Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Progressief Den Bosch

Over de partij

Voor de aankomende gemeenteraads-verkiezingen is Den Bosch een politieke partij rijker. Het gaat om de nieuwe partij: Progressief Den Bosch. Progressief Den Bosch zal een duidelijk links en vooruitstrevend beleid voorstaan. Creativiteit, gemeenschapszin en lef voeren de hoofdtoon. Progressief Den Bosch vindt dat het huidige beleid in Den Bosch veel weg heeft van lauwe pap. Er is geen durf en weinig visie en iedereen klimt bij elkaar op schoot. Progressief Den Bosch zal de Bossche politiek zeker minder saai, ambtelijk en bureaucratisch maken. Met name vindt Progressief Den Bosch dat Groen Links en de PVDA de laatste jaren een starre conservatieve koers hebben gevolgd. Op geen enkele manier hebben zij gezorgd voor een linkse tegenhanger binnen het huidige college. Het bezetten van het pluche lijkt belangrijker dan het uitvoeren van de uitgangspunten van deze partijen. Progressief Den Bosch belooft de Bossche kiezer te allen tijde trouw te blijven aan haar progressieve idealen. Zelfs in een eventuele coalitie.
Home | Profile | Archives | Friends

Fan Club Den Bosch en M-side.com steunen Progressief Den Bosch - 13:04, 5/2/2006

Met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen heeft de Fan Club Den Bosch samen met M-side.com een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de meest FC Den Bosch-gezinde politieke partij. Elke partij heeft een programma dat verder gaat dan alleen dit aspect maar we weten dat een groot deel van onze achterban geen binding (meer) heeft met de lokale politiek. Daarom proberen we tot een stemadvies te komen waardoor FC Den Bosch supporters toch gaan stemmen, al is het maar in het belang van onze club.

FC DenBosch heeft een achterban van enkele duizenden stemgerechtigden. Aangezien voor een zetel in de gemeenteraad van Den Bosch ongeveer 1300 stemmen nodig zijn, is dit voor elke partij een interessant gegeven. Het belangrijkste is echter dat wij onze stem laten gelden met het doel in de gemeenteraad een zo groot mogelijke positieve houding ten opzichte van onze club te krijgen.

Van de 11 deelnemende politieke partijen hebben er 10 gereageerd. Van de D66 fractie hebben wij (ondanks een herinnering) geen antwoord mogen ontvangen.

Overwegingen en conclusie:

Ten eerste willen we hierbij aangeven, dat het ons verheugd dat 10 van de 11 partijen, in overwegend zeer serieuze mate, hebben meegewerkt aan ons onderzoek. Een groot compliment is daarvoor op zijn plaats.Wij zijn van mening dat, gelet op de reacties, gesteld kan worden dat hetbetaalde voetbal in onze stad ook erg leeft bij de politieke partijen.

Ten tweede kan worden gesteld dat de benaderde partijen in het algemeen positief op onze stellingen hebben gereageerd. Ondanks dat we ons afvragen in hoeverre er geantwoord is om zieltjes te winnen, gaan we er vanuit dat de fracties, wanneer het nodig blijkt, woord houden. Het niet reageren van D66 is voor ons duidelijk en zij komen dan ook verder niet voor in onze overwegingen. Het CDA heeft niet inhoudelijk gereageerd op onze stellingen en zijn niet op de hoogte van twee totaal verschillende initiatieven. Dat vinden we erg slordig en komt niet echt geïnteresseerd over. Bovendien hebben we het idee dathet CDA bij het wel invullen van de stellingen, minder positief voor de dag zou komen.

De stellingen gaan over het heden, verleden en de toekomst. Op basis van het stemgedrag over de aanvullende lening aan FC Den Bosch, kunnen we Groen Links, Rosmalens Belang en de VVD wegstrepen. De SP reageerde uitermate positief op alle stellingen, maar we hebben onze bedenkingen op basis van uitspraken in het verleden. De SP ging namelijk niet zonder slag of stoot akkoord (pas bij het beroemde derde amendement) met de verstrekking van de aanvullende lening aan FC Den Bosch in de raadsvergadering van 25 maart 2003.

De PVDA,die overigens een belangrijke rol heeft gespeeld bij het behoud van het betaalde voetbal in onze stad, staat wel kritisch tegenover het door de provincie sponsoren van RKC. Het spreekt vanzelf dat verwacht kan worden dat dePvdA eenzelfde constructie bij de gemeente ten opzichte van FC Den Bosch niet zal steunen. De PvdA is bovendien van mening dat FC Den Bosch als sportief uithangbord te vervangen zou zijn door andere sportverenigingen.

Op basis van de antwoorden en feiten uit het verleden vinden wij dat vier partijen het meest FC Den Bosch gezind zijn, en wel Leefbaar 's'-Hertogenbosch&Rosmalen, Stadspartij, Bosch Belang en Progressief Den Bosch.

Deze partijen doen op basis van de stellingen niet veel voor elkaar onder maar er is één groot verschil. Van de vier partijen vinden Progressief Den Bosch, Bosch Belang en de Stadspartij het door de gemeente sponsoren van FC Den Bosch een optie. Wat we ons hierbij wel afvragen is waarom geen van de twee zittende partijen dat ooit als voorstel in de raad heeft gebracht?

Progressief Den Bosch is de enige partij die daadwerkelijk het steunen van FC Den Bosch in hun partijprogramma heeft staan. Een partijprogramma is het fundament van een partij. Zonder programma stort het politieke huis in en een partij kan daarop worden afgerekend.


Post Comment

Untitled Comment - 11:51, 13/2/2006

Is de reden om een club als FC Den Bosch te steunen de grootte van de fanclub en het potentieel aan kiezers? Beloof de fans gouden bergen en je zetel in de raad is verzekerd, je hebt er immers maar 1300 voor nodig, toch? Hoe zit het dan met clubs als EBBC en HCDB en al die andere die ook de support van het Bossche volk verdienen? Ruikt erg naar kiezersbedrog!

Posted by Anonymous
« Last Page   Next Page »
Hosting door HQ ICT Systeembeheer