. En wij kunnen daar in alle liefde en vrede eeuwig leven. Vroeger was het alleen voor Zijn volk (de Joden) mogelijk om toe te treden tot Zijn Koninkrijk. Nu is dat voor alle mensen mogelijk die in God geloven en daarbij Jezus als hun Verlosser erkennen. Er is tenslotte geen andere weg om een relatie ( bidden/ praten met God en het doen van Zijn wil) met God te krijgen dan door Zijn Zoon Jezus Christus! Misschien schrikt het doen van Gods wil u af? Dat hoeft niet want Gods wil bestaat alleen uit het goede voor u! Jezus werd ook door het volk als een bedreiging gezien en als een Godslasteraar. Ook zij begrepen niet dat Hij hen juist wilde leren over Gods oneindige liefde voor de mens. En zelfs Zijn eigen discipelen (volgelingen/ vrienden) lieten hem in de steek! U kunt het zich waarschijnlijk wel voorstellen hoe eenzaam en verlaten Jezus Christus zich destijds gevoeld moet hebben! Maar wist u dat door het begaan van zonden, wij eigenlijk ervoor zorgen dat God en Zijn Zoon Jezus dezelfde pijn en verdriet ervaren als toen Jezus zo mishandeld werd? Maar God zou God niet zijn als hij geen uitweg voor u had bedacht. Als u daadwerkelijk berouw heeft van uw zonden en u wilt God om vergeving vragen, wat Hij u met alle liefde geven zal ook al is de zonde nog zo groot, dan vergeeft God, u voor al uw zonden en de pijn en het verdriet die God daardoor gevoeld heeft. God houdt van u en wil niet dat u moet lijden! Als u gelooft wat ik zojuist hierboven geschreven heb, dan kunt u zich laten bekeren! Het is nog niet te laat! Het beste kunt u daarvoor naar de kerk gaan! Maar u kunt ook dit gedicht hardop voorlezen! Het is wel belangrijk dat u weet wat het inhoudt om u te laten bekeren en dat u het meent!
Gebed tot bekering!
Jezus, ik kom tot U, bij U wil ik zijn.
Ik heb gezondigd, ik ben onrein!
Ik ben van u afgedwaald en leefde een goddeloos leven.
Jezus, wilt u mij alsjeblieft voor mijn zonden vergeven?
Wilt U, mij schoonwassen met Uw heilige bloed?
Ik dank U voor dit wonder dat U voor mij doet.
Als U wilt, geef ik u mijn hart tot Uw woning.
U bent mijn Redder, Mijn God, Mijn Koning.
Ik bid dit alles in Jezus naam.
Amen.

Maar om te weten of u gezondigd heeft moet u wel weten wat de 10 geboden zijn. Hier komen ze: 1 Geen andere goden eren dan God zelf. Daaronder wordt ook het hebben van een verslaving verstaan. 2 Geen afbeeldingen maken van om te vereren. Niet van wat boven in de hemel is, niet wat van beneden op de aarde is en ook niet wat in de wateren onder de aarde is. 3 Gebruik de naam van God niet ijdel. 4. Gedenk de sabbatdag, dat deze door u geheiligd wordt. Zes dagen werken en de zevende dag rusten. Dat houdt in dat ook uw zoon, dochter, werknemer, vee, en de vreemdeling in uw stad niet mogen werken op deze dag. Want in zes dagen schiep God de hemel en de aarde, de zee en al wat daarin is en de zevende dag rustte Hij. 5. Eert uw vader en moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal. 6. Gij zult niet doodslaan. ( vergeet niet dat iemand dood wensen net zo verschrikkelijk is) 7. Gij zult niet echtbreken. (Alles wat God samenbrengt, zal niet gescheiden worden) 8.Gij zult niet stelen. 9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. (medemens) 10.Gij zult niet begeren uws naasten huis, vrouw,dienstknecht,dienstmaagd,rund,ezel of iets dat van uw naaste is.  

En dan is er nog een ander heel belangrijk gebod! Dit is het gebod waar je absoluut naar zou moeten leven! Het vertelt ons om van onze naasten te houden zoals van onszelf! Maar boven alles en iedereen houden wij het meest van God!


Een ander belangrijk onderwerp uit de Bijbel is vergeving! Houd van je vijanden! Misschien hebt u hier moeite mee? Het betekent dat je vijanden moet zien als een medemens en hen moet vergeven. Het is niet goed om uw hart te verzwaren met wraakgevoelens. Dit vreet veel energie. En kan uiteindelijk leiden tot gezondheidsproblemen. Dat zou betekenen dat u, uw vijand macht over uw leven geeft, welke hij of zij niet behoort te hebben. Vraag God om hen te zegenen. Zegenen betekent hetzelfde als iemand alle goeds toe wensen. God is degene die uiteindelijk iedereen zal beoordelen op zijn of haar daden. Dat hoeft u gelukkig niet te doen! God houdt van alle mensen, dus ook van uw vijanden. En bovendien keert Hij al het slechte om in het goede! Er wordt van u gevraagd om indien uw vijand bij u aan klopt voor eten en drinken, u dit zeker aan hem geven zal. Omdat wij voor onze medemensen moeten zorgen!

Nu u dit allemaal weet is het belangrijk om ook van de hieronder volgende informatie op de hoogte te zijn. Het is een hoofdstuk uit de Bijbel waarin Jezus spreekt met Zijn discipelen( volgelingen/ vrienden) over Zijn terugkomst op de aarde. Wanneer dit gaat gebeuren weet niemand behalve God zelf. Wel staat er onder andere in welke gebeurtenissen er eerst zullen plaatsvinden. Ook staat er in waarom het belangrijk is dat mensen zich bekeren tot God en Jezus erkennen als hun Verlosser, voordat Jezus terugkomt op de aarde om de bekeerlingen (uitverkorenen) mee te nemen naar Zijn Koninkrijk in de hemel.

Het is afkomstig uit de Bijbel vertaling 1951 in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies

Matteüs 24:1-51
Rede over de laatste dingen.

En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere, gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Toen Hij op de olijfberg gezeten was, kwamen Zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe dat niemand u verleidde! Want vele zullen komen onder Mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dit alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naam wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie ( feit dat Jezus voor uw zonden aan het kruis is gegaan zodat u vergeven wordt voor al uw zonden en het voor u mogelijk wordt, na de dood, toe te treden tot Gods Koninkrijk in de hemel) zal gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Wanneer gij dan de gruwel van verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan- wie het leest, geve er acht op—laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mee te nemen, en wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in  die dagen. Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees (lees: levend wezen) behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen (lees: zij die bekeerd zijn en Jezus hebben aangenomen als hun Redder) zullen die dagen ingekort worden. Indien dan iemand tegen u zegt: Zie hier is de Christus, of: Hier gelooft het niet. Want er zullen vele valse christussen en profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; Zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren verzamelen. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zij engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Leert van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voor dit alles is geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Doch van die dag en van de ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld, een zal aangenomen worden en; een zal achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten. Worden. Waakt dan, want gij weet niet op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom weest ook gij bereid, want op de uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit (komt niet) en hij zou beginnen met zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Het is een heel verhaal, vindt u niet? Ik heb u deze informatie gestuurd omdat ik graag wil dat het goed met u en uw naasten gaat, ook al ken ik u niet! U kunt het zien als een teken van mijn liefde voor mijn medemensen! Uiteraard beslist u zelf wat u met deze informatie doet.
Gods zegen voor u.
Saskia.About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Dierbaar medemens.

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer