Verontruste Omwonenden Burgemeester Materlaan

Over de VOBM

De VOBM heeft ten doel om de belangen van de omwonenden van de Burgemeester Materlaan te Oosterhout te vertegenwoordigen in het kader van verkeerstechnische ontwikkelingen in de Gemeentelijke, Procinciale, Regionale en Rijksbesluitvorming. Het bestuur van de belangenvereniging bestaat uit: - Niek Schuit (voorzitter) - Theo van Oosterhout ( penningmeester) - Coen ter Kuile(secretaris) - Annet Lanen (algemeen bestuurslid) - Hans Koning (algemeen bestuurslid)
Home | Over de VOBM | Het archief met alle artikelen | Interessante links | Neem contact op

Hartelijk welkom op het Weblog van de VOBM - 20:27, 16/9/2011

De VOBM heeft ten doel om de belangen van de omwonenden van de Burgemeester Materlaan te Oosterhout te vertegenwoordigen in het kader van verkeerstechnische ontwikkelingen in de Gemeentelijke, Procinciale, Regionale en Rijks besluitvorming.

 

Door de Gemeente Oosterhout is inmiddels een Nota van uitgangspunten genaamd:

“Op weg naar het Mobiliteitsplan Oosterhout 2015”, uitgegeven.

Deze Nota geeft een aantal varianten weer, met betrekking tot de toekomstige verkeersstructuur van Oosterhout. Immers nieuwe woonwijken alsook inbreidingslocaties vragen om nieuwe visies met betrekking tot verkeersstromen.

 

In één van de varianten wordt ook de Burgemeester Materlaan gezien als een belangrijke verkeersader in de afvoer van het woon-  en werkverkeer. Als opties worden genoemd om de Burgemeester Materlaan te laten aansluiten op een westelijke en een oostelijke randweg en op de A27.

 

De VOBM heeft bij B&W van de Gemeente Oosterhout een onderhoud aangevraagd om een discussie op gang te brengen rond de belangen van de de omwonenden van de Burgemeester Materlaan binnen de verkeersstructuur van de Gemeente. Wij willen niet alleen tegen de plannen van de Gemeente zijn. Het uitgangspunt is om bij de Gemeente alternatieven aan te dragen om daarmee de Burgemeester Materlaan op een andere manier op de kaart te zetten dan de voorliggende Nota aangeeft.

 

Wij weten ons als bestuur gesteund door een aantal deskundigen, die hun sporen op het terrein van verkeerskundige planologie en bestuurlijke processen hebben verdiend. Al met al een “denktank “ waar wij graag gebruik van maken.

 

Het weblog van de VOBM is interactief, dat wil zeggen dat men zijn of haar mening met elkaar kan uitwisselen. Dus heeft u ideeën of vragen schroom niet en maak gebruik van deze manier van communiceren. Daarnaast kunt u uiteraard ook gebruik maken van de aan u verstrekte telefoonnummers van de bestuursleden.

 

Wij zullen  u via deze weblog op de hoogte te houden van de activiteiten van de VOBM.

 

Bestuur VOBM

 

 

 


1 Comments | reageer

WERKZAAMHEDEN BURGEMEESTER MATERLAAN AUG/SEPT 2011 - 19:24, 16/9/2011


Begin juli 2011 werd er gestart met de aanleg van het fietspad. De werkzaamheden van de aanleg van de rijbaan vingen aan op 15 augustus 2011. Vanaf dat tijdstip was het autoverkeer over de Materlaan tot en met het kruispunt Holtroplaan gestremd. De bussen bleven rijden over het inmiddels nieuw aangelegde fietspad.


>>>Foto's van de werkzaamheden vindt u hier<<<


Het fietspad was afgesloten voor fietsers en bromfietsers, uiteraard ook voor auto’s. Daartoe werden er aan het begin en einde van het fietspad twee bussluizen in het fietspad aangebracht en de nodige borden geplaatst met flinke boetes bij overtredingen.


Op 25 augustus 2011 zijn de twee bushokjes aan de Holtroplaan verwijderd en deze bushaltes zijn ook nu definitief vervallen. De kruispunten Materlaan/v.d. Schuerenlaan en Materlaan/Holtroplaan zijn rigoureus veranderd. Er zijn inmiddels ook twee wadi’s aangelegd. De rijbaan is geasfalteerd op de dagen 13, 14 en 15 september 2011 op de laatste asfaltlaag na. Tevens moet er nog de bol te bestraten middenberm worden aangelegd en de verlichting van het fietspad.


De werkzaamheden van dit stuk Materlaan moeten afgerond zijn in de eerste volle week van oktober 2011.  Daarna is het stuk vanaf de Holtroplaan tot en met kruispunt Beneluxweg aan de beurt.De foto’s lichten het een en ander nog toe. Het bestuur heeft gedurende de afgelopen periode regelmatig goed contact gehad met  de Gemeente, en wel met de heer van der List, die de heer de Bruijn is opgevolgd.


Het bestuur heeft op 1 september 2011 een werkbespreking in de bouwkeet gehad met  de heer van der List,  de heer van Houwelingen, de toezichthouder en de man van de verlichting van de gemeente ( Bert). Wij zijn volledig van alles m.b.t. de weg op de hoogte gesteld, naar volle tevredenheid.


Het bestuur is heel verguld met dit mooi stuk nieuwe weg. Op naar het volgende stuk. Wij blijven attent.Het bestuur


0 Comments | reageer

Fotos werkzaamheden juli-augustus-september 2011 Fotos Janet Olde Wolbers - 19:18, 16/9/2011

   
   
 materlaan  
   

 


257 Comments | reageer

Huidige Bestuurssamenstelling - 19:00, 9/1/2010

Geachte leden,

Het huidige bestuur van de VOBM bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Voorzitter: Annette Lanen
Secretaris: Coen ter Kuile
Penningmeester: Theo van Oosterhout


0 Comments | reageer

De Statuten van de VOBM - 09:22, 26/7/2008

Beste Lezer,

De VOBM heeft besloten de statuten online te zetten:

0 Comments | reageer

Lopende en geplande activiteiten van de VOBM in 2008 - 14:30, 11/5/2008


1) Bijwerken Fietsnota 1998.

De gemeente zal dit jaar de fietsnota 1998 bij de tijd brengen. Daartoe is op 17 maart 2008 een gesprek gevoerd met de gemeente Oosterhout : van onze zijde is gepleit voor gescheiden fietspaden incl. een geluidswal langs de Materlaan, hiervan is door ons een schets overhandigd. Het blijkt dat deze gescheiden fietspaden wel redelijk hoog op de lijst staat, m.n. biedt de door de raad gevraagde studie naar de aanleg van een fietspad naar Dorst een extra mogelijkheid hiertoe. In mei a.s. zal, naar verwachting, over dit bijgewerkte plan door B&W een besluit worden genomen.

In verband hiermee heeft het Bestuur ook contact gezocht met de Werkgroep Natuurkundigenbuurt en de locale afdeling van de Fietsersbond met als oogmerk om in deze zo mogelijk gelijkluidend naar de gemeente te acteren. Aan de secretaris van de Fietsersbond is ook een schets van een doorsnee van de Burg. Materlaan overhandigd waarop de gescheiden fietspaden met een geluidswal staan weergegeven.


2) Samenstelling Bestuur.

Het Bestuur is op zoek naar versterking i.v.m. het feit dat er een aantal mutaties plaatsvinden door verhuizing en drukke werkzaamheden van huidige bestuursleden. Heeft u interesse en ook ruimte in uw agenda neem svp contact op met de voorzitter (Niek Schuit, tel. 459160) of de secretaris (Coen ter Kuile, tel. 433775). Zaken welke de aandacht vragen voor de komende tijd.

De VOBM zal de komende tijd conform haar doelstellingen de belangen van de omwondenden zoveel mogelijk behartigen. Deze doelstellingen omvatten vooral het vertegenwoordigen van de omwonenden (of leden Van de VOBM) in het kader van verkeerstechnische ontwikkelingen rondom de Burgemeester Materlaan, welke verband houden met gemeentelijke, provinciale en rijksbesluitvorming.

Zo zal met name de uitvoering van het door de raad in 2007 geaccordeerde Mobiliteitsplan door VOBM worden bewaakt en zonodig zal, waar nodig, door beinvloeding van VOBM-zijde worden geprobeerd om de uitvoering in positieve zin voor de omwonenden aan te passen. Daarbij is het ook van belang allert te zijn op relevante verkeersontwikkelingen, en de gemeente blijven wijzen op de noodzaak van de realisatie van verkeersremmende maatregelen, geluidswerende en milieuvoorzieningen, het verstrekken van kwantitatieve informatie (over o.m. verkeersstromen).

Zo is het ook zaak vroegtijdig bij de ontwerpgedachten over de aansluiting van de A27 op de Burg. Materlaan acte de présance te geven.

Namens het Bestuur van de VOBM.

Niek Schuit, voorzitter Coen ter Kuile, secretaris


0 Comments | reageer

VOBM JAARVERSLAG 2007 - 14:28, 11/5/2008

Oosterhout, 28 april 2007.


1) Algemeen.

Nadat in 2006 door enige omwonenden van de Burg. Materlaan de aanzet is gegeven om tot de oprichting van de VOBM over te gaan, is ook in dat jaar in december de ledenwerving op gang gekomen. Op het einde van het verslagjaar is een leden aantal bereikt van 58.


2) Bestuursactiviteiten.

Eind 2006 is een eerste bestuursvergadering gehouden waarin zitting hadden :Niek Schuit, Jan Scholtens Theo van Oosterhout, Wiebe vander Weide en Karina Burg. In deze vergadering is geconstateerd dat er naast een bestuur behoefte bestond aan een Commissie van deskundigen. Hiervoor zouden een aantal leden benaderd worden.

Één en ander heeft geresulteerd in de volgende Bestuurs- en Commissie samenstelling :


Bestuurssamenstelling:
Niek Schuit, voorzitter
Karina Burg, secretaris
Theo van Oosterhout, penningmeester
Jeroen Oomen
Jan Scholtens


Commissie van Deskundigen:
Wiebe van der Weide
Martin Brokx
Tim Jansen

Het bestuur is op 22 januari 2007, 3 april 2007 en 19 september 2007 bijeen geweest.

De belangrijkste thema’s waren de oprichting van de vereniging VOBM, de benoeming van een Commissie van deskundigen, de situatie rondom de Bredaseweg (kruispunt Burg. Materlaan en de Bredaseweg), en de voorbereidingen van een reactie op het Mobiliteitsplan 2007-2015.

Het dagelijks Bestuur en de Commissie van de Deskundigen heeft enige keren vergaderd. Met name is de voorbereiding van een reactie op het Mobiliteitsplan 2007-2015 aan de orde geweest.

De VOBM heeft in 2007 een weblog opgestart waarop de voortschrijdende activiteiten voor haar leden wordt bijgehouden.Per september 2007 droeg Karina Burg om privé-redenen het secretariaat over aan Coen ter Kuile.


3) Financiën in 2007.

De kascommissie bestaande uit 2 VOBM-leden, te weten de heren S. van der Hout en T. Stoop, heeft de boeken over 2006 (vanaf 22 december 2006) en 2007 van de penningmeester geverifiëerd en in orde bevonden. Aan de inkomstenzijde is € 1.504,90 ontvangen, dit betreft voornamelijk lidmaatschapsgelden. Aan de uitgavenzijde is € 735,76 besteed, waarvan ruim € 500,00 voor oprichtingskosten, Kamer van Koophandel en mailing, het resterende bedrag betreft administratieve kosten.


4) Ledenwerving.

Eind december 2007 is een ledenwerfactie opgestart met 6 nieuwe leden als resultaat. Het ledental komt hiermee uit op ruim 58 (stand april 2008) . Het Bestuur acht het huidige ledental een redelijk draagvlak om bij de gemeente de belangen van de VOBM te kunnen behartigen.


5) Overleg en contacten met de Gemeente Oosterhout.

In 2007 zijn er enige contacten met de gemeente geweest. De hoorzitting van de gemeente op 27 maart 2007 over het ontwerp-Mobiliteitsplan 2007-2015 is bezocht,

De gemeente Oosterhout heeft op 21 aug. 2007 een concept-Mobiliteitsplan 2007-2015 uitgegeven ter inspraak. Van de schriftelijke inspraakmogelijkheid heeft de VOBM gebruik gemaakt op 21 september 2007. Hierop ontving de VOBM dd 7 november 2007 een onbevredigende reactie van de gemeente.

Daarna was er gelegenheid om in de gemeenteraadsvergadering van 20 november 2007 over het concept-Mobiliteitsplan in te spreken. De VOBM heeft hiervan gebruik gemaakt bij monde van de voorzitter.

Hierbij hebben wij inhoudelijk aangegeven dat wij onvoldoende reactie van de gemeente hebben ontvangen n.a.v. onze reactie op het Mobiliteitsplan. En nogmaals duidelijk gemaakt dat wij ons zorgen maken over de toenemende verkeersintensiteit en de daarmee gepaard gaande verslechtering van de geluidsbelasting en luchtkwaliteit. Ook is gepleit voor de aanleg van separate fietspaden met een geluidswal langs de Burg. Materlaan, hiertoe is ook een schets van een mogelijke oplossing uitgereikt. En is aangegeven dat een P+R faciliteit al helemaal niet passend en ons inzien niet haalbaar is aan de Burg. Materlaan. Voor de P+R faciliteit is door de VOBM een alternatieve locatie voorgesteld bij AC/McDonalds aan de Beneluxweg.


6). Evaluatie activiteiten VOBM.

De VOBM denkt dat zij zich met bovengenoemde activiteiten adequaat heeft gemanifesteerd richting de gemeente Oosterhout met betrekking tot de problematiek rondom de Burgemeester Materlaan. Ook is de naamsbekendheid, o.m. middels de ledenwerving in december 2007, vergroot.

Namens het Bestuur van de VOBM,

Coen ter Kuile

Secretaris VOBM.


0 Comments | reageer

VOBM inspraakraad 20-11-2007 - 17:34, 9/12/2007

 VOBM

secretariaat

Burg. van Beugenstraat 14

4904 LT Oosterhout

tel: 0162-433775

materlaan@yahoo.com

                       

 

Aan de Raad en het College van B & W

der Gemeente Oosterhout

Postbus 10150

4900 GB Oosterhout

 

Oosterhout, 19 november 2007.

 

Betreft :  inspraakreactie op Mobiliteitsplan

              t.b.v. raadszitting d.d. 20 november 2007

 

 

Geachte raad / geacht college van B&W ,

 

De vereniging “Verontruste Omwonenden Burgemeester Materlaan” (kortweg de VOBM) heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om haar zienswijze te geven middels een schriftelijke reactie d.d. 21 september 2007.

Met de inhoudelijke reactie, d.d. 07 november 2007, van het College op deze zienswijze zijn wij het niet eens. Sterker nog in de beantwoording gaat de Gemeente Oosterhout schijnbaar uit van geheel andere vraagstellingen dan door ons gesteld.

 

Wij willen nogmaals duidelijk naar voren brengen dat wij voor wat betreft de Burgemeester Materlaan verontrust zijn over de toename van de intensiteit van het verkeer, zowel nu alsook in de toekomst. Zoals u in uw reactie aangeeft heeft dit onder meer te maken met de ruimtelijke ontwikkelingen in Teteringen.

Wij zullen dan ook moeten accepteren dat “de automobilist “ voor de snelste route kiest.

Er is dan ook geen sprake van “weren” maar waarschijnlijk van “accepteren.”

Met name de geluidsbelasting ten gevolge van het vele verkeer overschrijdt voor ons nu al de norm van het toelaatbare. Vandaar dat wij de Raad van onze gemeente vragen om in haar  begroting rekening te houden met investeringen in en rond de Burgemeester Materlaan welke het mogelijk maken om een aardenwal aan de noordzijde van de Materlaan aan te leggen en de Materlaan te voorzien van geluidsarm asfalt.

 

Om de discussie te verduidelijken verzoekt de VOBM de gemeente dringend om inzicht te verschaffen in : 1) de verkeersintensiteit, 2) de geluidsbelasting en 3) de luchtkwaliteit, en wel in de huidige situatie en daaraan gekoppeld een verwachting voor de toekomst ! Dit zal betrokkenen een gekwantificeerd inzicht geven.

 

Gelet op de verkeersintensiteit willen wij verder pleiten voor aanleg van uitsluitend vrijliggende fietspaden, die duidelijk gescheiden zijn van het autoverkeer. Als bijlage treft u een dwarsdoorsnede aan van een mogelijk toekomstige hernieuwde inrichting van de Burgemeester Materlaan. In dit model is tevens via het fietspad voldoende ruimte gecreëerd voor spoedeisende hulpdiensten.

 

Voorts willen wij duidelijk afstand nemen van het plan om aan de Burgemeester Materlaan een P+R terrein te creëren. Een dergelijke situatie is ten ene male niet passend in een gebied met een Ecologische Hoofd Structuur en overigens missen wij een nadere onderbouwing voor een P+R. Indien het Stadsbestuur van mening is dat een P+R situatie ook voor Oosterhout een noodzaak is dan achten wij het een realistisch uitgangspunt om deze te creëren bij de aansluiting Oosterhout Zuid op de A 27.

Er is aldaar reeds een uitgebreide parkeergelegenheid aanwezig op de hoek van de Beneluxlaan/Europaweg, te weten bij AC/McDonalds, incl. een carpoolplaats. Hiervan kan op een eenvoudige manier gebruik worden gemaakt, en daarbij is hier ook nog gelegenheid voor uitbreiding van de parkeermogelijkheden.

De aanwezige bushaltes voor lijn 10 naar het centrum en het NS station in Breda kunnen hierbij verder worden geoptimaliseerd.  Ook is het denkbaar bij voldoende belangstelling voor een P+R lokatie om aparte shuttle busjes in te zetten naar het centrum!

   

De VOBM vraagt met bovenstaande punten aandacht voor het  behoud van een leefbare omgeving voor de omwonenden van de Burgemeester Materlaan binnen een veranderende verkeersstruktuur. 

 

Namens het Bestuur van de VOBM

 

 

Niek Schuit                                                                           Coen ter Kuile 

voorzitter                                                                              secretaris

  

 

Bijlage : Schets dwarsdoorsnede geluidswal en fietspad.

 

 


0 Comments | reageer

van achter de bestuurstafel - 14:28, 9/10/2007

a. wijziging secretariaat

Wij willen u graag als leden op de hoogte brengen dat er een wisseling heeft plaatsgevonden van het secretariaat


Het is verheugend dat we Coen ter Kuile als nieuwe secretaris in ons Bestuur hebben mogen verwelkomen. Coen is werkzaam geweest in diverse management functies en vandaar uit heeft hij een ruime ervaring met bestuurlijke processen. Zeker in het overleg met de Gemeente is dit een schitterende "gave" waar we dankbaar gebruik van maken en zeker ook in de toekomst gebruik van kunnen maken. 

 Doordat het "Mobiliteitsplan Oosterhout 2007 - 2015" inmiddels ter discussie is gebracht heeft Coen inmiddels zijn ontgroening gehad binnen ons Bestuur en Technische Commissie.

We stellen het bijzonder op prijs als Bestuur dat Coen zijn inzet en vrije tijd wil inbrengen voor onze vereniging. Dus Coen bedankt voor de opvulling van het secretariaat. 

 

b. ledenwerving

 

Op onze Bestuursvergadering komt regelmatig aan de orde hoeveel leden wij als vereniging hebben of met andere woorden hoe groot is ons draagvlak.

Geconstateerd wordt dan,  dat we naar de Gemeente toe te weinig draagvlak hebben om serieus te worden aangemerkt,  gelet op de wijk welke wij pretenderen te vertegenwoordigen Immers het gaat om de omwonenden van de Wijde Omloop, Krijtenberg,  Burgemeester van Beugenstraat en de  Van Leeuwenhoeklaan.

Wij vertegenwoordigen momenteel ca. 60 gezinnen. Dat vinden we te gering !

 

Daarom hebben we gewacht tot we als vereniging in actie konden komen. Welnu met onze inspraak op het genoemde Mobiliteitsplan hebben we iets neergezet, waar een ieder als individu zeker niet aan toekomt.

Ook de bezoeken aan hoorzittingen en de individuele gesprekken op het Gemeente huis zijn zaken waar de doorsnee burger niet aan toekomt.

Toch de wereld draait door en de Materlaan wordt drukker met voorbij denderende auto's,  alsook is er een duidelijke toename van het vrachtverkeer. Zaken die ons direkt in ons woongenot treffen.

 

Bovenstaande punten zijn dan ook redenen voor het Bestuur om een ledenwerving op te starten en de nog niet leden te overtuigen om lid te worden van onze vereniging.

Graag vragen wij van een ieder om deze actie waar nodig te ondersteunen door uw mening te vertellen, waarom een belangenvereniging als de VOBM noodzakelijk is. Een ding is duidelijk we moeten " on speaking terms" blijven als wijk, met de Gemeente om zaken zo aan te sturen dat ons woongenot maximaal gewaarborgd is ook in de toekomst.

 

Niek Schuit, voorz.     

 


0 Comments | reageer

inspraakreactie concept mobiliteitsplan - 17:03, 29/9/2007

 

 Gemeente Oosterhout                                                           

t.a.v. het college van B&W

Postbus 10150

4900 GB Oosterhout

 

Betreft: inspraakreactie concept – mobiliteitsplan.

Oosterhout, dd 21 september 2007.

 

 

Geacht college,

 

Bij deze wenst de VOBM haar inspraakreactie op het concept – mobiliteitsplan Oosterhout 2007 – 2015 aan u kenbaar te maken. De VOBM is een vereniging die zich tot doel stelt om de belangen van de omwonenden van de Burgemeester Materlaan te vertegenwoordigen in het kader van verkeerstechnische ontwikkelingen, welke verband houden met gemeente­lijke, provinciale en rijksbesluitvorming. Inmiddels zijn bijna 60 (met naar schatting 150 personen) huishoudens lid van de VOBM, waaruit moge blijken dat de problematiek onder de omwonenden leeft.

De VOBM wordt ondersteund door een “advies commissie “ waarin deskundigen zitting hebben, die hun sporen op het terrein van verkeerskunde, planologie en bestuurlijke processen hebben verdiend.

 

De VOBM heeft kennis genomen van de inhoud van het concept mobiliteitsplan 2007 – 2015 en hetgeen er op 11 september 2007 door de verschillende insprekers naar voren is gebracht tijdens de hoorzitting.

 

Naar aanleiding hiervan geeft de VOBM graag haar inspraakreactie,  welke u vindt in de bijlage en welke kort samengevat er op neer komt dat :

 

1. de VOBM het van harte eens is met de door u geformuleerde doelstelling.

2. de VOBM constateert dat de Burgemeester Materlaan  bestempeld is als verkeersgebied. Uit dien hoofde verneemt

    zij graag:

    a. de actuele en toekomstige verkeerstellingen.

    b. de huidige en te verwachten geluidsbelasting op de gevels van de woningen binnen het invloedsgebied van de   

    Burgemeester Materlaan.

    c. de huidige en te verwachten belasting van de luchtkwaliteit.

3. De VOBM  vraagt om geluidsarm asfalt op de Burgemeester Materlaan alsook om geluidsschermen langs de

    noordzijde van de Burgemeester Materlaan.

4. De VOBM vraagt om vrijliggende fietspaden voor de Burgemeester Materlaan.

5. De VOBM vindt een P&R locatie aan de Burgemeester Materlaan een verspilling van gemeenschapsgelden, omdat

    naar de mening van de VOBM essentiële randvoorwaarden voor een eventueel succes hiervan ontbreken.

 

 

 

Hoogachtend,

Namens het Bestuur van de VOBM

N.A. Schuit, voorz.


Bijlage bij brief VOBM d.d. 21 september 2007 inzake inspraakreactie. 

 

 

Doelstelling Mobiliteitsplan

 

De doelstelling van uw mobiliteitsplan, “mobiliteit in een veilige en schone leefomgeving met een groen karakter”, wordt volledig onderschreven door de VOBM, daarom hebben de omwonenden van de Burgemeester Materlaan, onlangs of eertijds  ook besloten om zich in deze omgeving te vestigen!

 

Verblijfsgebied en verkeersgebieden

 

Zoals blijkt uit de door u ingekleurde situatietekening is de Burgemeester Materlaan als verkeersgebied ingekleurd, hetgeen betekent dat deze weg actief gaat deelnemen aan het aan- en afvoeren van het verkeer. Het volume van het verkeer vanuit richting Teteringen dat gebruik maakt van de Materlaan is het laatste jaar al duidelijk toegenomen. In aanmerking genomen dat de uitbreiding van “Om de Haenen” (met circa 2.000 woningen) nog in volle ontwikkeling is zal de verkeersintensiteit hierdoor nog verder toenemen. Uitgaande van 6 tot 8 autoverplaatsingen per woning

( conform OVG/MON ) betekent dit 12.000 – 16.000 verkeersbewegingen per dag. Een deel hiervan zal waarschijnlijk  afgewikkeld worden via de Burgemeester Materlaan. 

Ook de verdere uitbreiding van de toekomstige situatie Vrachelen IV en V zal een toename van het autoverkeer over de Burgemeester Materlaan veroorzaken.

 

Wij zijn dan ook duidelijk verontrust , dat in de toekomst het leefmillieu om en rond de Burgemeester Materlaan alleen maar achteruit zal gaan. Inmiddels is de grens van de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van diverse aanpalende woningen bereikt en deze zal door de toekomstige verkeersdruk verder toenemen.

Wij verzoeken u met klem om het aantal autobewegingen in de peiling te houden door het uitvoeren van regelmatige tellingen. Graag ontvangen wij van u als VOBM actuele cijfers  van de door u onlangs uitgevoerde tellingen van de verkeersintensiteit op de Burgemeester  Materlaan, alsook van de toekomstige tellingen. Tevens verzoeken wij u om ons gegevens te verstrekken met betrekking tot de actuele situatie van de geluidsbelasting op de gevels van de woningen binnen het relevante invloedsgebied van de Burgemeester Materlaan. En daarenboven verzoeken wij u om inzicht in de concentraties NO-2 en PM-10 daar wij vermoeden dat deze normen worden overschreden.

 

Door de toename van de verkeersintensiteit constateert de VOBM dat er afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen als geformuleerd in het Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan (PVVP), en wel op de aspecten “bijdrage aan sociale kwaliteit” en “bijdrage aan ecologische kwaliteit”. Met name met betrekking tot het laatstgenoemde aspect willen wij u wijzen dat het bosgebied ten zuiden van de Burgemeester Materlaan, volgens het vigerende Streekplan, onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur.

 

Huidige infrastructuur voldoende ?

 

Na bestudering van uw rapportage, alsook gelet op bovenstaande opmerkingen  heeft de VOBM de vrijheid genomen een vraagteken te plaatsen achter de door u ingenomen stelling. Wij betwijfelen in ernstige mate of de huidige infrastructuur van de Burgemeester Materlaan voldoende is om de verkeersdruk op te vangen met behoud van een leefbaar milieu.

Wij willen het bestuur van de stad Oosterhout duidelijk meegeven dat zij in haar meerjarenbegroting  rekening moet houden met aanvullende maatregelen zoals het aanbrengen van geluidsarm asfalt en het plaatsen van geluidsschermen langs de noordzijde van de Burgemeester  Materlaan.   

 

Auto

 

In de  toelichting bij het Mobiliteitsplan staat ´ doorgaand verkeer wordt geweerd ´, dit om de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen.

Zoals wij hierboven reeds verwoorden is er reeds nu sprake van een toename van de verkeerintensiteit op de Burgemeester Materlaan. Dit betreft niet alleen personenauto’s, doch ook het vrachtverkeer neemt een steeds belangrijker plaats in.

 

De VOBM gelooft derhalve niet in de kretologie, dat doorgaand verkeer geweerd wordt. Wel gelooft de VOBM in passende maatregelen, zoals de hantering van een strak handhavingsbeleid met betrekking tot de 50-kilometerzone.

(vervolg Bijlage bij brief VOBM d.d. 21 september 2007 inzake inspraakreactie). 

 

 

Fiets

 

Terecht constateert u dat de schaalgrootte van Oosterhout veel kansen voor de fiets biedt. Echter in uw ambities (streefbeelden) zien wij een belangrijke omissie om deze kansen ook daadwerkelijk te benutten. Op grond van het principe duurzaam veilig, door u zelf aangehaald in de betreffende paragraaf, is het wenselijk om fietsverkeer en autoverkeer fysiek te scheiden op wegen met een verkeers­functie. Dit zeker in het geval het primaire fietsroutes betreft. Wij hebben moeten constateren dat thans op een aantal wegen niet aan dit principe wordt voldaan. Zo moeten fietsers op ondermeer de Burgemeester Materlaan  genoegen nemen met een fietsstrook van nog geen meter breed.

De VOBM  vraagt dan ook op korte termijn om vrijliggende fietspaden  voor de Burgemeester Materlaan.

 

Openbaar vervoer

 

In het concept-mobiliteitsplan ziet u kansen voor het openbaar vervoer. Eén van die kansen betreft de aanleg van een (grootschalige) P&R voorziening langs het tracé van de nieuwe HOV, ter hoogte van de halte aan de Burgemeester Materlaan. De VOBM ziet deze kans niet (zitten). In haar ogen is de aanleg van een P&R voorziening aan de Burgemeester Materlaan verspilling van gemeenschapsgeld omdat:

1.              de gemeente Oosterhout zich qua schaal en publieksaantrekkende functies niet leent voor een grootschalige P&R voorziening.

2.              het ontbreekt aan een doelgroep en daardoor aan een draagvlak voor deze voorziening. 

Derhalve ziet de VOBM niets in een P&R locatie aan de Burgemeester Materlaan.


0 Comments | reageer

Mobiliteitsplan: "Oosterhout 2015" Nota vanuitgangspunten - 21:57, 4/2/2007

Wij hebben voor u de nota van het mobiliteitsplan "Oosterhout 2015": Nota van Uitgangspunten online gezet. Lees de nota van uitgangspunten zoals deze in week 50 in de gemeenteraad is behandeld.

 

We hebben de plantekeningen voor u hieronder geplaatst :


0 Comments | reageer