Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Jeroen's Weblog

Verkoop van Museumgebouw Freriks onder dubieuze eisen

Posted on 3/10/2012 at 15:22
 

De afgelopen weken zijn er ontwikkelingen rondom de villa waar tot voor kort museum Freriks in gevestigd was. Het pand was, samen met de omliggende grond, te koop gezet door de gemeente Winterswijk en er melde zich een projectontwikkelaar die wel brood zag in de locatie. De plannen zijn om er een zorgcomplex te realiseren.

Op zich natuurlijk een lovenswaardig initiatief, waarbij zelfs de kinderboerderij kan blijven bestaan. Er zit echter een aantal grote “maren” aan het hele plan. Een meerderheid van de raad heeft uitgesproken dat er een bestemmingsplanwijziging mag worden voorbereid voor het terrein om een extra bedrijfswoning op het terrein mogelijk te maken.

Hier hebben wij grote bedenkingen bij. Is een extra bedrijfswoning op het terrein wel nodig? In het pand is een aparte woning aanwezig. In de omgeving staan op dit moment ongeveer 6 woningen te koop in een straal van 100 meter op de Pas en de Groenloseweg. Wat gebeurt er als de bestemming veranderd is en het hele project niet rond te krijgen is? Soortgelijke projecten in andere plaatsen zijn in het verleden ontaard in normale woningbouw of bedrijfsbouw projecten en daar zitten we in dit mooie stukje groen binnen Winterswijk niet op te wachten.

Het college gaat wel heel gemakkelijk mee met de wensen en eisen van een potentiële koper. Naar ons idee mag er door de gemeenschap veel meer geëist worden als het gaat om behoud van dit belangrijke stukje Winterswijk.

Daarnaast rijst nog de vraag of het pand geschikt is te maken voor zorg appartementen van een voldoende kwaliteit. Willen we dit soort woongelegenheid aanbieden binnen de gemeente, moeten we ook hoge eisen stellen aan de te realiseren woningen.

De gehele situatie verdient naar ons idee geen schoonheidsprijs. De wijze waarop dit college het museum de nek omgedraaid heeft, de wijze waarop er nu omgegaan wordt met het gebouw en het gebied en vooral de gevaren die dit met zich meebrengt voor de huidige gebruikers zoals de kinderboerderij en de kynologenvereniging Winterswijk.

Is Nederland wel een democratie?

Posted on 2/4/2012 at 14:24
 Volgens de Nederlandse grondwet is Nederland een parlementaire monarchie. Dit houdt in dat het staatshoofd wel eens waar een Koninkrijk bestuurt, maar dat de feitelijke verantwoording bij het parlement ligt. De Tweede Kamer en het kabinet met zijn minister bepalen als gekozen volksvertegenwoordigers het beleid in Nederland. Maar ook al zijn de leden van de Tweede Kamer via verkiezingen

De democratie gaat echter langzaam maar zeker verdwijnen. Alle publiek ontstane voorzieningen gaan verdwijnen uit onze invloedssfeer. Zeker met de politiek tendens na de Tweede Wereldoorlog en de opkomst van het moderne liberalisme. Alle nuts voorzieningen die we met z’n allen hebben opgebouwd verdwijnen. De energiebedrijven, eerst provinciaal en gemeentelijk bezit zijn verkocht aan Duitse en Zweedse bedrijven. Het, de naam zegt het al, openbaar vervoer is opgesplitst in vele bedrijven, waarvan een hele grote in Franse handen is, de woningbouwcoöperaties, die eigendom zijn van de huurders en de zorginstellingen moeten geprivatiseerd worden. Waren dit eerder instanties en publieke bedrijven waar een minister of gedeputeerde rechtstreeks verantwoordelijk voor was, nu zeggen de bewindspersonen: “dit gaat buiten mijn verantwoordelijkheid en is een private aangelegenheid”. Met andere woorden, de N.S. mag er in de winter een puinhoop van maken, maar ik als minister kan daar niets aan doen. Van parlementaire controle, zoals in de grondwet bedoeld, is dus geen sprake meer in deze gevallen. Hadden we als burger en als kiezer er eerst nog iets over te zeggen. Onze invloed wordt steeds minder.

Ook wordt er na de verkiezingen steeds minder geluisterd. Tijdens de verkiezingen worden er duizenden mooie beloftes gedaan. De zorgpremie zal niet omhoog gaan, de pensioenleeftijd zal niet verhoogd worden en zo nog een aantal meer. Op het moment dat de verkiezingsuitslag bekend is, zijn deze beloftes loos en worden ze zonder meer aan de kant gezet. Men kan weer 4 jaar lang doen wat men zelf wil, men is toch immers gekozen door het Nederlandse volk? Zelfs als de burger  zijn stem laat horen is het  niet zeker dat de politici luisteren. Een prachtig voorbeeld hiervan is de Europese grondwet. In juni 2005 zei Nederland in een referendum massaal ‘nee’ tegen de Europese Grondwet, maar die komt er nu toch. Het nieuwe Europese Verdrag lijkt precies op de afgekeurde Grondwet, maar de Nederlandse kiezer mag er niet opnieuw zijn mening over geven. Hiermee geven de politici er blijk van met eigen  agenda’s te werken en de democratische mening van de kiezer niet serieus te nemen.

Is het nu allemaal zo erg dat we er minder over te zeggen hebben zult u zich afvragen er zijn toch ook zaken die best uitbesteed kunnen worden en we hebben als kiezer niet overal verstand van.

Natuurlijk moeten politici hun verantwoordelijkheid nemen bij het nemen van belangrijke beslissingen. We leven in een parlementaire democratie waarbij burgers het recht hebben hun mening te laten horen. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in de Nederlandse rechtstaat. Burgers hebben het recht om actie te voeren en te demonstreren. En dat gebeurt gelukkig ook door allerlei groeperingen.

De onvrede over de politiek blijft echter groeien. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar Culturele veranderingen in Nederland, dat op 29 maart verscheen: in 2000 was nog 65 procent van de bevolking tevreden over de overheid, in 2002 was dit gedaald tot 32 procent. Ook de toekomst belooft weinig goeds. Het politieke bewustzijn van mensen neemt toe, stelt SCP-directeur Paul Schnabel in In het zicht van de toekomst. Volgens hem mogen we echter niet verwachten dat dit leidt tot meer betrokkenheid. Meer kennis over de politiek zal vooral aanleiding zijn voor nóg meer cynisme.

Hier ligt een mooie uitdaging voor het hedendaagse onderwijs. In het kader van burgerschapsvorming. De kennis moet vergroot worden en anderzijds met er een beter beeld komen van de verhoudingen binnen de politiek en de democratie. Dat geldt ook voor het besef onder de bevolking dat burgerschap inhoudt dat je soms niet moet wegkijken, maar moet spreken. Vooral het vak geschiedenis heeft hier een rol in als het gaat om de ontwikkeling van de democratie en het zichtbaar maken van het belang ervan. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld het wegkijken bij problemen. Denk maar eens aan de ontwikkelingen van d ejaren 30 waarin ook werd weggekeken van de problemen en mensen hun stem niet durfden te verheffen tegen de heersende macht.

De oplossing ligt echter niet bij de scholen alleen. Ook de politiek zelf heeft hierin een belangrijke rol. Zij zal eerlijker en meer luisterend moeten gaan opereren.

SP actie succes bij oversteek Dingstraat en Zonnebrink

Posted on 31/3/2012 at 10:11
De acties van SP Winterswijk om de oversteekplaats aan de Dingstraat veiliger en beter verlicht te krijgen en om een nieuwe oversteekplaats aan de Zonnebrink aangelegd te krijgen zijn een succes geworden.

In de raadsvergadering van 29 maart 2012 is er besloten om de gehele situatie aan te pakken en de twee oversteekplaatsen aan te leggen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in fietsstroken aan beide zeiden van de weg. Al met al een veiliger situatie voor voetgangers en fietsers.

Ondanks verzet van een aantal partijen, VVD vond eigenlijk de uitgaven te hoog en PvdA vond het helemaal niet nodig om iets te doen aan de situatie omdat de weg in 2015 helemaal vernieuwd moet worden en wilden de aanleg nog een aantal jaren uitstellen, is er nu een structurele oplossing. Hierbij gaf de wethouder op aandringen van de SP fractie, nogmaals aan dat er overlegd gaat worden met de ondernemers die last ondervinden van de werkzaamheden.

Alles bij elkaar een mooi succes, maar we zijn er nog niet. Er zijn nog meer plekken waar de verkeerssituatie onveilig is in Winterswijk. De SP strijdt door, maar daar over volgende week meer.

WMO loket is verdere verschraling van de zorg

Posted on 12/3/2012 at 09:26
 

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten worden door de bezuinigingen van het kabinet onevenredig zwaar getroffen. Veel financiële regelingen komen te vervallen, veranderen waardoor mensen meer kwijt zijn voor de zorg die ze nodig hebben en bij velen zullen deze regelingen ook nog samenvallen. Veel van de regelingen zullen nu ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gaan vallen. Ook ontbreekt het nog aan een duidelijk beleid, dat gebaseerd is op de nieuwe regelgeving. Zoals gebruikelijk geeft het Rijk te weinig geld om de zorgplicht op een fatsoenlijke manier uit te voeren. Gevolg: een verdere verschraling van het zorgpakket. Alle reden voor de SP om ons landelijk en lokaal tegen deze WMO te verzetten.

Gemeentelijk moeten we het voorlopig met deze realiteit doen. Er wordt weliswaar een WMO loket opgetuigd, maar naar ons idee is dit een te centrale benadering. De SP wil de zorg in de wijken geregeld zien. In buurtcentra en in de buurtschappen gecombineerd met politie, consultatiebureau, wijkverpleegkundige en wijkgebouw, zoals de Oosthoek, maar ook de verenigingsgebouwen in de buurtschappen kunnen hier een prima locatie voor zijn.

De drempel naar de voorzieningen moet juist verlaagd worden door goede informatievoorziening en eenvoudige bereikbaarheid.

De SP wil een WMO op basis van kwaliteit en niet op prijs zoals nu gebeurt. Uitgangspunt van de SP daarbij is dat Winterswijk de meest sociale uitvoering van de WMO van Nederland krijgt.

Hiervoor moet het WMO loket naar de buurt, de Oosthoek, de Westhoek en andere te organiseren buurt- en buurtschapcentra.

Behoud het SKB, Fusie Nee

Posted on 2/3/2012 at 21:30
 

De afgelopen maanden is er in de Oost Achterhoek veel commotie ontstaan over de plannen van dhr. Janssen, directeur van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, om te komen tot een fusie tussen het SKB en het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. De bevolking van de Oost Achterhoek heeft zich vervolgens uitgesproken, middels een kleine 10.000 handtekeningen en twee zeer goed bezochte informatie avonden in Winterswijk. Ook de gemeenteraad van Winterswijk heeft zich, via een motie, unaniem uitgesproken voor het behoud van een volwaardig streekziekenhuis in Winterswijk. In tegenstelling tot wat door veel mensen nu aangenomen wordt, is de fusie echter nog niet van tafel. Ondanks alle initiatieven van gemeente en bevolking, zet dhr. Janssen zijn plannen om te komen tot een fusie tussen het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem en het SKB gewoon voort. De ziekenhuis directie geeft dus aan lak te hebben aan de belangen en de mening van de patiënten en de bevolking van de Oost Achterhoek.

Tijdens de informatieavond die de gemeente Winterswijk organiseerde in “De Storm” in Winterswijk, sprak dhr. Janssen over zijn motivaties om te komen tot een samenwerking, waarbij een fusie zeker tot de mogelijkheden behoort. Wat in eerst instantie opvalt in het verhaal van de ziekenhuis directie is dat de motivatie om te komen tot de verbinding met het Slingeland ziekenhuis, vooral gebaseerd is op aannames over de economische mogelijkheden en de noodzaak van medische schaalvergroting. Waarbij de  marktwerking als zailgmakend uitgangspunt genomen wordt. Maar kloppen deze aannames wel?

Eerdere uitspraken van dhr. Janssen over de verliesgevendheid van het ziekenhuis en de moeilijkheid van het aantrekken van jonge specialisten zijn al tijdens de informatieavond in “De Storm” onderuitgehaald. De zorgverzekeraar Menzis gaf aan dat het SKB nog steeds positieve resultaten laat zien en de aanwezigheid van de specialisten liet zien dat er ook weldegelijk jonge specialisten in het ziekenhuis werkzaam zijn. Dus acuut lijkt het probleem in ieder geval niet.

Tijdens de avond werd er gesproken over wat de mogelijkheden zijn voor het SKB en wat er nodig is om een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk te behouden. Laten we eens kijken naar de mogelijkheden. En daar zien we direct een groot verschil in wat de directie ziet als mogelijkheden en wat de feitelijke mogelijkheden zijn. Het SKB wil inzetten op verdere samenwerking met de Duitse buren. In de praktijk zijn echter de regels en de bekostiging van de ziektekosten zo verschillend dat er van uitwisseling van patiënten, ook in de toekomst, geen sprake zal zijn.

Een van de argumenten om te komen tot een fusie is ook dat schaalvergroting in de zorg lijdt tot betere kwaliteit. Wanneer artsen maar veel operaties uitvoeren, verloskundigen veel bevallingen doen en verpleegkundigen veel met de zelfde soort patiënt te maken hebben vergroot je de expertise van de professionals. Maar is dat wel zo? Uit het onderzoek  “Schaalgrootte van ziekenhuizen en de kwaliteit van zorg” van de vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen uit 2010 blijkt dat schaalvergroting in veel gevallen juist geen kwaliteitsverbetering geeft. Zo is verloskundige zorg juist in ziekenhuizen zoals het SKB van veel betere kwaliteit dan in grotere ziekenhuizen. Het SKB doet ruim 700 bevallingen per jaar, expertise genoeg zou je zeggen. Probleem bij de schaalvergrotingen is ook de samenhang in de gehele zorgketen. Wanneer patiënten opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis voor een ingreep, is er veelal nazorg nodig, hetzij door de huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg etc, hetzij in een revalidatie- of verzorgingsinstelling. Om de zorg voor de patiënt optimaal te houden zou de nazorg vooral in de eigen woonomgeving moeten plaatsvinden. Maar bij schaalvergroting worden de afstanden ook steeds groter.

Als we kijken naar de economisch, bedrijfsmatige kant van de plannen, dan zien we dat zowel de zorgverzekeraars als het SAZ er over eens zijn dat kleinere ziekenhuizen veel doelmatiger met hun financiën om gaan en dat de besparingen binnen de zorg, vooral gezocht kunnen worden in de grotere ziekenhuizen. Ook hier geen reden om het roer drastisch om te gooien dus.

Tot slot moeten we nog kijken naar de gevolgen van een eventuele fusie tussen het SKB en het Slingeland ziekenhuis. De praktijk, zoals die overal in Nederland zichtbaar is nu, is dat het grotere ziekenhuis, in dit geval dus het Slingeland, het kleinere ziekenhuis opslokt en het kleinere ziekenhuis op korte of middellange termijn verdwijnt of alleen als kleine Spoedeisende Hulppost  blijft bestaan. Voorbeelden hiervan zien we bijvoorbeeld in Zeeuws Vlaanderen, Dokkum en Zevenaar.

Volgens de SP is er dan ook geen enkele reden om in de Oost Achterhoek te komen tot een fusie tussen twee gelijksoortige ziekenhuizen. Het Streekziekenhuis in Winterswijk heeft prima bestaansmogelijkheden. De bereikbaarheid blijft in stand en de kwaliteit die het SKB biedt hoeft zeker niet minder te worden. Wel moeten we kijken naar een betere koppeling in de zorg, de eerstelijns zorg, ziekenhuis en langdurige zorg. Dit betekent inderdaad samenwerken. Samenwerking is ook prima, wanneer de kwaliteit van zorg hiermee verbeterd en op korte afstand van de patiënt komt, waarbij zorg voor iedereen goed toegankelijk wordt. Dit betekent ook samenwerking tussen ziekenhuizen, gebruik maken van elkaars expertise en elkaars ruimte. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn specialisten gaan samenwerken om in alle ziekenhuizen goede zorg te verzorgen. Uitgangspunt daarbij is dat de specialist verplaatst om de zorg in de directe omgeving  van de patiënt te houden. Goede ervaringen zijn er bijvoorbeeld in Utrecht en eist, waar internisten 2 dagen in de week in Zeist zitten en 3 dagen in Utrecht en dit onderling zo verdelen dat er iedere dag, in ieder ziekenhuis een specialist aanwezig is. Daarnaast kan er naar het idee van de SP gekeken worden naar een model waarbij er andere maatstaven gaan gelden voor de ziekenhuizen in de krimpgebieden in Nederland. Hiermee moeten we concluderen dat een fusie niet aan de orde is en dus van tafel moet. Behoud het SKB, een fusie Nee!

Acties voor veiliger verkeer hebben succes

Posted on 24/2/2012 at 19:19
 

De afgelopen maanden is de SP in Winterswijk druk bezig geweest met actievoeren voor een veiliger verkeer in Winterswijk. Er zijn een aantal zeer onveilige situaties in Winterswijk en wij proberen daar verandering in te brengen.

Het eerste probleem dat we aangepakt hebben was de zeer onveilige oversteekplaats aan de Dingstraat. Vooral met nat weer en in het donker was het een gevaarlijke plaats om de supermarkt te bereiken, omdat automobilisten de voetgangers niet zagen. Eind januari verbeterde de situatie aan de Dingstraat door onze actie met het helpen oversteken van mensen met duidelijke verlichting, doordat de gemeente eindelijk redelijke verlichting plaatste.

In de raadsvergadering van 22 december sprak mevr. Lodders in over de onveilige situatie aan de Zonnebrink, naar aanleiding van de SP actie aan de Dingstraat. Hierin gaf zij aan dat zij het probleem al gedurende enkele jaren probeerde aan te kaarten bij de ambtenaren en de wethouder. Nu eindelijk na al die tijd is er de toezegging van wethouder Gommers om in de commissie ruimte van maart te komen met een oplossing. Hierdoor was een motie van de SP fractie niet nodig op dit moment. Maar we houden de zaak in de gaten.

Er blijven echter nog mee plaatsen over die om aandacht vragen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de oversteek naar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix aan de rondweg West of de Groenloseweg met de oversteek naar de kinderboerderij ter hoogte van de Javastraat. Er is dus nog werk te doen!

SKB moet blijven

Posted on 17/1/2012 at 12:17
 

Op vrijdag 6 januari heeft een gesprek plaats gevonden tussen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en de gemeente Winterswijk. Er is gesproken over actuele ontwikkelingen op ziekenhuisgebied en in het bijzonder de plannen van het ziekenhuis om eventueel intensief samen te gaan werken met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

Goede ziekenhuisvoorzieningen zijn enorm belangrijk voor de inwoners van de Oost Achterhoek, als gebied, ver verwijderd van grote medische instellingen. Zeker in deze tijd is het van belang om goede medische zorg op een bereikbare plaats in de Oost Achterhoek te behouden.

Met deze petitie willen wij de directie van het Streekziekenhuis “Koningin Beatrix” in Winterswijk ondersteunen in hun onderhandelingen met de directie van het “Slingeland” ziekenhuis in Doetinchem om de samenwerking zoals deze nu voorbereid is zo vorm te geven dat er kwalitatief goede zorg voor de Oost Achterhoek behouden blijft, met een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk.

Samenwerking tussen beide ziekenhuizen is prima, als dit leidt tot betere gezondheidszorg, waarbij met name verdere afspraken worden gemaakt over de taakverdeling bij de specialistische zorg.”

 Wij verzoeken de directie van het Streekziekenhuis “Koningin Beatrix” om zich ten volle in te blijven zetten voor het behouden van een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk.

Is de Winterswijkse raad integer?

Posted on 30/12/2011 at 16:57
De afgelopen maanden heeft de SP fractie aandacht gevraagd voor het thema integriteit. Op een aantal momenten werd er door de raad en door individuele raadsleden naar ons idee niet eerlijk gehandeld. Er werden nevenfuncties niet vermeld in de openbaarheid, er werd meegesproken en meegestemd over onderwerpen waar raadsleden direct belang bij hadden, zoals het steengroeve theater, en wanneer er naar gevraagd werd, werd het afgedaan als “onzinnig om daar een probleem van te maken”. Naar aanleiding hiervan heeft de SP in een motie gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. Hier werd geen gehoor aan gegeven.

Inmiddels heeft de voorzitter van de winterswijkse gemeenteraad, onze Burgermeester, aan alle raadsleden gevraagd zelf te controleren of alle gegevens nog correct op de website van de gemeente staan. Naar ons idee is dit echter de slager die zijn eigen vlees keurt. Wanneer raadsleden zaken te verzwijgen hebben kunnen ze dit ongestoord doen.

De gemeente Winterswijk zou na de fraude affaire toch beter moeten weten inmiddels. De touwtjes zijn bij de ambtenaren stevig aangetrokken, en nu zouden de raadsleden aan de beurt moeten zijn. De griffie heeft weliswaar opdracht gekregen om een nieuw beleidsstuk te schrijven, maar naar ons idee is dat onvoldoende en is het nog steeds nodig dat er een onafhankelijk onderzoek komt om misstanden aan te pakken. 

We hebben het wel over belastinggeld, geld dat door u en mij is opgebracht om dingen te bekostigen die voor ons allen zijn.

"Armoede werkt niet"

Posted on 11/12/2011 at 11:00
 

Het kabinet Rutte is bezig met bezuinigen. 15 miljard moet er worden gesneden in de rijksuitgaven om het land door de crisis te helpen. Wat het kabinet er niet bijvertelde was bij wie die 15 miljard gehaald zouden worden. Inmiddels wordt dit steeds duidelijker!

 Dit kabinet zegt dat het het land opbouwt en tot op zeker hoogte hebben ze gelijk, de snelwegen worden breder, de A15 wordt verlengt voor een aantal 5 miljard, er wordt geïnvesteerd in een JSF die waarschijnlijk nooit vliegt en vooral de rijkste 1% van Nederland gaan er in koopkracht op vooruit. Waar wordt het geld dan gehaald?

Vooral bij die groepen in de samenleving die geen lobby hebben in Den Haag en die groepen die naar verwachting van dit kabinet niet genoeg mogelijkheden hebben om zich te verzetten. De natuur wordt afgebroken, onderwijs wordt afgebroken en de democratie wordt afgebroken.

Nu zijn de mensen aan de beurt. Mensen met een bijstandsuitkering die een inwonend kind hebben met een inkomen raken hun uitkering kwijt, 60.000 WSWers komen op straat te staan en mensen die al niet genoeg geld hebben om warm eten te kopen moeten nog eens honderden euro’s per jaar inleveren.

 Dit moet stoppen. Volgens Rutte bestaat armoede niet, maar wij weten wel beter. Alleen al in Winterswijk leven 80 gezinnen van de voedselbank. Zijn er kinderen die ’s morgens zonder ontbijt naar school gaan, gewoon omdat er geen geld is om ontbijt te kopen. En dit wordt alleen maar erger. Het is daarom ook niet te verkroppen dat een Minister President roept dat armoede niet bestaat, terwijl hij iedere maand het inkomen van een alleenstaande bijstandsmoeder krijgt als zakgeld tijdens zijn zakenreisjes die met een auto me chauffeur worden afgelegd op kosten van de belastingbetaler en hij een inkomen opstrijkt van bijna €200.000 zonder reis en onkostenvergoeding meegerekend te hebben.

 ARMOEDE BESTAAT en ARMOEDE WERKT NIET!!!

Maatschappelijke onrust

Posted on 21/11/2011 at 12:17
 

De afgelopen maanden hebben zowel in de gemeente Winterswijk als in de regering in Den Haag, de liberale partijen, staand voor vrijheid en democratie, aan alle kanten gesneden in alles wat Nederland vrij en democratisch gemaakt heeft de afgelopen eeuwen.

Vrijheid van godsdienst staat ter discussie, vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen die het met dit kabinet eens is, de overige mensen en dan vooral de pers moet beperkt worden in hun mogelijkheden, diegene die opkomen voor hun mening en op een vreedzame manier uiting geven aan hun ongenoegen, moeten volgens de huidige regering maar op hun inkomen gekort gaan worden.

Tegelijkertijd is er sprake van een steeds grotere twee-deling in onze maatschappij. De mensen die het in deze maatschappij al moeilijk hebben moet steeds meer inleveren. Kinderen moeten hun inkomen en mogelijkheid zelfstandig te worden inleveren omdat hun ouders in een bijstandsituatie zitten, duizenden worden ontslagen omdat het bedrijf waar ze werken nog meer winst moet kunnen maken. WSW-ers worden herkeurt en alleen diegene die mogelijk winstgevend kunnen produceren worden behouden, de rest verdwijnt in de bijstand en zo kan ik nog wel even doorgaan.

De veelverdieners onder ons blijven daarentegen nagenoeg buitenschot. De hypotheekrente blijft gehandhaafd, belastingen blijven voor hen hetzelfde of worden zelfs lager.

Wanneer ik met mensen spreek, op straat, op verjaardagen of bij ledenbijeenkomsten, is de stemming overal hetzelfde. De ‘gewone’ man moet betalen voor de fouten van de rijken. Zij hebben de boel naar ‘de klote’ geholpen. Banken hebben miljarden winst gemaakt over de rug van de burgers en doen dit nog steeds. Omdat ze zielig zijn en geleend geld uit Zuid-Europa waarschijnlijk niet terug krijgen, moet de belastingbetaler nu extra inleveren. Opnieuw gaan er miljarden via Griekenland, Spanje, Italië en Portugal dezakken van de bankiers in.

De mensen zijn het zat. De occupy beweging is niet zomaar ontstaan, zaterdag 10 december is er een grote manifestatie in Den Bosch, waar weer duizenden mensen blijk zullen geven van hun onrust.

Mensen in Den Haag, wanneer gaan die oogkleppen open, wanneer gaat die houten paal voor jullie kop weg? Nu is er nog iets aan te doen.

ACTIE!!!

Foute keuzes College B&W

Posted on 7/11/2011 at 09:27
 

Dit huidige college stapelt fout op fout, of het nu het achteraf moeten repareren van een garantstelling aan het steengroeve theater is die in eerste instantie al helemaal niet afgegeven had mogen worden, of het schuiven van eerste €100,000,- voor het asfalteren van de badweg en vervolgens een compleet onwettig schuiven van maar liefst €400,000,- voor een fietstunnel. Als SP fractie krijgen we niet de indruk dat de financiën bij dit college in veilige handen zijn.

In het coalitieprogramma wordt  nadrukkelijk een luisterend oor opgegeven naar 100% Winterswijk en iedereen moet horen hoe mooi en uniek Winterswijk is en dat toeristen hier graag vertoeven. Daarnaast hebben we ook nog een regionale aantrekkingskracht.

Maar dit college vergeet dat de lokale politiek in eerste instantie de belangen moet behartigen van de inwoners van Winterswijk zelf. Het imago en de hang naar toeristen en regio is groter dan het belang dienen van de Winterswijkers. Investeren in een parkeervolgsysteem, beraamd op € 350.000 voor 1000 plaatsen, is belangrijker dan een bibliotheek, een muziekschool of buurtvoorzieningen. Triest maar waar!!!

 

Winterswijk wordt afgebroken

Posted on 7/11/2011 at 09:19
 

De begroting van de gemeente Winterswijk zoals die afgelopen week door een meerderheid van de raad is vastgesteld deugt in de ogen van de SP niet. Volgens ons moet een begroting sluitend zijn en mag er geen twijfel zijn over het geld wat door ons wordt opgebracht.

De gemeente Winterswijk heeft gedurende de afgelopen jaren laten zien vol ambitie te zitten. Het strandbad moest opgeknapt worden, kosten 1,7 miljoen, de Storm moest worden gered met een lening van 1,8 miljoen euro…..en natuurlijk moest er ook een nieuwe gemeentehuis komen, want als gemeente die zich voor 100% op de kaart wil zetten past geen kantoorgebouw op een industrieterrein.

Maar geld voor deze prestigeobjecten was er eigenlijk niet. Dus wat doe je dan als gemeente? Je gaat lenen. Maar wat je leent moet je ook terugbetalen. De schulden van de gemeente Winterswijk bleef maar groeien.

Afgelopen jaar kwam de provincie eens kijken hoe het er nu voorstond. En echt tevreden waren ze niet. De fractievoorzitters werden uitgenodigd voor een gesprek in Arnhem en hen werd gezegd dat de begroting voor 2012 wel wat degelijker in elkaar mocht zitten en vooral de meerjarenbegroting moest sluitend. Lukt dit niet dan komt de gemeente Winterswijk onder verscherpt toezicht te staan van de provincie en de kans bestaat dat Winterswijk een artikel 12 gemeente wordt, af te wel in gewone taal, we hebben niets meer te zeggen over de financiën dat wordt in Arnhem bepaald.

Het college moest gaan bezuinigen. Er werd een kerntakendiscussie gestart, of… dat zou het eigenlijk moeten worden. In plaats van met elkaar te bekijken wat zijn de kerntaken van de gemeente, wat moet de gemeente doen en waarvan kunnen we zeggen dat de gemeente het aan anderen overlaat, werd het een bezuinigingsdiscussie. Ambtenaren kregen de opdracht om te gaan kijken waar ze op het eigen werk kunnen bezuinigen.

Uitkomst?

·         Op Stichting Welzijn Winterswijk wordt zo fors bezuinigd dat deze de keuze maakt om ook het laatste wijkcentrum, “De Oosthoek” te sluiten.

·         De bibliotheek wordt zoals het er nu uitziet een jeugdbieb en moet waarschijnlijk in 2015 de deuren sluiten.

·         De muziekschool zal volgens het college moeten zoeken naar een andere bedrijfsvorm, of te wel de docenten moeten maar ZZP-ers worden.

·         Er wordt fors bezuinigd op de WMO, de bijzondere bijstand en andere voorzieningen voor mensen die het al moeilijk hebben.

·         De extra inkomsten vanuit de afvalverwerking komt vooral ten goede aan de pot algemene middelen en komt niet terug naar de betalers.

·         Maar er komt GEEN verhoging van de OZB van een tientje per jaar, want stel je voor dat je de mensen met een eigen woning belast.

belangenverstrengeling in de Winterswijkse Raad

Posted on 3/11/2011 at 09:37

Binnen de gemeenteraad van Winterswijk heeft de SP fractie de grondvesten laten schudden. Een van de meest belangrijke uitgangspunten van een raadslid is ter discussie gesteld, de integriteit. Een van de raadsleden van Winterswijk heeft zich naar ons idee schuldig gemaakt of in ieder geval de schijn op zich geladen van belangenverstrengeling.

Het gaat hier om het raadslid Willink van Winterswijks Belang. Deze oud  dierenarts heeft in zijn huidige functie als betaald Voorzitter College van Bestuur van Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk en betaald Voorzitter Stichting Steengroeve Theater Winterswijk de afgelopen jaren zijn functie als raadslid gebruikt om subsidies los te krijgen van de gemeente Winterswijk voor zowel Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk als voor Stichting Steengroeve Theater Winterswijk. In de raad heeft hij direct mee gediscussieerd en meebeslist bij raadsbeslissingen en heeft dus via en omweg meegestemd voor zijn eigen inkomen.

Toen de SP fractie dit in de raad ter discussie stelde, was er geen enkele partij bereid om tot een onafhankelijk onderzoek te komen. Wel stelde de Burgemeester dat er een intern onderzoek zal plaats vinden, maar welke slager keurt zijn eigen vlees.

De SP Winterswijk wil komen tot een onafhankelijk onderzoek, waarbij er nu eens goed gekeken wordt naar de integriteit van de raadsleden in Winterswijk, want ons vermoeden is, mede door de houding van de andere fracties dat er hier en daar nog meer functies van raadsleden in strijd zijn met de integriteit regels.


Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer