Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Huisgemeente Jehu

• 31/7/2007 - Redt hen die ten dode gegrepen zijn en hen die wankelen ter slachting!

Betoond gij u slap ten dag der benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw. Red hen die ten dode gegrepen zijn, wendt u niet af die ter slachting wankelen. Waneer u zegt: Zie, wij wisten het niet - zou Hij die de harten doorzoekt het niet merken, en Hij, die op uw ziel let het niet weten - en de mens naar zijn doen vergelden?

Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd; door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kosbaar en liefelijk bezit. Een wijs man is sterk, een man van kennis betoont kracht; want met overleg moet gijd e strijd voeren en de overwinning ligt in de veelheid van raadgevers. Onbereikbaar is de wijsheid voor een dwaas, maar in de poort doet hij zijn mond niet open.

De vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Here; laat mij een wijs hart bekomen.

Comments (3) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 24/7/2007 - Looft de Here, want Hij is goed.

Juicht de HERE, gij ganse aarde, dient de HERE met vreugde, komt voor Zijn aangezicht met gejubel. Erkent, dat de HERE God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, de schapen die Hij weidt. Gaat met een loflied Zijn poorten binnen; Zijn voorhoven met een lofgezang, looft Hem, prijst Zijn naam; want de HERE is goed, Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en Zijn trouw tot in verre geslachten.

Uit Sion, de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans. Onze God komt en zal niet zwijgen, vuur verteert voor Zijn aangezicht, rondom Hem stormt het geweldig. Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde om Zijn volk te richten. Vergadert Mij mijn gunstgenoten, die met Mij het verbond sluiten met offers. Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw geloften; roep Mij aan ten dage van de benauwdheid; Ik zal u redden en gij zult Mij eren. Wie lof offert eert Mij en baant de weg dat Ik hem Gods heil doe zien.

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 21/7/2007 - Veel gebeurd afgelopen jaar

Het afgelopen jaar is een jaar geweest waarin veel is gebeurd. Na het vasten is er een tijd geweest waarin de Heer aan ons leven heeft gewerkt. Vanuit Zijn woord heeft Hij ons steeds nieuwe dingen laten zien. Een heel belangrijk ding is het openbaar worden van de zonen Gods en het belang van het hebben van een goed fundament.

Waar is ons leven van nu op gebouwd? Op de dingen van vroeger, ons voorgeslacht, of op Jezus en Zijn woord? Waar we op hebben gebouwd zal uiteindelijk voor iedereen zichtbaar worden.  Wij hebben er voor gekozen om ons fundament te laten reinigen en ons leven te heiligen. Dat houdt in dat we niet langer leven voor onszelf, maar voor Hem. Alles wat dat in de weg staat brengen we onder de gehoorzaamheid van Christus. Zowel de dingen van het voorgeslacht, ons eigen leven en alles wat het daglicht niet kon verdragen. Ook is er vorig naar een begin gemaakt om de zonde van de voorvaderen te herroepen, belijden, verwerpen en het uit ons leven weg te doen.

Als Jezus terugkomt, komt Hij voor een reine en schone bruid, die verlangend naar Hem uitziet. Ik wil daarbij horen? Wat het me ook kost, het is het waard om op te geven voor Jezus. Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, om zijnentwil, die zal het vinden. Maak er ernst mee!

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 30/4/2006 - Er is een tijd om te gebruiken en een tijd om verloren te laten gaan

Prediker 3:6

Zoals in de titel al staat is er een tijd om te gebruiken en een tijd om verloren te laten gaan. Ik wil de tijd die we nog hebben gebruiken en niet verloren laten gaan. De tweede week van vasten gaat in. Afgelopen week was niet gemakkelijk. Op mijn werk een aantal tegenslagen (miscommunicatie met grote gevolgen) en ook in de familie gebeurde veel. Mijn moeder belde op met de mededeling dat zij waarschijnlijk een lichte tia had gehad. Waarom ik vast staat in Jesaja 58. Om de boeiden van de goddeloosheid los te maken, het juk te verbreken en de gevangenen te bevrijden. Wat een schrik. Meteen zijn we gaan bidden en later in de week belde ze op dat het toch geen tia is geweest, maar een ontsteking aan het evenwichtsorgaan. Wat een goede God dienen wij. Hij is het die de gebeden verhoord. Laten we de tijd die we nog hebben gebruiken om ons te verootmoedigen voor Zijn aangezicht en de zonden te belijden van onszelf en ons voorgeslacht, om zo de banden van de goddeloosheid te verbreken en degene die gevangen zitten te bevrijden. Zoals Prediker zegt: er is een tijd om te gebruiken en een tijd om verloren te laten gaan. Laten we onze tijd niet verloren laten gaan.

Comments (2) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 22/4/2006 - Het vasten is begonnen

De eerste dagen van het vasten zijn voorbij en er is al een grote reactie merkbaar. Allerlei zaken die vast zaten komen in een sneltreinvaart in beweging. Tekst die deze dagen centraal heeft gestaan is het gedeelte waarin Jezus tegen de farizee๋rs en schriftgeleerden van leer trekt. Dit gedeelte houd me bezig, juist omdat er zoveel herkenbare dingen in zitten, namelijk;

 

De vraag van de Vader was de afgelopen dagen: Wat is de motivatie waarmee je de dingen doet. Doe je het om bij de mensen gezien te worden, of gaat het erom dat Jezus ziet wat je doet! Krijgt Hij de eer of gaat de eer naar jezelf.

 

De Farizee๋rs houden vast aan de overlevering van mensen (voorgeslacht). Jezus wijst hen terecht dat het daar niet om gaat. Het zijn leringen van mensen. Het gaat om het ingaan in het Koninkrijk van God en het doen van de wil van de Vader. Dat ze zelf niet ingaan worden ze door Jezus ook op gewezen. Maar dat is hun eigen keus. Veel erger is het dat zij de mensen verhinderen om het Koninkrijk van God in te gaan. De Vader verlangt ernaar dat we bij Hem komen (door te geloven in het offer van Jezus) en Hem recht te kennen. Rechtstreeks ... geen mensen tussen Hem en ons. Alleen Jezus als middelaar. Vader vergeef .. dat andere zaken vaak belangrijker zijn dan U. Leer ons Uw hart kennen en doen wat U van ons vraagt ....

 

Heb God lief, boven al, en je naaste als jezelf.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 15/4/2006 - Voorbereiding op het vasten

Om me goed op de komende periode van vasten voor te bereiden lees ik gedeelten in de bijbel die over het vasten gaan. Hoe deden zij het? Wat aten en dronken ze wel en niet? Welke redenen voor vasten hadden de mensen die ons zijn voorgegaan? God geeft de opdracht tot vasten. De mens reageert in gehoorzaamheid. Het heeft mensen nederig gemaakt. Ook heb ik ontdekt dat vasten de kracht van de Heilige Geest vrijmaakt om zijn werk te kunnen doen. Te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. Daar draait het allemaal om. Jezus zelf zei dat hij niet gekomen was om zijn eigen wil te doen, maar de wil van de Vader. Om zo met de voorbereidingen voor het vasten bezig te zijn maakt me nederig. Het is genade van God dat we leven, het is genade van God dat we dicht bij Hem mogen komen. Het is genade van God dat we kunenn doen wat Hij wil. De Heilige Geest geeft ons de kracht daarvoor. De komende tijd van vasten zal mijn gebed zijn dat de Heilige Geest laat zien waar de verborgen zonden zitten, waar er nog een verborgen agenda is en waar we ons nog niet volledig hebben overgegeven  aan Hem. De tempelbeek is niet bedoelt om in te blijven pootjebaden, maar om uiteindelijk in te zwemmen. Niet meer vertrouwen op onze eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Ik daag jullie uit om tussen pasen en pinksteren te vasten om te breken met de valse verbonden, de verborgen agenda's, de afgoderij  en valse religies en de ware God te aanbidding.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 3/4/2006 - Doe wat Hij u zegt.

Begin dit jaar sprak de Heer tot mij de volgende woorden uit Ezra 10:4: Sta op, want op u rust de taak; wij zullen met u zijn; weest sterk en handel. Welke taak vroeg ik me af. En hoe opstaan. Ik ben over deze woorden na gaan denken en er voor bidden... In Ezra 10:4 krijgt Ezra de taak om een einde te maken aan de gemengde huwelijken, zodat alleen degenen over zouden blijven die zich niet vermengd hadden met andere volkeren, het onreine. God wilde niet dat het heilige zaad zich vermengede met de volkeren om hen heen. Geen gemakkelijke taak, doch wel noodzakelijk. De Heer wil dat zijn volk rein en heilig is. Onberispelijk voor Zijn aangezicht. Laten we alles wat ons van Hem afhoud wegdoen en ons aan Hem toewijden. Laten we doen wat Hij ons zegt.

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 1/4/2006 - Heiligt een vasten

De Heer heeft me de afgelopen weken bepaald bij het vasten. Een langere periode achter elkaar. In gedachten kwam de periode tussen pasen en pinksteren dit jaar. 40 dagen. In die 40 dagen wil ik me verdiepen in het Woord van God over het belijden van de zonden van de voorvaderen en het opruimen daarvan. Daarnaast wil ik luisteren naar wat de Geest tot de gemeente heeft te zeggen. Ik wil gaan staan in de bres voor mijn gezin, familie, gemeente, provincie en Nederland om het verbroken verbond te herstellen. Wie doet er mee? Laat me je reactie weten.

Comments (2) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Deze weblog gaat over de gemeente en wat de Heer duidelijk maakt. Vanaf April 2006 zal er dagelijks, dan wel wekelijks een bericht worden geplaatst. Wij zouden het waarderen als je jouw reactie wlt geven. Zo krijgt de gemeente een logboek en kunnen we zien wat de Heilige Geest spreekt tot de gemeente en over Nederland. Doe je mee, laat dan wat van je horen.

Links

• Home
• View my profile
• Archives
• Friends
• Email Me
• My Blog's RSS

Friends

Page 1 of 1
Last Page | Next Page
Hosting door HQ ICT Systeembeheer