Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Verzetsheld Jørgen Bech, geb. 13-03-1920, overl. 28-09-1944

• 29/5/2006 - Den Vaderlant Ghetrouwe Blijf ick tot in den Doet

Onlangs ben ik in contact gekomen met mijn tante Letty. Zij is een dochter van de broer van mijn opa Bech en heeft in de oorlog een paar keer contact gehad met Jørgen. Zij had mijn weblog ontdekt en heeft contact met mij gezocht en een paar weken geleden heb ik haar opgezocht. Zij bleek een enorme hoeveelheid interessante informatie te hebben over Jørgen, waaronder het boekje "Den Vaderlant Ghetrouwe Blijf ick tot in de Doet". Een uitgave van Het Comité "Nationale Gedenkdagen" ter gedachtenis aan de twee op "Offem"gevallen illegale jonge strijders en aangeboden aan de medeburgers van Noordwijk op de officiëelen herdenkingsdag - 3 mei 1947.  Het stelde zich daarbij tweeërlei doel voor ogen:
In de eerste plaats wil het onze jonge mensen er door aansporen dezelfde trouw en liefde voor vaderland en vrijheid te tonen als de gevallenen deden. Voorts zal het trachten de netto-opbrengst te besteden aan het plaatsen van een eenvoudige gedenksteen op de plaats waar zij hun leven voor de vrijheid opofferden. Het houdt zich overtuigd van Uw aller sympathie en medewerking, waarvoor het hartelijk dank zegt. (Aldus het voorwoord van het genoemde boekje)

Naar ik nu constateer komen de beide foto's (van mijn oom en de gedenktekening ) uit dit boekje.

Voor het volledige verhaal wil ik graag de tekst uit dit boekje integraal overnemen en hieronder weergeven:

Jørgen Bech

Jørgen Bech, zoon van een Gereformeerd predikant, werd den 13en Maart 1920 te Pinacker geboren. In 1929 vertrok het gezin Bech naar Wolfheze, in welk plaatsje Jørgen de lagere school bezocht. Vervolgens was hij leerling van het gymnasium te Arnhem, deed daar in 1939 eindexamen en vertrok naar Utrecht, waar hij zich aan de universiteit liet inschrijven als medisch student.
Jørgen was een veelzijdig begaafd jongmensch. Hij was muzikaal en speelde uitstekend viool en orgel. Sinds 1938 was hij organist van de Stichtingskerk te Wolfheze, waar zijn vader geestelijk verzorger was.
Aan de universiteit te Utrecht studeerde Jørgen vol enthousiasme en met succes.
Een schoone toekomst scheen weggelegd voor dezen jongen, die - geleid door zijn liefde voor God - zooveel moois en goeds in de wereld zag en met zooveel toewijding zich voorbereidde tot een nuttig en dienstbaar leven.
Al spoedig echter kwam het hart van dezen rechtschapen mensch in opstand tegen het onrecht, dat zijn medemenschen tijdens de bezettingsjaren moesten ondergaan.
In 1942, in een ziekenhuis te Den Haag, kwam Jørgen in nauw contact met de ellende, door den bezetter over velen gebracht. Een Jood pleegde zelfmoord; Jørgen zag diens lijk in het ziekenhuis.
Van dat oogenblik af, wist Bech wat hem te doen stond. Het was zijn aard niet stil te zitten en af te wachten wanneer anderen in nood verkeerden. Hij was als goed Christen opgevoed, gewend zijn principes trouw te blijven en te verdedigen. Hij wilde nu actief strijden tegen de belagers van zijn medemenschen. Bech sloot zich aan bij de ondergrondsche strijders.
Begin 1943 weigerde Bech de z.g. "studenten-verklaring"te teekenen en werd hij gedwongen de universiteit te verlaten. Hij vond echter een plaats als co-assistent in het gemeenteziekenhuis te Arnhem, zoodat hij zich toch kon blijven bekwamen voor zijn toekomstig beroep.
Te Arnhem werkte hij bijna een jaar. Met zijn vrienden werden daar o.a. pogingen gedaan om gevangen Joden, die in het zieknhuis werden verpleegd, te helpen ontvluchten, welke pogingen helaas zonder succes bleven.
In Febrari 1944 hielp Jørgen een door de Duitschers gevangen genomen Hollandisch meisje uit het ziekenhuis ontvluchten. Hij was verplicht zelf onder te duiken en ging via Almelo naar Den Haag. Studeren was verder onmogelijk.
In Den Haag kwam Bech in contact met de illagale groep "Trouw" en kort daarna werd hij opgenomen in een K.P. Deze overgang van levensomstandigheden was voor een mensch van Jørgen's aard en aanleg wel bijzonder groot.
Bij deze K.P. leerde hij Ed Maier kennen.

Eduard Victor Maier

Ed Maier werd den 20en Mei 1916 te Singaradja (N.O.I.) geboren en woonde gedurende zijn jeugd in Ned. Indië. Bij het uitbreken van den oorlog was zijn vader nog resident van Benkoelen (Sumatra).
Na de H.B.S. te Medan te hebben doorloopen, kwam Ed in 1937 naar Nederland en nam zijn intrek in Leiden, waar hij Indologie ging studeren, om later - evenals zijn vader - B. B. ambtenaar te kunnen worden.
Ed Maiere was één van die actieve, bijzondere menschen, die voor zeer veel zaken belangstelling koesteren en - ondanks hun vele tijdroovende werkzaamheden voor beroep of studie - gelegenheid vinden zich over te geven aan diverse liefhebberijen en daarin uit te blinken. Hij was een goed sportsman en o.a. een amateur-fotograaf, wiens foto's getuigen van een grondig vakmanschap en hoogen artistieken aanleg. Hij studeerde vlot en toen de Leidsche universiteit gesloten werd, stond voor zijn laatste examen.
De vrije, uitstekende opvoeding die Ed genoten had, de sfeer van zijn vaders werkzaamheden en zijn eigen studie, hadden hem de waarde leeren kennen van een "recht-door-zee"-levenshouding en hadden hem doordrongen van een diepen eerbied voor de menschelijke rechten.
Als jong intellectueel - aanstaand bestuursambtenaar - gaf hij zich rekenschap van zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn vaderland voor het behoud van deze rechten en hij was zich bewust van zijn plicht ze te verdedigen. Hij dacht er niet aan zich aan die verantwoordelijkheid te onttrekken. Eerlijk en rechtuit van karakter, stuitte hem de Duitsche methoden en maatregelen tegen de borst. Hij kon het steeds toenemende onrecht, de onderdrukking en de doelbewuste vernietiging van zijn vaderland niet verkroppen. Hij kon niet lijdelijk blijven toezien.
Na de overrompeling van Indië door de Japanners ontving hij van zijn ouders geen berichten meer. Ongetwijfeld heeft de verbittering over de Japansche wandaden, waar hij onmachtig was van nabij tegen te strijden, Maier gesterkt in zijn verzet tegen de Duitsche dwingelandij. Vanzelfsprekend gehoorzaamde hij niet aan het Duitsche bevel, na de sluiting van de Leidsche universiteit, zich aan te melden voor arbeid in Duitschland. Met valsche "Ausweise" gewapend vond hij in den beginnen een plaats bij het Roode Kruis te Den Haag, war hij tot Juni 1944 werkte.
In Leiden zocht Maier contact met de ondergrondsche bewegingen. In Februari 1944 werd hij medewerker van het illegale nieuwsblad "de Kroniek" te Leiden.
In Juli van dat jaar werd hij opgenomen in een K.P. van den "Raad Van Verzet".
Daar ontmoette hij Jørgen Bech.

Maier en Bech

Met grootten moed hebben Maier en Bech - deze twee veelbelovende jongemannen, die met recht tot de besten van Nederlands zonen mogen worden gerekend - voor de K.P. gewerkt. Menige gevaarlijke opdracht werd door hen gezamenlijk uitgevoerd.
Hoe verschillend ook opgevoed en hoe verscheiden ook van aard, deze twee flinke jongens moeten elkaar in die spannende dagen goed hebben leeren kennen, elkaar hebben leeren begrijpen en vertrouwen.
Beide hebben zij geweten wat zij riskeerden.
Beide hebben zij hun leven gegeven.

Na de bevrijding van ons land is nog het volgende bekend geworden.
In September 1944 namen Bech en Maier deel aan een overval op een zwarthandelaren-café te Leiden. Eenige dagen later werden zij op straat herkend door iemand, die hen aanwees aan een paar Duitsche militairen. Een poging tot ontvluchten mislukte. Zij werden gearresteerd en overgebracht naar het landgoed "Offem" te Noordwijk, waar een Duitsche instantie zetelde.
Een Noordwijksch illegaal werker, die bericht kreeg van hun verblijf op "Offem", heeft getracht in contact te komen met beide gevangenen wat echter niet gelukte. Wel heeft hij ze gezien. Hij vertelde, dat deze jongens er wel vermoeid, doch vastberaden, uitzagen.
Na urenlang onafgebroken verhoor werd Ed Maier op 27 Sept. 1944 en Jørgen Bech een dag later op het landgoed "Offem" gefusilleerd.
Een Roomsch-Katholiek geestelijke uit Noordwijk verzocht den Duitschers toestemming om de jongens geestelijken bijstand te mogen verleenen, voordat ze, naar hij al vreesde, gefusilleerd zouden worden, hopende tevens hun naam en woonplaats te vernemen. Met de mededeling, dat geen prijs werd gesteld op geestelijken bijstand, werd dit verzoek botweg geweigerd.
Bech en Maier, werden begraven op de plaats, waar zij gefusilleerd waren. Na de bevrijding werd hun stoffelijk overschot overgebracht naar de Algemeene Begraafplaats te Noordwijk, waar zij op het soldaten-kerkhof naast elkaar een laatste rustplaats hebben gevonden.

Voor de nabestaanden moet het een grooten troost zijn te weten, dat deze jonge helden op God vertrouwden en bereid waren heen te gaan.
Hun  hart had den weg egwezen, dien zij hebben ingeslagen.
Zij konden niet anders handelen dan zij deden en waren trouw aan hun overtuiging.
Zij hebben recht op onzen innigen dank.

Dat God hen in genade moge hebben ontvangen.

Noordwijk, Mei 1947

Twee illegale werkers verraden
(Krantenartikel met onbekende datum)
De Proc. fiscaal bij het Bijz. Gerechtshof alhier, eiste hedenmorgen 6 jaar gevangenisstraf tegen een 70-jarige man uit Leiden, die in Sept. 1944 twee studenten uit de illegaliteit, Ed. Maier en J. Bech, aan de Duitsers heeft verraden. Deze jongens hadden een gewapende overval gepleegd op een café. De verdachte die bij deze overval aanwezig was, herkende hen later op straat en maakte de Duitsers op hen attent. Als gevolg van dit verraad zijn beide studenten te Noordwijk gefusilleerd. Als verzachtende omstandigheid voerde hij aan dat hij eigenlijk ondoordacht heeft gehandeld, aangezien hij op dat ogenblik niet had begrepen dat het hier een illegale actie betrof en destijds in de overtuiging verkeerde dat het niet anders was geweest dan een brutale roofoverval op een café waar zwarte handelaren verkeerden. Uitspraak over 14 dagen.

Zoals we nu weten is Jørgen later weer opgegraven in Noordwijk en herbegraven op het Ereveld in Loenen.
Comments (3) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 5/4/2006 - De rectificatie is nu ook via Internet te raadplegen

Vandaag geconstateerd dat de rectificatie ook via het Internet te raadplegen is.

De Friso krant wordt na publicatie ingescanned en is dan uiteindelijk ook via Internet te raadplegen. (Op dezelfde wijze is immers ook het oorspronkelijke bericht op Internet verschenen)

De link naar de rectificatie is:
http://www.nijefurd.net/friso/wk-12/fri_wk12_p07.pdf


Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 23/3/2006 - Rectificatie is inderdaad geplaatst

Vandaag, bij thuiskomst, lag er een exemplaar van de Nijefurd Nijs Friso Workumer krant met daarin op pagina 7 de volgende rectificatie:

In de Friso van week 30 vorig jaar heeft een artikel gestaan over Jørgen Bech die werd omschreven als een verrader in de Tweede Wereldoorlog. Dit artikel, geschreven door mevr. T. de Jong uit Leeuwarden, berust niet op waarheden. De heer Bech was juist lid van het verzet in de oorlog. Onze welgemeende excuses.  De redactie.

Magertjes, maar ok, het is een rectificatie waarin het misverstand in ieder geval publiekelijk is gemaakt.

Tot op heden kan ik helaas mijn eigen weblog nog niet terug vinden in Google, maar hoop ik wel dat middels de verschijningsvorm van de krant op Internet de rectificatie op een gegeven moment in Google terug te vinden is en de naam van mijn oom ook langs deze weg gezuiverd wordt.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 22/3/2006 - Radiostilte of niet..

Het is wat rustig aan het onderzoeksfront en weinig nieuws om te melden, maar op de achtergrond gebeurt er toch nog wel het een en ander.

Zo heb ik vandaag contact gehad met de Friso krant en hebben ze aangegeven dat ze vandaag de rectificatie geplaatst hebben en dat ze me een exemplaar van de Friso krant zouden toesturen.

Daarnaast heb ik afgelopen dagen het boekje " Fietsend verzet" van Tiny de Jong binnen gekregen. In het artikel waarmee alles begon
(http://64.233.179.104/search?q=cache:QJ6DbjOceSsJ:www.nijefurd.net/friso/wk-30/wk30.p05.pdf+%22jurgen+bech%22&hl=nl&gl=nl&ct=clnk&cd=3) stond dit boekje genoemd en ik had het vermoeden dat het artikel een extract was uit dit boekje. Echter bij het vluchtig doorlezen kon ik geen enkele link vinden naar mijn oom en is het genoemde artikel dus alleen en alleen maar gebaseerd op een persoonlijke publicatie van Tiny de Jong uit haar "geheime" dagboek.

Haar boekje zo lezend, denk ik wel dat ze te goeder trouw is en ze destijds in het verzet het bericht doorgespeeld kreeg met de genoemde strekking, maar dat achteraf gezien het bericht niet geheel conform de werkelijkheid was.

Ik moet er nog steeds achteraan om te onderzoeken wat mijn oom destijds in het verzet voor activiteiten ontplooid heeft en op basis van welke gronden hij door de duitsers is terecht gesteld.


Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 15/3/2006 - Rectificatie

Vandaag de stoute schoenen aangetrokken en de krant benaderd waar het onjuiste bericht destijds in is verschenen. Ik had ze vorige week al een mailtje gestuurd, maar omdat ze daar niet op reageerden, heb ik ze daar vandaag nog eens aan herrinnerd en prompt kreeg ik een mailtje terug dat ik maar contact moest zoeken met de schrijfster van het artikel en dat zij verder weinig voor me konden betekenen. Prompt heb ik ze daar op terug gemeld dat zij als eindredactie en uitgever van dit bericht de morele verantwoordelijkheid hebben om een dergelijk wrang bericht over iemand die voor het Vaderland is gestorven, recht te zetten..

Het benaderen van de schrijfster van het artikel zou me hooguit opleveren dat ze geen nieuwe onjuiste artikelen zou publiceren, maar de krant zelf zou het reeds gepubliceerde bericht mijn inziens moeten rechtzetten.

Vrijwel direct hierop kreeg ik een bericht dat de krant volgende week het artikel zou rectificeren. Vanzelfsprekend zal ik dat nauwlettend in de gaten houden.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 14/3/2006 - Foto'sMijn oom Jørgen Bech naar wie ik vernoemd benZijn grafsteen op het Ereveld in Loenen
Het Verzetsmonument op het Landgoed Offem in Noordwijkerhout
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 14/3/2006 - Wat meer details ...

Via mijn oom Wim Bech heb ik ooit een CD gekregen met divers fotomateriaal van de familie van mijn vader en daar ben ik een foto van Jørgen tegengekomen en ook van het graf op het ereveld in Loenen.
Tevens weet ik nu uit de overlevering van de familie dat mijn oom gefusileerd is op het landgoed Offem in Noordwijkerhout. Hier staat klaarblijkelijk een verzetsmonument (heb ik zelf nog niet gezien, maar ga ik zeker binnenkort opzoeken) waarvan ook een foto beschikbaar is.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 11/3/2006 - Een tweede bevestiging

Omdat ik graag nog wat meer bevestiging wilde hebben, had ik ondertussen ook een mailtje gestuurd naar de Oorlogsgravenstichting met de vraag of zij me meer informatie konden verstrekken.

Gelukkig kreeg ik hier al heel snel antwoord op:
Bij onze stichting is niets ten nadele van uw oom, de heer J. Bech, bekend.
Alle informatie die wij in ons dossier hebben, wijzen op een goed
Vaderlander.

De naam van uw oom staat ook in de Erelijst der Gevallenen. Deze lijst is
vervaardigd door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (nu Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam.
Op de onderstaande site trof ik de naam aan van Bintje Vos, de vrouw die uw
oom heeft helpen ontvluchten uit het ziekenhuis in Arnhem waar hij werkzaam
was als co-assistent. Het lijkt mij duidelijk (zie onderstaande link) dat
Bintje Vos een dubieuze rol speelde, maar ik kan mij dat van uw oom niet
goed voorstellen. Ik denk dat hij door haar geprovoceerd is. Waarom zou een
verzetsman die al sinds 1942 actief is, in februari 1944 voor de Duitsers
gaan werken?

Naar aanleiding van de ontvluchting moest uw oom zelf onderduiken. Via
Almelo kwam hij in Den Haag terecht. Daar kwam hij in contact met de heer
E.V. Maier, geboren 20-05-1916. Uw oom is begin september 1944 samen met hem
opgepakt en gevangen gezet in Noordwijk. Daar zijn zij op 27 (Maier) en 28
(uw oom) september 1944 gefusilleerd.

http://72.14.203.104/search?q=cache:mLNl6UwGwGAJ:home.hetnet.nl/~rheden4en5mei/nieuwe_pagina_7.htm+%22bintje+vos%22&hl=nl&lr=&strip=1Met deze wetenschap was ik er nu wel zeker van dat er sprake was van een onjuiste berichtgeving


Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 11/3/2006 - De confrontatie met mijn ouders

Met deze informatie heb ik mijn ouders maar eens opgebeld en hun verteld welke informatie er over hun broer/zwager op Internet te vinden was en wat hen hiervan bekend was.

Vanzelfsprekend was hun het genoemde artikel van Tiny de Jong niet bekend, maar wel dat Jørgen in februari 1944 met Bintje Vos uit het ziekenuis van Arnhem gevlucht was en dat hij vervolgens naar Den Haag is gegaan en daarna in Leiden bij een verzetsdaad is opgepakt en uiteindelijk in Noordwijkerhout op een landgoed is gefusilieerd. Ook zij wisten de naam van Maier te noemen, maar de exacte toedracht van de verzetsdaad was nooit bekend gemaakt. Er zou sprake zijn van een weggeworpen wapen in een gracht van Leiden en dat iemand dat heeft verraden aan de Duitsers.

De genoemde Bintje Vos was een vriendin van Jørgen en mogelijk was er ook een relatie, maar ook dat was bij hen niet exact bekend.

Ik heb ze hierop toegezegd dat ik nog eens verder zou gaan spitten bij het NIOD.


Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 11/3/2006 - De confrontatie met de schrijfster van het artikel

Met de opgedane kennis, heb ik contact gezocht met de schrijfster van het artikel. (Tiny de Jong). Er stond immers in een aantal maanden daarvoor genoemd artikel van haar zelfde hand een telefoonnummer genoemd, waarop ze gebeld kon worden voor het stellen van vragen. De persoon in kwestie was zelf in de oorlog actief geweest in het verzet als koerierster en was anno 2005 bezig om delen uit haar geheime dagboek van toen te publiceren in de lokale krant.

Op het moment dat ik haar belde en door de telefoon mijn naam (Jurgen Bech) noemde, viel er aan de andere kant een akelige stilte en moest ze er even een stoel bijpakken. Ik heb haar vervolgens verteld dat ik een neef was van een in haar artikel genoemde verrader en dat ik nu op zoek was naar de waarheid en de achtergrond van het artikel.

In eerste instantie bleef ze achter de inhoud van haar artikel staan, totdat ik haar confronteerde met de wetenschap dat mijn oom begraven ligt op het ereveld van Loenen. "O, ja, dat is dan wel vreemd, hoe zou dat nou kunnen".

Uiteindelijk kreeg ik talloze voorbeelden voorgeschoteld van wat er mogelijk aan de hand geweest had kunnen zijn. Van mensen die eerst fout waren en later weer goed werden tot verkeerde berichten die door het verzet onderling werden doorgegeven. Ik heb dit toen ter kennisgeving aangenomen en heb haar bedankt voor de informatie en toegezegd dat ik nog verder zou gaan speuren.


Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 11/3/2006 - Het eerste bewijs

In eerste instantie ben ik eens gaan zoeken naar stichtingen waar men meer wist over gestorven verzetshelden en zodoende ben ik terecht gekomen bij de Oorlogsgravenstichting. (www.ogs.nl). Vervolgens heb ik het Slachtofferregister geraadpleegd en kreeg ik na het ingeven van de naam Bech de volgende gegevens:
Achternaam:        Bech
Voornaam:          Jørgen
Voorletters          J.
Beroep:               Student, lid verzet
Geboorteplaats:   Pijnacker
Geboortedatum:  13-03-1920
Overlijdensplaats: Noordwijk
Overlijdensdatum: 28-09-1944
Begraafplaats:       Nederlands ereveld Loenen
Gemeente:            Apeldoorn
Provincie:             Gelderland
Land:                   Nederland
Vak:                    D
Nummer:             353

Uit deze gegevens begreep ik al heel snel dat mijn oom begraven ligt op het Nederlands ereveld van Loenen en daar kom je niet terecht als er sprake is van onvaderlands handelen. Kortom ik kreeg hier al mijn eerste bevestiging dat mijn oom zeer zeker actief geweest is in het verzet en zeer zeker geen verrader is geweest.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 11/3/2006 - Aanleiding

Onlangs heb ik in Google mijn eigen naam ("jurgen bech") eens ingetikt en kwam ik terecht bij een nog in cache staande HTML pagina (http://64.233.179.104/search?q=cache:QJ6DbjOceSsJ:www.nijefurd.net/friso/wk-30/wk30.p05.pdf+%22jurgen+bech%22&hl=nl&gl=nl&ct=clnk&cd=3) waar vermeld stond dat Jurgen Bech, geboren te Pijnakker en wonende te Renkum, Wolfheze in 1944, een verrader zou zijn.

Omdat mijn vader een broer heeft gehad die Jurgen (of eigenlijk Jørgen) heette en mijn vader zelf in Renkum, Wolfheze is geboren in 1929, was dit onmiskenbaar een artikel over mijn oom.
Echter binnen de familie is mijn oom altijd omschreven als een persoon die actief was in het verzet tijdens de tweede wereldoorlog en ik was dan ook zeer (onaangenaam) verrast bij het lezen van het genoemde artikel.

Ik zelf ben naar mijn oom vernoemd en wist tot voor dit artikel vanuit de overlevering van mijn familie niet meer dan dat hij gefusilieerd was in de tweede wereldoorlog en als oudste zoon van de familie actief was in het verzet.

Hierop ben ik me dan ook maar eens gaan verdiepen in de materie en ben er achter gekomen dat er sprake is van onjuiste berichtgeving in het genoemde artikel.

Kortom mijn oom Jørgen is een verzetsheld en dat zal ik aantonen ook.
Permanent Link

About Me

Beschrijving van verzetsheld Jørgen Bech

Links

Home
View my profile
Archives
Friends
Email Me
My Blog's RSS

Friends

Page 1 of 1
Last Page | Next Page
Website statistieken
Hosting door HQ ICT Systeembeheer