Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Fethullah Gülen


Filantroop Fethullah Gülen & de Vrijwilligersbeweging

Home | Profile | Archives | Friends


De Vrijwilligersbeweging

Posted at 19:35, 26/5/2010

Fethullah Gülen en Paus Johannes Paulus IIIn 1998 bracht Fethullah Gülen een bezoek aan Paus Johannes Paulus II in het Vaticaan.


Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is in Turkije een groep bevlogen mensen actief in het maatschappelijk middenveld. Zij staan bekend om de activiteiten en projecten die zij op vrijwillige basis initiëren, vooral op het gebied van dialoog en onderwijs. De laatste twee decennia is hun blikveld verruimd naar Europa, Azië, Afrika, Noord-Amerika, Australië en andere werelddelen.
Fethullah Gülen is de bron van inspiratie van deze initiatieven. Ruim dertig jaar preekte hij als staatsimam en als een officiële prediker (vaiz) in de grote moskeeën in Turkije. Hij geeft sindsdien als burger zijn mening over maatschappelijke en godsdienstige onderwerpen. Zijn leerlingen publiceren zijn visie met behulp van hedendaagse communicatiemiddelen, vooral via internet, boeken en cd-roms. Zijn preken zijn in verschillende talen verschenen. Mensen vragen hem rechtstreeks om advies over sociale en religieuze vraagstukken omdat zij vertrouwen hebben in zijn oordeel. Zijn gedachtegoed heeft respons gekregen bij mensen, die zijn ideeën op vrijwillige basis naar de praktijk vertalen, afhankelijk van de naar plaats en tijd wisselende contexten en condities. Op deze manier wordt er gestalte gegeven aan de ‘Vrijwilligersbeweging’ zoals Gülen deze zelf betitelt.

De beweging vindt haar oorsprong in Izmir, een Egeïsche stad te Turkije. Zij wordt door een groep Turkse moslims gezien als een nieuwe manier om islamitische waarden zoals vrede, vergeving, respect en rechtvaardigheid uit te dragen in de moderne wereld, en deel te nemen aan duurzame dialoog en synergie met mensen met een andere levensbeschouwing. Volgens de beweging is de enige weg tot vrede en rechtvaardigheid het bieden van adequate interculturele en morele educatie, waarin wetenschappelijke kennis en ethische waarden geïntegreerd zijn. Daarnaast is dialoog het sleutelwoord van de beweging voor de bevordering van sociale cohesie en intercultureel en interreligieus partnerschap. De beweging heeft de overtuiging dat dialoog meer ruimte biedt voor begrip en respect voor elkaars anders-zijn en slechts ingebed kan worden in de samenleving door goed onderwijs.

De beweging is tegenwoordig actief over de hele wereld. Gülen definieert dit wereldwijde initiatief als een beweging van mensen die vrijwillig samenkomen rondom de menselijke waarden als vrede, vriendschap en liefde. Zijn gedachten over onderwijs, dialoog en media brengen mensen in beweging om op deze terreinen velerlei initiatieven te ontplooien. Wie zich door de gedachten van Gülen laat inspireren, kan op eigen initiatief een school, studiecentrum, ziekenhuis of mediaorganisatie openen.


Vrijwilligheid, vrijgevigheid en verantwoordelijkheid

Deze zijn de drie centrale concepten waardoor het activisme van de beweging geïdentificeerd kan worden. De beweging wordt gevormd door vrijwilligers en kent geen lidmaatschap van haar participanten, zoals dat bij verenigingen of politieke partijen het geval is. Zij zijn op vrijwillige basis verbonden aan het gedachtegoed van de beweging. De beweging biedt voor hen een mogelijkheid hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef om te zetten in de praktijk. Dit besef draagt –  samen met het vrijwillige karakter van de beweging – bij aan een derde, opmerkelijke karakteristiek: de vrijgevigheid van Turken. Deze vormt een belangrijke verklaring voor de financiële dimensie van de beweging. Medestanders geven aan dat de geloofswaardigheid en deugdelijkheid van Gülen een essentiële rol spelen bij individuen en bedrijven om sponsorbijdragen te geven aan de initiatieven van de beweging. Men kan zeggen dat moslims de vrijgevigheid – ook wel edelmoedigheid of generositeit genoemd – gewend zijn. Zij hebben nog steeds de gewoonte om een (grote) bijdrage te leveren wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld voor goed onderwijs. Volgens professor Johan Leman, sociaal en cultureel antropoloog aan de Katholieke Universiteit Leuven, ligt de originaliteit van de Gülenbeweging er vooral in “dat ze de interpretatie van de religieuze aalmoes en religieuze sociale ondersteuning, één van de pijlers in de islam, vooral invult door op te roepen voor investering in het onderwijs van de kinderen, een overwegend seculier onderwijs nota bene, zij het geïnspireerd door het geloof.” Leman, J. (2009a), "Lucernaschool en Gülen beweging”.

Op basis van de bovenstaande drie karakteristieken wordt de beweging daarom ook wel ‘de beweging van vrijwilligers en onbezoldigden’ genoemd. In deze bundel zijn de benamingen ‘Vrijwilligersbeweging’ en ‘Gülenbeweging’ als synoniemen van elkaar gebruikt. De beweging wordt in het Turks ook wel ‘hizmet’ genoemd, wat ‘dienst’ of ‘dienstbaarheid’ betekent.

Samenstelling van de beweging

Wat betreft de structuur van de Vrijwilligersbeweging is op te merken dat zij samengesteld is uit een los netwerk van zelfstandige, juridisch autonome organisaties zoals scholen, universiteiten, mediaconcerns, uitgeversondernemingen en onafhankelijk van de overheid opererende instellingen. Er is sprake van een veelheid van lokale initiatieven met verschillende doelstellingen die naar plaats en tijd verschillen. De beweging is daarom geen monolithische, centraal aangestuurde organisatie. Gülen zelf verklaart dat de Vrijwilligersbeweging noch een hoofd of vertakking heeft, noch een [hiërarchische] organisatie of een registratie van haar participanten. Hij is geen leider in de klassieke betekenis van iemand aan wie alles wordt voorgelegd ter goedkeuring en/of zonder wiens toestemming niets wordt ondernomen.


De algemene overtuiging is dat Gülen de primaire bronnen van de islam – de Koran en de soenna, de traditie van de profeet Mohammed – zodanig heeft geïnterpreteerd dat participanten van de beweging ermee kunnen werken, in de context van de tijd waarin zij leven. Dit blijkt onder meer uit de projecten en activiteiten van de beweging die betrekking hebben op onderwijs, dialoog en media en waarbij vreedzaam samenleven en sociale cohesie als uitgangspunt dienen. Het is een veelzijdige beweging die een pluralistisch karakter kent. Met educatie en dialoog wordt met regelmaat gewerkt aan het ontwikkelen van de mens waarbij de ethiek centraal wordt gesteld.


Beslechting van sociale conflicten

Opmerkelijk is dat diverse westerse en islamitische intellectuelen de mening delen dat de oplossing van religieuze problematiek moet komen uit de religie zelf, dus niet van buiten maar van binnenuit. De oplossing voor sociale conflicten ligt in het zoeken naar een weg tot acceptatie, tolerantie, zelfrespect en een nieuwe identiteit in een nieuwe, veranderende omgeving. Dit vergt een aanpak die verschillende netwerken vermengt en die ruimte biedt voor lokale vertalingen van ideeën naar uiteenlopende activiteiten en projecten. De beweging waarvan Gülen de bron van inspiratie is, stelt diverse methoden en interventies voor om sociale conflicten op te lossen. Zij ziet dialoog en educatie als de twee middelen om sociale cohesie tot stand te brengen, de maatschappelijke kloof te dichten die moslims en niet-moslims onderling verdeelt en om radicalisering, in het bijzonder islamitisch extremisme, te elimineren. Islamitische principes worden door Gülen eclectisch aan de orde gesteld en uitgelegd met het oog op de actualiteit.


De Gülenbeweging is geen revolutionaire en reactionaire oppositiebeweging, omdat haar participanten niet handelen in reactie op de initiatieven van anderen, maar zelf initiatieven ontplooien in de richting van mogelijke oplossingen van maatschappelijke conflicten. Zo zet deze beweging wereldwijd dialoog en onderwijs in als mogelijke oplossing voor de radicalisering en polarisering.


Tegenwoordig lijkt er in de westerse wereld een nieuwe tegenstelling te ontstaan, namelijk tussen moslims en niet-moslims. Deze tegenstelling leidt tot maatschappelijke onrust, zoals naar voren is gekomen in reactie op de terroristische aanslagen in New York, Madrid en Londen, de oorlogen in Irak en Afghanistan, en – in Nederland – de dramatische moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. De oplossingen die de Gülenbeweging biedt, zijn gericht op concrete mogelijkheden als onderwijs en dialoog om uitsluiting en radicalisering van mensen tegen te gaan, om zo uiteindelijk de binding en weerbaarheid in de samenleving te versterken.


Weerstand tegen de beweging

Hoewel de beweging zich snel heeft verspreid middels onderwijsinstellingen in vele landen, ondervindt Gülen in eigen land weerstand. Deze komt niet alleen van bepaalde islamistische groeperingen en nationalistische kringen die hem zijn gerichtheid op het westen – vooral de samenwerking en dialoog met de Abrahamitische religies – verwijten, maar vooral ook van een groep aanhangers van de Kemalistische staatsideologie die in zijn beweging een bedreiging zien voor de seculiere aard van het Turkse staatsbestel. Zij stellen dat de beweging de Turkse staat infiltreert om de samenleving te verislamiseren door de sharia, islamitische wetgeving, in te voeren. De argwaan bij seculiere ideologen werd sinds de jaren negentig beduidend groter, aangezien de toenaderingen, veranderingen en activiteiten werden gestimuleerd door een moslimintellectueel. Overigens behoren tot de oppositie ook organisaties zoals PKK en Ergenokon, die niet open staan voor democratische en godsdienstige waarden en andere levensovertuigingen.


Gülen en zijn volgelingen richten zich vooral op het westen en de dialoog met het christendom. In 1998 bracht Gülen een bezoek aan het Vaticaan. Hij sprak er met de toenmalige Paus Johannes Paulus II. Dat bezoek zorgde voor veel ophef in Turkije. Nationalistische, conservatieve en zelfs fundamentalistische groepen vroegen zich af hoe een vooraanstaande voormalige imam (religieuze voorganger) een bezoek kon brengen aan het hoofd van het Vaticaan. Volgens deze tegenstanders waren de dialoogactiviteiten van Gülen een façade. Er werden zelfs filmpjes op You Tube geplaatst en boeken geschreven om te bewijzen dat Gülen een geheime kardinaal van het Vaticaan was die, onder het mom van dialoog, Turken wilde bekeren tot het christendom.


Verondersteld wordt dat een aantal vooraanstaande machthebbers in Turkije bang is voor het verlies van macht en hun status quo. Zij kijken daardoor met argusogen naar de initiatieven van de mensen die met Gülens ideeën sympathiseren. Volgens de Utrechtse islamoloog Nico Landman reageren de tegenstanders overgevoelig op de mosliminitiatieven. Ümit Taş, voorzitter van de Stichting Islam en Dialoog, meldt dat Gülen zich, hoewel hij een bekende publieke verschijning is in Turkije, altijd verre van de officiële politiek gehouden heeft. Hij stelt dat Gülen de redelijkheid zelve is gebleven door geweld af te wijzen in een Turkije waar afgelopen decennia veel bloed is vergoten. Hij wijst erop dat de extreme verdedigers van de seculiere staat in Turkije alles met een 'islamitische identiteit' wantrouwen. Hoewel Gülen niet een ‘liberaal’ moslimgelovige is, is hij voor de vrije meningsuiting en moedigt hij vooral het (onderwijs)ondernemerschap aan. Taş noemt hem een 'authentiek moslim' die niet afwijkt van de kernwaarden van islam. Volgens Landman wordt Gülen in Amerika en Europa evenwel als een gematigd moslimgeluid gezien. Hij trekt zijn conclusie uit het gegeven dat Gülen in gesprek gaat met leiders van andere religies en afstand neemt van een theocratie volgens Iraans model. Dat is volgens Gülen niet in de geest van de islam.


Volgens de Utrechtse hoogleraar Karel Steenbrink is er geen sprake van een ‘verborgen agenda’ van Gülen: “Er werd gesuggereerd dat de komst van Khomeiny naar Iran [vanuit Frankrijk] nog maar een voorproefje was van wat we zouden kunnen meemaken bij de 'terugkeer' van Gülen vanuit de Verenigde Staten naar Turkije. Het leek me een zeer onwaarschijnlijk scenario, ook helemaal niet in de lijn van de Gülen en zijn aanhangers zoals ik die in Europa heb leren kennen.”
http://karelsteenbrink.blogspot.com/2009/07/fethullah-gulen-als-succestheoloog.html

In de lijn van Steenbrink legt de Belgische professor Johan Leman uit “dat er fervente tegenstanders zijn van de Gülenbeweging die steevast gewagen van een ‘dubbele agenda’ die de beweging zou hebben. Men kan iedereen om de oren slaan met ‘dubbele agenda’s’, maar die moet men dan ook vroeg of laat eens tonen, anders vermoordt men mensen via pure intentieprocessen. Ondertussen weet ik ook dat Turkije een verdraaid complex land is dat historische verschuivingen meemaakt.” Leman, J. (2009b). “
Lucerna, en een lezersbrief in Brussel Deze Week”.

In een radioprogramma gaf de Nijmeegse cultuur- en godsdienstfilosoof Gerrit Steunebrink de volgende schets over de beweging: “De Gülenbeweging is een moderniseringsbeweging die een afspiegeling is van een fundamentelere moderniseringsbeweging die van Said Nursi. En die probeerde islam bij de tijd te brengen. Hij legde de nadruk op de individuele vorming van de mensen. Hij zag islam als een sociaal kader waarbinnen mensen zich konden plaatsen. En hij verbond individuele vorming met modern onderwijs en met de wetenschap. Hij was wantrouwig tegenover politieke bemoeienis. Wat doet Gülen? Dat is de volgende stap van de beweging. Hij trekt de leer van Said Nursi door naar de publieke sfeer. Hij gaat het onderwijs organiseren. En hij zoekt vervolgens ook relaties met de politiek, met name met de ideeën van nationalisme. Want hij wilde islam propageren als identiteit van Turkije. De politici zijn er in het begin enthousiast over, maar later worden ze wantrouwig omdat ze denken dat hij via de islam het seculiere bestel overhoop wil halen. Uiteindelijk sturen ze hem weg. En in de Gülenbeweging komt dan een andere tendens naar voren om de nadruk te leggen op liberalisme, pluralisme en dialoog. En Gülen wordt ontvangen door geestelijke wereldleiders als de [voormalige] paus. De nadruk op het onderwijs blijft. Men probeert een elite te vormen. Men komt op voor het recht van de zelforganisatie van religie in de burgermaatschappij.” (Gerrit Steunenbrink gaf een interview in het radioprogramma “De Zevende Hemel”, 18 oktober 2008, Radio 5, Zie website:
http://www.nioweb.nl/2008/10/17/de-zevende-hemel-18-oktober/ )

Bron
: Fethullah Gülen en de Vrijwilligersbeweging (2010, Uitgeverij Damon, pp.17-23)

Wie is Fethullah Gülen?

Posted at 13:10, 25/5/2010Fethullah Gülen
(1941) is een gezaghebbende Turkse 'mainstream' moslimgeleerde. Hij is een denker, schrijver, dichter, opiniemaker en educatieve activist. Stimuleert interreligieuze- en interculturele dialoog, wetenschap, spiritualiteit en de democratie. Hij is tegen geweld en het vervormen van religie in een politieke ideologie. Fethullah Gülen bevordert de samenwerking van beschavingen in de richting van een vreedzame wereld, in tegenstelling tot een botsing van beschavingen:

"Wees zo verdraagzaam dat je boezem zo breed wordt als de oceaan. Word geïnspireerd met geloof en liefde van de mens. Laat geen onrustige zielen achter aan wie je geen hand uitreikt en over wie je onbezorgd bent.” (Fethullah Gülen,
Criteria or Lights of the Way. London: Truestar.)

Wij zijn van mening dat de heer Fethullah Gülen en de Vrijwilligersbeweging die door zijn standpunten geïnspireerd zijn en bekend staat als de Fethullah Gülenbeweging, onmisbaar zijn en de aandacht verdienen en wel om de volgende redenen:


Fethullah Gülen's gezag en invloed:

Fethullah Gülen is bekend en gerespecteerd onder de Turkse moslims en moslims uit de hele wereld als een gezaghebbende moslimgeleerde van de soennitische traditie, (87-90% van de totale moslims in de wereld). Hij is een denker, een dichter, een productief schrijver, een educatieve activist en een opinieleider. Zijn lezerspubliek in Turkije wordt geschat op enkele miljoenen. Zijn invloed buiten Turkije groeit dagelijks, zijn werken zijn vertaald in vele talen, waaronder Engels, Nederlands, Arabisch, Russisch, Duits, Spaans, Urdu, Bosnisch, Albanees, Maleis en Indonesisch. Naast de gedrukte publicaties, zijn, zijn ideeën toegankelijk voor een steeds toenemende wereldbevolking via commerciële radio- en tv-zenders die sympathie tonen voor zijn opvattingen.


Publiekelijk afstand tegen geweld, terreur en zelfmoordaanslagen:

Fethullah Gülen is erkend voor zijn consequente houding tegen de combinatie van geweld en religieuze retoriek. En in het bijzonder;

  • Hij was de eerste moslimgeleerde die publiekelijk de aanslagen van 11 september veroordeelde (in een advertentie in de Washington Post).
  • Hij hielp een wetenschappelijk boek te publiceren over de islamitische visie op terreur en zelfmoordaanslagen en veroordeelde dergelijke handelingen op humanitaire en religieuze gronden.
  • Hij heeft zich met deze standpunten niet alleen maar gericht naar de zogeheten Westerse-lezers, maar uitte deze ook in zijn preken tegenover duizenden moslims in de moskee.
  • Hij verwerpt onvoorwaardelijk de zelfmoordaanslagen.
  • Hij heeft interviews gegeven aan Amerikaanse, Turkse, Japanse, Keniaanse kranten, waarin hij categorisch het gebruiken van politieke-, ideologische- en religieuze redenen om terreurdaden te rechtvaardigen veroordeelde .
  • Hij verscheen op talrijke programma's van Turkse zenders en veroordeelde openlijk deze daden.

Pioneer in interreligieuze dialoog:
Fethullah Gülen is, al meer dan tien jaar, ver voor de tragedie van 11 september zeer actief in het bevorderen van de interreligieuze en interculturele dialoog. In Turkije is hij geprezen met het brengen van een positieve sfeer in de relatie tussen de islamitische meerderheid van de bevolking en de verschillende religieuze minderheden, zoals Grieks-orthodoxe, Armeens-orthodoxe, katholieke en joodse gemeenschappen. Buiten Turkije, hebben zijn ideeën over interreligieuze dialoog vele organisaties geïnspireerd om in dialoog te treden om dezelfde doelstellingen te verwezenlijken van wederzijds begrip, empathische acceptatie en vreedzame co-existentie en samenwerking vast te stellen. Zijn inspanningen voor dialoog en tolerantie werden erkend door een persoonlijke audiëntie bij de Paus Johannes Paulus II en een uitnodiging van de Sefardische opperrabbijn van Israël, evenals de ontmoetingen met de leiders van verschillende christelijke denominaties.

Voor de samenwerking van beschavingen:

Fethullah Gülen promoot de samenwerking tussen de beschavingen in tegenstelling tot botsing van samenlevingen, door middel van dialoog, wederzijds begrip en zich verzamelen rond gedeelde waarden. Als maatschappelijk opinieleider ondersteunt hij de inspanningen van Turkije voor de toetreding tot de Europese Unie en vermeldt dat deze relatie voor beide partijen ten goede zal komen.

De nadruk op de spirituele dimensie van het geloof: mede door zijn vroege onderwijs in de spirituele discipline, is Fethullah Gülen bekend om zijn nadruk op de islamitische spiritualiteit (in het westen bekend als het soefisme), hieruit voortvloeiend de nadruk van een omarmende houding tegenover de medemens. Door zijn vertegenwoordiging van liefde, mededogen en een openhartige benadering voor alle kwesties met betrekking tot de mensheid, is hij bij sommigen bekend als "hedendaagse Rumi." Hij werd gevraagd door Sefik Can, een soefi-meester, een afstammeling van Rumi en auteur, om het voorwoord te schrijven voor zijn boek over het leven en de leer van Rumi. Fethullah Gülen's tweedelig boek over het soefisme wordt gebruikt als een studieboek voor universitaire opleidingen op de spirituele tradities van de wereld.


Wetenschap en geloof in harmonie:

Fethullah Gülen ziet wetenschap en geloof niet als concurrenten, maar als elkaar aanvullenden. Hij moedigt dan ook het wetenschappelijk onderzoek en technologische vooruitgang voor het welzijn van de hele mensheid aan.

Intellectuele dimensie:

Hij heeft goede kennis over de belangrijkste denkers van de Westerse traditie, en haalt hen zeer gemakkelijk aan in zijn artikelen en toespraken.
 
Pro-Democratie:

Fethullah Gülen erkent de democratie als enige levensvatbare politieke bestuursysteem. Hij veroordeelt het vormen van religie in een politieke ideologie, terwijl hij alle burgers stimuleert om een weloverwogen en verantwoordelijke rol te nemen in het politieke leven van hun land. Hij benadrukt de flexibiliteit in de islamitische principes met betrekking tot het bestuur en de verenigbaarheid daarvan met echte democratie.

Oplossingen voor maatschappelijke problemen:
Het meest opvallende kenmerk van Fethullah Gülen's leven is het feit dat zijn visie en ideeën niet op papier gebleven zijn maar wereldwijd als civiele projecten zijn gerealiseerd. Volgens sommige schattingen zijn er wereldwijd honderden educatieve organisaties, zoals middelbare scholen, universiteiten en taalscholen die geïnspireerd zijn door Fethullah Gülen en gesponsord zijn door lokale ondernemers, altruïstische leraren en toegewijde ouders.

Bekende voorbeelden van dergelijke scholen zijn die in het zuidoosten van Turkije, Centraal-Azië, verschillende landen in Afrika, het Verre Oosten en Oost-Europa. Ongeacht hun locatie, zijn deze scholen symbolen van interreligieus en intercultureel harmonieuze relaties, succesvolle eenwording van geloof en rede, en de toewijding aan de dienst van de mensheid. Vooral in de conflictregio's zoals de Filipijnen, het zuidoosten van Turkije en Afghanistan, dragen deze instellingen bij aan het bestrijden van armoede en verbreden van educatieve mogelijkheden. Dit brengt op zijn beurt een daling van het aantal aansluitenden bij terroristische groepen die actief zijn in deze landen. Naast hun bijdrage aan de sociale harmonie, brengen deze scholen ook winnaars uit, in de internationale wetenschappelijke- en wiskundige toernooien.


Overige Civiel Maatschappelijke Projecten:

Overige civiele projecten die geïnspireerd zijn door de ideeën van Fethullah Gülen dan wel zijn aangemoedigd door hem, zijn hulporganisaties, duurzame ontwikkelingsorganisaties, mediaorganisaties, beroepsverenigingen en medische instellingen.

Bron
: http://www.fethullahgulen.com/nl/introducing-fethullah-gulen.html

Hosting door HQ ICT Systeembeheer