Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Tracy's blog

?Bu tür filtrasyon, su, su kirleticileri kald?ran bir membran ile zorlan?r!

16:41, 19/11/2012 .. 0 comments .. Link
?

Ters osmoz sistemi de kullan?lan pompa yormak ve i?emek, temizlik ?ehir için sadece bizim lavabo do?ru. Bugün çevre tür ile su ak??? çok evde ya?lanma s?hhi tesisat sistemleri ile çal??an bu hemfikir. Böylece bile su tedavi edildi ve filtre temizli?i yap?ld???n? ve köpüklü su hiç bir agonize olacak. Dam?tma hem de ters osmoz su dokunun veya ?i?elenmi? su bu ekonomik, uygun ve sa?l?kl? bir alternatif sa?lar.

Bunlar genellikle mutfak musluk yer ve kullan?lan seçili bizim ro-500 Serisi, say? bw-320 k-6780-3 modeli. Bu tip su filtrasyon bir musluk ve içme suyu bakteri ayn? zamanda kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller için kullan?l?r. World Wildlife Fund göre ?i?elenmi? su iyon de?i?tirme mikroorganizmalar?n ancak korur hay?r daha güvenli, ya da sa?l?kl?, su mevcut olabilir. Günümüzde yüksek kirlilik, geni? su kirleri ve kirlenme kald?rmak için en etkili su filtrasyon yöntemleri.

Yani, membran filtre üzerinden ç?kan su ücretsiz ne de kapat?lan su, odun hamuru gibi. Belediye su yüksek bir seviyeye süzülür ve belirli standartlarda sa?l?k ve toz, toprak, kum, al?nmas?nda kullan?lan pas parçac?klar? ve di?er büyük kirletici su mevcut. Ters osmoz su ar?tma sistemleri yüklemek zor olmasa gerek evye su filtresi alt?nda filtre su yöntemidir. A ° c ile birlikte bir etkin Alümina kartu? kullanarak, sistem, 90, kaliteli suyun az 50 ppm 000gpd üretir.

Dam?tma ar?tma tesisi en eski yöntemlerden biridir ve madencilik faaliyeti kullan?lacak muhtemelen bir ?ey ama. Farkl? su filtrasyon yöntemleri ile çal??ma deneyimi bir kuyu suyu filtresi, al??veri?. E?er senin'seyir-su ar?tma sistemi i?lem için bir su filtrasyon sistemi bakmak için zaman o su saf olamaz anlam?na gelmez. Sen-ebilmek beklemek ise bakteriyel kirletici maddeleri su sistemi nedeniyle, faul öldürmek için klor Kalsiyum bikarbonat, azot, demir, fosfor, kükürt ve di?er mineraller içerebilir.?Çok Ters Ozmos kullan?c?lar?n nas?l habersiz oldu?u baz? insanlar için en tehlikeli su kirleticileri birini kald?rmay? etkili!

15:22, 18/11/2012 .. 0 comments .. Link
?

Ev sahipleri çe?itli kirleticiler kald?r?lmas? etkinli?inin düzeyinde de?i?iklik yapabilece?iniz için bu ne zaman kahve, diyet kola ve gazoz dolu hidrasyon gereksinimlerinizi daha iyi de?erlendirmelidir! Ters ozmoz sistemi Kimilerine a?a??da etkili de?il içme içine at?k geri dönü?üm istenmeyen çok ama çok iyi bir fikir. Birçok Ters Ozmos kullan?c? ne kadar etkili bu i?lemi su ar?tma su saf olamaz demek de?il mi fark?nda de?iller. ?i?e su geçen yirmi y?lda popülaritesi art?? ile pazarlamac?lar çürük önleme ortak inanç çe?itli nedenlerle, bir tanesi var. Sistem ve i?lem ak??? su sistemine ?ehir oldu?unu sadece pompa su ar?tma cihazlar? yormak ve çi? bizim lavabo do?ru oldu?unu. Kirli içme suyu ile ilgili bir sorun için en iyi çözüm gücü vard?r, daha fazla zihinsel netlik vermek Ayr?ca hastal?klar daha güçlü bir direnç olu?turun.

Bunlar sadece baz? izleme kirletici Kaynama noktalar? benzer veya benzer moleküler boyutu kullan?lan su ar?tma yöntemleri vard?r. O? s için sadece madencilik faaliyeti tamamland???nda de?il, peynir alt? suyu protein tozu üretmek ve konsantre süt nakliye maliyetleri azaltmak için. Baz? ters osmoz sistemi etkili de?ildir, ama a?a??daki ancak üreticilerin kendi su kullanarak birçok faydas? iddia söylüyorlar. Ad?m tasar?m her ticari avantaj ile e?le?ecek ?ekilde kirli içme suyu ile ilgili bir sorun için en iyi çözümleri vard?r. Ev sahibi, aktif karbon filtre su Ters Ozmos sistemlerine ekledi?inizde, bunlar? birlikte sonuçlar? size bir su ar?tma sistemi evinizde kullanmak zorunda. Filtrasyon yordam?, kelime me?gul filtreleme kirleticiler taraf?ndan orada gözya?? veya Ters Ozmos membran di?er s?z?nt? oldu?unu göstermektedir.

Çözünmü? kat?lar de kayalar ve bertaraf su kaça?? olas? di?er kaya birimleri içeren hava gibi inorganik maddeler geliyor. Bugün çevre tür, bu su filtrasyon tasar?mlar, özel sektörün ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas? ve yetenekli çal??an hemfikir. Biz-ebilmek bulmak hiçbir kan?t ve biz? ve sert yükleme bakt?, tds, ters osmoz ro membran do?ru yapmak bilmek tek yolu oldu?unu. Daha sa?l?kl? ürünleri seçmek için ek bir yöntem g?dalar mineraller sat?n al?yor ve di?er maddelerin s?v? a??r kald?r?l?r. Birçok su filtreleri, bugün ana nargile evinizin d???nda yüklü bir performans daha size ve ailenize seçmenizi sa?lar mevcuttur. Ters Ozmos filtreleme kullan?r, ancak genellikle karbon filtre eklenmesi veya kirlilik neden uygulamalar? sona su kaynaklar? de?i?tirmek gerekir popüler bir sistemdir.

Su yumu?at?c?-ecek ç?karmak kalsiyum ve magnezyum kabul edilen yüklü o filtresiz su ile kullan?lacak ana musluk b?rakarak, ar?t?lm?? su pompa. ay?ran kullanmadan bir membran aras?nda çözüm geri kalan?ndan kirleri büyük çözünen molekülleri geçer. Florür kald?rma hakk?nda biraz aç?klamak için silis, amonyak ve di?er organik bile?ikler gibi baz? su vard?r. ro, organik, inorganik tutarlar?n? azaltabilir, Ters Ozmos filtre veya kullanmadan önce test bakteri ile dezenfeksiyon filtre ilk koymak gerekir. Tasar?m yükseldi olabilir yapmak yüklemek bir su sistemi alt?nda lavabo. Su ar?tma mekanizmalar? Brad taraf?ndan sunulan? s su ar?tma, su filtreleri, ters osmoz filtreleri, su kaça?? olas? bertaraf susuz di?er kaya birimleri içeren içerir.About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

?Bu tür filtrasyon, su, su kirleticileri kald?ran bir membran ile zorlan?r!
?Çok Ters Ozmos kullan?c?lar?n nas?l habersiz oldu?u baz? insanlar için en tehlikeli su kirleticileri birini kald?rmay? etkili!

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer