Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

post hbo leergang customer media

About Me

Platform voor discussie tussen studenten en docenten
Home | Profile | Archives | Friends

Voorlopig programma blok 3: 21 en 22 september - 11:07, 7/7/2009

Dagindeling 21 september

 

9.30-10.00 uur: Aanvang

 

10.00-10.15 uur: Introductie blok 3

 

10.15-12.15 uur: Lezing 1

Prof. dr. Fred Bronner, Hoogleraar Communicatiewetenschap, Universiteit van Amsterdam

 

‘The media are the message’. Deze hedendaagse variant van het beroemde McLuhan citaat was de opening van een artikel dat Roderick White in 2003 in Admap schreef. En deze zin geeft goed weer dat wij bij de hedendaagse reclamecampagnes moeten denken aan de inzet van combinaties van mediumtypen. Dat we een multimedia of crossmedia strategie moeten

volgen.

 

Verschillende ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de strijd om de aandacht van de consument steeds feller plaats vindt. Een multimedia strategie is één van de hulpmiddelen om toch nog bij die consument door te dringen. En de algemene verwachting in de literatuur is dat de populariteit van multimedia inzet in de nabije toekomst alleen nog maar zal toenemen. We gaan van multimedia naar ‘super’multimedia. Prijswinnende campagnes gebruiken niet twee of drie mediumtypen, maar veeleer tussen zeven en tien. Tevens zullen door het opkomen van nieuwe media nieuwe combinaties in de mode komen. De bestaande kennis over synergie-effecten kan dan behulpzaam zijn bij de inzet van nieuwe combinaties. Media zullen veranderen, maar multimedia strategie zal blijven!

 

Tijdens de lezing zal Fred Bronner ingaan op multimedia synergie in het algemeen en hoe customer media kunnen worden ingepast in een multimedia context en hoe kunnen synergie voordelen worden verkregen? Welke varianten van de vuistregels zijn hier extra van toepassing?

 

12.15-13.30 uur: Lunch

 

13.30-15.30 uur: Lezing 2

Dr. Jos Schijns, hoofd onderzoek Cendris Research Center, universitair docent Managementwetenschappen, Open Universiteit

 

Waarvoor worden relatiemagazines ingezet? En zijn ze effectief in het bereiken van hun doelen? En maakt het daarbij een verschil of het magazine in print of digitaal verschijnt?

Dat zijn de kernvragen waarop we zullen ingaan. Op basis van onderzoek uitgevoerd door het Cendris Research Center trachten we een antwoord op deze vragen te vinden.

 

15.30-16.00 uur: Pauze

 

16.00-17.00 uur: Lezing 3

Marc Borgers, Mede-oprichter van Suremail, voorzitter van de E-Mail Marketing Association Nederland

 

Marc Borgers gaat in op e-mail marketing, de doelen ervan en de succesfactoren.

 

Vanaf 17.00 uur: Borrel en diner

 

Avondprogramma: speeches

Optie: Jaap de Jong (Erasmus) nemen, lector rhetorica en redacteur van Onze Taal.

 

Dagindeling 22 september

 

9.00-11.00 uur: Lezing 4

Prof. dr. Noelle Aarts, hoogleraar Strategische Communicatie, Universiteit van Amsterdam

 

De lezing van Noelle Aarts zal gaan over de betekenis van customer media voor het relatiemanagement van organisaties tegen de achtergrond van actuele ontwikkelingen in de samenleving. Het is voor organisaties van groot belang dat zij zichzelf goed weten te positioneren in de omgeving. Immers, een organisatie bestaat in zoverre zij functies vervult voor de omgeving. Strategische communicatie is het instrument waarmee een optimale afstemming tussen organisaties en hun omgeving moet worden gerealiseerd. Customer media spelen hier zeker een belangrijke rol: zij behoren tot de bewuste en ook enigszins formele communicatie-uitingen van een organisatie. Echter, van minstens even groot belang zijn de informele en minder bewuste signalen die een organisatie in interactie met de omgeving uitzendt. Zo laat onderzoek zien dat de beeldvorming. rondom een organisatie in hoge mate wordt bepaald door persoonlijke ervaringen van mensen: hoe wordt ik behandeld aan de balie? Wordt daadwerkelijk geluisterd naar mijn probleem? Wat doen ze met mijn klacht? Dergelijke vormen van communicatie zijn echter niet voldoende om de relatie met de omgeving goed te onderhouden. Dit brengt de aandacht naar interacties, gesprekken, onderhandelingen en misschien wel conflicten waarin verhalen over de organisatie worden geconstrueerd voor zover mensen die belangrijk vinden. De vraag is hoe customer media zich hiertoe verhouden en wat zij betekenen in termen van strategische communicatie.

 

11.00-12.00 uur: Werken aan opdracht

 

12.00-13.00 uur: Lunch

 

13.00-15.00 uur: Lezing 5

Joop Broeren, Executive President McCann Worldgroup

 

Het thema van de lezing van Joop Broeren is “Quality of product through quality of organisation”.

Reclameburo’s reageren veelal snel op veranderende eisen van klanten en prospects door het aanbieden van nieuwe services en of het aantrekken van nieuw talent. Indien succesvol leidt dit tot groei van de betreffende organisatie en veelal de toenemende interne complexiteit, door schaalgrootte vaak gecombineerd met interne diversificatie.

Hoe kunnen we omgaan met een expanderende organisatie waarbij inversteringen in creativiteit en service ook moet leiden tot hogere efficiency en winst teneinde continuiteit te waarborgen en lange termijn groeikansen te vergroten?

15.00-15.15 uur: Pauze

 

15.15-16.30 uur: Lezing 6

16.30-17.00 uur: Evaluatie


0 Comments | Post Comment

Blok 3 is in New York - 20:43, 22/6/2009

Hé daar, vriendjes van de customer media! Nav het tweede blok en de meningen tav Twitter > Mijn goede collega Marc Lamers van ARCADIS was vorige week in New York voor zijn masteropleiding Corporate Communications (hé Sak, das nog eens een locatie...). Hij mailde me: 'En de manier waarop ze daar 'social media' integreren in de communicatiemix was buitengewoon boeiend. Johnson & Johnson bijvoorbeeld heeft een aparte blogsite en bij FedEx scannen ze alles wat via Twitter over FedEx wordt gezegd en gebruiken ze dat bij het maken van keuzes, ook als het gaat om wanneer een issue nu een crisis wordt. Erg professioneel zoals ze dat doen.' Wilde ik jullie niet onthouden. En ook een beetje omdat niemand blogt he... Goede zomer allemaal, Greetz, Robbert

0 Comments | Post Comment

programma blok 2 en reader op website - 20:30, 3/6/2009

Het programma en de informatie over de sprekers van blok 2 staan inmiddels op we website van customer media: reader
Hier vind je ook de reader met literatuur. Omdat het voorafgaande aan blok 1 verkeerd is gegaan met de post, hebben we er deze keer voor gekozen om de literatuur online te zetten. Het vergt voor jullie wat meer werk om de artikelen te downloaden en te printen, maar we hopen dat jullie dit geen onoverkomelijk probleem vinden.

0 Comments | Post Comment

programma blok 2: 15-16 juni - 13:22, 3/6/2009

Dagindeling 15 juni

 

9.30-10.00 uur: Aanvang

 

10.00-10.15 uur: Introductie blok 2

 

10.15-12.15 uur: Lezing 1

Rene Repko, Directeur Marketing, Formule en Communicatie, Hema BV

 

Rene Repko gaat in zijn lezing op het merk Hema. Vervolgens zal hij op een interactieve wijze ingaan op hoe Hema kijkt naar customer media.

 

12.15-13.30 uur: Lunch

 

13.30-15.30 uur: Lezing 2

Kirk Cheyfitz, CEO, Story

 

Kirk Cheyfitz maintains that marketing has entered the “post-advertising” age and his class will focus on what that means for marketers.

He will discuss how social and technological developments have made it easy for audiences to ignore unwanted and irrelevant media, spelling the end for traditional, interruptive advertising. He will show how the slow death of traditional ads has meant a faster death for traditional media such as newspapers and magazines.

Then he will explain how these failing, traditional tactics are being replaced with messaging that adds value to audiences’ lives—value in the form of entertainment, information or both. The future of marketing, he will argue, is a landscape where brands must be publishers, creating original, brand-appropriate content that delivers desired, engaging experiences for prospects and customers.

Mr. Cheyfitz will support the following points: Where the advertising age was an age of interruption, the post-advertising age is one of engagement. Where the old metric was 2% conversion, the new metric is 98% engagement. And where the old spending mix for marketers was 90% spent on media and 10% on creative, the new formula for success is almost exactly the opposite.

15.30-16.00 uur: Pauze

 

16.00-17.00 uur: Lezing 3

Luc van Beers, Proof

 

Luc van Beers vertelt gaat in zijn lezing in op internal branding. Hij doet dit aan de hand van de casus dat Postbank en ING Bank samen ING worden. Hij besteedt daarbij aandacht aan strategie, concept en middelen.

 

Vanaf 17.00 uur: Borrel en diner

 

Avondprogramma: Do they sell or do they buy?

Arno Diepeveen, oprichter en auteur van Dutch Sales Blog, eigenaar van USA United Sales Association

 

 

Dagindeling 16 juni

 

9.00-11.00 uur: Lezing 4

Dr. Nanne Migchels, universitair docent Strategie en Marketing, Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen

 

De lezing van Nanne Migchels focust op relationship marketing. Hij besteedt daarbij aandacht aan de antecedenten van relaties, welk soort relaties er zijn en de impact daarvan op je strategie.

 

11.00-11.15 uur: Pauze

 

11.15-12.30 uur: Lezing 5

Peter Strating, eigenaar van Strating (Active Marketing)

 

Peter Strating gaat in op de vraag of je een relatiemedium kunt inzetten voor aktie. Hoe ver kun je daarin gaan?

 

12.30-13.30 uur: Lunch

 

13.30-15.00 uur: Lezing 6

Suhail Khan, Vice President and Head of Worldwide NPS, Philips International.

15.00-15.15 uur: Pauze

 

15.15-16.30 uur: Lezing 7

Drs. Rob Beltman, Partner, ICSB Marketing & Strategie

 

Marketingbudgetten staan onder druk en de roep op accountability van marketingmiddelen wordt steeds groter. Maar hoe is het rendement van de marketinginvesteringen in Customer Media? Meer in het algemeen hoe is het binden van klanten meetbaar te maken? Rob Beltman zal in zijn bijdrage over de 'return on customer centricity' hierop ingaan. 

 

16.30-17.00 uur: Evaluatie

 


0 Comments | Post Comment

Opdracht - 14:59, 22/5/2009

22 mei 2009

Dag allemaal

Zoals met elkaar besproken gaan we in groepen van vier of vijf werken aan een opdracht.

Deze opdracht moet uiteindelijk leiden tot een strategisch plan en een conceptueel voorstel voor een customer medium. Dit hoeft niet beperkt te blijven tot een magazine. Het kan een geintegreerd voorstel zijn waarvan meerdere mediumtypes deel uitmaken.

We hebben de opdracht inmiddels geformuleerd.

Jullie treffen deze hierbij aan. Je kunt er alvast over nadenken. Tijdens de komende bijeenkomst in juni kan er dan over van gedachten worden gewisseld. En kun je met elkaar afspraken maken hoe je uiteindelijk tijdens de bijeenkomst in oktober met een voorstel komt. Dit voorstel prfresenteer je aan de groep.

Het is de bedoeling dat er groepen worden gemaakt van vier of vijf personen.

Het lijkt me wenselijk dat jullie de samenstelling van de groep in onderling overleg doen. Ik kan me voorstellen dat korte geografische afstanden relevant zijn om je bij een groep te voegen. Wat mij betreft kunnen jullie tot de bijeenkomst in juni alvast lobbyen als je voorkeuren hebt.

Alvast succes met het denkwerk.

20 mei 2009

Opdracht Post HBO Leergang Customer Media 2009

Koninginnedag 2009 heeft tot heftige discussies geleid binnen het kabinet over de toenemende eenzaamheid onder de bevolking in ons land. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat er meer dan een miljoen eenzame mensen zijn. Op ruim zes miljoen huishoudens is dat meer dan vijftien procent. Eenzaamheid komt voor in vrijwel alle leeftijds- en alle welstandscategorien. Procentueel is het aantal eenzamen het groots binnen de lagereinkomensgroepen.

Het kabinet heeft inmiddels een budget van ruim tien miljoen euro vrijgemaakt om een proces op gang te brengen dat dit probleem moet bestrijden.

Men denkt in beginsel  aan een grootschalig communicatieproject om de Nederlander bewust te maken van dit probleem en de bevolking te mobiliseren een bijdrage te leveren om dit probleem op te lossen.

Een magazine dat h-a-h wordt verspreid zou daarbij een rol kunnen spelen. In combinatie met een internetproject. Er kan verder gedacht worden aan het stimuleren van een opendeurenbeleid van bepaalde verenigingen. Er is een werkgroep ingesteld die in kaart gaat brengen welke mogelijkheden er zijn om te bereiken dat het aantal eenzamen in ons land over tien jaar met vijftig procent is teruggebracht.

De overheid realiseert zich dat een budget van tien miljoen daarvoor niet toereikend is. Maar ze hoopt natuurlijk op marktwerking en wil bereiken dat lokale overheden dit initiatief overnemen en verder zullen uitdragen.

Er worden door de werkgroep enkele uitgevers benaderd om een eerste verkenning van de mogelijkheden te maken.

Deze verkenning moet blijk geven van een heldere strategische langetermijnvisie om de beoogde doelstelling te bereiken. Daar hoort een overzicht bij van de middelen die men denkt in te zetten, en de doelstellingen die met die afzonderlijke middelen, afzonderlijk of geïntegreerd kunnen worden bereikt. De voorstellen moeten voldoende helder zijn om realistische financiële inschattingen te kunnen maken.

De visie en strategie moeten zowel een bijdrage leveren om het probleem eenzaamheid in ons land te verkleinen, als ervoor zorgen dat dit project door de markt wordt overgenomen en zo een meerjarenkarakter krijgt.

Sak van den Boom

 

 


0 Comments | Post Comment

Programma 11 en 12 mei - 10:38, 5/5/2009

Dagindeling 11 mei

 

9.30-10.00 uur: Aanvang

 

10.00-12.00 uur: Lezing 1

Prof. dr. Cor Molenaar, buitengewoon hoogleraar eMarketing, Bedrijfskundefaculteit, Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Thema 1: Strategische verankering van customer media

Cor Molenaar gaat in op nieuwe technologieën en nieuwe media (de mogelijkheden en onmogelijkheden) en hoe ze kunnen bijdragen aan een slagvaardiger commercieel beleid. Hij is gespecialiseerd in de toepassingsmogelijkheden van informatietechnologie op marketing.

 

12.00-13.30 uur: Lunch

 

13.30-15.30 uur: Lezing 2

Prof. dr. Piet Bakker, Lector Crossmedia Content, School voor Journalistiek en Communicatie, Hogeschool Utrecht, en hoogleraar aan de UvA

 

Thema 2: organisatorische inbedding van de customer media

Piet Bakker gaat in op de journalistieke principes onafhankelijkheid en objectiviteit. Zijn deze principes wenselijk en haalbaar binnen het werkveld van de customer media?

Tevens vergelijkt Piet customer media met gratis kranten. Hij heeft onderzoek gedaan naar de beleving van gratis kranten in vergelijking met betaalde kranten. Deze inzichten trekt hij door naar customer media in vergelijking met betaalde bladen.

 

15.30-16.00 uur: Pauze

 

16.00-17.00 uur: Briefing opdracht 1

Bart Kleijn, Group Director MediaTest

 

Een onderzoeksbureau zoals MediaTest baseert een onderzoeksvoorstel en het daadwerkelijke onderzoek op een briefing vanuit de klant die iets onderzocht wil hebben. Bart Kleijn gaat in op wat een goede briefing is en welke onderdelen in een dergelijke briefing zitten. Hij bespreekt dit aan de hand van jullie ervaringen met onderzoeksbureaus. Na deze bespreking wordt opdracht 1 verder uitgelegd.

 

Vanaf 17.00 uur: Borrel en diner

 

Avondprogramma

Marlies Maasdam, MolIMaasdam

Marlies gaat op een informele manier in op verschillende communicatiestijlen.

 


Dagindeling 12 mei

 

9.00-12.30 uur: Lezing 3

Julia Hutchison, COO van de Association of Publishing Agencies

Patrick Fuller, CEO van de Association of Publishing Agencies

 

Thema 4: customer media en de ontvangers

Julia en Patrick starten hun lezing met een overzicht van customer publishing in Engeland. Daarna zal Patrick meer vertellen over ASK. Met het programma ASK weet de APA grote ondernemingen te overtuigen van de zin en onzin van customer media. Onderzoek en benchmarking spelen daarbij een belangrijke rol. In de lezing van vandaag gaat het om de argumenten die van doorslaggevend belang zijn. De lezing wordt afgesloten met een bespreking van effectiviteit vanuit een aantal case studies (ASOS, NCT, APA Advantage)

 

12.30-14.00 uur: Lunch

 

14.00-15.00 uur: Werken aan de opdracht

 

15.00-15.15 uur: Pauze

 

15.15-16.30 uur: Presentaties opdracht 1

 

16.30-17.00 uur: Evaluatie


0 Comments | Post Comment

Link naar meer info op customer media.nl - 10:29, 5/5/2009

post hbo leergang op customermedia.nl

0 Comments | Post Comment

Deelnemerslijst - 10:12, 5/5/2009

Dag allemaal

 

Aanstaande maandag, 11 mei, de eerste dag van de Post HBO Leergang Customer Media.

Uiteindelijk met twintig deelnemers. Geweldig dat het gelukt is om een full house te realiseren.

Dit zijn de deelnemers.

 

Karen Feenstra, Axioma

Arnoud Groot, Born05

Annemarie Suijkerbuijk - Scheepers, Communicatie & Onderneming

Riemer v.d. Berghe, CRM Factory (Be)

Anneloes Logjes, Hemels

Hans Boot, Idea, Bureau voor de vorm

Bart de Vliegher, Jansen & Jansen (Be)

Lobke Heisen, Label

Ard Krak, Media Partners

Diana Roos, Media Partners

Maaike Hoekstra, Miller Media

Pieter Calliauw, Decom (Be)

Ruth Nys, Propaganda (Be)

Arjen Wapenaar, Sabel

Chris van Gils, Sqills (Sanoma) (Be)

Dirk Vandriessche, Talking Circles (Be)

Dorien Meijer, TNT Post

Ingrid Mostert, vdBJ Communicatie Groep

Robbert Zantinghe, ZB Communicatie

Simcha Meijer, Ziggo

De mailadressen staan als het goed is in je mailbox.

 

Sak

 

 


0 Comments | Post Comment

Welkom op deze blog van de Post HBO Leergang Customer Media - 09:58, 5/5/2009

Welkom op deze blog.

Je kunt hier je opmerkingen of commentaar kwijt over deze nieuwe leergang.

Je kunt hier met elkaar in discussie over zaken die tijdens de cursusdagen ter sprake komen of onderwerpen naar aanleidling van.

Streef naar discussies over inhoudelijke zaken.

Wanneer een blog ook interessant is voor een decoent, schrijf hem dan in de taal van de docent. Schaam je niet voor spel- of taalfouten. Niets menselijks is ons vreemd. Beter een matig geformuleerde engelstalige vraag gesteld dan geen vraag gesteld.

Als organisatie behouden we ons het recht voor om blogs te verwijderen, wanneer deze niet aan de normale gedragsregels tussen mensen voldoen.

Hopelijk is deze plek op het web er een voor veel gedachtenwisselingen en inspiratie.

Vriendelijke groet.

Namens de organisatie

Suzanne de Bakker (Cursusleider) en Sak van den Boom

Bereikbaar via suzanne@customermediacouncil.nl en sak@customermediacouncil.nl

 

 


0 Comments | Post Comment
Hosting door HQ ICT Systeembeheer