Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Myn sjen en belibjen fan de wr‚ld Home | Profile | Archives | Friends
Mijn kijk op de wereld

De Hampelman (Fries gedicht fan Hinke S.Veenstra) 3/5/2015

De hampelman

 

syn wiere namme wurde nea brûkt

de measten wisten net better

as syn namme wie

de hampelman

hy wie yndied wat oars

as oars

mar die gjin minske kwea

 

yn syn jongesjierren

te faak narre

hie him

suver skruten makke

foar de wrâld

 

wat knoffelich yn dwaan en litten

en ûnhandich nei de froulju ta

de gânse dei himsels bewust

dat hy net wie wa‘t hy wêze woe

 

oant de dei dat sy him seach

mei eagen fan leafde

dêr‘t gjin meilibben

yn ferweve wie

 

inkeld tagedienens

foar dizze man

yn al syn ienfâld

dy’t se minlike graach

har ja-wurd joech

 

©Hinke S. Veenstra
Drachten

 

 

 

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer