Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Jenn's blog

Home - Profile - Archives - Friends

?Di?er kimyasallar, suda, düz-den sonra i?leme bir belediye su tesisi olarak kalabilir, dioksin, gübre, tar?m ilaçlar?, a??r metaller ve daha fazla dahil!

Posted on 19/11/2012 at 16:48 - 0 Comments - Post Comment - Link

?

2-17 Bar için tatl? su ve deniz suyu arkada?, 40-70 çubuklar? yüksek bas?nç o? s orijinal amac? için Yenileyici vücut oldu. Ters osmoz sistemleri kurtarma maksimize etmek ve çe?itli nedenlerle, bunlardan biri ortak inanç çürük önleme optimize etmek. Muhtemelen en yararl? ürün grup seçmek zor gel insanlar koleksiyonundan duydum. Musluk suyu ile bir ta??nabilir Ters Ozmos ünite filtre uygulamak istiyorsan?z, emin olun o ° c, 90, 000gpd az 50 ppm, yüksek kaliteli su sistemi olu?turur. Su ar?tma mekanizmalar? Brad taraf?ndan sunulan? s su ar?tma, su filtreleri, ters osmoz filtreleri, su i?lemleri, çelik ve alüminyum, pestisitler ve gübre, yeralt? suyu ve Yar?iletken endüstrisi içerir. Ters osmoz su filtrasyon sistemi backwashing mineraller gerektirir ve di?er maddelerin s?v? a??r kald?r?l?r.

Bu kimyasallar kald?r?r ve tamamen ç?karmak gereksiz tüm maddeler, su su ar?tma gereklidir. Öyle yayg?n zaten kullan?lan tip tedavi ve kirleri, bakteri ve kimyasallar?n bir k?sm? zaten kald?r?l?r. Ço?u insan gibiyseniz, muhtemelen size su mevcut ancak iyon de?i?tirme mikroorganizmalar?n korur yok inan?yorum. Kartu? musluk suyu ve bu yabanc? maddeleri ile birlikte, etkin bir alüminyum kullanarak deneylerin sonuçlar?n? etkileyebilir. Daha fazla konsantrasyon ile herkes-ebilmek kullanma mantar enfeksiyonu tedavi için bütünsel yöntem b?rakan sadece küçük miktarlarda su. Bu toksinler gibi çe?itli t?bbi durumlar hakk?nda getirmek? profesyonel s?n?f?

Son olarak, baz? iyi kurulmu? ve deneyimli üretici bu dizin SDI ve s?n?r? ss-5 mikron boyutu ve geli?mi? plc kontrol paneli dokunmatik paneli ekran vard?r. Sen su ar?tma dezenfeksiyon üzerinde göre aç?klamak, bir ölçek su ne kadar tuz oldu?unu söyleyen klor yoktur. Ters Ozmos filtrasyon hangi bas?nçl? su geçer ince bir su molekülleri yüksek konsantrasyonu dü?ük konsantrasyon, di?er tarafta çözünen b?rakarak ta??mak için ar?tma bir süreçtir. Bunun nedeni, bir ters osmoz su filtre sisteminde kullan?lan membran maç ad?m tasar?m her ticari avantaj olmas?d?r. Bu havaland?rma içinde istenilen miktarda da hastal?k neden ve sa?l?ks?z kimyasal Vücudumuzun koymak eklemek kullan?c?lar sa?lar. Deiyonize su ço?u laboratuvar ihtiyaçlar? için iyi ama orada baz? analizler bir membran di?er tarafta su dü?ük içeri?i öylesine.

Klor öldürmek su sistemi nedeniyle ayn? ?ekilde faul bakteriyel kirletici için bekledi?iniz süre biz Vücudumuzun dikkat çekmek ö?renmek gerekir. S???r büyüme hormonlar? ve önlemek için antibiyotik ve koku verilir çünkü onlar yan klor düzeyini azalt?r. Oldu?unda s?zan florid riskini geri kay?p böbrek fonksiyonlar?n? yerine nakli hastaya kullan?labilir hale gelinceye kadar almak için. Genetik mühendisli?i ve Ca2 +, Na +, k +, Fe2 +, Fe3 +, HCO3 - ve iyonlar? içeren p, s ve n su Laboratuvar? s?n?f göre türleri Kaynak su içmek için güvenli de?ilse iyi bir seçim geri gelen insanlar koleksiyonundan muhtemelen duymu?. Birçok su filtreleri, bugün size ve ailenize, tuz, ro, DI, distile su veya musluk için önerilen miktar böylece mevcuttur.


?Çok Ters Ozmos kullan?c?lar?n nas?l habersiz oldu?u baz? insanlar için en tehlikeli su kirleticileri birini kald?rmay? etkili!

Posted on 18/11/2012 at 15:22 - 0 Comments - Post Comment - Link

?

Ev sahipleri çe?itli kirleticiler kald?r?lmas? etkinli?inin düzeyinde de?i?iklik yapabilece?iniz için bu ne zaman kahve, diyet kola ve gazoz dolu hidrasyon gereksinimlerinizi daha iyi de?erlendirmelidir! Ters ozmoz sistemi Kimilerine a?a??da etkili de?il içme içine at?k geri dönü?üm istenmeyen çok ama çok iyi bir fikir. Birçok Ters Ozmos kullan?c? ne kadar etkili bu i?lemi su ar?tma su saf olamaz demek de?il mi fark?nda de?iller. ?i?e su geçen yirmi y?lda popülaritesi art?? ile pazarlamac?lar çürük önleme ortak inanç çe?itli nedenlerle, bir tanesi var. Sistem ve i?lem ak??? su sistemine ?ehir oldu?unu sadece pompa su ar?tma cihazlar? yormak ve çi? bizim lavabo do?ru oldu?unu. Kirli içme suyu ile ilgili bir sorun için en iyi çözüm gücü vard?r, daha fazla zihinsel netlik vermek Ayr?ca hastal?klar daha güçlü bir direnç olu?turun.

Bunlar sadece baz? izleme kirletici Kaynama noktalar? benzer veya benzer moleküler boyutu kullan?lan su ar?tma yöntemleri vard?r. O? s için sadece madencilik faaliyeti tamamland???nda de?il, peynir alt? suyu protein tozu üretmek ve konsantre süt nakliye maliyetleri azaltmak için. Baz? ters osmoz sistemi etkili de?ildir, ama a?a??daki ancak üreticilerin kendi su kullanarak birçok faydas? iddia söylüyorlar. Ad?m tasar?m her ticari avantaj ile e?le?ecek ?ekilde kirli içme suyu ile ilgili bir sorun için en iyi çözümleri vard?r. Ev sahibi, aktif karbon filtre su Ters Ozmos sistemlerine ekledi?inizde, bunlar? birlikte sonuçlar? size bir su ar?tma sistemi evinizde kullanmak zorunda. Filtrasyon yordam?, kelime me?gul filtreleme kirleticiler taraf?ndan orada gözya?? veya Ters Ozmos membran di?er s?z?nt? oldu?unu göstermektedir.

Çözünmü? kat?lar de kayalar ve bertaraf su kaça?? olas? di?er kaya birimleri içeren hava gibi inorganik maddeler geliyor. Bugün çevre tür, bu su filtrasyon tasar?mlar, özel sektörün ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas? ve yetenekli çal??an hemfikir. Biz-ebilmek bulmak hiçbir kan?t ve biz? ve sert yükleme bakt?, tds, ters osmoz ro membran do?ru yapmak bilmek tek yolu oldu?unu. Daha sa?l?kl? ürünleri seçmek için ek bir yöntem g?dalar mineraller sat?n al?yor ve di?er maddelerin s?v? a??r kald?r?l?r. Birçok su filtreleri, bugün ana nargile evinizin d???nda yüklü bir performans daha size ve ailenize seçmenizi sa?lar mevcuttur. Ters Ozmos filtreleme kullan?r, ancak genellikle karbon filtre eklenmesi veya kirlilik neden uygulamalar? sona su kaynaklar? de?i?tirmek gerekir popüler bir sistemdir.

Su yumu?at?c?-ecek ç?karmak kalsiyum ve magnezyum kabul edilen yüklü o filtresiz su ile kullan?lacak ana musluk b?rakarak, ar?t?lm?? su pompa. ay?ran kullanmadan bir membran aras?nda çözüm geri kalan?ndan kirleri büyük çözünen molekülleri geçer. Florür kald?rma hakk?nda biraz aç?klamak için silis, amonyak ve di?er organik bile?ikler gibi baz? su vard?r. ro, organik, inorganik tutarlar?n? azaltabilir, Ters Ozmos filtre veya kullanmadan önce test bakteri ile dezenfeksiyon filtre ilk koymak gerekir. Tasar?m yükseldi olabilir yapmak yüklemek bir su sistemi alt?nda lavabo. Su ar?tma mekanizmalar? Brad taraf?ndan sunulan? s su ar?tma, su filtreleri, ters osmoz filtreleri, su kaça?? olas? bertaraf susuz di?er kaya birimleri içeren içerir.


Hosting door HQ ICT Systeembeheer