Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Overvloedig Leven Home | Profile | Archives | Friends
Weblog met studies naar aanleiding van de Bijbel en het christelijke geloof.

Genesis 2 - Rust en verkwikking12/6/2012

Genesis 2:1-3

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.

Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had,

rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

En God zegende de zevende dag en heiligde die,

want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid.

Met deze zin kan je twee kanten op.

Het gaat er dan niet om wat goed of fout is,

maar dat we erover nadenken en leren zien hoe diep het Woord gaat.

1.

Zo... en niet anders.

Ik ben blij met die stelligheid.

Zo... zoals staat in Genesis 1.

God zeide...

God zag...

God maakte...

God plaatste...

God noemde...

Etc.

 

Zó voltooid.

 

2.

Zo... zoals staat in Genesis 2:2-3.

Zonder de rust op de zevende dag is er geen voltooiing.

Beseffen wij wel dat als we zeven dagen per week werken, wij ons werk nooit kunnen voltooien?!

Als je nooit rust van je werk, kan je nooit van wat je gemaakt hebt genieten.

Als je rust, is wat je gemaakt en gedaan hebt pas echt af.

Mooi, zoals dat staat in Exodus 31:17.

Want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt,

en op de zevende dag heeft hij gerust en Zich verkwikt.

 

Als je iets heel moois gemaakt hebt en je gaat gelijk door met iets anders te maken,

je neemt geen rust, dan ontneem je jezelf de mogelijkheid ervan te genieten.

Dan is datgene wat je gemaakt of gedaan had... waardeloos!

 

De zevende dag is zo gek nog niet!

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Genesis 1 - tov me'od4/5/2012

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Genesis 1:1

In het begin was het Woord...

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt...

...de wereld is door Hem ontstaan...

Johannes 1

Hij is... de Eerstgeborene van heel de schepping.

Want door Hem zijn alle dingen geschapen...

...alle dingen zijn door en voor Hem geschapen.

En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

Kolossenzen 1

Ik ben de Alfa en de Omega, HET BEGIN en het Einde...

Openbaring 1, 21 en 22

 

Dag 1 en 4

1 licht

4 de lichten

 

Dag 2 en 5

2 het gewelf en het water

5 vogels en de vissen

 

Dag 3 en 6

3 het droge met het groen

6 de dieren en de mens op het droge

 

De mens krijgt op de menukaart het ZAADDRAGENDE gewas en ZAADDRAGENDE boomvruchten.

De dieren en de vogels krijgen het groene gewas tot voedsel.

 

God zag dat het goed was.

Bij de tweede dag staat dat zinnetje niet.

Waarom niet?

God maakte op de tweede dag wel het gewelf tussen de wateren, maar pas als Hij op de derde dag de wateren onder het gewelf laat samenvloeien en het droge tevoorschijn komt, staat er:

En God zag dat het goed was.

Daarna,

ook op de derde dag wordt het groen op de aarde geschapen.

En zo wordt op die dag twee keer gemeld dat God zag, dat het goed was.

Op de zesde dag horen we dat ook twee keer.

Eerst na het scheppen van de dieren én na de schepping van de mens,

staat er dat God zag, AL wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

tov me'od - zeer goed

 

We lezen in vers 6:

En God zei:

Laat er een gewelf zijn in het midden van het water,

en laat dat scheiding maken tussen water en water!

Er was dus water boven en water onder het gewelf.

Bij de zondvloed lezen we dat de sluizen van de hemel  (het gewelf) zijn opengezet.

Toen is al het water dat boven het gewelf was op de aarde gekomen.

 

Ik heb eens gehoord dat door het water, dat boven het gewelf was, de mensen voor de vloed zo oud en groot konden worden.

Ik heb nog niet gezocht naar verder onderwijs wat dat betreft.

 

Mooi vind ik, dat we in dit hoofdstuk lezen over de Geest van God en over de zegen van God.

Wat de zegen betreft, valt me nu nog op dat God alleen de vissen, vogels en de mensen gezegend heeft.

 

Het ruime hemelrond

vertelt met blijden mond

Gods eer en heerlijkheid.

De held're lucht en zwerk

verkondigen Zijn werk

en prijzen Zijn beleid.

Dus kan ons dag bij dag,

tot roem van Gods gezag,

Zijn wonderen verhalen.

Dus weet ons nacht bij nacht

Zijn onbegrensde macht

en wijsheid af te malen.

Des HEEREN wet (thora) nochtans

verspreidt volmaakter glans,

dewijl zij 't hart bekeert.

't Is Gods getuigenis,

dat eeuwig zeker is

en slechten (eenvoudigen) wijsheid leert.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Jeremia 1 vers 1 tot en met 1213/4/2012

Jeremia.

Afkomstig uit het priestergeslacht.

Geboren om zelf ook priester te worden.

Vanaf je dertigste levensjaar mocht je gaan dienen.

Maar,

aangesteld door de HEERE tot profeet.

 

Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend;

voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd.

Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.

Jeremia 1 vers 5

 

Wat een bemoediging geeft de HEERE hier aan Jeremia.

Heb Ik u gekend...

Heb Ik u geheiligd...

Mijn beenderen waren voor U niet verborgen,

toen ik in het verborgene gemaakt ben

en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.

Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,

en zij allen werden in Uw boek beschreven,

de dagen dat zij gevormd werden,

toen er nog niet één van hen bestond.

Psalm 139:15-16

 

Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.

Niet (alleen) voor Israël?

Wat zou de HEERE te zeggen hebben aan de volken?

 

Jeremia:

Ik kan niet spreken.

Ik ben nog maar een jongen.

Herken je dat?

Dat je je klein voelt?

Ik heb het de afgelopen dagen gedacht.

Ik ben nog maar een jongen.

Bang voor de toekomst.

Je afhankelijk weten.

O, die woorden van de HEERE:

Heb Ik u gekend.

Er is veel om gerustgesteld voor te worden.

En Hij doet het!

 

U zult gaan...

U zult spreken...

Wees niet bevreesd voor de volken, want Ik ben met u om u te redden.

 

Toen stak de HEERE Zijn hand uit en  raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij:

Zie,  Ik geef Mijn woorden in uw mond.

Zie, Ik stel u op deze dag aan

over de volken en over de koninkrijken,

om  weg te rukken en af te breken,
om te vernielen en omver te halen,
maar ook om te bouwen en te planten.
Jeremia 1 vers 9-10
Wat zie je?
Een amandeltak.
Want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.
De Hebreeuwse woordenvoor amandeltak en waken klinken hetzelfde.
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Terug naar Egypte?21/3/2012

Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren.

Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aäron.

Heel de gemeenschap zei tegen hen:

Waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven!

Waren wij maar gestorven!

Waarom brengt de HEERE ons naar dit land,

zodat wij door het zwaard vallen,

en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand?

Zou het niet beter voor ons zijn om naar Egypte terug te keren?

En zij zeiden tegen elkaar:

Laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren!

Numeri 14:1-4

Terug naar Egypte.

Wat is dat toch met dit volk?

Ze zijn het zat.

Waren we maar dood.

Waarom?

De woorden van Jozua en Kaleb zijn niet geland.

De HEERE zal ons het land geven.

De HEERE heeft ons toch al zo vaak uitgeholpen?

Maar nee, ze zijn al de wonderen vergeten.

Laten we terug gaan naar Egypte.

Liever dood door de slavenarbeid voor de Egyptenaars dan te vallen in de handen van de Enakieten.

Laten we een hoofd aanstellen en teruggaan.

 

Ho, stop even!

 

Bedenk wel dat de HEERE niet mee gaat.

Er zal dan geen wolkkolom zijn.

Geen vuurkolom.

Geen manna.

Geen kwakkels.

Geen water uit de rots.

Geen wijken van de zee.

Geen hout om in het bittere water te gooien.

Geen overwinning op Amalek.

Geen sabbat meer.

Geen gerechtigheid.

 

Ja, de HEERE stond voor gerechtigheid.

Lees in de boeken Genesis tot en met Deuteronomium hoe de HEERE de armen, wezen en weduwen beschermd.

Hoe het recht gestalte werd gegeven.

De volgende blog hoop ik daar iets over te schrijven.

 

Hoe is het met ons?

Hebben wij ook niet weleens de neiging om te stoppen met het geloof in God?

Het wordt niets.

De Heere valt tegen.

Wij vallen onszelf tegen.

We kappen ermee!

 

Ho, stop even!

 

En de wonderen van God in ons leven?

Vergeet je die zomaar?

De HEERE wil ZIjn wonderen herdacht zien.

Psalm 111.

 

Vraagt naar den Heer' en Zijne sterkte,
Naar Hem, die al uw heil bewerkte.
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht,
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht,
Aan Zijn doorluchte wonderdaan;
En wilt Zijn straffen gadeslaan.
Psalm 105:3 (1773)

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Sabbatslezing 17 Maart 201217/3/2012

Vandaag zijn de synagoge lezingen uit Exodus en 1 Koningen.

Exodus 35:1 tot en met 38:20.

1 Koningen 7:40-50

Vanwege de lengte van de lezingen zal ik alleen een aantal dingen met jullie delen die mij opvallen.

Als u andere dingen zijn opgevallen in het Bijbelgedeelte, wil ik u vragen dat met mij en de andere lezers te delen door een reactie te plaatsen.

Dit kunt u doen door onderaan deze blog te drukken op de tekst 'post comment'.

Zo kunnen we dan van elkaar leren.

U mag op de sabbatdag in geen van uw woongebieden vuur aansteken.

Exodus 35:3

Dit gebod staat in verband met Exodus 16 vers 23, waar staat:

Hij zei toen tegen hen: Dat is het wat de HEERE gesproken heeft.

Morgen is het de rustdag, de heilige sabbat voor de HEERE!

Wat u bakken wilt, bak het, en kook wat u koken wilt,

en laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen

om het tot de volgende morgen te bewaren.

Op de zesde dag werd voor twee dagen manna verzameld en eten klaargemaakt,

zodat het niet eens nodig was om op sabbat vuur te maken.

Het eten was al klaar.

Lees zelf de context in Exodus 16 om te ontdekken waarom dit toch een heikel punt was.

 

In vers 9 en 27 van Exodus 35 lezen we over onyxstenen.

Hieronder is een link naar Wikipedia met meer informatie over onyx.

http://nl.wikipedia.org/wiki/onyx_(mineraal)

Zoek onyx bijvoorbeeld ook op in Google Afbeeldingen om voorbeelden te zien.

 

In vers 22  lezen we over de vele rijkdommen die gebracht werden voor de bouw van de tent van ontmoeting.

Al die rijkdommen hadden de Israëlieten gekregen van de Egyptenaren bij hun uittocht.

Dit kunnen we lezen in Exodus 12 vers 35 - 36.

Maar ook al in Exodus 3 vers 22!

 

We lezen vandaag ook over zeekoeien.

Het is enorm interessant om ook dat op te zoeken via Google.

 

In Exodus 38 vers 8 lezen we dat er vrouwen dienst deden bij de tent van ontmoeting.

Zelfs hun spiegels werden gebruikt voor de bouw van het koperen wasvat.

Nu weten we dus gelijk waar men in die tijd spiegels van maakte.

Ik denk dat het heel wat moet zijn geweest om als vrouw je spiegel te missen.

Alhoewel de spiegel was er nog wel, maar ze hadden gelijk het water erbij om het vuil weg te wassen.

We kunnen wel op onszelf zien maar als we gelijk weer vergeten hoe we eruit zagen.... (Jakobus 1 vers 22-25).

 

Een paar dingen heb ik vandaag onder uw aandacht gebracht.

Probeer ook eens wat tijd uit te trekken om zelf verder te lezen en deel wat u is opgevallen.

 

Shabbat Shalom!

 

1 Comments | Post Comment | Permanent Link

Verlangen naar het Woord van God15/3/2012

Ik sper mijn mond open en hijg, want ik verlang naar Uw geboden.

Psalm 119:131

Wat een prachtig Bijbelvers is dit!

Het roept bij mij twee beelden op.

Het eerste beeld is dat van een nest met jonge vogels.

Moeder is uitgevlogen en heeft eten gevonden.

Ze bewaard dat in haar snavel.

Als de jonge vogels moeder weer zien aankomen sperren zij hun snaveltjes wijd open.

Moeder vult hun snavels met het eten.

Een prachtig beeld van verlangen.

Dit beeld vinden wij ook in een andere Psalm.

Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.

Psalm 81:11b

Een bijzondere belofte die we van de HEERE krijgen.

Laten we er op letten dat we niet doen zoals de Israëlieten gedaan hadden.

Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd.

Psalm 81:12a

 

Het tweede beeld dat Psalm 119 oproept is dat van jonge kinderen.

Als hun een verrassing te wachten staat kunnen ze soms zo ongeduldig zijn dat ze staan te hijgen van verlangen.

 

De dichter van Psalm 119 laat zien hoe groot zijn verlangen is.

Waar verlangt hij naar?

Hij verlangt naar de geboden van de HEERE. Van JHWH, de God van het verbond.

Wat moeten we verstaan onder die geboden.

Niet alleen de Tien Geboden uit Exodus 20.

Hier wordt de hele Thora mee bedoeld.

Genesis

Exodus

Leviticus

Numeri

Deuteronomium

We kunnen wel zeggen dat juist dit gedeelte tegenwoordig heel weinig wordt gelezen.

Durven wij het aan om te beginnen met het lezen van de Thora.

De Thora is het fundament van de Bijbel.

Hoe mooi is het als we gaan zien de lijnen van Thora naar de Profeten en de voltooiïng in de Messias, Yeshua.

Als we op ontdekkingsreis gaan in de Thora dan zal ons verlangen gaan groeien en zal God ook onze mond meer en meer gaan vervullen.

 

Herkent u dat verlangen al in uw leven?

Doe uw mond open.

Kent u dat verlangen nog niet?

Doe uw mond open.

1 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer