Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Pulp Fiction

Feyenoord Rotterdam N.V.: Jaarrekeningen 2005-2010 (H2; Balans (na voorstel resultaatbestemming))

Posted on 16/1/2011 at 16:32 in Feyenoord

2.        Balans (na voorstel resultaatbestemming)

2.1        Balans

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming of instelling op een bepaald moment. Dat kan betrekking hebben op een natuurlijk persoon of op een rechtspersoon[1]. De jaarrekening van Feyenoord Rotterdam N.V. geeft een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van de betaald voetbalorganisatie aan het eind van een voetbalseizoen, dat op 30 juni van het lopende boekjaar eindigt.

Anders gezegd: op een balans staan bezittingen (activa, de linkerzijde van de balans), in de vorm van geld, goederen, enz. en hoe die gefinancierd zijn (passiva, de rechterzijde van de balans): met eigen vermogen of met vreemd vermogen (leningen). Dus een balans is een momentopname van bezittingen en van de manier waarop deze zijn gefinancierd. Het verschil tussen de bezittingen en de schulden is het eigen vermogen. De term "balans" doelt op het evenwicht tussen enerzijds de bezittingen en anderzijds de schulden plus het eigen vermogen [1].

2.2        Activa

2.2.1    Inleiding

Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men onderscheid tussen vaste activa en vlottende activa. In de balans staat zij tegenover de passiva van een onderneming [2].

2.2.2     Vaste activa

Onder vaste activa wordt verstaan de bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen, inventaris, de machines en installaties, en de transportmiddelen. Het zijn de bezittingen die een bedrijf gebruikt voor de bedrijfsvoering, niet om te verkopen [3].

In het jaarrekeningrecht onderscheidt men drie soorten vaste activa, die in de grondslagen van waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling uit de jaarrekening beschreven zijn:

·         Immateriële vaste activa zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in het financiële proces, maar nooit in het fysieke bedrijfsproces. Immateriële activa kunnen alleen dan op de balans opgevoerd worden, wanneer zij een objectief bepaalbare waarde hebben. Over de waardering van immateriële activa zijn per soort verschillende afspraken vastgelegd. Uitgangspunt van de waardering is dat er een inschatting moet zijn van de nuttige gebruiksduur, de afschrijving per jaar is dan het waardeverlies over de totale tijd gedeeld door het aantal jaren nuttig gebruik. [4]. Voorbeelden voor een betaald voetbalorganisatie zijn geactiveerde betaalde transfervergoedingssommen en tekengelden en goodwill.  

·         Onder materiële vaste activa wordt verstaan de bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn grond en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen en computers. Het zijn de bezittingen die een bedrijf langdurig gebruikt voor de bedrijfsvoering, en waarvan zij het economisch eigendom bezit [5]. De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van de economische levensduur. Een leaseauto is het economisch eigendom bezit van een leasemaatschappij en niet van een betaald voetbalorganisatie.

·         Financiële vaste activa is een deel van het actief van een onderneming. Het gaat in de eerste plaats om deelnemingen in het kapitaal van verbonden ondernemingen en lange-termijn voorschotten, in de vorm van liquide middelen of in de vorm van uitstel van betaling, aan zulke verbonden ondernemingen. Wat de financiële activa onderscheidt van de geldbeleggingen is dat bij financiële vaste activa de onderneming meestal inspraak heeft in het bestuur van de andere onderneming. Toch worden ook andere aandelen, die de onderneming om strategische redenen langdurig aanhoudt, onder de financiële vaste activa geboekt [6].

 In bepaalde geconsolideerde jaarrekeningen van Feyenoord Rotterdam N.V. zijn de financiële gegevens van groepsmaatschappijen ‘Ghana Ltd’, Stichting “Stichting Het Feyenoord Legioen” en  Feyenoord Talent Pool B.V. opgenomen  in de jaarrekening [7, 8]. Gedurende het boekjaar 2009/2010 zijn de financiële gegevens van de vennootschappen van de Stichting “Stichting Het Feyenoord Legioen” en  Feyenoord Talent Pool B.V. te verwaarlozen betekenis en zijn deze gegevens in overeenstemming met artikel 407 lid 1aBW 2 titel 9 niet in de consolidatie betrokken [7].

2.2.3     Vlottende activa

Vlottende activa zijn die bezittingen van een persoon, bedrijf of organisatie waarin het vermogen voor een periode korter dan een jaar is vastgelegd. Binnen een jaar dus moet een vlottend activa omgezet zijn/om te zetten zijn in geld. De waardering van de vlottende activa op de balans is tegen de productiekosten of tegen de aankoopkosten (liquide middelen en kasgelden hoeven natuurlijk niet omgezet te worden) [9].

In het jaarrekeningrecht onderscheidt men drie soorten vlottende activa, die in de grondslagen van waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling uit de jaarrekening beschreven zijn:

·         Onder voorraden wordt verstaan aangekochte  goederen, goederen in bewerking of geproduceerde, afgewerkte producten. De voorraad handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingprijs onder toepassing van de FIFO-methode (‘first in, first out’) of lagere marktwaarde [10]. De voorraad handelsgoederen kan betrekking hebben op de merchandisingactiviteiten.

·         Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander [11]. In de boekhouding zijn debiteuren personen of een bedrijven die moeten betalen voor geleverde goederen of diensten [12].

Indien een speler wordt getransfereerd voor 30 juni van enig boekjaar is deze gewaardeerd op de opbrengstwaarde. De te factureren opbrengstwaarde wordt opgenomen onder de vorderingen [13].

·         In de economie en de bedrijfskunde verwijst de term liquide middelen naar de activa in de vorm van chartaal geld of giraal geld of andere beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet [14]. Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s

met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden [15].

 

Feyenoord Rotterdam N.V. heeft een faciliteit bij ABN AMRO Bank N.V. van € 8,9 miljoen, deze faciliteit staat ter beschikking tot wederopzegging. Als zekerheden zijn verpand de inkomsten uit hoofde van de hoofdsponsorovereenkomst met ASR Nederland N.V. en

de inkomsten uit verkoop tv-rechten van Eredivisie C.V. [16]

2.2.4     Activabalans

In de door Feyenoord Rotterdam N.V. uitgegeven persberichten over de jaarcijfers over het boekjaar 2005/2006 blijkt dat de activabalans niet overeenkomt met de balans uit het boekjaar 2006/2007 [17, 18].  Feyenoord Rotterdam N.V. heeft later een correctie op de balans uitgevoerd. In de persberichten heeft de club een openstaande betaling van de transfervergoedingssom (verkoop Dirk Kuyt) toegevoegd aan de post ‘Overige vorderingen’ [17]. De verkoop heeft na de balansdatum van 30 juni 2006 plaatsgevonden en de transfervergoedingssom is verwerkt in het boekjaar 2006/2007 [18].

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

€ * 1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versieverschil

Activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriele vaste activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergoedingssommen
(Netto transferopbrengsten)

9.991

 

14.715

 

22.070

H1.     Inleiding

In het verslag Jaarverslag Feyenoord Rotterdam N.V. 2009/2010 geeft de directie van Feyenoord Rotterdam N.V. de te volgen route naar een financieel gezonde voetbalorganisatie. In de sectie ‘Financiële toelichting’ staat:

Als gevolg van de slechte financiële situatie is Feyenoord Rotterdam N.V. per juli 2009 ingedeeld in categorie I van het licentiesysteem van de KNVB. In een, door de licentiecommissie goedgekeurd, plan van aanpak zijn doelstellingen geformuleerd welke ten doel hebben dat Feyenoord, binnen maximaal drie seizoenen, terugkeert in categorie II van het licentiesysteem. Aan deze goedkeuring zijn meetpunten en normen verbonden. Feyenoord heeft aan de opgelegde normen voor het seizoen 2009/2010 voldaan.

Bovenstaande impliceert dat Feyenoord de komende jaren zal doorgaan op de reeds ingezette weg om de (personeels)kosten verder te reduceren en de begrotingsdiscipline te vergroten. Dit zal uiterlijk in seizoen 2011/2012 tot uiting komen in positieve bedrijfsresultaten. Toekomstige inkomsten uit Europees voetbal en spelerstransfers zullen in eerste instantie worden aangewend om de financiële positie van Feyenoord te verbeteren. Dit alles moet er in de komende jaren voor zorgen dat de lange termijn doelstelling om financieel gezond te worden kan worden gerealiseerd.

 

Een van de meetpunten is de jaarlijkse presentatie van de jaarcijfers. Alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een financieel verslag deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze publicatieplicht is vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het moet ervoor zorgen dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is [2]. Feyenoord Rotterdam N.V. heeft de laatste jaren geïnvesteerd in de presentatie van de jaarcijfers. Desalniettemin roept het bij supporters vragen op hoe ze de jaarcijfers van de afgelopen vijf voetbalseizoenen kunnen interpreteren.

 

Dit verslag presenteert de gepubliceerde jaarcijfers van de afgelopen vijf voetbalseizoenen, opdat een duidelijk beeld over de financiële situatie van Feyenoord Rotterdam N.V. geschetst wordt. De auteur heeft gekozen voor het uitwerken van de balans (H2), winst- en verliesrekeningen (H3) en kasstromen (H4) van de afgelopen vijf voetbalseizoenen. Na de behandeling van de jaarcijfers zal de auteur de impactanalyse uitvoeren over het financiële beleid Feyenoord Rotterdam N.V.. De analyses zijn te vinden in hoofdstuk 5. De voetbalclub heeft bijna alles verpand en dat heeft gevolgen voor financiën en sportieve prestaties van de club. Aan het einde van elke hoofdstuk zijn de geraadpleegde bronnen te vinden.

 

Ingewikkelde termen of zinnen zullen zo veel mogelijk voorzien zijn van uitleg of bronvermeldingen. Voor aanvang  van de presentatie van de jaarrekening, winst- en verliesrekening en kasstromen zullen bedrijfseconomische termen op eenvoudige uitgelegd worden. De geraadpleegde bronnen zijn afkomstig van Wikipedia en een deel van de teksten met uitleg zijn letterlijk overgenomen. Omdat de door Feyenoord Rotterdam N.V. gepubliceerde jaarverslagen onduidelijkheden bevat, is het jaarverslag van AFC Ajax van het afgelopen voetbalseizoen geraadpleegd. De Amsterdamse voetbalclub publiceert sinds 1998 en bevat gedetailleerde informatie over de structuur van een jaarrekening. Na de uitleg vindt er een beschrijving van de Feyenoord Rotterdam N.V. gepubliceerde jaarcijfers over de afgelopen vijf seizoenen. Op deze wijze blijft het verslag leesbaar, objectief en in compacte vorm.

Geïnteresseerden kunnen op- en aanmerkingen met bronvermeldingen sturen naar de auteur van dit artikel. In een later stadium vindt revisie van het verslag plaats en zijn de op- en aanmerkingen in het verslag terug te vinden.


Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer