Rudi Oortwijn over (Culemborgse) politiek

Het puntmutsreferendum, een goed initiatief

Posted on 16/3/2016 at 17:17
Het referendum straks op 6 april is inhoudelijk van weinig waarde. Bijna niemand van de kiezers weet waarover wordt gestemd. Ja, over een associatieverdrag. En de initiatiefnemers lijkt het onderwerp nauwelijks te interesseren, als er maar een referendum komt.
Het is eigenlijk een goed geslaagde provocatie, zoals we die in de jaren 60-70 ook hadden. De tijd van Provo en de Kabouters en ludieke aksies. Wat dat betreft is het komende referendum een puntmutsreferendum.
 
Maar het is goed dat het er komt. Het is een mooie vingeroefening. Zo kunnen we eens goed nadenken over het nut van referenda, hoe we die organiseren. Voor als er echt belangrijke besluiten genomen moeten worden.
 
Nut en noodzaak
Een referendum is bedoeld om de bevolking meer zeggenschap te geven. Burgers herkennen zich niet in een besluit van hun volksvertegenwoordigers en dan is het mooi om dat besluit aan te kunnen vechten en niet te hoeven wachten tot de volgende verkiezingen. 
Of burgers willen een besluit afdwingen dat parlement of gemeenteraad maar niet neemt. Of het bestuur wil zelf de bevolking de keuze laten, dat kan natuurlijk ook.
 
De basis voor besluitvorming blijft bij parlement en gemeenteraad. Dat is een mooie taakverdeling. Niet iedere inwoner hoeft dan over elk beleids- of wetsvoorstel, elke verordening, elk plan, elke begrotingswijziging et cetera te stemmen. 
Daarvoor hebben we mensen gekozen die (al) hun tijd kunnen wijden aan de voor- en nadelen, de mogelijke effecten van zo'n voorstel, verordening, plan. Met steun van ambtenaren op ministerie of gemeentehuis en andere professionals in de samenleving.
 
Van een parlements- of raadsbesluit mag je dus verwachten dat er goed over de materie is nagedacht. En dat het dus een verstandig besluit is, gebaseerd op feiten.
Een parlementsbesluit of raadsbesluit corrigeer je daarom niet zomaar. Maar correctie moet wel kunnen.
Als de meerderheid van de bevolking er anders over denkt, dan wordt het besluit teruggedraaid. Het moet dan wel een echte meerderheid zijn.

De uitslag van een referendum mag niet tot discussie leiden. Laat de discussie alsjeblieft gaan over de inhoud van het referendum zelf. En niet over de vraag of het parlement of de gemeenteraad de uitslag moet overnemen of dat ze hem mag overnemen dan wel naast zich neer mag leggen. 

Dus een referendum vervangt de beslissingsbevoegdheid van parlement of gemeenteraad, de pijlers van onze democratie. Dat vraagt om een echte meerderheid. En een referendum moet niet tot discussie over de uitslag leiden. Dat vraagt om een duidelijke afspraak van tevoren.

 

Een echte meerderheid

Het referendum is een zwaar middel. Dan moet ook echt de meerderheid van de bevolking een keuze maken. En de meerderheid van de bevolking bestaat uit de helft van de kiesgerechtigden plus 1. 

Dus niet 51% bij een opkomst van 30%, maar 51% bij een opkomst van 100%. Of 100% bij een opkomst van 51%.
De lat ligt hoog; er moet een echte meerderheid zijn die het anders wil dan de gekozen volksvertegenwoordigers. Waarom zou je anders een parlement of gemeenteraad hebben?
Maar de uitslag is dan wel automatisch bindend.
Wordt die absolute meerderheid niet gehaald, dan is het referendum per definitie raadgevend. Duidelijkheid vooraf.
 
 

Elk referendum is correctief

Bij een referendum wordt altijd de vraag gesteld of er iets veranderd moet worden. Per definitie is het dus correctief. En correctief is niet de tegenpool van raadgevend, zoals dat nu vaak beschouwd wordt. Enkele voorbeelden...

De rectificatie van het associatieverdrag met Oekraïne is correctief. De regering besloot een internationaal verdrag te (gaan) tekenen. De bevolking kan die beslissing ongedaan maken. Een nieuw besluit wordt teruggedraaid.

De keuze tussen behoud van de monarchie of afschaffing ervan is ook correctief. Als er niets gebeurt blijft ons land een monarchie, maar de bevolking kan afschaffing afdwingen. Het is maar een voorbeeld.

Of stel een gemeente verkoopt haar aandelen in een voormalig nutsbedrijf, en de gemeenteraad legt de keuze voor om het geld te besteden aan kunstgrasvelden of fietspaden. Dat is goedbeschouwd ook correctief. Wordt er niets besloten, dan wordt het geld aan de algemene reserve toegevoegd.

En of deze drie voorbeelden op initiatief van de bevolking zijn of op initiatief van de regering of gemeenteraad maakt niet uit.

 
Valse start op 6 april
Zoals we het nu hebben gedaan met het referendum op 6 april is verwarrend. Het is een raadgevend referendum, dus niet bindend, en parlementsleden moeten maar bepalen of ze de uitslag volgen of niet. Daar gaat de discussie vaak over.
 
En dat leidt nu al tot onvrede, en straks bij de nee-stemmers helemaal wanneer zij een meerderheid zouden halen en het parlement toch ja zou zeggen. Nee-stemmers die zich niet realiseren dat ze wel eens een kleine minderheid zouden kunnen zijn.
 
Want stel dat bij een opkomst van 30%, iets meer dan de helft tegen stemt, en het parlement neemt de uitslag over. Dan draait zo'n vijftien procent van de bevolking een besluit terug dat door het parlement is aangenomen.
Terwijl zeventig procent het nut van correctie niet inziet en thuisblijft. En vijftien procent zelfs de moeite heeft genomen om voor iets te stemmen wat niet gecorrigeerd hoeft te worden.
Thuisblijven telt dus ook als keuze.
 
En verkiezingen dan?
Bij verkiezingen is het anders. Ten eerste valt er niets te corrigeren. Alle partijen beginnen weer bij nul zetels.
Verkiezingen zijn ook geen keuze tussen ja of nee, voor of tegen, maar een keuze tussen vele partijen. Ze gaan ook niet over 1 onderwerp, maar over alle onderwerpen die in de samenleving spelen.
Wie dan thuisblijft heeft er blijkbaar vertrouwen in dat, onafhankelijk van wie er in het parlement of gemeenteraad komt, de juiste besluiten wel worden genomen.
 
En tussen de verkiezingen in kunnen die besluiten door referenda worden teruggedraaid of nieuwe besluiten worden afgedwongen.
Tenminste, als de meerderheid van de bevolking dat wenst: de helft van de kiesgerechtigden plus 1. 
Dan is de uitslag bindend. 
Is die meerderheid er niet, dan is de uitslag raadgevend.
Handig om af te spreken als er echt belangrijke volksraadplegingen komen.
 
Dus nu we nog met potlood mogen stemmen, maken we er op 6 april toch een mooi puntmutsreferendum van?
 

Zwart-wit, een dilemma

Posted on 16/3/2016 at 09:05

"Denk niet zwart, denk niet wit, denk niet zwart-wit..." zong Frank Boeijen zo'n dertig jaar geleden. In een oproep tot meer verdraagzaamheid, minder vooroordelen en minder groepsdenken. Een oproep ook tot meer nuance.

 
En nuanceren, daar lusten we wel pap van bij GroenLinks. We gaan soms tot het gaatje. Aan elke medaille zit een keerzijde. Er zijn vele tinten grijs. Elk voordeel hep se nadeel.
Maar in de raadzaal moet je toch ja of nee zeggen, voor of tegen stemmen. En dat gaat de boeken in.
 
Zo wordt er regelmatig gestemd over moties (oproepen aan het college iets te doen). Vaak een motie gebaseerd op een bericht in de media of een gebeurtenis in de stad.
Vaak zegt het college al met het onderwerp bezig te zijn, of is er eigenlijk geen probleem (meer). 
Wat doe je dan? Voor stemmen terwijl het een overbodige motie is, of tegen stemmen omdat het een overbodige motie is?
 
Een heel ander voorbeeld. Het Masterplan Parijsch bepaalt waar woonbuurten, hoofdwegen, water en groen komen te liggen.
Een raadsmeerderheid van VVD, CDA, PvdA en SP vond dat er een extra verbinding moest komen, die voor de afwikkeling van het autoverkeer weinig uitmaakt, maar die wel dwars door het toekomstige wijkpark loopt, het voor langzaam verkeer onveiliger maakt en ook nog eens een dik miljoen kost. Geld dat er niet eens is.
 
Wij vonden dat een onverantwoorde uitgave, net als de twee extra rotondes die ook worden aangelegd. En het geld dat er was, had beter aan openbaar groen en sociale woningbouw besteed kunnen worden.
Maar de rest van het plan, daar zijn we voor.
Wat stem je dan?
 
Nou, dit: 
 
Er lag een goed plan voor Parijsch-Zuid. De financiën waren op orde.
Nu wordt er een miljoen euro uitgegeven alleen al aan een nutteloos autostraatje dat ook nog eens door het aan te leggen wijkpark snijdt.
En het geld is er niet.
 
Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de verspilling van ruim een miljoen euro en ook niet voor aantasting van de leefbaarheid van de wijk. En daarom hebben we tegen het aangepaste Masterplan gestemd.
 
Zo, dat is nuance!
En "...  in de kleur van je hart".

Het politieke jaar 2014

Posted on 25/6/2015 at 15:04

Tweeduizendveertien was een bijzonder jaar, er werden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In Culemborg gingen die over het zwembad, heel 2014 ging vooral over dat onderwerp.

 
We kregen in april een ander college. Met een partij die als enige tegen het nieuwe zwembad was. Een sprong in het diepe. Die slecht afliep. Men ging snel kopje onder.
Het huidige college bleef daarna maanden met de dikke teen in het water hangen om te voelen of dat al wat opwarmde. Begin december durfde het te water te gaan.
En kijk nu eens hoe krachtig het zijn baantjes trekt!
 
De oprichting van het Cultuurfonds raakt in 2015 in een stroomversnelling en is binnen een half jaar een feit.
 
Met de sportverenigingen is de afspraak gemaakt dat ze een deel van de beheertaken overneemt van de gemeente.
 
Het klimaat staat weer op de agenda en inwoners en bedrijven worden gestimuleerd samen met de gemeente de CO2 uitstoot flink te verminderen.
 
Fietsknelpunten worden geïnventariseerd en aangepakt (als er tenminste geld beschikbaar is of komt).
 
Het financiële jaarverslag was al half april klaar. Maar de raad wilde het pas twee maanden later bespreken.
 
Inwoners hebben geen klachten over de WMO, thuiszorg en jeugdzorg. Terwijl de gemeente nu verantwoordelijk is.
 
 
Het college is goed bezig en de oppositie mag best meezwemmen. We doen niet aan vriendjespolitiek, zoals de anti zwembadpartij ons wil doen geloven.
Je mag ook aan de kant blijven staan en aanwijzingen geven, want het kan altijd beter. Mopperen of rare praatjes de wereld insturen helpt daarbij niet. Dat maakt van het college geen betere zwemmer en verbetert de sfeer in het zwembad ook niet.
 
Er is nog genoeg te doen. 
In 2014 werd een bedrag van negen ton niet uitgegeven. Ja, zo krijg je wel een positieve eindrekening. Dan doen we het werk toch gewoon een jaar later?
Plus al die andere belangrijke onderwerpen die het college in zijn strategische agenda heeft genoteerd.
 
In 2014 hebben we meer dan voorheen samen met inwoners politiek bedreven en zaken te stand gebracht. Dat ging niet altijd soepel. Ook weer leerzaam.
Want samen zullen we het toch moeten rooien.
 

Lekker makkelijke kritiek

Posted on 27/2/2015 at 15:27

Lekker makkelijk is het wel; in een raadscolumn zeggen dat er geen visie op de stad is, en suggereren dat het plan voor de spoorzone niet zou deugen (het gemeentebestuur wordt tunnelvisie verweten). In de wetenschap dat een grote groep burgers zoiets graag hoort.

Maar het klopt niet.

Die visie is er wel, de Structuurvisie 2030. Daarin staat in grote lijnen hoe we de stad willen inrichten.

Bijvoorbeeld met twee sportparken, een in west en een in oost (waardoor een voetbalclub niet meer op Sprokkelenburg terecht kon).

Bijvoorbeeld met 50 km-wegen om autoverkeer uit de woonwijken weg te leiden. De Weidsteeg en de Van Limburg Stirumstraat zijn daarvoor geschikt gemaakt, en de Parklaan wordt binnenkort opnieuw ingericht.

Bijvoorbeeld met een fraaier en beter bereikbaar stationsgebied, waarbij tevens leegstaande vervallen bedrijfsgebouwen worden gesloopt, en auto- en fietsverkeer beter wordt gescheiden.

Bijvoorbeeld met een vernieuwd Chopinplein, zodat bewoners in Oost weer een mooi winkelcentrum hebben. Et cetera

Er is dus wel een visie en daarin staat ook de langzaamverkeertunnel bij het station. Het bestemmingsplan waarover de gemeenteraad binnenkort besluit maakt die tunnel mogelijk. Mooi toch?

Dan kan de ChristenUnie dus instemmen met het bestemmingsplan Spoorzone.

Kritiek op een wethouder hoort in de raadzaal

Posted on 23/1/2015 at 22:58

Tijdens de raadsvergadering van 22 januari trokken diverse partijen fel van leer tegen de manier waarop de ChristenUnie politiek bedrijft. De kritiek richtte zich op twee punten, namelijk het in de pers beschuldigen van een wethouder en het aanvechten van democratisch genomen besluiten.

 
Aanleiding waren de lekkages in het pas opgeleverde 2521-zwembad in Alblasserdam. Naar de oorzaak van die lekkages werden in de raadsvergadering van 11 december vragen gesteld die door wethouder Van Oorschot beantwoord werden.
In de week na die vergadering heeft de ChristenUnie op haar website een artikel geplaatst waarin de wethouder wordt verweten onjuiste informatie te verstrekken aan de raad. Zo is het ook in het AD komen te staan. 
  
"Met andere woorden, de wethouder liegt. En dat zegt de ChristenUnie niet in de raadzaal, maar na afloop in de media.
Of een fractie levert haar kritiek op een wethouder in het openbaar tijdens de raadsvergadering, of doet er het zwijgen toe. Er moet hoor en wederhoor zijn, nu is het een beschuldiging achteraf", aldus GroenLinks.
 
We stelden de ChristenUnie voor de keuze; afstand nemen van haar eerdere uitlatingen door in het openbaar te zeggen dat de wethouder niet heeft gelogen, of het functioneren van de wethouder in de gemeenteraad ter discussie te stellen.
 
Dat laatste gebeurde uiteindelijk. De ChristenUnie diende een motie van treurnis in tegen de wethouder. De motie werd door alle andere partijen verworpen met als voornaamste argument dat de wethouder op 11 december vertelde wat hij wist, en op die dag zelf nog bij de gemeente Alblasserdam informatie had ingewonnen.
 
De ChristenUnie kreeg ook kritiek te verduren omdat zij na een raadsbesluit, ook over het zwembad, naar de bezwarencommissie was gestapt om haar gelijk te krijgen. Dat werd door andere partijen beschouwd als het negeren van een democratisch genomen besluit.
Hier hebben we de partij een spiegel voorgehouden: of je accepteert als raadslid een genomen besluit, of je treedt terug als raadslid. Daar mag de ChristenUnie de komende tijd rustig over nadenken.

 

Weinig vuurwerk bij interview

Posted on 31/12/2014 at 18:17
GroenLinks zet zich al jaren in om overlast door vuurwerk te verminderen. Bijvoorbeeld door vuurwerkvrije zones in te stellen. We hebben dat in Culemborg samen met de PvdA voorgesteld en de gemeenteraad heeft het overgenomen. Burgemeester en wethouders hebben daarna vuurwerkvrije zones ingesteld.
 
De vraag is dan of het helpt. Het antwoord weet je pas na oudejaarsavond. Maar Omroep Gelderland wil natuurlijk vooraf weten wat die zones inhouden en of de maatregel werkt.
 

Het blijft wennen als je door een journalist wordt ondervraagd. Want eigenlijk valt bij dit onderwerp weinig te vertellen: 

1. Niet de gemeenteraad maar de burgemeester heeft de gebieden aangewezen (rond verzorgingstehuizen) en dit besluit bekend gemaakt. Dus de waarom-vraag moet eigenlijk aan de burgemeester worden gesteld.
2. Of de maatregel heeft gewerkt blijkt pas na afloop wanner we het als gemeenteraad en college daarover hebben.
 
Dat heb ik dus ook gezegd. Maar een vraaggesprek is pas interessant als er iets nieuws, iets onverwachts gezegd wordt. 
Dus wordt er doorgevraagd om stevige uitspraken te kunnen ontlokken. En worden er meer vragen gesteld dan van tevoren leken te worden gesteld. En moest ik ter plekke antwoorden formuleren.
 
Niet dat zo'n gesprek wordt voorgekauwd, maar er is van tevoren wel overleg met de omroep geweest. Het is prettig om ongeveer te weten welke vragen er gesteld zullen gaan worden, en voor de omroep handig te weten wat een geïnterviewde te melden heeft, of wenst. 
 
Lastig hoor. Maar interessant en leerzaam is het natuurlijk wel. Het hoort er ook bij.
 
Nu ben ik natuurlijk ook benieuwd wat er op televisie wordt uitgezonden. Maar ik ben veel benieuwder hoe de oudejaarsavond en nacht verloopt. En of die vuurwerkvrije zones daar een rol in spelen.
 
Een fijne oudejaarsavond voor iedereen gewenst. En een gelukkig en gezond 2015 ook.
 

Politiek asiel?

Posted on 26/11/2014 at 20:08

Stel, uw huisarts komt langs om eens te informeren hoe het met uw gezondheid gaat. Daar heeft dokter blijkbaar goede redenen voor, er zijn meer mensen in de buurt waar hij langs gaat.

U heeft een goed gesprek met hem. Dat gaat ook over de nabije toekomst; kunt u over vijf jaar nog zelf de trap op lopen en dat soort dingen. Hij doet nog wat onderzoekjes en neemt wat bloed af om naar het laboratorium te sturen. Goed dat dokter daar even aan denkt en vriendelijk neemt u van hem afscheid.

Een tijdje later heeft de huisarts de verslagen van alle huisbezoeken en de resultaten van de onderzoekjes op de gemeentepagina gezet, plus de conclusies die hij er aan verbonden heeft. Kan de hele stad ze lezen. Waarom komt dokter niet even langs om u de uitslag te vertellen? U heeft niet eens bericht gekregen. Nou ja, u krijgt een uitnodiging om samen met de andere 'patiënten' naar een bijeenkomst te komen waar alles besproken wordt.

En als u daar een kritische vraag stelt over de gang van zaken komt uw huisarts met priemende vinger op u af om die brutaliteit eens terecht te wijzen. Dokter heeft al 35 jaar ervaring in het vak. Wat denkt zo'n patiënt als u wel?

Die denkt 'misschien tijd om eens een andere huisarts te zoeken?'

 

Zo ongeveer verging het de Betuwse gemeenten. De adviescommissie Sterk Bestuur kwam ook in Culemborg langs om eens te praten over hoe het met de bestuurskracht gaat. Ook de nabije toekomst komt ter sprake, er verandert nogal wat in de wereld en kan de gemeente dat straks allemaal nog verhapstukken? Terechte vragen en na een goed gesprek neemt de gemeente Culemborg vriendelijk afscheid van de commissie.

Een tijdje later heeft de commissie de verslagen van alle bezoeken en de conclusies die zij daar uit trekt op de website van de provioncie gezet. Kan iedereen ze lezen. Waarom komt de commissie niet even langs om haar bevindingen toe te lichten? De gemeente heeft niet eens bericht gekregen dat de commissie klaar was met haar onderzoek. Nou ja, ze krijgt een uitnodiging om samen met de buurgemeenten naar een bijeenkomst te komen waar alles besproken wordt.

En als een Culemborgs raadslid daar een kritische vraag stelt over de gang van zaken komt de commissievoorzitter met opgeheven vingertje op haar af om die brutaliteit eens terecht te wijzen. Meneer heeft al 35 jaar ervaring in het openbaar bestuur, waaronder twaalf jaar burgemeesterschap van Apeldoorn in de periode dat die gemeente 200 miljoen euro verliest op de aankoop van grond waar nooit op gebouwd zal worden. Wat dat raadslid wel niet denkt?

 

Als dit de manier wordt waarop de provincie met haar gemeenten en burgers omgaat, dan moeten we als Culemborg misschien maar eens politiek asiel bij Utrecht overwegen. Aan de andere kant laten we onze Betuwse vrienden niet graag in de steek. Met z'n allen dan maar?

 

Formateur, informateur, masseur

Posted on 2/9/2014 at 15:28

In de raadsbijeenkomst van 1 september werd de formatie van een nieuw college van b&w besproken. De VVD heeft als grootste partij de regie over dit proces. Aan het einde van de bijeenkomst vroeg de voorzitter of iemand nog een advies richting VVD had. Dat had ik wel. Aangezien er bij diverse partijen nog oud zeer zit, leek het mij een goed idee die pijntjes eerst weg te werken voordat er verder over de vorming van een college wordt gesproken.

Dus voordat een informateur en formateur aan het werk gaan (wat klinkt dat allemaal Den Haag Vandaag) zou eerst een masseur aan de slag moeten. Bij wijze van spreken natuurlijk. Ik bedoel in werkelijkheid iemand die juist gevoelens en emoties bespreekbaar maakt en niet direct inhoudelijk te werk gaat. 

 

En waarom is dat dan nodig?

De formatie van een nieuw college verliep niet goed. Er was een advies van een informateur. Hij had in opdracht van de VVD de wensen van alle partijen geïnventariseerd en aan de VVD gerapporteerd. De VVD heeft daarna drie partijen uitgenodigd om te gaan praten; D66, GroenLinks en de PvdA. Alleen was die rapportage nog niet openbaar gemaakt en aan alle partijen toegezonden. En in de rapportage werd de VVD en D66 geadviseerd met alle drie de linkse partijen te gaan praten om te kijken welke combinatie de beste was. Dus VVD en D66 samen met GroenLinks-PvdA, samen met GroenLinks-SP of samen met SP-PvdA, zonder volgorde van wenselijkheid.

De VVD leek haar keuze al gemaakt te hebben door naast D66 twee van de drie linkse partijen uit te nodigen voor een verkennend gesprek; GroenLinks en de PvdA. En toen voelde de SP zich gepasseerd. Voelde de PvdA zich voor het blok gezet, want zij had liever samen met de SP aan tafel gezeten en andersom trouwens ook. Voelde GroenLinks zich ongemakkelijk, want het leek dat zij de SP aan de kant schoof. Voelde D66 zich om dezelfde reden ongemakkelijk. Voor de goede orde; GroenLinks en D66 hadden voorkeur voor de PvdA als vierde parij, maar zagen ook de SP als een reële mogelijkheid.

De VVD vertelde in het openbaar helaas niet waarom ze met de drie genoemde partijen aan tafel was gaan zitten. Had ze publiekelijk gezegd dat dit haar voorkeur was, dan waren SP en PvdA mogelijk niet naar de pers gestapt om hun ongenoegen over het proces te uiten. En was er maandag 1 september niet zoveel oud zeer en wantrouwen tussen de diverse hoofdrolspelers te zien geweest. Nu bleef de open brief van de PvdA aan de VVD de sfeer van de avond bepalen. In die open brief wordt de fractievoorzitster van de VVD toch wel persoonlijk verwijten gemaakt, zo zijn ze in ieder geval opgevat.

 

Toch leverde de bijeenkomst van 1 september het resultaat op dat VVD, D66, GroenLinks en PvdA eerst aan zet zijn om een college van b&w te vormen. De meeste partijen vonden dat. Voor het beste resultaat moeten de gebeurtenissen van de afgelopen weken nog eens goed en in alle vertrouwen en eerlijkheid worden doorgesproken. Een goede begeleiding is daarbij gewenst. En of die begeleiding moet worden gedaan door een formateur, informateur of een spreekwoordelijke masseur doet er eigenlijk weinig toe. Maar levert wel een opvallend artikel in de krant op.

In plaats van gekwetter

Posted on 25/7/2014 at 08:15

Op 3 juli is gestemd over de bouw van een nieuw zwembad. Vlak daarvoor hebben alle partijen een amendement, een wijzigingsverzoek, ingediend met enkele voorwaarden voor de bouw. Zo moeten de bouwkosten en exploitatiekosten binnen de begroting blijven. Het staat in de openbare besluitenlijst te lezen.

Ook Culemborg Centraal diende het amendement in. En als jouw amendement vervolgens wordt aangenomen, dan stem je daarna voor het bijbehorende raadsvoorstel. Anders had je geen amendement moeten indienen.
Ik bedoel, stel jij wilt op vakantie naar Frankrijk en jouw partner wil thuisblijven. Onenigheid dus. De partner dient vervolgens een amendement in: als we dan toch op vakantie gaan, dan naar Duitsland. Jij vindt dat ook goed. Dan kun je als partner niet meer zeggen: we gaan niet op vakantie.
Culemborg Centraal zegt dat dus wel. Onbetrouwbaar? Of onbekend hoe dingen werken? Ik denk het laatste.

De reden dat ik dit hier schrijf is het onaangename getwitter van genoemde partij, gisteravond. Onze stad zou een 'incestgemeente' zijn, waarmee gesuggereerd wordt dat alles stiekem in achterkamertjes wordt geregeld, laat ik het maar netjes zeggen. Het feit dat de bouw van het zwembad is aanbesteed zou daar een bewijs van zijn.

Flauwekul. Als de gemeente besluit iets te bouwen, dan vraagt ze aannemers met een prijs te komen. In het openbaar. Zoals het hoort. De gewoonste zaak van de wereld.

En als die aannemers meer geld vragen voor de bouw dan binnen de begroting past, dan komt het amendement van onder andere Culemborg Centraal weer in beeld. Het college komt dan terug bij de raad.
Goed dat Culemborg Centraal, net als alle andere partijen, voor aanbesteding hebben gestemd. Gek dat je dan tegen de bouw stemt.

Opnieuw op de startblokken

Posted on 9/7/2014 at 09:31

De manier waarop VVD en D66 het vertrouwen in de ChristenUnie opzegden oogt weinig chique, maar is wel dapper, het gebeurde in een openbare vergadering.
En als het vertrouwen weg is, hoe had dit verstandshuwelijk op een andere manier ontbonden moeten worden? Voorafgaand aan de stemming over het zwembad misschien. Dan had de ChristenUnie tegen kunnen stemmen en dan uit de coalitie stappen.

Want het ging natuurlijk allemaal wel over het zwembad. Ook tijdens de verkiezingen. Had dat onderwerp niet gespeeld, dan zat de genoemde partij met een of twee zetels domweg niet in het college. Nu dus wel.

Noem het lef, noem het naïviteit, noem het zelfoverschatting of wat anders, maar het moet gewoon duidelijk zijn geweest voor de ChristenUnie dat bij VVD en D66 niets viel te halen wat het zwembad betreft. Het coalitieakkoord is daarover helder. Wat je ook van de inhoud vindt.

En daarmee zat de ChristenUnie al klem. Of meedoen met de stadsregering en met het nieuwe zwembad, of niet regeren en opkomen voor wat je kiezers willen, het huidige zwembad behouden.
Beide kan niet. Dus moet je kiezen. En dat deed de partij niet. Tegenwerken, draaien en duiken, dat wel. Met een breuk tot gevolg.

En wat nu? Wie heeft er zin om met de twee liberale partijen verder te besturen, na wat er allemaal gebeurd is?
Kandidaten genoeg lijkt me. In ieder geval moeten diverse partijen elkaar de komende weken maar eens diep in de ogen kijken. En voor zichzelf de vraag beantwoorden of dit een uitzonderlijke situatie is geweest, waardoor ieders blik vertroebeld is geraakt.

Dit college maakte en valse start. Dus zwembril schoonpoetsen en opnieuw in de startblokken!

Stemverklaring nieuw zwembad

Posted on 4/7/2014 at 06:33

Voor ons ligt een glansrijk plan voor een nieuw zwembad.
We hebben als GroenLinks veel waardering voor de samenstellers er van. En we zijn hen er ook dankbaar voor. Wat een werk!

Vele stadgenoten hebben zich met dit plan bemoeid, het is er nog meer door gaan glimmen.
We rekenden bij het verstrekken van het voorbereidingskrediet op een bak zwemwater, het werden twee baden met twee temperaturen.

Maar er zijn ook doffe plekken ontstaan.

GroenLinks vindt dat het college onverstandig en onzorgvuldig is omgegaan met kritische kanttekeningen. In de second opinion werd een zestal kritiekpunten benoemd waarvan het college in haar reactie op 13 juni er drie kon weerleggen en de andere drie niet eens noemde. Maar wel het hele rapport van tafel veegde.
Pas op de avond van het debat kwam een tweede reactie waarin schoorvoetend erkend werd dat de kritiek deels terecht was.

De opsteller van de second opinion is weliswaar uitgenodigd zijn rapport te bespreken, maar de afspraak is op het laatst niet doorgegaan.

Doffe plekken door communicatie en ook wel omgangsvormen.


Een smet op het 2521-plan vindt GroenLinks toch de weigering om een mogelijk alternatief, het renovatieplan, in de besluitvorming te betrekken. Vele stadgenoten hebben daar om gevraagd.
Nog voor de verkiezingen hebben we gezegd dat we indieners van een alternatief plan de tijd willen geven. Mocht er een alternatief komen, dat er toen niet was.
Na de verkiezingen, tijdens het debat twee weken geleden, hebben we gepleit om het inmiddels verschenen renovatieplan in de openbaarheid te bespreken om het op zijn haalbaarheid te toetsen.

Misschien was het plan aan alle kanten lek geschoten, maar die openbare bespreking kwam er niet.
De negen oppositieleden wilden dus de deur open houden, de negen raadsleden van VVD en D66 wilden dat niet. En de ChristenUnie smeet de deur dicht, recht in het gezicht van haar eigen kiezers.

Blijft over alleen het 2521-plan. Een plan met een paar doffe plekken en een smet. Dat ligt beslist niet aan de makers er van.
Laten we als Culemburgers samen het nieuwe zwembad weer helemaal doen glimmen.

Feiten en geen fouten over het zwembad

Posted on 12/6/2014 at 13:38

De twee artikelen over het zwembad in de Culemborgse Courant van 11 juni bevatten heel veel fouten, twitterde ik op dezelfde dag. Dat vraagt om uitleg.

 

De politiek zou zijn "heen en weer geslingerd tussen twee opties". Nee, de avond was bedoeld om als gemeenteraad vragen te stellen aan het college en de indieners van het 2521-plan, niet om te debatteren. En opeens presenteerde MeerZwemmen een tweede plan. Nu moet de raad eerst besluiten of ze dit tweede plan nog meeneemt in de besluitvorming of alleen over 2521 gaat debatteren en besluiten.

 

De ambtenaar zou "gevraagde cijfers niet kunnen oplepelen en de raadsleden niet van de juiste informatie kunnen voorzien". Afgezien dat een wethouder vragen hoort te beantwoorden, is hier iets anders aan de hand. Het college moest ook enkele zaken uitzoeken, maar was daar niet op tijd mee klaar. Bovendien heeft het een second opinion laten uitvoeren. Ook nog niet klaar.

"Hier een daar vindt nog onderzoek op de financiering plaats". Dat suggereert dat de indieners de financiering nog niet rond hebben, maar het college had zijn werk niet af. Het gaat dan vooral om de vraag wie eigenaar van het gebouw wordt en welke garantstelling er kan komen. Op 13 juni krijgen we de antwoorden en de uitslag van de second opinion.

 

"De PvdA toont veel interesse voor het tweede plan". Nee, die partij vindt dat er nog geen besluit kan vallen omdat veel informatie nog niet beschikbaar is. Die informatie komt dus op 13 juni. De PvdA vroeg hoeveel geld uitstel van besluit kost, want in De Gelderlander stond de dag er voor een artikeltje over de mogelijke kosten van uitstel.

Het antwoord van de wethouder was verwarrend. Haar ambtenaar zei dat uitstel 20.000 euro per maand kost, want de bezuiniging gaat later in. De wethouder zei dat de bezuinigingsopdracht op 1 januari 2015 ingaat en dat het huidige zwembad daar rekening mee moet houden. Uitstel kost dan niets. Op 13 juni volgt verhelderende informatie. Deze verwarring wordt in de krant niet beschreven.

 

"GroenLinks laat weten hoe dan ook een poging te wagen om de indieners van verschillende plannen samen om de tafel te krijgen". Nee, die partij vroeg de wethouder wat ze gaat doen om partijen bij elkaar te brengen. Waarop de wethouder antwoordde dat eerst een besluit moet worden genomen en dat ze daarna partijen aan tafel uitnodigt. Een curieus antwoord als je er verder over nadenkt. Dat staat dan niet in de krant te lezen.

Ter informatie: inmiddels heeft GroenLinks voorgesteld om het debat over het 2521-plan uit te stellen en het alternatieve plan van MeerZwemmen mee te nemen in de besluitvorming http://culemborg.groenlinks.nl .

 

"De ChristenUnie heeft tijdens de coalitieonderhandelingen ingestemd met nieuwbouw, mits er een alternatief op tafel ligt". Dus geen plan van MeerZwemmen, dan ook geen nieuwbouw. Dat staat er letterlijk. Kan niet kloppen.

In het coalitieakkoord staat dat de "het huidige zwembad nog een aantal jaren langer exploiteren in enigerlei vorm geen alternatieve oplossing is". En dat "als er uit het onderzoek 2521 komt dat het zwembad, ongeacht het aantal te bedienen doelgroepen, te realiseren is binnen het door de Raad vastgestelde budget, de gehele coalitie" ... voor het plan stemt.

De ChristenUnie is letterlijk akkoord gegaan met een 2521-bad waarin niet alle doelgroepen terecht kunnen. Maar het 2521-plan biedt gelukkig ruimte aan alle doelgroepen.

 

De SP stelt zich inderdaad open voor alternatieven en uitstel van besluit (dus GroenLinks kan rekenen op steun van de socialisten).

Maar Culemborg Centraal heeft juist geopperd om een poging te wagen de indieners van verschillende plannen samen om de tafel te krijgen. "We willen eigenlijk niet kiezen" zei de partij tijdens de avond.

 

Tot zover het hoofdartikel. Het stuk op pagina zeven van de krant is aanmerkelijk beter. Eén rare fout staat er wel in. Bouwrijp en woonrijp maken doe je bij een nieuw gebouw, niet bij een oud gebouw.

Het college schat die kosten op 230.000 euro en MeerZwemmen zou "daarvoor een bedrag tussen 3 tot 3,5 miljoen" genoemd hebben. Dat klopt niet helemaal. Die miljoenen hebben volgens MeerZwemmen betrekking op het bouwrijp/woonrijp maken van het nieuwe bad inclusief het slopen van het huidige bad en de aanleg van nutsvoorzieningen. Dat laatste valt overigens in de bouwwereld onder bouw- en woonrijp maken.

De miljoenen zijn desgevraagd grove schattingen.

 

Voor wie meer wil lezen is er het officiële verslag van de voorbespreking, dat aan raadsleden is gestuurd. Ik heb het hier geplaatst: http://www.scribd.com/doc/229342812/Verslag-Voorbespreking-Beslisdocument-2521 .

 

Wordt vervolgd.

Feestrede

Posted on 18/4/2014 at 10:56

Er is een nieuw college gevormd een maandje na de verkiezingen. Wethouders, gefeliciteerd met uw benoeming! De twee grootste partijen vormen samen met nummer drie de coalitie. Klinkt logisch; de stem van de kiezer is gehoord.

Het nieuwe college wil de stad anders besturen. Minder vanuit de burgemeesterskamer (waar het college vergadert) en meer vanuit de raadzaal en de stad zelf, zo stellen wij ons voor. Prima. Complimenten. College, ga er voor!

Best ambitieus ook en hopelijk een trendbreuk. Want vier jaar geleden stond ongeveer hetzelfde te lezen in het akkoord. Maar ook teleurstellingen uit het verleden bieden (gelukkig) geen garantie voor de toekomst.

 

Er zit nauwelijks concreet beleid in het coalitieprogramma. Wel algemene doelstellingen waar niemand echt tegen kan zijn. Tja. Waarom houden we dan verkiezingen?

En waarom dan per se een meerderheidscollege? Of is het gewoon handig om een raadsmeerderheid van twaalf van de 21 zetels achter de hand te hebben? Om toch af en toe een stempel op het beleid te kunnen drukken?

Bedenk wel, college, dat meer dan de helft van de kiezers op een van de vijf andere partijen heeft gestemd: ruim 5800 tegenover 5700 voor VVD, D66 en ChristenUnie. Dus enige bescheidenheid is, terecht, gepast.

Daarbij zijn we zijn benieuwd bij elke beslissing die de ChristenUnie de komende jaren neemt, wat de ongeruste zwemmers er van vinden.

 

Er zit nauwelijks concreet beleid in het coalitieprogramma. Dan is het toch vreemd dat er afspraken zijn gemaakt voor het zwembad, zoals op internet te lezen. Zijn er nog meer zaken toch van tevoren afgekaart? Laat die dan zien. Dat schept duidelijkheid in de stad.

 

Er zit nauwelijks concreet beleid in het coalitieprogramma. Geen dichtgetimmerd akkoord dus. Dat is natuurlijk ook mooi, want dat betekent meer inbreng van de raad en van de stad. Waarvoor, nogmaals, onze complimenten.

Dat biedt ons ook ruimte. We zullen als GroenLinks samen met de stad werken aan belangrijke zaken die het college vooralsnog onbenoemd laat, zoals een ruimhartig minimabeleid, ruim baan voor het langzaam verkeer (hoezo "zwakkere verkeersdeelnemers"?), meer natuur en natuurlijk groen in de openbare ruimte, en een actieve rol juist om de nog niet betrokken burgers aan de samenleving te binden.

 

Succes!

Driemaal tegenwind

Posted on 21/3/2014 at 11:01

Des te langer ik er over nadenk, des te blijer ben ik met de 1300 stemmen die GroenLinks in Culemborg heeft gekregen. Kiezers, bedankt daarvoor. We hebben de wind bepaald niet in de rug en daarom een zetel verloren. Drie oorzaken ....

Een. We hebben bij de vorige verkiezingen beloofd ons keihard in te zetten voor het bestaansrecht van voetbalvereniging Fair Play. Dat hebben we ook gedaan. Door tegenwerking van het college, onder andere, is het ons niet gelukt de club te behouden. En nu zijn de voetbalbestuurders hun eigen partij begonnen en hebben een zetel gehaald.

Twee. We hebben de landelijke trend tegen. De partijen van Pechtold en Roemer zijn nu erg polulair en daar liften de plaatselijke D66 en SP op mee. GroenLinks is na de Tweede Kamerverkiezing van 2012 landelijk minder in het zicht, en daardoor lokaal ook.

Drie. We hebben geen goed antwoord op de onstane, deels gecreëerde onrust over het nieuwe zwembad. Het benadrukken van de feiten heeft die onrust niet kunnen verminderen; grote groepen gebruikers van het huidige zwembad denken niet in het nieuwe bad terecht te kunnen.

Driemaal zware tegenwind, dan is het niet vreemd dat er ruim driehonderdvijftig stemmen uit het GroenLinkse fietsmandje zijn weggewaaid. Jammer. Maar we gaan de komende jaren die mand weer vullen door onverstoorbaar en onbaatzuchtig verder te werken aan een socialer Culemborg met een groen hart. Dat blijft gewoon onze slogan. Weer of geen weer.

Wel of geen zwembad

Posted on 5/3/2014 at 09:42

Vorig jaar stonden we als gemeenteraad voor de keuze: geen zwembad of wel een zwembad. Twintig raadsleden kozen voor wel een zwembad.

Als er elk jaar zo'n beetje een miljoen euro minder geld van het Rijk komt, dan moet je besparen of bezuinigen. Jarenlang was bekend dat we vanaf 2015 niet meer dan een kwart miljoen per jaar aan een zwembad kunnen uitgeven. Het huidige bad kost bijna het dubbele.

Diverse plannen sneuvelden, want te duur of te optimistisch. Het enige reële plan dat wel binnen het budget bleef is het 2521-bad dat door de zwemverenigingen naar voren is gebracht.

Het wordt een bad waar veel gebruikers mee uit de voeten kunnen. 'Bejaarden' die nu in het grote bad zwemmen kunnen dat straks ook. Gehandicapten die nu in het grote bad zwemmen kunnen dat straks ook. Net als kinderen die zwemles krijgen, leden van zwemverenigingen, schoolzwemmers, recreanten die baantjes trekken of met ballen en matten spelen, en ja ... ook wedstrijdzwemmers kunnen in het 2521-bad terecht.

Het is misleidend om te beweren dat het 2521-bad een wedstrijdbad is. Dat is bangmakerij, of erger, stemmingmakerij. Wel is het zo dat gebruikers die een kinderbadje nodig hebben of om medische redenen warm water van 33 graden, straks niet meer in het 2521-bad terecht kunnen. Dat vind ik echt jammer. Maar geen zwembad is erger.

Door in te stemmen met het krediet ter voorbereiding van een 2521-bad krijgen de initiatiefnemers de kans om een nieuw zwembad voor de stad te creëren. Die mensen hebben een grote verantwoordelijkheid om voor een zwembad te zorgen waar zoveel mogelijk Culemborgers plezier van hebben. Ze doen er verstandig aan zoveel mogelijk Culemborgers ook bij de plannen te betrekken.

Bomenslopers?

Posted on 26/2/2014 at 16:56

Fred London, inwoner van de wijk Lanxmeer schrijft:

"De bomenslopers zijn weer bezig! 

Aan de Anna Blamanweg is een prunus volledig naar de filistijnen geholpen. En ze zijn nog lang niet klaar. Gemeentebeleid: snoeien omdat het kan. Geld wegsmijten en ons groen vandaliseren (zie ook de moerascypressen aan de Weidsteeg). Snoeimeneer gewezen op het feit dat het een prunus is, en dat die een bepaalde mooie vorm heeft van nature. En dat is niet deze!
Commentaar: wa maak da nou uit wa veur boom ut is?
WIE STOPT DIT !?"

"Nu zijn alle oude en zieke bomen inmiddels op. Dan gaan we nu toch gewoon in gezonde bomen zagen? 
Ik heb het niet over losse takken maar over onherstelbare schade aan volwassen bomen. Dit als gevolg van ernstige incompetentie bij de gemeente. Die zoals altijd nergens mee zit. Als gemeenteambtenaar ben je immers onaantastbaar. Zodat het maar doorgaat en doorgaat. Als de politiek hier nu niks mee doet (Groen Links?) ga ik niet meer stemmen."

 

Beste Fred. Goed nieuws. GroenLinks heeft iets met dit onderwerp gedaan. Namelijk bij de gemeente gevraagd hoe het zit.

In samenspraak met Terra Bella, de club bewoners die het groenonderhoud in Lanxmeer doet/beheert, is de gemeente gaan snoeien. De g
emeente snoeit bomen door de hele gemeente, dus ook in uw wijk.
Er is sprake van achterstallig onderhoud, daarom wordt er nu op het oog rigoureus gesnoeid. Je had ook elk jaar kunnen snoeien, dan lijkt het minder erg.
Er is sprake van landelijke wetgeving. Takken mogen niet meer dan drie meter boven de openbare weg hangen, en dus moeten zijtakken hoger worden opgesnoeid.
Soms staan bomen te dicht bij lantarenpalen zodat die te weinig licht kunnen afgeven. Slecht voor de verkeersveiligheid of het veiligheidsgevoel.

Maandag beoordeelt Terra Bella het snoeiwerk. Deskundigen in de wijk, die daar toevallig wonen, hebben de indruk dat dit normale snoei is. Zij het wat veel omdat er achterstallig onderhoud nodig is.
Maar u heeft gelijk: een prunus hoort eigenlijk na de oogst te worden gesnoeid, net als andere steenvruchtbomen en bessenstruiken.

 

 

Afval op de televisie

Posted on 15/1/2014 at 16:31

Zondagochtend belt mijn fractievoorzitter. Of ik Omroep Gelderland te woord wil staan. Ze had een foto van niet opgehaald plastic afval getwitterd en een journalist en cameraman zijn al op weg naar Culemborg.

Als ik weer thuiskom van de opname staat er een artikeltje op de website van de omroep met als titel 'GroenLinks: Culemborg oogt als vuilnisbelt'. En in de uitzending op TV lijkt GroenLinks alleen de burgers aan te spreken op hun gedrag.

Een korte toelichting.

 
Op sommige plaatsen in de stad is een opeenstapeling van plastic afval met ander afval er bij. Dat oogt als een vuilnisbelt. De rest van de stad is hartstikke schoon. Dat heb ik ook gezegd voor de camera.

Verder heb ik gezegd dat de oplossing mij niet moeilijk lijkt. Er moet duidelijker worden aangekondigd dat er geen afval wordt ingezameld of het wordt gewoon wel opgehaald. Dat antwoord is ook niet uitgezonden.

Natuurlijk moeten inwoners hun afval weghalen van de straat als er niet ingezameld wordt. Weinig spannends allemaal. Zeven vragen beantwoord, twee zijn uitgezonden. Zo werkt televisie. Een nuttige vingeroefening voor als er in de toekomst belangrijker zaken moeten worden uitgelegd.

 

Hoe zit het nu precies?

Uit gesprekken met gemeente en AVRI blijkt dat ze in overleg hebben besloten het plastic op oudjaarsdag 2013 niet in te zamelen. Er stond dus geen oranje blokje op de afvalkalender. De redenen doen er minder toe. De gemeente vraagt en de AVRI voert uit, dat is het principe.

Dan vragen we de gemeente toch om het volgend jaar wel op te laten halen?

De AVRI en ondergrondse containers

Posted on 8/1/2014 at 16:22

Er is momenteel veel te doen rond de afvalinzameling door de AVRI. Vaak ook vanwege het nieuwe tarievenstelsel. Als GroenLinks fractie zien en horen wij dat natuurlijk ook. Ik heb daarom de directeur maar eens gebeld. Dat leverde een goed gesprek op over plastic inzamelen op oudjaar, de glasbakken rond de jaarwisseling, afval scheiden met een ondergrondse container en over luierinzameling.

 

Gebruikers van een ondergrondse container kunnen een groene container en een papiercontainer aanvragen. Allebei. In Culemborg worden die gewoon opgehaald. De berichtgeving daarover is niet altijd duidelijk geweest vorig najaar, eerst kon het niet, toen weer wel. Het is goed mogelijk dat bewoners van de binnenstad en van appartementen achteraf gezien een groenbak of papierbak hadden willen aanvragen. Vorig jaar was dat nog gratis, nu kost het geld.

Wat mij betreft krijgen gebruikers van de ondergrondse container nogmaals de mogelijkheid een gratis groenbak of papierbak aan te vragen. En als de gemeenteraden dat willen, dan doet de AVRI dat. "Elk goed idee is welkom", aldus de directeur. We gaan dat als GroenLinks fractie bij de eerstkomende raadsvergadering aan de orde stellen.

Overigens zijn er 21.000 extra groenbakken aangevraagd in de regio. Of dat veel bewoners van binnensteden en appartementencomplexen zijn of juist van eengezinswoningen weet de AVRI nog niet. Maar ze zijn natuurlijk net zo benieuwd als wij hoe het nieuwe stelsel uitpakt. En ze zijn zeker bereid zo snel mogelijk de gemeenteraden daarover te informeren.

 

En dan de luiers en incontinentiemateriaal. Mensen die dat gebruiken zijn in het nieuwe stelsel meer geld kwijt dan mensen die dit afval niet hebben. Ook dit realiseert de AVRI zich en zoekt al naar oplossingen. Feit is wel dat er in Nederland nauwelijks verwerking van luiers mogelijk is. Dat leidt tot hoge transportkosten waardoor luiers verbranden (en enrgie opwekken) beter is voor het milieu. Bovendien moet er dan gescheiden worden ingezameld bij kinderdagverblijven, medische of zorginstellingen (dat wordt luiers brengen voor de burgers), of de AVRI haalt het op langs de huizen (wat veel geld kost), of er komen bakken her en der in de stad (wat stank oplevert).

Luiers in de groene bak, zoals andere gemeenten wel eens doen, blijkt ook geen goede oplossing te zijn. Dat levert slechte compost op die moeilijk te verkopen is. Er zitten medicijnresten in. Het wordt er niet eenvoudiger op.

 

Binnenkort meer over de plastic inzameling op oudjaarsdag en de glasbakken rond de jaarwisseling. Want daarover is ook veel interessantes te melden.

Koudwatervrees is zó 1973

Posted on 11/10/2013 at 12:21

Als jongetje van negen  had ik natuurlijk ook zwemles. Van mei tot augustus en ook na de zomervakantie stapte ik dan voordat de school begon op de fiets om naar het onverwarmde zwembad te gaan aan de andere kant van het Drentse esdorp R. Zwemles om half acht in de morgen dus.

En iedere keer was het weer spannend wanneer je de flauwe bocht naar rechts aan het begin van het bos nam; want aan het eind van het zandpad doemde de ingang van het zwembad op, met de plexiglazen koker waarin de badmeester de watertemperatuur door middel van witte en rode kurken had weergegeven, prominent in het zicht. De kurken reikten vaak niet verder dan zeventien.

Graden Celsius.

 

We waren overigens niet de enige aanwezigen, want in het diepe trok menig kwieke dorpsgenoot, volwassen of ‘bejaard’ zijn of haar baantjes.

Koud was het echter wel. Dus na de les was het racen naar huis, snel een boterham tussen de verstijfde kaken gepropt en meteen naar school. Pas na verloop van tijd kon de ingeklemde boterham langzaam worden verwerkt.

Na schooltijd togen wij weer naar het zwembad, dé verzamelplaats voor de jeugd beneden de zestien. Daar werden tot het avondeten zandkastelen gebouwd en speelden we beach soccer voordat de term was uitgevonden. Het zwembad lag in een zandverstuiving.

De angstige blik op de kurken bleef elke keer dat het zwembad naderde. Maar ’s middags was het water geheid minder koud dan in de ochtend, en vanaf  juni werden de temperaturen sowieso draaglijker. Als de watertemperatuur in die maand de twintig graden bereikte klonk er luid gejuich. Dat was toch een beetje de magische grens. Op topzomers wilde het wel eens 24 graden worden, en werd er zelfs meer gezwommen dan zandkastelen gebouwd, maar niet elke zomer viel in die categorie.

 

Het is tegen deze achtergrond dat ik de discussies rond de watertemperatuur in het nog te bouwen 2521-bad gadesla. Die 28 graden, die we ook nu hebben,  kan ik moeilijk als koud bestempelen. Natuurlijk is nog warmer water heerlijk. Maar voor zwemmen en/of spelen is het warm genoeg.

En mocht het water na een poosje toch te koud aanvoelen, dan is er een remedie: net even iets harder zwemmen. Daar is nog nooit iemand ziek van geworden.

Autoverbindingen op hun beloop

Posted on 21/6/2013 at 09:25

GroenLinks kreeg gisteren duidelijkheid in de gemeenteraad, met steun van CDA, PvdA, Christen Unie en D66: de gemeente steekt geen energie in de procedure tegen openstelling van de dwarsverbindingen (voor auto's tussen de wijken Goilberdingen en Parijsch) en wacht het vonnis van de Raad van State af, maar de gemeente doet wel z'n best om alsnog goedkeuring voor uitbreiding van winkelcentrum Parijsch te krijgen, want ook daar had de Raad van State de bezwarenmakers voorlopig gelijk gegeven.

Hoe zat het ook al weer? Een paar weken geleden gaf de Raad van State in een tussentijdse uitspraak de bezwarenmakers tegen het bestemmingsplan Culemborg-West gelijk. De dwarsverbindingen mogen voorlopig niet worden aangelegd en de gemeente moet beter motiveren waarom ze wel aangelegd moeten worden, aldus de rechter.

Het bleef lang stil op het stadhuis totdat de wethouder in de krant zei dat de bodemprocedure wordt doorgezet en dat naar betere argumenten wordt gezocht. Dat klonk als extra inspanningen om de rechter te overtuigen dat de dwarsverbindingen echt moeten worden aangelegd. Extra geld en extra ambtenareninzet, terwijl er urgente verkeerskwesties zijn: nieuwbouw Chopinplein, nieuwbouw Willemslaan, parkeercompensatiefonds, nieuwe aansluitingen op de N320 om maar enkele te noemen .

Tijdens de raadsvergadering gisteren werd het allemaal duidelijker. Er is één procedure tegen het bestemmingsplan waarin diverse bezwaren aan bod komen. Dus formeel wordt de bodempreocedure voortgezet: we willen een definitieve uitspraak van de Raad van State over alle bezwaren. Alleen laat het college nu de besluitvorming over de dwarsverbindingen op zijn beloop. Er wordt geen tijd en geld gestoken in het verweer tegen de bezwarenmakers.

In de besluitvorming rond uitbreiding van het winkelcentrum probeert het college op verzoek van de gemeenteraad wel argumenten te vinden, zodat ze bij de definitieve uitspraak alsnog in het gelijk wordt gesteld. Voor de besluitvorming rond restaurant-kinderopvangcopmplex Bolderburen (bij de molen Johanna) geldt hetzelfde. Daar hebben we in de tussentijdse uitspraak wel gelijk gekregen, maar ook dat vonnis is niet definitief.

De procedure staken is ook geen mogelijkheid, want dat leidt tot vertraging. Het bestemmingsplan moet dan worden aangepast (wijzigingen waar de bezwaren tegen waren worden dan teruggedraaid) en moet opnieuw ter inzage worden gelegd. Dan kunnen er weer zienswijzen worden ingediend, daar moet door het college op gereageerd worden, de gemeenteraad moet over het plan weer een beslissing nemen en er kan wederom bezwaar tegen worden aangetekend bij diezelfde Raad van State. Dus we wachten de definitieve uitspraak van de Raad van State over de dwarsverbindingen gewoon af. Don Quichotte kan inderdaad lekker uitrusten.

 


Last Page | Page 1 of 3 | Next Page

Friends