Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Belangrijke zaken betreffende de politiek

Amsberg - Koninginnedag 2009

11:57, 6/9/2009 .. 4 comments .. Link
 

Tot slot: Karst Tates

Zoals de naam Pro Republica reeds aangeeft koestert zij grote bezwaren tegen de monarchie en eisen de republiek. Die bezwaren zijn vooraleerst van politieke aard en als zodanig beschouwt zij zichzelf dan ook als een politieke beweging. De middelen die worden aangewend om ons rare monarchale regeringssysteem in stand te houden, lijken er vaak uitsluitend op gericht om één enkele geprivile-gieerde familie tegen elke prijs in een waas van volmaaktheid en heiligheid te ver-heffen. De abjecte handel en wandel van deze familie staat echter volkomen haaks op hun algemene bewieroking en sacrificatie. En precies daar ontstaat bij hun een tweede bezwaar.

Eén keer per jaar wordt er zo'n jubeldag gehouden waar wij als republikeinen niets mee te maken willen hebben en daarom glijdt deze dag voor ons meestal betrek-kelijk geruisloos voorbij. De ervaring heeft namelijk geleerd dat onze politieke be-zwaren op koninginnedag gewoonweg niet opgewassen zijn tegen het achtjarige meisje dat op de Amsterdamse vrijmarkt het Wilhelmus op haar viooltje staat te krassen. Niet dat wij daar al te lichtzinnig over doen, want de bepaald niet geringe kosten van zo'n periodieke jubeldag drukken veelal zwaar op de budgetten van de gemeenten die worden bezocht. Zo kon de gemeente Franeker vorig jaar geen bi-bliotheekbus voor de jeugd meer financieren als gevolg van het kostbare vorste-lijke bezoek. Maar dat het ook anders kan lopen bleek dit jaar.

Vandaag was het dan zover dat de rapportage over de gebeurtenissen van 30 april in Apeldoorn met groot mediabombarie werd gepresenteerd. Om maar di-rect met de deur in huis te vallen: we geloven er helemaal niets van dat het een aanslag op de koninklijke familie was. He-le-maal niets. En dat heeft niks met on-ze republikeinse overtuigingen te maken maar dat zegt gewoon ons boerenver-stand. Als er een bloemencorso had gereden of een carnavalsoptocht was gehou-den, dan was volgens ons precies hetzelfde gebeurd. Evenmin kunnen wij geloven -ook al doen wij nog zó ons best- dat de verwarde heer Tates in zijn laatste be-wuste seconden gerocheld zou hebben wat er in het procesverbaal van de agent beweerd wordt. 'Wat is er gebeurd', vroeg ik hem? Hierop hoorde ik hem zeggen: 'De koningin, de koningin.' Ik vroeg daarna aan hem: 'heb je dit bewust gedaan?' Ik hoorde hem zeggen: 'Ja, ik heb het bewust ge-daan.'


Nogmaals: niet vanuit onze republikeinse overtuigingen geredeneerd, maar ge-woon ons boerenverstand houdt bovenstaande conversatie voor hoogst onwaar-schijnlijk, om niet te zeggen: onmogelijk. Met name de tweede vraag is niet alleen geniaal-relevant, het is cruciale vraag. Maar dat juist díe op dát moment gesteld is, achten wij even onwaarschijnlijk als dat wanneer de agent de heer Tates eerst om zijn rij- en kentekenbewijs gevraagd zou hebben. En dat nog afgezien van het nog onwaarschijnlijkere antwoord.

Rest de vraag: waarom moet deze tragische gebeurtenis dan toch als een aanslag worden gezien? Hier speelt onze republikeinse achterdocht wél een rol. Wij ver-moeden ernstig dat de toch al tanende populariteit van de koninklijke familie hier zijn voordeel mee wil doen. In de dagen die volgden bleek inderdaad ook uit ver-schillende opiniepeilingen dat de mate waarin de familie zielig gevonden werd gelijke tred hield met hun populariteit. Anders geformuleerd: diep menselijk leed wordt aangewend als marketing-instrument om de eigen populariteit te verhogen. Voor ons bepaald geen onherkenbaar patroon bij de familie.

Niettemin zijn er grote groepen mensen die deze moreel ontwortelde familie be-wonderen, aanbidden, thans zielig vinden en -erger nog- tot voorbeeld nemen. Waar dit laatste toe kan leiden hebben we gezien: oranjeverenigingen claimen vermeend geleden schade die van gemeenschapsgeld moet worden gecompen-seerd. En burgemeester De Graaf van Apeldoorn koestert zelfs 'het gevoel dat hen iets afgepakt is' en 'zit de koninklijke familie ook niet op een hernieuwde uit-nodiging te wachten'. Het hoeft geen nader betoog dat tegen de achtergrond van onmetelijk persoonlijk leed dergelijke overwegingen beneden elk denkbaar moreel peil zijn.

Tot slot: de pseudo-wetenschappelijkheid van de gedetailleerde 3D-reconstructies doen vermoeden dat er binnenkort een Bijzondere Leerstoel Koninginnedag in het leven zal worden geroepen. Wellicht iets voor prof. Fasseur, die zijn promovendi dan wetenschappelijk onderzoek kan laten verrichten naar het monotone gestamp van de imperatieve eenkwartsmaat op de jaarlijkse Amsbergdag.

 Islam - We wedden op het verkeerde paard

11:15, 6/9/2009 .. 0 comments .. Link
 

We wedden op het verkeerde paard

 

De recente juridische stappen van een Saoedisch advocatenkantoor tegen de uit-gevers van de Tulband-Bom spotprent [Motoon] leidde tot nogal wat discussie over de vermetelheid van de islamitische eisen aan het ongelovige Westen en wat een passend antwoord daarop zou kunnen zijn. In plaats van alleen maar te reageren op het ogenschijnlijke probleem zelf -in dit geval de eis dat kranten zich zouden moeten verontschuldigen voor hun daden [het publiceren van de spotprent] en be-loven dit nooit meer zullen doen- is het belangrijk om eens onder het oppervlak te kijken en te onderzoeken wat er hier nu werkelijk gaande is. Zoals eerder gezegd is deze juridische actie een proefballon, of probe. Deze dient meerdere doelen:


1. Het testen van het weerstandsvermogen van de westerse cultuur,

2. Het uitdagen van ons rechtssysteem met als doel het onder druk te zetten, te houden en te verzwakken,

3. Het vasthouden van de publieke aandacht en -middelen, terwijl in de flanken te-gelijkertijd proefbalonnetjes op andere gebieden worden losgelaten en meer ern-stige offensieven worden voorbereid op weer andere fronten.


Ieder moment dat wij besteden aan verontwaardigd zijn, of wijzen op de valsheid van islamitisch geïnspireerd gedrag, of eisen dat onze regeringen iets doen, is pu-re verspilling. Dit draagt slechts bij aan het succes van de islamitische proefballon-nen, althans gezien vanuit degene die de probes op ons loslaten. Alles wat onze tijd verkwist, onze energie en financiële middelen afmat, is een overwinning vanuit het oogpunt van de islam. Of het nu een incident is als een bom in een bus, een openbaar conflict over de bouw van een moskee of een rechtszaak tegen de uit-gevers van een cartoon of makers van een film, onze diverse reacties hebben tot nu toe slechts de belangen gediend van de expansie van de radicale islam.

Laten we even wat afstand nemen om een beter beeld te krijgen van het geheel. Er is de afgelopen acht jaar nauwlettend aandacht besteed aan islamitische strate-gieën en tactieken, en de laatse vijf jaar erover gescheven. Gebaseerd op wat er tot nu toe is waargenomen, kan er maar één conclusie getrokken worden: de islam is aan het winnen. Ja, wij hebben Saddam en de Taliban omver geworpen, een flink aantal bomaanslagen voorkomen en een groot aantal prominente terroristen uitgeschakeld. Dat zijn belangrijke prestaties, die niet onderschat mogen worden. Maar bezie eens de enorme kosten die ermee gepaard zijn gegaan. Ieder belang-rijk terroristisch belang dat is uitgeschakeld, hoeveel miljoenen heeft ons dat ge-kost? En hoeveel levens zijn daarbij verloren gegaan, en hoeveel van onze mensen zijn daarbij verminkt of gewond geraakt? Onze successen zijn enorm kostbaar ge-weest en hebben veel van ons bloed en onze middelen gevergd, het heeft de hui-dige recessie aangejaagd en de prijs van olie opgestuwd, waardoor de islamiti-sche despoten van het Midden-Oosten zich nog meer verrijken.

Dus hoe staat het er nu met ons voor? Hoe ziet het scorebord eruit? Hebben we de oorzaak van de radicale islam flink de kop in kunnen drukken? Laten we eens kijken naar een paar van de belangrijkste islamitische indicatoren: De eerste ze-ven jaar na 9-11, heeft een Amerikaanse president de "gematigde" moslims bij el-ke mogelijke gelegenheid over de bol gestreeld. Sinds hij het podium heeft verla-ten, heeft zijn opvolger zelfs alle moslims overal en van alle tijden over de bol staan strelen. De Nederlandse regering heeft tot de dag van vandaag aan toe, de ene na de andere ongevraagde knieval gemaakt, soms zelfs bij voorbaat. De koningin is op kousevoeten een moskee binnengegaan en er hoeft geen hand meer gegeven te worden. Pim Fortuyn en Theo van Gogh zijn vermoord. Ayaan Hirsi Ali is wegge-jaagd. Wilders mag met Hitler vergeleken worden, maar de Koran niet met Mein Kampf. Critici van de islam zijn opgepakt en zelfs door de overheid bedreigd. De premier van Nederland schoffeert aan de ene kant ongelovigen (die naar zijn me-ning niet kunnen functioneren) en prijst de islam op een iftarmaaltijd (georgani-seerd o.a. Saudi-Arabië, waar twee verboden steden voor ongelovigen zijn en an-dere religies streng verboden). De minster van Buitenlandse zaken verzoekt isla-mitische landen geen wraak te nemen op Nederlanders in de diaspora voor nog te komen Nederlandse kritiek op de islam, waarmee hij hen (o.a. de Taliban) een aardig toekomstig proefballonnetje aanreikt. Het rood en blauw is bij wijze van spreken alvast door de Nederlandse overheid van de vlag gescheurd en op zolder weggestopt. Score: Moslims 1, Kaffers 0.

In de jaren na de vernietiging van het World Trade Center door Saoedische- en Egyptische radicalen heeft Egypte meer dan 20 miljard dollar aan Amerikaanse hulp toegestopt gekregen en hebben de Saoedi's hun positie als "vrienden van de Verenigde Staten" versterkt en onze militaire hardware mogen ontvangen, al die tijd de rijkdom van het Westen opzuigend in ruil voor de olie waar ze toevallig bo-venop zitten. De Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking financiert zelfs Madrassa's en laat een ambassadeur in het buitenland de islam prijzen als zijnde een religie van vrede bij de opening van een Koranschool. Score: Moslims 1, Kaffers 0.

Sinds de Twin Towers instortten zijn er onnoemelijke aantallen nieuwe moskeeën -de meesten gefinancierd door de Saoedi's en voorzien van de meest recente radi-cale Wahhabitische theologische propaganda- gebouwd in het Westen. Ontelbare gebedsruimten, wasgelegenheden, halal markten, en islamitische centra zijn ge-bouwd in de westerse gemeenschappen. Op de sharia gebaseerd bankieren -voorheen ongehoord- is op grote schaal verspreid geraakt en wordt algemeen rondgetoeterd als ware het een waardevol alternatief voor de gulzige "woekerren-tes" van het traditionele kapitalisme. De directe en indirecte publieke financiering voor de "outreach" naar moslims is dramatisch toegenomen in de meeste wes-terse landen. Score: Moslims 1, Kaffers 0.


Op het juridische front, in de jaren sinds 11 september, hebben moslims in een aantal westerse landen het recht gekregen de islamitische sluier te dragen in over-heidsdiensten, in scholen en andere instellingen. Rechtbanken hebben werkgevers gedwongen om moslims speciale dispensatie te verlenen voor hun dagelijkse ge-beden. Gemeenten hebben de opdracht gegeven om (recreatieve) activiteiten (op specifieke tijden gescheiden) aan te bieden voor mannen en vrouwen. In Utrecht en Nijmegen zijn gesegregeerde overheidsloketten, in Rotterdam is een gesegre-geerd theater, in Amsterdam wordt door de politie gerecruteerd in de moskee. Hele scholen zijn overgegaan op het uitsluitend aanbieden van halalmenu's om te voorkomen moslims iets te klagen hebben. Parallelle shariajuridische systemen -sommigen ervan met een officieel stempel van goedkeuring door de overheid- nemen civiele zaken over voor moslims. Moslims hebben speciale wettelijke rech-ten gekregen om niet beledigd te worden en niet-moslims worden gedwongen af te zien van het lasteren van de verachtelijke afgoden van de islam, met het risico van boetes en gevangenisstraf. Score: Moslims 1, Kaffers 0.

Terwijl grootschalig islamitisch geweld is voorkomen door Westerse antiterreur-maatregelen in de afgelopen acht jaar, is het kleinschalige moslimgeweld toege-nomen. De "no-go" zones in de grote steden zijn uitgebreid en nieuwe zijn opgeko-men. De aanvallen op personen en goederen zijn toegenomen. Moslims plegen steeds meer verkrachtingen van niet-islamitische vrouwen. Moslims hebben ge-leerd dat ze hevig mogen reageren op het kleinste voorvalletje en in wezen altijd volkomen straffeloos blijven. Score: Moslims 1, Kaffers 0.

In 2001 was Pakistan nog het enige islamitische land dat nucleaire wapens bezat. In 2009 staat Iran op het punt een nucleaire macht te worden en diverse andere is-lamitische landen zijn actief in de weer deze ontwikkeling bij te benen. Voor 9-11 had Pakistan kernbommen maar stonden onder de strenge controle van een mili-taire dictatuur. Pakistan heeft nog steeds kernwapens maar het politieke systeem glijdt af naar anarchie en de Taliban controleren een groot deel van Pakistan. In 2001 leefden de Afghanen onder de sharia, gecontroleerd door de Taliban. In 2009 leven de Afghanen onder een iets minder strenge versie van de sharia, be-stuurd door een corrupte overheid die gecontroleerd wordt door in heroïne hande-lende krijgsheren. Score: Moslims 1, Kaffers 0.

Het belangrijkste is dat de gekozen en benoemde overheidsdienaren in de gehele westerse wereld in angst leven voor negatieve reacties van moslims. Velen van hen -met name de leden van de socialistische- en christendemocratische partijen- stellen zich afhankelijk van een electorale marge die wordt aangereikt door de moslim-splinter en zullen tot het uiterste gaan om moslimstemmen te trek-ken en te behouden. Ze zijn daarmee graag bereid om aan alle islamitische eisen zoals hierboven beschreven tegemoet te komen en -vooral- daarmee hun corrupte en bevoorrechte posities te behouden. Ze doen hun uiterste best om iedere op-rechte discussie over deze kwesties de kop in te drukken door hun tegenstanders te demoniseren als "racisten" en "islamofoben". Score: Moslims 1, Kaffers 0.

Tot slot, in de jaren sinds 11 september 2001, zijn de sluizen verder opengezet waarmee een nog grotere stroom immigranten mogelijk werd maakt waarmee de oorzaak van al deze problemen blijft voorduren, en in sommige gevallen nog groter wordt. De Europese Unie is van plan om vijftig miljoen Afrikanen -grotendeels uit moslim landen- in te voeren in de komende decennia en Europese politici zijn druk bezig met het bevorderen van een opengrenzen politiek in de Mediterrane Unie (met o.a. Marokko). In de afgelopen acht jaar hebben beide presidenten van de Verenigde Staten geweigerd om het immigratiebeleid van hun land onder controle te brengen door het afdwingen van wetgeving of controle op de zuidelijke grens en beiden hebben amnestie ondersteund voor illegale immigranten. De huidige presi-dent staat al klaar om dit te vervolmaken. In Nederland zijn alleen al bij het aantre-den van het vierde kabinet Balkenende 27.500 illegale (dus uitgeprocedeerde) "asielzoekers" gelegaliseerd en van woningen en onderhoud voorzien. Dit heeft de asielstroom doen verdubbelen. Tegen huwelijksmigratie van kanslozen uit moslim-landen, waarmee de erg moeizame integratie alleen maar voortduurt of nog moei-zamer wordt,  is geen enkele belemmering opgeworpen. Score: Moslims 1, Kaf-fers 0.

En wat heeft dit opgeleverd? Hebben we ergens gescoord? We vielen Bagdad en Kabul binnen. Wij hebben Mohammed Atef en Abu Musab al Zarqawi uitge-schakeld. Wij pakten Khalid Sheikh Mohammed in de kraag. Wij hebben enkele honderden terroristen gevangenen gezet, hoorden ze een paar jaar uit terwijl ze tennis speelden en vette USDA Kwaliteit-A halal maaltijden voorgeschoteld kregen en laten de meeste van hen nu maar gaan. En we spendeerden scheepsladingen en pakhuizen vol geld aan dit alles, terwijl de prijs van benzine allen maar hoger is geworden. Dus wie is hier aan het winnen?

Het aanhoudende succes van de islam kan worden toegeschreven aan een slim gebruik van middelen en personeel op diverse fronten tegelijk. Het doden van een Kaffer is slechts één van de vele tactieken en andere methoden zijn vandaag de dag over het algemeen effectiever. Behalve terreurdaden en regelrechte oorlogs-voering, kunnen alle radicale islamitische aanvallen worden aangemerkt als proef-ballonnen. Ze zijn niet bedoeld om een regelrechte overwinning te bereiken. Het heeft ook niet de opzet om hun beweerde doelstellingen uitgevoerd te zien. Als ze erin slagen de ongelovigen in de war te brengen, of hem te demoraliseren, of hem op enorme kosten te jagen, of zijn normale leven te verstoren en hem in angst te houden, dan zijn ze geslaagd. Als niet-gelovigen daarbij worden geslachtofferd, is dat slechts een extra bonus. Een proefballon test de grenzen af van wat kan wor-den gedaan om niet-moslims te provoceren zonder dat er een gewelddadige of schadelijke reactie uitlokt. Het voortdurende uittesten vindt plaats op een relatief laag niveau en mat de weerstand van niet-moslims af. De burgerlijke autoriteiten in westerse landen geven herhaaldelijk toe aan deze proefballonnen en staan toene-mende graden van islamisering toe in de ijdele hoop het de gestage drup-drup-drup van de islamitische agitatie te verminderen. Maar het zal de proefballonnetjes niet doen stoppen: zodra de islam ergens een marginaal succes behaalt wordt meteen de druk opgevoerd op dat punt en nieuwe sondes gelanceerd. Een suc-cesvol duwtje om de hijab in een rechtszaal toegelaten te krijgen wordt gevolgd door de eis een boerka ook toe te laten. Indien een werkgever toegeeft  en een gebedsruimte inricht, worden wasruimten geëist.

Elke sonde verlegt de grenzen van de Ummah een klein beetje verder. Dit zijn geen fysieke grenzen, maar juridische, sociale en culturele grenzen. Elk klein suc-cesje maakt het dat het ontvangende land telkens een beetje meer islamitisch wordt en helpt bij de voorbereiding van de gekoloniseerde slachtoffers op hun toe-komst, doordat ze langzaamaan  geconditioneerd raken aan de aard van de isla-mitische staat.

Hier is een onvolledige lijst van doorsnee proefballon-activiteiten. (Lezers kunnen veel meer eigen voorbeelden hieraan toevoegen op het Pim Fortuyn Forum):

Juridisch

·         Eis om de sharia in civiele zaken toe te passen;

·         De eis dat de politie aan de islamitische praktijk moet voldoen (sluiers voor de vrouwelijke politieagenten, laarsjes voor de honden) bij het uitvoeren van haar taken op islamitisch grondgebied;

·         Geschreeuw tegen "profilering" en "vooroordelen" wanneer moslims worden gearresteerd

·         Beschuldiging van "discriminatie" als daders worden veroordeeld of veroor-deeld

      De eis dat alle openbare instellingen, zoals gevangenissen, aan islamitische normen voldoen voor voeding, rekening houden met religieuze kwesties, en aan andere specifieke islamitische kenmerken in hun omgeving moeten vol-doen.

Territorium

     *   Het streven naar (of oprichten van) eigen islamitische wijken, waar niet-mos-         lims van kunnen worden uitgesloten en zij die er wel mogen verblijven moeten          gehoorzamen aan islamitische regels;

·         De eis dat elk gebied waar moslims hebben gebeden als heilig islamitische grondgebied wordt beschouwd en geen eerdere pre-islamitische bestem-ming meer mag krijgen;

·         De oprichting van gebouwen die speciaal zijn ontworpen als moskeeën

·         De eis dat minaretten worden toegestaan bij moskeeën waarmee het omlig-gende gebied als moslimgebied wordt bestempeld;

·         Een eis dat de oproep tot gebed uit luidsprekers vanaf minaretten wordt toe-gestaan.

Onderwijs

     * De eis dat een islamitisch curriculum wordt gebruikt voor islamitische studen-        ten

·         Een poging om een veto uit te spreken over alle onderdelen van het onder-wijs die moslims als problematisch beschouwen (de ware geschiedenis van de islam, vertellingen over de holocaust);

·         Pogingen om sluiers toe te staan in de klas

·         De druk om de seksen te scheiden in bepaalde schoolactiviteiten;

·         Een vraag om schoolprogramma's aan te passen om islamitische studenten de gelegenheid te geven te bidden, en om tegemoet te komen aan islamiti-sche feestdagen

·         De eis dat alle voedsel dat geserveerd in de eetruimten van onderwijsinstel-lingen halal is.

Sociaal

    *   De eis dat openbare activiteiten waaraan meer dan een bepaald percentage  moslims deelneemt in overeenstemming met de islamitische praktijken worden gebracht — sluiers, gebeden, scheiding van de seksen, halal voedsel, enz.;

·         De eis dat in de openbare ruimte islamitische religieuze verbodsbepalingen worden gerespecteerd, zoals die tegen honden of varkens -of zelfs afbeel-dingen van honden of varkens- of tegen alcohol of bepaalde soorten beelden en symbolen, zoals kruizen, enz.;

·         De eis dat werknemers bij de overheid of particuliere bedrijven mogen wei-geren zich te conformeren aan zekere gebruiken, zoals het aanraken van flessen met alcohol of verpakkingen waar varkensvlees in zit of de handen schudden van een vrouw;

·         Een beleid waarbij iedere openbare ruimte die wordt gebruikt voor islamitis-che activiteiten -zoals een niet-confessionele kapel op een universiteit- nim-mer de symbolen van andere religies mag tonen of er geen literatuur mag zijn van of over welke elke andere godsdienst ook.

Cultureel

     * Een eis aan niet-moslims dat zij hetzelfde respect en eerbied voor Moham-med, de Koran, en islamitische symbolen tonen als moslims zelf doen;

·         De stelling dat "beledigingen" aan het adres van de islamitische godsdienst niet mogen worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting en in feite de religieuze vrijheid van moslims beperken;

·         De eis voor juridische beroepsmogelijkheden wanneer openbaar vermaak (cabaret, televisie, film) of prive-gedrag van individuen de islamitische religieuze gevoeligheden beledigen;

·         De druk om de wetgeving zodanig aan te passen dat respect voor de islam  verplicht gesteld wordt door wetswijziging;

·         De druk op de televisie- en radio-omroepen, kranten, uitgevers van boeken, galerieën, enzovoorts, om zorg te dragen voor "evenwichtigheid" door meer moslim-inhoud te presenteren en een verbod op hetgeen de islamitische normen overtreedt.

Wanneer een van de bovenstaande sondes ergens een punt vindt waar de weerstand zwak is, dan wordt de druk daar opgevoerd en het "spontane" straat-geweld van de moslims moet de ongelovigen motiveren de "juiste" beslissingen te nemen. Als de proefballon vruchten af blijft werpen, kan de situatie escaleren in zorgvuldig georkestreerde rellen, brandstichting, vandalisme en agressie. Wanneer de Kaffer-autoriteiten uiteindelijk toegeven -en de bouw van een mos-kee toestaan, of subsidie geven voor een moslimgemeenschapscentrum of -buurthuis, of de burka toestaan in het openbaar vervoer- dan wordt het hele draaiboek dat de met de sonde is gegenereerd, gerepliceerd en op een ander front ingezet. Dit proces wordt keer op keer herhaald, dag in dag uit, in duizen-den steden, wijken en buurten in het Westen. De weerstand is uiteindelijk com-pleet versleten, vermoeid, afgemat en aan de eisen wordt toegegeven. Niet alle eisen en niet altijd, maar waar éénmaal is toegegeven, is geen weg meer terug naar de status quo van weleer.

Dit is hoe de islamitische ratel werkt en slechts één kant op. Of het nu een mili-taire operatie is, een wettelijk/juridisch initiatief of een cultureel programma, zo-dra de proef slaagt, is er geen enkele kans meer op een stap terug. Dit is hoe de Dar al-Islam groeit, en Dar al-Harb verschrompelt. Toen de islam de hoop opgaf de ongelovigen militair te overmeesteren, werd overgeschakeld op ter-rorisme. Toen dat contraproductief bleek te werken, werden verschillende ande-re tactieken uitgeprobeerd. De proefballon is slechts de voortzetting van terreur maar met andere middelen. De militaire macht van de Verenigde Staten en de andere westerse mogendheden is machteloos tegen deze tactiek. Alle enorme winsten die de islam heeft genoten gedurende de laatste acht jaar hebben zich onverminderd voortgezet terwijl de coalitietroepen achter "terroristen" in Tora Bora aanzat of IED’s onschadelijk maakte in de provincie Anbar. Tegenover al deze successen op al deze fronten, hebben we enorme hoeveelheden grondge-bied afgestaan aan de vijand op alle andere fronten, zonder zelfs maar te besef-fen dat er een strijd gaande is of dat wij die aan het verliezen zijn.

Uiteraard is Denemarken een uitzondering op veel van wat ik hierboven heb be-schreven. Denemarken heeft ervoor gekozen om in een veel grotere mate de is-lamisering te weerstaan dan enig ander westers land. Dus laten we even terug-gaan naar het begin van dit artikel. Een Saoedisch advocatenkantoor eiste ex-cuses, eiste vernedering en herstelbetalingen van Deense uitgevers vanwege de beruchte Turban Bomb cartoon. Wat zou daarom het Deense antwoord moe-ten zijn? Uiteraard moet er geen nieuwe "toenadering" of "outreach" worden ge-ïnitieerd naar de Deense moslimgemeenschap. Geen enkele politicus of publiek figuur moet initiatieven gaan aankondigen om "respect voor de islam" te promo-ten. Dit is doorgaans de standaardreactie van laffe westerse leiders. Dergelijk gedrag zou onmiddellijk het verkeerde signaal afgeven: dat van een bijzonder geslaagde proefballon. En het geven van een streng justitiëel weerwoord aan de Saoedische advocaten is niet goed genoeg. De Deense kranten zullen tegen die tijd aanzienlijke juridische kosten hebben moeten maken en de kostbare tijd van de rechters, griffiers, deurwaarders, advocaten en ontelbare overheidsadvo-caten zal zijn verbruikt aan zinloos geruzie.

De enige manier om deze sonde met succes af te weren is om het zeer, zeer duur te maken voor de mensen die ermee zijn begonnen. Slechts een dergelijk pijnlijk resultaat zal anderen ontmoedigen meer van hetzelfde, later, in andere contexten uit te proberen. Dubbele last, dus het door de eiser met waarborg ver-goeden van alle gerechtelijke kosten, dus ook van die van de verdediging, onaf-hankelijk van de uitkomst, is de enige manier om dit tegen te gaan. De vast-stelling tegen de eisers van een heffing van tweemaal de verwachte proceskos-ten zou een ondubbelzinnige boodschap afgeven en verdere pogingen indrin-gend ontmoedigen. Als u een Deen bent, schrijf dan uw krant en parlementslid aan om aan te dringen op een dergelijke respons. De Denen moeten volhouden, zelfs als de moslims hun auto's in Nørrebro en ambassade in Amman in brand steken.  Het is een geluk bij een ongeluk voor ons allemaal dat deze recente sonde werd gelanceerd in het land van Holger Danske, waardoor deze recente proefballon zeer weinig kans van slagen heeft. En aan Nederlanders: Houd Stand, laat U niet langer voor de gek houden en verder op de knieën dwingen.

Dit is een vertaling van Barking up the wrong tree door BaronBodissey. Noot: enkele Nederlandse ontwikkelingen zijn door de vertaler aan de tekst toege-voegd.

Reageren kan op het
Pim Fortuyn Forum.

 

 Islam - Een brief van de Profeet aan Kurt Westergaard

11:04, 6/9/2009 .. 0 comments .. Link
   

Een brief van de profeet aan Kurt Westergaard

Ik was op weg naar Skanderborg om de opening van een tentoonstelling van de werken van Kurt Westergaard bij te wonen toen ik staande werd gehouden door een man. Hij overhandigde mij een brief en zei dat het een brief van een profeet aan de cartoonist zou zijn. De brief luidde als volgt:

Beste Kurt!

 

Ik hoop dat het goed met je gaat en geniet van het leven. Ik weet niet of je het weet, maar ik ben al jarenlang dood. Desondanks gaat het, gezien de omstandigheden, goed met me. Helaas word ik niet -zoals velen geloven- omgeven door 72 maag-den. Dat met die maagden was iets wat ik bedacht heb om mijn medestrijders te motiveren. Het is altijd moeilijk anderen ervoor te motiveren om voor je te sterven. Om deze reden moest ik met een kleine halalleugen komen en beloven dat God hen al datgene in overvloed zou geven wat ik hier op aarde voor haram en onrein heb verklaard, zoals wijn en vrouwen. Kennelijk moesten ze eerst sterven. Het was een gelukje dat Hitler niet op hetzelfde idee is gekomen omdat hij anders zeer waarschijnlijk de oorlog zou hebben gewonnen. Oh, nu ik het toch over Hitler heb: hij woont in de kelder van mijn huis en volgt de carrière van Ahmadinejad met grote interesse.

 

Hier ben ik dus –helaas- samen met al die radicale moellahs, de uiteengereten en bloedige terroristen, met Lenin, Stalin en al die andere nuttige idioten die om wel-ke reden dan ook houden van de moellahs. Ik ben bang voor mijn leven. Want ze zijn ongeveer hetzelfde als de Deense bekeerlingen – compleet humorloos en nog fanatieker dan ikzelf in mijn wilde profetendagen was, toen ik op een kameel reed om de koppen van al die dichters af te slaan die mijn armzalige verhalen belache-lijk maakten. In ieder geval schrijf ik je dit omdat er een paar dingen zijn die ik je wilde vertellen. Ten eerste en vooral: bedankt voor je prachtige karikatuur! Die was zowel lollig als slim. Ik heb hardop gelachen toen ik haar gezien heb. Maar de an-deren, de dode imams en de levende doden, die men kent als de Deense cul-tuur”elite”, lachten niet mee. Ze beschouwden zowel jouw tekening als mijn gelach als blasfemisch en probeerden me in naam van mezelf te doden alleen omdat ik om de karikatuur lachte. God kwam me te hulp en nu heb ik ook persoonsbe-scherming.

 

Ik weet dat het je in de war brengt dat mij de karikatuur bevalt. Je hebt gelijk. Ik sta er onder profeten niet om bekend een groot gevoel voor humor te hebben. En toch moet ik toegeven dat ik een ongecontroleerde lach niet kan onderdrukken als ik hoor hoe Uffe Elleman (een gepensioneerde Deense politicus), of Uffe Allahman, zoals ik hem noem, over vrijheid praat. Of als ik Abdul Wahid Petersen hoor pra-ten. Even eerlijk. Wat moet dat? Een imam uit Jutland? In ieder geval denk ik, nu massa’s baardige amoeben met of zonder hoofddoek hun mening over de aange-legenheid ten beste hebben gegeven dat het nu tijd is om uiting te geven aan mijn eigen gevoelens. Ik doe dit één keer en voor Allah. Ik ben niet beledigd of ge-krenkt. En weet je waarom Kurt? Omdat het mij in tegenstelling tot mijn hysterische en fundamentalistische aanhangers is gelukt me met de tijd te veranderen.

 

Desondanks bestaan er velen die mijn handelingen als profeet 1400 jaar geleden als perfect beschouwen. God mag weten waarom – of aan de andere kant, God weet het echt niet. Ik ook niet meer. Al dat gedoe over onfeilbaarheid en zo is pure onzin. Ja, ooit heb ik echt geloofd Gods geschenk aan de mensheid te zijn. Zoals alle Arabische jongens in de prepuberteit dat geloven. Maar ik heb me ontwikkeld. Ik was opvliegend, egoïstisch en dodelijk jaloers en om deze reden dwong ik mijn vrouwen zich te verhullen. En ik was zo pietluttig vanwege mijn eer! Oh, over mijn huwelijk met de zeer jonge Aïsja begin ik al helemaal niet. Ik hoop dat iemand te-gen de mensen zegt dat zelfs ik veranderd ben en nu heel veel spijt heb van de dingen die ik vroeger als onfeilbaar heb beschouwd.

 

Beste Kurt, je vraagt je misschien af wat me ertoe heeft gebracht mezelf te veran-deren. Geloof me, het was helemaal geen wonder. Alleen goddelijk ingrijpen. Toen ik stierf kwam God persoonlijk om me te ontvangen. In het begin was ik daar trots op. Maar toen heeft God me zes dagen achter elkaar klappen gegeven, rustte slechts twee uur uit en ging daarna veertien dagen lang verder om er bij mij ver-stand in te slaan totdat ik echt begon over alles na te denken. God legde me een paar dingen uit die ik kennelijk verkeerd had begrepen. Zijn naam bijvoorbeeld. Die luidt niet Allah, maar Allan. Hij zei ook tegen me dat ik zijn belangrijkste bood-schap verkeerd zou hebben begrepen, namelijk dat de mensen vreugde zouden moeten hebben. Dat was in de vertaling verloren gegaan zodat ik dacht dat het zijn bedoeling zou zijn dat de mensen hun baarden moesten laten staan. God vertelde me dat humor en kritisch denken zijn creaties zijn en gebrek daaraan het werk van de duivel. Godzijdank kwam ik uiteindelijk tot bezinning. Ik heb nu een toestand van harmonie met mijn onzekerheid en ijdelheid bereikt. Ik neem yogalessen bij Boed-dha en therapie bij Freud. Ik geniet van de niet te vergelijken dialoog met Søren Kierkegaard, Gandhi en Boeddha. Noach is zo vriendelijk mij op zijn boot uit te no-digen. Zeilen is heel ontspannend. En we mogen Jezus niet vergeten, die me ge-leerd heeft water in wijn te veranderen. Ik hou van wijn.

 

Jij, beste Kurt, bent een kunstenaar, dus ik denk dat het je zal interesseren. Mijn goede vriend Mozes en ik nemen schilderlessen bij Van Gogh, wat ons zielenrust geeft. Dit alles heeft me geholpen me te ontwikkelen. Het spijt me vreselijk dat ik vroeger mensen heb geterroriseerd met een zwaard in de ene hand en een twee-de zwaard in de andere, alleen om hen te onderwerpen aan mijn ideeën. Maar wat in hemelsnaam zou ik destijds hebben moeten doen, verloren in een door God ver-laten woestijn, waar nieuwgeboren meisjes in het zand werden begraven alleen omdat ze meisjes zijn? Ik heb destijds mijn best gedaan om de levenskwaliteit te verbeteren, maar het heeft me meegesleept en ik werd zuchtig naar macht. Ik wist niet beter en destijds was er nauwelijks iemand in de Arabische woestijn die an-deren d.m.v. glimlachen en discussietalent kon overtuigen. Tragisch genoeg is de situatie tot op de dag van vandaag hetzelfde gebleven. Ik moest onbuigzaam en hard zijn. Maar dat moet nu niet zo verdergaan.

 

Geloof me, ik ben vele malen naar beneden gestuurd naar de mensheid, gedwon-gen door God om de zaak op te lossen. Maar iedere keer als ik naar beneden kom en tegen de mensen zeg dat ze ermee moeten ophouden een achterhaalde tekst zo letterlijk te nemen, worden ze absolute woestelingen, noemen ze me een ketter of ze stenigen me dood of hangen me op aan lantaarnpalen. Ze verheerlijken nog steeds een ouderwets beeld van mij, een beeld dat ik niet langer als het mijne beschouw. Waardoor ze echt beledigd zouden moeten zijn is niet de een of andere karikatuur, maar veelmeer de gruwelijke beelden van geloofsgenoten die in naam van God de kelen van ongelovigen doorsnijden.

 

Beste Kurt. Bedankt dat je naar me hebt geluisterd. Ik wilde gewoon een keer met een vriend praten. Ik hoop dat jij en alle verhalenvertellers niet zullen zwijgen. Ge-loof me, kritisch denken is belangrijk, want zoals een van je landgenoten zei: niets is heilig, behalve de liefde. God past op je, maar alleen voor de zekerheid zeg ik hier in naam van alle fanatici: vraag om vergeving. Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.

 

Gefeliciteerd met de tentoonstelling!

 

Vriendelijke groeten,

 

De profeet.

 

 

 Islam - Problemen in Zwitserland

07:40, 1/8/2009 .. 0 comments .. Link
   

Met ”gematigde” imams extremisten uitbannen

Geloofsvrijheid is voor de islam een vreemd woord. Ook in Zwitserland worden moslims, die zich bekeren tot het christendom, met de dood bedreigd. Een imam-opleiding in Zwitserland zou wel eens een moeilijke zaak kunnen worden. De islam beschouwt zichzelf als de laatste en enige ware religie. Wie met haar breekt of zelfs een ander geloof aanneemt, wordt met de dood bedreigd. Ook moslims die in Zwitserland wonen worden niet gespaard. De Zwitserse krant ”Der Bund” is in het bezit van een papier waarin een vader uit het Koerdische deel van Irak zijn zoon officieel ter beschikking stelt om gedood te worden omdat deze zich in Zwit-serland tot het christendom heeft bekeerd. De vader schrijft: Ik distantieer me van hem. Volgens de islamitische wet van de sharia moet men hem doden. Als hij dichterbij zou zijn, zou ik hem zelf hebben bestraft. Ik verzoek het bestuur en de massamedia van de regio Irak-Koerdistan mijn beslissing bekend te maken.

 

De afvalligheid van het ”ware geloof” is niet alleen een probleem voor religieuze hardliners. Ook ogenschijnlijk geseculariseerde moslims, die niet naar de moskee gaan, alcohol drinken en hun teenagers wat betreft kleding en uitgaan veel speel-ruimte geven, laten niet met zich spotten als hun dochter een christelijke vriend heeft en zich voelt aangetrokken tot zijn geloof. ”Der Bund” is op de hoogte van zo’n geval, waarin de ouders hun 16-jarige dochter bedreigd, geslagen en uitein-delijk voor altijd het huis hebben uitgezet. Voor deze achtergrond wordt het duide-lijk hoe moeilijk een imamopleiding in Zwitserland zou kunnen zijn, waarin ook be-grip voor andere religies en de levensomstandigheden in Zwitserland zou moeten worden gestimuleerd. Het zal bijna onmogelijk zijn een theologie op te zetten die zich niet op waarheden beroept, maar na durft te vragen.

 

Zo’n project is aan de universiteit van Basel gestrand, waar een leerstoel zou wor-den gecreëerd – met 5 miljoen Zwitserse Frank sponsorgeld van de staat Koeweit en een islamitische stichting. ”De donoren willen controle uitoefenen over de leer-inhouden, wij willen de onafhankelijkheid van de universiteit bewaren”, zegt Beate Münch, de adjunct van de rector. Al meer dan drie jaar lang heerst er nu radiostilte tussen de universiteit en de initiatiefnemer, de islamprofessor Elsayed Elshahed uit Cairo. Münch wil het project niet als mislukt omschrijven, maar het zou ”een lan-ge, moeilijke weg” zijn naar een imamopleiding in Zwitserland.

 

Constante bedreigingen

Voor de joodse islamcritica Gisèle Littman (= Bat Ye’or) uit Genève is een verlich-te islam op dit moment helemaal niet mogelijk. Ze heeft zich wetenschappelijk be-ziggehouden met de adresgelovigen onder islamitische heerschappij en vindt be-vestiging door de vervolging van talrijke progressieve vertegenwoordigers van de islam. ”Wie dieper doorvraagt over de traditie, wordt door de extremisten met de dood bedreigd.” Littman noemt bijvoorbeeld de namen van Ayaan Hirsi Ali uit So-malië of Nasr Amid Abu Zaid uit Egypte, die beide toevlucht moesten zoeken in het westen. Volgens Littman is het doel van de wereldwijde Organisatie van de Is-lamitische Conferentie om ook de islamitische diaspora in het westen sterker in zijn handelen te beperken. Ze staat daarom heel sceptisch tegenover de opleiding van imams in Zwitserland.

 

Gematigde moslims verontrust

 

Daarbij zou een betere opleiding voor Zwitserse imams dringend noodzakelijk zijn. De meeste moskeeën hebben geen geld voor een imam in volledige dienst en maken in geval van nood gebruik van vrijwilligers of mensen op doorreis. Deze re-serve-imams kennen de koran slecht, zoals verschillende insiders bevestigen en in veel gevallen prediken ze weinig goeds over het westen. Gematigde moslims zijn verontrust over datgene wat ze soms te horen krijgen. Ook in kerkelijke kringen wordt er stilletjes aan getwijfeld of de moslims in Zwitserland bereid zijn tot een Europese islam.

 

”De islam zit in het slop”

 

Saida Keller-Messahli, de presidente van het Forum voor een progressieve islam, is optimistischer. Wat haar betreft zijn de bovengenoemde inschattingen ”te reli-gieus gevormd”. Ieder jaar zouden er progressieve moslims uit de hele wereld bij elkaar komen om vaart te zetten achter ”de hervorming van de islam.” Voor Keller is duidelijk: ”De islam zit in het slop.” Maar ook Keller moet toegeven dat moslims die zo denken als zij duidelijk in de minderheid zijn. ”Een minderheid die zich moet verstoppen.” Des te belangrijker zou het zijn om deze minderheid sterker te maken door de opleiding van imams met een Zwitserse achtergrond te stimuleren. Ook Muhammad Tufail van de Coördinatie van islamitische organisaties van Zwitser-land begroet een opleiding voor imams in Zwitserland. Maar totdat het zover zou zijn, zou het nog steeds mogelijk moeten zijn om goed opgeleide geestelijken uit bijvoorbeeld Egypte te importeren. ”Die spreken geen Duits, maar daar tegenover staat dat ze de koran kennen”, zegt Tufail. Hij ergert zich aan de Zwitserse instan-ties, die intussen voor zulke imams geen verblijfsvergunning meer uitvaardigden. Ondanks alle vruchtbare contacten, die hij als arts de laatste 50 jaar in Zwitserland gehad zou hebben, is het voor Tufail duidelijk: ”De islam is niet Europees te ma-ken.” Christenen en moslims zouden elkaar wederzijds moeten respecteren, maar de wisseling van geloof zou precair blijven – dat zou ook zo zijn voor christenen die moslim zouden worden. Tufail maakt zelfs reclame voor begrip voor moslims die hun kinderen verstoten of toestemming geven hen te doden: ”Voor de ouders is de afvalligheid van het geloof een catastrofe. Ze verliezen het respect van de ge-meenschap, worden uitgestoten en zien zichzelf als mislukkeling.”

 

Bron:   http://bazonline.ch/schweiz/standard/Wenns-ums-Christentum-geht-hoert-der-Spass-auf/story/22395346

 Elsbeth Etty - Wilders jaagt moslins de moskee uit!

13:52, 31/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

Elsbeth Etty in de NRC: Wilders jaagt de moslims de moskee uit.

Wij konden het allemaal lezen in de Elsevier van 29 juli jl.: Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er steeds minder Nederlanders naar de kerk of de moskee gaan. Velen zullen hier met een zekere onverschilligheid kennis van heb-ben genomen. Ik kan u echter verzekeren dat dit bericht bij ons in de PvdA als een bom is ingeslagen. Want dit is nog niet het gehele verhaal. Werd het aantal mos-lims in 2005 nog geschat op 1 miljoen, nu komt het CBS niet verder dan ruim 800.000. U kunt zich de paniek in onze gelederen voorstellen: 20% van de be-oogde kern van PvdA-kiezers is gewoon verdwenen, verdampt, of heeft zelfs nooit bestaan. Kan het nog erger? Ja, het kan nog erger. Ging in 1998 nog bijna de helft één keer per maand naar de moskee, nu is dat nog meer een derde. De helft van alle moslims laat zich helemaal niet meer in de moskee zien. Daar sta je dan met je op moskeeën gefixeerd beleid. Je zit daar te sleuren aan een electoraat van [stel: opkomst 75%, en kiesdeler 80.000] zegge en schrijve 3 Kamerzetels. Een kosten-batenanalyse is dan snel gemaakt!

Het is begrijpelijkerwijs even doodstil geweest in het linkse kamp en de vraag was natuurlijk wie als eerste dat stilzwijgen zou durven te verbreken. Welnu, het behoeft eigenlijk geen verwondering te wekken dat de ongekroonde koningin van onze co-lumnistenwereld – Elsbeth Etty – als eerste het strijdperk heeft betreden met een column in de NRC van 31 juli. Een column die niet anders kan worden geken-schetst als een even subtiele als trefzekere interactie van vorm en inhoud! Wat een analytisch vernuft! Wat een grootsheid aan visie! En wat een exquise woordkeus. Men leest de columns van Etty dan ook niet alleen om zich te laven aan haar wijs-heid, maar ook om het puur literaire genot. Het klink wat banaal, maar men kan rustig zeggen dat haar schrijfstijl tot in de punten en komma’s, ja zelfs tot in de spa-ties doortrokken is van de gedachte dat eenvoud het kenmerk is van het ware. Men zal haar dan ook nooit betrappen op een hysterische toonzetting of onzakelijk uithalen naar haar opponenten. Steeds heeft zij een open oog voor het goede in de argumenten van degenen die met haar van mening verschillen. Zelf spreekt zij het liefst over “gesprekspartners”, en dat is haar empatische persoonlijkheid ten voeten uit. Ook zal zij zich nimmer schuldig maken aan nodeloos gekoketteer met literaire citaten of verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Zij heeft dat soort goedkope trucs domweg niet nodig om te kunnen overtuigen.

Wie herinnert zich in dit verband niet haar sublieme column in de NRC van 25 mei, getiteld: Geef ook alle autochtone Nederlanders een dubbel paspoort!. Bij die ge-legenheid heeft zij nog eens klip en klaar uiteengezet door welke argumentatieve principes zij zich bij het schrijven van haar columns laat leiden. En die principes mogen er zijn:

Uitgangspunt is en blijft dat de feiten voor zich moeten spreken. Als zulks niet de gewenste resultaten geeft -en dat overkomt merkwaardig genoeg juist linkse mensen nogal eens- dan moet je natuurlijk eerst proberen de feiten aan te pas-sen. Doe dat vooral niet te subtiel. Misplaatste terughoudendheid komt hier de effectiviteit niet ten goede. Eerst indien ook die facelift onvoldoende soelaas biedt, en dus niet eerder, kun je er zaken bijhalen die er niets mee te maken hebben zoals bijv. een sappig citaat uit het Horst-Wessel-Lied.”

Ja, als Etty het vertelt, dan klinkt allemaal bedrieglijk eenvoudig, maar doe het haar maar eens na. U en ik kunnen dat rustig uit ons hoofd zetten. Wij, gewone stervelin-gen, kunnen ons in dit land alleen maar gelukkig prijzen zo’n onnavolgbaar begaaf-de vrouw in ons midden te hebben. Na deze wellicht wat uit de hand gelopen op-maat dan eindelijk de zaak waar het om draait: haar column in de NRC van 31 juli. Die column draagt de titel “Wilders jaagt de moslims de moskee uit”. Die titel is natuurlijk al weer een trouvaille van de eerste orde. Wat een plastisch woordge-bruik. Men ziet het gewoon voor zich: Wilders omringd door zijn bodyguards aan het werk in de As-Soennah moskee in Den Haag. Maar genoeg daarover, het woord is nu aan Etty zelf:

Voor mij ligt het rapport “Religie aan het begin van de 21e eeuw” van het CBS. De verleiding is natuurlijk groot om via de inhoudsopgave onmiddellijk door te stoten naar de conclusies en die conclusies vervolgens voor waar aan te nemen. Een dergelijke benadering moet ik met klem ontraden. Voor alles moet men zich grondig verdiepen in de vraag hoe het rapport tot stand is gekomen. Onze eerste zorg is niet wat het rapport heeft opgeleverd, maar wie hebben er aan de totstandkoming hebben meegewerkt. Immers, bij neutrale overheidsorganen als het CBS loopt men altijd het gevaar dat de rapporteurs louter op inhoudelijke kwaliteiten zijn geselecteerd en niet tevens op politieke oriëntatie. Het is wellicht een open deur, maar wetenschappelijkheid is an sich zinledig, tenzij zij stoelt op een gedegen politiek correcte zingeving.

Ik ken de rapporteurs zelf niet - op zich al een veeg teken - en naar verluidt heeft een van hen een CDA-achtergrond. Het had natuurlijk veel en veel erger ge-kund, maar het is toch al een signaal dat wij de cijfers met grote behoedzaam-heid moeten hanteren. Ook de kaft van het rapport gaf natuurlijk al een waar-schuwing in die richting. Drie glunderende rooms-katholieke prelaten, het vlees geworden conservatisme, terwijl een foto van de alom geliefde, vooruitstrevende imam sjeik Jneid Fawaz veel beter in de tijdgeest had gepast. Er zijn zulke lieve  foto’s van deze innemende bruggenbouwer beschikbaar. Nog steeds zijn de con-clusies niet aan de beurt. De enige juiste vervolgstap is om de methode van on-derzoek eens goed tegen het licht te houden. En wat constateren wij dan tot onze ontzetting? De onderzoekers hebben gewerkt met een steekproef (sic) en met enquêteurs (sic). Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij breekt het klamme zweet dan al uit. Een steekproef? Hebben de onderzoekers wel beseft hoe ver je in dit multiculturele land je net moet uitwerpen om een representatieve steek-proef te krijgen? In ieder geval aanzienlijk verder dan de onderzoekers hebben gedaan.

Dodelijker is dat de enquêteurs het hebben bestaan om aan de mensen zelf te vragen hoe zij tegenover de belangrijke dingen des levens staan. Sinds wanneer gaan wetenschappers zich druk maken over wat de mensen daar zelf over den-ken? Dat doe je toch niet. De koekoek van het populisme legt haar eieren nu ook al het nest van de wetenschap. Voor je het weet zit je met uitkomsten waar je politiek geen kant meer mee op kunt. In mijn opvatting van wetenschap heeft het “Sollen” altijd voorrang boven het “Sein”. Maar pas echt dodelijk is de premisse van de onderzoekers dat de ondervraagde burgers ook naar waarheid op hun vragen zullen antwoorden. Die premisse is te zot voor woorden. Wetenschappe-lijk broddelwerk. Juist in dit geval konden zij eerder het tegendeel verwachten. En dat brengt mij helaas op Geert Wilders. Ach ja, die Gekke Geert zoals mijn partner en ik hem in de huiselijke kring vertederd noemen. Geert mag dan wel eens wat bruusk uit de hoek komen, hij heeft toch speciaal plekje in mijn hart veroverd. Maar dat soort sentimentele overwegingen mogen de waarheidsvin-ding natuurlijk niet in de weg staan. Mede door toedoen van Wilders is hier te lande helaas een klimaat ontstaan waarin moslims simpelweg niet meer uit de kast durven te komen uit angst door moslimrammers te worden gemolesteerd. Er is een klimaat ontstaan waarin grote aantallen moslims niet langer de mos-kee durven te bezoeken uit angst onderweg te worden lastiggevallen door de alom aanwezige PVV-hangjongeren. Kortom, veel moslims durven niet langer openlijk voor hun moslim-zijn uit te komen of doen zich naar de buitenwacht voor als een seculiere moslim terwijl ze in feite niet uit de moskee zijn weg te slaan. Uit niets – ik herhaal: uit niets blijkt dat de onderzoekers zich van deze valkuil bewust zijn geweest. Onbegrijpelijk.

Na deze autopsie kan het stoffelijk overschot van het CBS-rapport beter meteen in alle stilte worden bijgezet in het ronde archief. De conclusies doen er niet meer toe. Het aantal moslims en het percentage orthodoxe moslims ligt natuur-lijk in werkelijkheid veel en veel hoger dan het CBS beweert. De PvdA behoeft zich op dit punt geen al te grote zorgen te maken, mits zij uiteraard alsnog de lijn Vogelaar kiest. Die door velen zo verguisde vrouw heeft het al jaren geleden heel scherp gezien. Het wordt bij de PvdA tijd voor een andere huisstijl. De “rode roos” spreekt het electoraat niet meer aan en had al lang vervangen moeten wor-den door de een veel moderner symbool als de “rode boerka”. Had de PvdA die door Vogelaar bepleite koerswijziging destijds doorgevoerd, dan stond zij er in de peilingen nu heel anders voor. “Dat moet kunnen” riep Vogelaar destijds en het kan natuurlijk nog steeds."

Me dunkt, ik heb in mijn inleiding bepaald niet overdreven: deze column van Els-beth Etty is er een om in te lijsten. Maar, zo zult u zich wellicht afvragen, valt er op deze rost van zieleadel dan geen enkel krasje te ontwaren. Ja, als u het zo stelt, dan kan ik mij misschien één puntje van kritiek veroorloven. Zij is geen lid van de PvdA. Maar wie de tragische levensloop van deze onverschrokken wetenschap-ster voldoende kent, zal het kunnen billijken dat zij ten aanzien van politieke partijen een zekere bindingsangst heeft ontwikkeld.

Reageren kan op het Pim Fortuyn Forum.

 Iran - Gevaarlijker dan Noord-Korea

13:29, 31/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

Iraans regime gevaarlijker dan Noord-Korea 

Gisteren werd in Teheran, Isfahan, Shiraz, Rasht, Mashhad, Tabriz, Sari en andere steden van Iran de moord op Neda Agha Soltan herdacht, de studente Filosofie die op klaarlichte dag voor de ogen van de wereld werd doodgeschoten. Daar-naast werden natuurlijk ook andere vermoorde jongeren herdacht. In Beheshte-Zahra kwamen duizenden burgers bijeen, die later door de troepen van ayatollahs werden mishandeld en uiteengedreven. Ook op Wanak-Plein trad het regime hard op tegen de onschuldige burgers. Zelfs werd daar geschoten. Maar niet iedereen houdt zich bezig met demonstraties of de onderdrukking van vrijheid. Sommigen houden zich uitsluitend bezig met geld en goud. Deze week werd in de door staat gecontroleerde media melding gemaakt van 18,5 miljard dollar dat door de Turkse overheid in beslag is genomen. Ze moesten het berichten, want de Turkse tv had het al gemeld.

Onzichtbaar

Terecht merkte de minister-president van Turkije op dat dit bedrag in tijden van cri-sis hulp uit de onzichtbare wereld is. De onzichtbare wereld is in dit geval de Isla-mitische Republiek Iran. Let op het bericht: de Turkse douane nam een paar vrachtwagens in beslag waarin 7,5 miljard dollar en goud ter waarde van 11 miljard dollar zat. Goud in de vorm van staven zoals dat bij de centrale banken te vinden is. Iraanse staatsmedia zeggen dat dit alles het eigendom is van een Iraanse za-kenman Ismail Safarian. Welke zakenman in de wereld heeft voor 11 miljard dollar aan goudstaven? Welke zakenman in de wereld gaat 7,5 miljard dollar in vracht-wagens vervoeren? Als dit bericht waar is, dan is dit simpelweg het vermogen van een overheid of overheidspersonen die nu uit angst hun kapitaal naar buitenland willen brengen. Dit is erg ironisch. Want de laatste sjah van Perzië bracht ook een bedrag van ruim 15 miljard dollar naar buitenland voordat hij het land moest verla-ten.

Terrorisme

Een andere verklaring is dat dit geld voor het versterken en aanwakkeren van het terrorisme was bestemd. Wat bedoel ik met dit laatste? Het islamitische regime moet de aandacht afleiden van de Iraanse toestand naar de regio. Weliswaar heeft Teheran in de aanloop naar de verkiezingen een deal gesloten met de re-gering van Obama: in ruil voor de vrijlating van Roxana Saberi (de Amerikaanse Iraanse journaliste) zouden tientallen door de Amerikanen aangehouden leden van de Revolutionaire Garde in Irak worden vrijgelaten. Dit heeft al plaatsgehad. Een paar weken geleden werden de Gardisten als helden ontvangen in Teheran. Deze lieden werden een paar jaar geleden gearresteerd wegens terroristische activitei-ten. Daarbij hoorden ook vijf zogenaamde Iraanse diplomaten. Zij zijn gewoon de officieren van de Revolutionaire Garde die in Arbil (Iraakse Koerdistan) werden gearresteerd.

Tegenacties

Nu is voor Teheran de situatie weer gewijzigd. Een beetje onrust zaaien zal de aandacht vestigen op andere gebieden en als de Amerikanen van plan zouden zijn om tegenacties te ondernemen, zou ook dit als een welkome afleiding worden ge-zien. Of dat geld hiervoor was bestemd, weten we niet. We weten wel de Revolu-tionaire Garde buiten de grenzen van Iran actiever is dan in het verleden. Terroris-me en het regime van Teheran horen bij elkaar. Jaarlijks gaat er veel geld naar Zuid-Libanon, Hamas, Irak, de Golfstaten en ook Soedan. Teheran beschikt in bij-na alle Arabische landen over eigen groepen en vrienden. Het gijzelen van on-schuldige burgers is de methode waarmee Teheran met andere landen, vooral de westerse landen onderhandelt. In de jaren tachtig van de vorige eeuw hield Hezbol-lah van Libanon in opdracht van Iran tientallen westerlingen vast. Uiteindelijk wer-den ze, na lange onderhandelingen onder leiding van de VN met Rafsanjani, vrijge-laten. Ook Europa moet zeer alert zijn. Want het regime beschikt over een uitge-breid netwerk van spionnen en inlichtingenorganisatie in Europa. Wanneer ze in het nauw worden gedreven, kunnen ze buitengewoon agressief worden.

Steun

Daarom schrijf ik telkens dat het Westen de prodemocratische beweging moet gaan steunen. Dit regime is extreem gewelddadig en gevaarlijk. Het Iraanse regi-me is op dit moment eigenlijk nog gevaarlijker dan het regime van Noord-Korea. Iran heeft namelijk geld en dat heeft Noord-Korea niet. Iran heeft ook regionale en internationale ambities die ook Noord-Korea niet heeft. Noord-Koreaanse macht-hebbers willen alleen maar overleven. Het gevaar van de islamitische staat zou nog ernstigere vormen aannemen wanneer deze machthebbers over een aantal kernwapens zouden beschikken. Transport van miljarden dollars moet door ieder-een hoe dan ook (wat de aard ook is) als een alarmerende zaak worden gezien.

 FNV - Draaikonterij en discriminatie

13:19, 31/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

Draaikonterij en discriminatie van de FNV.

Nog geen paar weken geleden was de voorzitter van de FNV Agnes Jongerius te-gen de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, doch in een vraaggesprek met NU.nl schijnt haar vastberadenheid omgezet te zijn in draaikonterij. Geen hypo-theekrenteaftrek voor huizen boven de miljoen, meer ziektekostenpremie en belas-ting voor rijken en een flexibele AOW.

Vakbond FNV verwacht met deze maatregelen de partners in de Sociaal-Econo-mische Raad (SER) aan haar kant te krijgen en een alternatief bezuinigingsplan te presenteren aan het kabinet. Het kabinet wil vanwege de economische crisis, zeer tegen de zin van de FNV, 4 miljard bezuinigen door de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Eind maart is afgesproken dat de SER tot een oktober de tijd krijgt een alternatief bezuinigingsplan te presenteren. Rode draad in de voorstellen van de vakcentrale is dat “de sterkste schouders de zwaarste lasten” dragen. Zo is de FNV voorstander van een flexibele AOW. Hierbij wordt aan de € 25.000,00 AOW die men in twee jaar krijgt uitgekeerd, niet getornd. Mensen mogen eerder met pensioen, maar moeten dan genoegen nemen met een lager maandbedrag. Wie langer wil doorwerken dat 65, neemt zijn AOW mee en krijgt maandelijks een hoger bedrag als ze uiteindelijk wel met pensioen gaan. “Op het moment dat men-sen langer doorwerken, betalen ze ook langer belastingen en premies”, legt Jon-gerius uit. Hoeveel deze maatregel oplevert, is nog niet bekend.

Een grote besparing denkt de FNV te kunnen binnenhalen door de hypotheekren-teaftrek boven de miljoen euro af te schaffen. Hiermee wordt € 3.5 miljard be-spaard. Dan heb je bijna net zoveel geld te pakken als twee jaar AOW voor de hele Nederlandse bevolking, aldus Jongerius. Daarnaast wil zij een toptarief van 60% introduceren voor mensen met een inkomen van meer dan € 250.000 per jaar. Dit zou 300 miljoen kunnen opleveren. Bovendien moeten rijken een groter deel van hun inkomen betalen aan de zorg. Dit wordt op twee manieren mogelijk gemaakt, als het aan de FNV ligt. Hoe meer je verdient, hoe hoger de maandelijk-se rekening aan de zorgverzekeraar.

Jongerius: Daarnaast betalen we ook AWBZ- premie via het loon. Ik vind het gek dat we die nu alleen via de eerste twee schijven van ons belastingstelsel betalen. Dus hoe hoger het inkomen, hoe relatief lager het deel dat je kwijt bent aan zorg. Deze beide maatregelen zouden 3.6 miljard opleveren. De SER is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhan-kelijke leden. De FNV is met acht leden de machtigste vakbond in de SER.

Tot zover de media.

Dit voorstel rammelt aan alle kanten en is een duidelijk voorbeeld van discriminatie op inkomen, onder de mom van de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen wat natuurlijk niet vreemd is voor een lid van de partij van de afgunst. In dit voorstel staan een paar duidelijke tegenstrijdigheden, namelijk het vasthouden aan een vast bedrag voor een tweejaarlijkse AOW uitkering om daarna aan te geven dat mensen eerder met pensioen mogen maar dan genoegen moeten nemen met een lager maandbedrag. Het is of het een of het ander, maar kan niet beide zijn omdat men voor het 65e jaar geen recht heeft op een AOW uitkering. Dus in feite stemt zij in met de verhoging naar een AOW-leeftijd van 67 jaar.

Ook haar opmerking dat mensen die langer doorwerken ook langer belastingen en premies betalen is niet geheel juist. Volgens mij maakt het belastingstelsel voor 65 jaar en ouder geen onderscheid tussen inkomen verkregen uit AOW of “normale” werkzaamheden. Dus iedereen die 65 jaar of ouder is betaalt belasting over het gehele inkomen volgens de geldende belastingschijf. En die is lager omdat de premie AOW niet betaald hoeft te worden. Ook 65 plussers die niet langer door-werken, maar naast de AOW ook nog een andere pensioenuitkering hebben beta-len dus meer belasting. Dus wat zij ophangt is niet compleet juist.

En dan de discriminatie op inkomen.

Waarom de hypotheekrente niet helemaal afschaffen? (Opbrengst € 14 miljard)

Waarom alleen voor huizen boven de miljoen? Ligt haar huis beneden die grens?

Waarom een extra toptarief voor mensen met een inkomen van meer dan € 250.000 per jaar? Ligt haar inkomen net beneden deze grens?

Waarom wil ze dat mensen voor dezelfde diensten meer gaan betalen dan nu het geval is?

Waarom moeten deze mensen ook bij de bakker, slager of andere diensten meer gaan betalen omdat ze een hoger inkomen hebben?

Waarom zouden deze “rijken”, in haar ogen dus mensen die meer dan € 250.000 per  jaar verdienen een hogere AWBZ-premie moeten gaan betalen dan de pre-mie die over de eerste twee belastingschijven wordt berekend.

Ongemerkt of opzettelijk creëert ze een andere groep “rijken” door de AWBZ-pre-mie ook over de twee volgende belastingschijven in te willen voeren. De derde schijf begint bij een inkomen van € 31.589 en de vierde schijf bij een inkomen van € 53.860. Dus opeens heeft zij nieuwe “rijken” gecreëerd met een jaarinkomen van plusminus € 32.000. De bonden hebben altijd de indruk gewekt dat zij er voor de werknemers zijn. Hieruit blijkt (dus) het tegendeel. Dit is politiek bedrijven en ik kan me niet herinneren dat de FNV op het stembiljet stond

 Islam - Ook Jongerius tuint erin bij radicale imam!

08:19, 31/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

Ook Jongerius tuint erin bij radicale imam 

En ja hoor, er is er weer één ingetuind. FNV-voorzitter Agnes Jongerius gaf deze maand een interview aan de website Al-Yaqeen, de salafistische website van de As-Soennah moskee en imam Fawaz, zonder ook maar één kritische noot te kra-ken. En dat is knap, want er is hiertoe genoeg stof voorhanden op de betreffende website. Enkele passages, niet uit het interview, maar uit de onthullende (figuurlijk althans) rubriek 'vraag en antwoord,' waarin de imam vertelt wat wel (weinig) en niet (veel) mag:

-Mag een vrouw zonder mahram naar buiten?

De vrouw mag slechts naar buiten met de toestemming van haar man, aldus Sheikh Fawaz Jneid. Ik ben benieuwd of Agnes al een man heeft en wel toestem-ming heeft gevraagd om haar huis te verlaten voor het interview.

-Mag ik als vrouw een apothekerstudie volgen?

Wat betreft het werken na jouw studie, dit is toegestaan op een werkvloer waar al-leen vrouwen aanwezig zijn, volgens dezelfde Fawaz. Nu was ik laatst bij de apo-theek. Daar werkten voornamelijk meisjes met een hoofddoek. Maar warempel, ik zag plots ook een man op de werkvloer! Als het aan Fawaz ligt, hadden die meis-jes dus subiet de buisjes, pilletjes en recepten uit hun handen moeten laten klette-ren en wegvluchten.

-Mag ik hoogbejaarden wassen?

Als er daarentegen geen mannelijke verzorgers zijn, dan mag de vrouw deze was-sing verrichten, zonder hierbij de Auwrah (intieme lichaamsdelen) van de hoogbe-jaarde man te ontbloten. Ik neem aan dat in ziekenhuizen of verzorgingshuizen, ook wel eens het zaakje moet worden gewassen van patiënten die dat zelf niet kunnen. Dat lijkt me best lastig, zonder die edele delen te ontbloten.

-Het gebed combineren met school en werk

Het samenvoegen van gebeden is daarentegen slechts toegestaan in geval van een legitieme reden, zoals ziekte e.d. Werk en school behoren hier niet toe. Dit lijkt me op z'n zachtst gezegd niet handig voor bijvoorbeeld brandweer- en politieper-soneel, in de bouw en op een booreiland. Langdurige uitslaande brand? Sorry, ik leg de slang even neer, ik moet nu eerst even bidden.

-Mag ik ergens werken waar alcohol verkocht wordt?

Het is daarom voor niemand toegestaan om werkzaamheden te verrichten die hiermee verbonden zijn. De slijterij en de supermarkt vallen ook al buiten de boot als werkkring voor onze geïntegreerde medeburgers. Een duivels werktuig, zo'n Albert Heijn!

-Werken bij een bank

Het is onvermijdelijk dat iemand die bij een bank werkt in aanraking komt met ren-te. Al gaat het hier slechts om de beveiliger van de bank. Allah zal jou zeker steu-nen wanneer jij geduld toont en op zoek gaat naar een toegestane baan. Dat laat-ste – op zoek gaan naar een toegestane baan – wordt nog vrij lastig. De korte bo-venstaande bloemlezing doet al veel werkkringen afvallen: werk buitenhuis is so-wieso problematisch voor vrouwen, de apotheek wordt feitelijk onmogelijk, de zorg moeilijk, werk bij de brandweer, politie en de bouw zijn ondergeschikt aan het ge-bed, slijterij en supermarkt verboden terrein en ook werken bij een bank is verder-felijk.

U en ik

Het lijkt een beetje op dat bordje dat je vroeger nogal eens zag, waarop steeds mensen afvielen om te werken, eindigend met: Wie werken er? U en ik. Het is na-tuurlijk prachtig, zo’n imam die vrijstellingen regelt voor allerlei soorten werk, onder verwijzing naar Allah. Allah zal jou zeker steunen, maar niet financieel! Allah betaalt de rekening namelijk niet. De rekening van uitkeringen, uiteindelijk nutteloze stu-dies, subsidies, wie betaalt die? Daar zijn ze weer: 'U en ik'.

Prachtig, Agnes!

Vroeger noemden we mensen die niet wilden werken gewoon lui, maar nu kunnen ze zich godsdienstig noemen. En Agnes ondertussen maar doorratelen over gla-zen plafonds, de achtergrond van mensen die niet relevant zou zijn, de rechten van vrouwen, onderlinge verschillen op de werkvloer die niet uit zouden moeten maken, hoofddoekjes die moeten kunnen en ga zo maar door. Lees het interview, prach-tig, Agnes! Jongens, meisjes, dames en heren, blijf leren, zo besluit ze het inter-view pakkend. Een tikje gratuit, zo zonder ook maar een enkele verwijzing naar de plafonds van gewapend glas zoals Fawaz en zijn vrienden die zelf optrekken rich-ting onze verderfelijke maatschappij, waar men wel graag de financiële vruchten van wil plukken, toch Agnes?

Halal

Wat heb je eigenlijk zelf geleerd als je zo onnozel en kritiekloos een interview geeft aan een website die geëmancipeerde vrouwen als paria beschouwt? Op sta je stiekem op het punt om als vakbond actie te gaan voeren voor het recht op een ha-lal werkomgeving? Oh nee, nu heb ik de vakbond weer op een onzinnig idee ge-bracht.

 Muyres - De crisis is er een van het landsbestuur

08:14, 31/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

De crisis is er een van het landsbestuur.

Nadat de burger door de overheid is gecontroleerd en gewezen op finan-cieel wanbeheer, gaat de burger nu het financiële wanbeheer van de over-heid bloot leggen.

Aantoonbaar zijn gemeenten in Nederland onzorgvuldig met publieke gelden van de burger omgegaan. Het huishoudboekje van de gemeente is niet op orde en daarmee ook het huishoudboekje van de centrale overheid. De financiële crisis geeft de burger nu eindelijk de gelegenheid een einde te maken aan het op grove schaal misbruiken van publieke gelden door gemeenten en overheid.

Een uniforme, openbare, inzichtelijke en transparante financiële structuur veroorzaakt een revolutie in de ambtenarenwereld en Nederland. Hetgeen een gigantische efficiëntie zal geven op gebied van publieke middelen be-heer. Dit zal wel aantonen dat het moreel van het ambtenarenapparaat is gecorrumpeerd in zoverre dat er een ontslaggolf zal plaatsvinden. Maar de burger krijgt daar een aantal essentiële aspecten van een zuivere demo-cratie voor terug.

Voortgangscontrole, meerjarenplanning en up-to-date inzicht in het finan-ciële beheer van de gemeente. Op ieder gewenst moment in de portemon-nee van de burgemeester kijken en ter verantwoording roepen met betrek-king tot gemaakte afspraken. De invloed van de burger overtreft in deze zelfs de partijpolitiek.

Op lange termijn zal de kloof tussen burger en bestuur volledig gedicht worden. De afstand (uitgeven van publieksgeld) wordt namelijk tot op straatniveau gereduceerd nu elke nieuwsgaring betrekking zal hebben op wat het de burger kost en wat het hem of haar oplevert. Belastinggeld komt weer ten goede aan de burger en niet aan het overheidssysteem op zich en het in stand houden van het wanbestuur daarvan.

De huidige maatregelen betreffende de crisis vanuit overheidswegen zijn slechts gebaseerd op het in stand houden van het wanbeleid. Kies uw juis-te volksvertegenwoordiger of gemeenteraadslid en vraag deze of hij of zij garant staat voor hetgeen hierboven gepubliceerd is. 

Hoogachtend Muriel Muyres medeontwikkelaar www.gemeenteanalyse.nl

 

 

 

 Hermandad - Liever lui dan moe?

16:51, 30/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

“Zo werkt het niet bij de politie”

Er zijn wel belangrijker dingen, zo werkt het niet bij de politie. Aangifte doen van winkeldiefstal valt niet altijd mee. In Rosmalen werd ondernemer Paul Triepels (28) de dupe van een bende zeer geraffineerd opererende winkeldieven. Dankzij de camera’s in de winkel kon hij nagaan wie het waren. Toen de brutale dieven twee weken later opnieuw bij hem in de zaak waren, belde hij meteen de politie. Maar daar had men belangrijker dingen aan het hoofd. Is de politie zwaar onderbemand of speelt er iets anders? Het weigeren om in actie te komen voor ‘kleine delicten’ en aangiftes op te nemen lijkt in Nederland wijd verspreid, maar ook de politiek doet er weinig aan. Er zijn belangrijker dingen.

Op vrijdagavond 22 mei, even na half zeven, komen in de kledingzaak van Paul Triepels aan de Dorpsstraat in Rosmalen drie personen binnen. Op deze koop-avond is Paul zelf in de winkel, samen met een mannelijke collega. Het is vrij druk. Pas achteraf, aan de hand van de videobeelden, is na te gaan wat er precies is gebeurd. Paul: Ik was zelf met een klant bezig. Eerst kwam er een jongen met een blond meisje binnen, daarna een oudere vrouw. De twee vrouwen gingen zoge-naamd geïnteresseerd in de spullen zitten snuffelen, maar als je het later terugkijkt zie je dat ze helemaal niet echt interesse hebben, ze houden de hele tijd precies in de gaten wat mijn collega en ik aan het doen zijn. Mijn collega wordt dan afgeleid door de jongen, hij vroeg iets over een broek in de jeanshoek. Het zijn alle drie ge-woon Nederlandse mensen. De jongen wilde een aantal modellen zien, ik was ook nog met mijn klant bezig, op dat moment slaan die vrouwen toe: de oudere vrouw doet vijf truien in haar tas, ze lopen met zijn beiden de winkel uit. Een poosje later is de jongen ook klaar: hij heeft niet gevonden wat hij zocht en vertrekt ook. Het duurt niet lang of het valt op dat er truien weg zijn. Vijf. Van het merk Cast Iron, € 99,95 per stuk. Een strop van € 500. Paul Triepels heeft de zaak in Rosmalen drie jaar. Het is altijd zijn droom geweest een eigen winkel te beginnen, in Rosmalen kreeg hij die kans. Hij doet in de betere merkkleding, de zaak draait prima. Van winkeldiefstal had hij nog niet veel last gehad. We hebben twee keer iemand op heterdaad betrapt. Die mensen zijn in de winkel vastgehouden, je belt de politie, maar in beide gevallen hebben we hen laten gaan voordat de politie er was. Er was op die momenten alleen vrouwelijk personeel in de zaak, het was voor hun vei-ligheid beter het zo te doen. Die mensen hebben de spullen teruggegeven en zijn vertrokken. De politie is nog wel gekomen, maar heeft toen verder niets kunnen doen.

Dit keer ligt het anders. Bij de voordeur en in de winkel hangt een camera waar al-les mee wordt opgenomen wat er binnen gebeurt. Het blijft op band staan en kan later worden bekeken. Zo kan men ook nagaan hoe het op die vrijdagavond pre-cies is toegegaan. Paul: We hebben natuurlijk de politie gebeld, maar er was op dat moment niet heel veel haast bij, de vogels waren toch al gevlogen. Maar… We hebben de beelden nog!

De volgende middag komen politiemensen de film ophalen, waarop de drie win-keldieven zeer herkenbaar in beeld staan. Hoe actief de politie met dit bewijsma-teriaal aan de slag gaat, is moeilijk vast te stellen. Paul: Ik heb drie keer gebeld om te vragen of ze er iets mee konden, maar het lag bij een bepaalde afdeling waar-van ik de naam niet meer weet en daar was het wachten op. Ik heb toen wel een rechtstreeks nummer gekregen dat ik kon bellen voor het geval ze terug zouden ko-men.

Paul maakt afdrukken van de videoband en hang de foto’s op bij de ingang en bij de kassa. De drie dieven staan er duidelijk herkenbaar op. Twee weken later, zelf-de tijd: vrijdagavond, even voor half zeven. Paul is er zelf niet, twee collega’s wel. Dit keer is de samenstelling iets anders: de jongen en het blonde meisje zijn er wel, de oudere vrouw is er nu niet bij, in haar plaats is er een andere dame. De jongen en de nieuwe dame lopen de winkel binnen, het blonde meisje blijft eerst buiten staan. Daar moet ze tot haar schrik hebben gezien dat ze op de foto staat die op de winkeldeur is geplakt. Ze loopt naar binnen en waarschuwt de anderen: We zitten in de verkeerde winkel! Of ze hebben niet in de gaten gehad dat ze hier al eerder geweest zijn, of ze zijn zo hondsbrutaal dat ze denken: als het één keer is gelukt, kunnen we het nog wel een keer proberen. De vrouw loopt dan weg, de man blijft nog even binnen, waarschijnlijk om de indruk te wekken dat hij er niet bij hoort.

Intussen heeft het personeel de dieven herkend en meteen het directe nummer van de politie gebeld. Dat wordt geen succes. Hoe komt u aan dit nummer? Blijkbaar was dat toch niet de bedoeling, ze moeten het alarmnummer 112 bellen. Daar hoort men verbaasd op, 112 is niet voor zo’n winkeldiefstal, ze moeten toch echt bij de politie van Rosmalen zijn. Voordat men daar iemand aan de lijn weet te krijgen die van toeten en blazen weet heeft de winkeldief allang onraad geroken en is hij de deur uit gegaan. Het gesprek met de politie in Rosmalen verloopt bepaald on-vriendelijk. Winkelmedewerkster Moniek: Er was tegen ons gezegd dat we direct moesten bellen als ze weer in de winkel waren, maar nu reageerden ze kortaf, ge-ïrriteerd. Er zijn wel belangrijker dingen, zo werkt dat niet bij de politie. Ik heb maar opgehangen, er was toch niets meer aan te doen. Een van de medewerkers is de dieven nog een heel eind gevolgd door Rosmalen. Ze liepen in de richting van het station, uiteindelijk is de achtervolging maar gestaakt, er was toch niet veel eer meer aan te behalen en om als burger op straat in je eentje drie mensen staande te houden, dat valt ook niet mee.

Het contact met de politie van Rosmalen verloopt ook daarna niet al te soepel. Paul Triepels: Ik heb ze gebeld, maar ze wilden mij niet te woord staan. Ik was dan wel de eigenaar van de winkel, maar ik was er niet bij op het moment dat het ge-beurd was. Ze zouden contact opnemen met degene die er wel bij was. Tot zover gaat het nog goed, er wordt inderdaad enige tijd later gebeld. Het gesprek wordt geen succes: het moet van politiewege onverwacht worden afgebroken, er wordt plotseling opgehangen omdat er een zwaardere melding binnenkomt. Daarna wordt er van politiezijde nimmer meer iets vernomen. Paul: Ik had gezegd dat ik de foto’s zelf in de winkel ging ophangen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling dat u dat gaat doen, zeiden ze. Dat mocht volgens hen niet. Opsporen is de taak van de po-litie, daar dient de gewone burger zich niet mee te bemoeien. Maar in het geval van Paul bemoeit de politie zich er ook weinig mee. De tweede keer is ook het hele gebeuren gefilmd, de drie personen staan pontificaal en herkenbaar in beeld, maar van de kant van de politie is er geen enkele interesse voor. De beelden zijn niet alleen nooit opgehaald, er is ook nooit meer gebeld.

Reactie Politie Rosmalen

Het artikel is voorgelegd aan de politie in Rosmalen. Reactie van persvoorlichter Kim Dekkers:

Reactie op telefoontje

Omdat het politiebureau Rosmalen om 17.00 uur sluit, gaan alle binnenkomende telefoontjes door naar Service & Intake op het hoofdbureau. Deze kunnen het tele-foontje eventueel doorverbinden naar dienstdoende agenten via een zogenaamde rondbel telefoon, als dit niet lukt dan handelt men volgens de algemene richtlijn. Dit betekent dat meestal wordt gevraagd hoe men aan dit directe telefoonnummer komt. En beoordeelt men of dit telefoontje naar de meldkamer moet of zelf kan worden afgehandeld.

Camerabeelden

Twee collega's zijn op zaterdag 23 mei te 13.00 ter plaatse geweest. Zij hebben de aangifte opgenomen en gevraagd of men de beelden alvast veilig kon laten stellen. De heer Triepels gaf te kennen dat de beelden nog niet op een dvd ge-brand konden worden daar hij dit uit moest besteden. Deze beelden zijn op dins-dag 26 mei opgehaald door een agent die op die dag dienst had.

Vervolg

De camerabeelden zijn behandeld bij de briefings die voor iedere dienst worden gehouden om alle collega's op de hoogte te stellen van wat er speelt. Een collega heeft telefonisch contact gehad met de heer Triepels over de man die een van de dames zou hebben herkend. Deze collega heeft de heer Triepels verzocht om de naam en het telefoonnummer van deze man na te vragen en aan haar door te ge-ven zodat zij contact met de man kon opnemen voor een verklaring, maar heeft ver-volgens niets meer van de heer Triepels gehoord.

Sander Driessen:

Natuurlijk is de nette, hardwerkende burger de klos! Oom Agent (die eveneens hardwerkende dienaar met een hoog koffiegehalte) doet immers zijn werk perfect! Van hun tegenwoordige mentaliteit en inzet konden ze in 40-45 nog eens iets van opsteken! Echt waar!Iran - High Noon (I)

14:53, 30/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

High Noon in Iran… (deel I) 

Waarom de Sea of Green de strijd wel eens zou kunnen winnen. Begin juli leek het nog alsof het regime de straatprotesten met zijn ijzeren vuist de kop had ingedrukt, maar de Iraanse demonstranten wisten met gevaar voor eigen leven vol te houden. Nu is er in Iran een echte oppositiebeweging en het regime is haar morele en ide-ologische gezag helemaal kwijt, terwijl er onder de mullahs verdeeldheid heerst. Alleen dankzij grof geweld kunnen Ahmadinejad en Khamenei aan de macht vast-houden, maar zolang het Iraanse volk hen blijft trotseren is er hoop. De strijd zal uit-eindelijk worden beslist door wilskracht. De ‘Sea of Green’ zou dit best kunnen winnen. In haar ijver om de revolutie de kop in te drukken zette het regime perso-neel van de Britse ambassade gevangen en zond het gedwongen bekentenissen uit van demonstranten en leiders van de hervormingsbeweging, in de verwachting dat de publieke opinie zich tegen de ‘handlangers van buitenlandse mogendhe-den’ zou keren. Er is zelfs overwogen om Mir Hossein Mousavi – die uitgroeide tot het boegbeeld van het verzet – te vervolgen. Dit heeft Mousavi echter alleen maar opstandiger gemaakt.

Mousavi de heimelijke hervormer

Mousavi was een van de vier door het regime goedgekeurde kandidaten voor de presidentsverkiezingen en mag worden beschouwd als deel van het establish-ment. Tijdens de verkiezingcampagne nam hij echter steeds liberalere standpun-ten in, wat bleek toen hij zijn vrouw Zahra Rahnavard – die voorstander is van een eind aan de censuur en het ontbinden van Iraans ‘moraalpolitie’ – tot zijn belang-rijkste woordvoerdster maakte. Begin juli verwierp Mousavi openlijk de legitimiteit van het huidige  regime. From now on, we will have a government which is in a most dire situation with regard to its relationship with the nation. The majority of people, to which I also belong, do not accept its political legitimacy. Ook Moham-med Khatami, die als hervormer niets klaarmaakte toen hij zelf president was, viel Mousavi bij: Those who have suppressed people's protests have destroyed the greatest asset of this system, the confidence of the people. In a propaganda cli-mate which is constantly spewing poison into society, the progressive and pea-ceful movement of the people is being portrayed as a rebellion, a colourcoded revolution, instigated by foreigners. A velvet revolution is being staged against the people and against the republicanism of the system.

Twee visies op de Islamitische Republiek

Vooral deze laatste zin van Khatami legt een belangrijke tegenstelling bloot in de Iraanse politiek en haar visie op waar de Iraanse Islamitische Republiek voor zou moeten staan. Onder de kop Conflicting visions legt de BBC in Iran crisis set to rage on uit wat deze twee conflicterende visies zijn. De ene is een strikte interpre-tatie van Velayat-e faqih, ofwel de Heerschappij van de Rechtsgeleerde, een sys-teem dat met zorg werd voorbereid en uitgewerkt door Ayatollah Khomeini, waarin de macht en de autoriteit van God komen en worden belichaamd door de Opper-ste Leider, aan wiens woord niet mag worden getwijfeld. De andere visie is een ‘li-beralere en humanistisere’ benadering, waarvan het pleidooi van ex-president Khatami voor mardom salari of ‘soevereiniteit van het volk’ het voorbeeld is. Vol-gens deze doctrine wordt autoriteit ontleend aan de stem des volks, zijn overheids-functionarissen verantwoording verschuldigd en heeft de Leider een goedaardige, adviserende rol. Waar een soennitische beweging als al Qaeda het idee van de-mocratie altijd als ‘onislamitisch’ heeft afgewezen, hebben de sji’itische Iraniërs 30 jaar lang getracht de illusie van een islamitische democratie in stand te houden. Velen zullen dit een belachelijk idee vinden, maar een deel van het Iraanse esta-blishment geloofde echt dat een islamitische republiek, een theocratie dus, niet noodzakelijkerwijs een op laarzen marcherende militaire junta hoeft te zijn. Nu de schijndemocratie is verdwenen, blijkt een belangrijke factie binnen het Iraanse es-tablishment deze onverbloemde tirannie niet te kun-en accepteren.

Regime verliest moreel en ideologisch gezag

Deze nieuwe dissidenten binnen het establishment zijn geen secularisten noch echte liberalen. Ze zijn waarschijnlijk veeleer vergelijkbaar met Gorbatsjov, die de Sovjet-Unie wilde behouden als communistische staat, maar het systeem wilde hervormen om het ‘menselijker en opener’ te maken. Maar door de theorie die aan de basis van de theocratie ligt aan te vallen – de onbetwistbare autoriteit van de Opperste Leider – ondermijnen zij het regime en zijn greep op de macht. Dit biedt wederom kansen voor de echte liberalen en secularisten. Op 6 juli verklaarde een groep prominente geestelijken – de Association of Researchers and Teachers of Qom – de nieuwe regering van Iran tot onwettig. Tijdens de verkiezingen steunden deze geestelijken geen enkele kandidaat, maar nu hebben zij zich achter Mousavi geschaard. Op haar website verklaarde de groep het volgende: Candidates' com-plaints and strong evidence of voterigging were ignored.... Peaceful protests by Iranians were violently oppressed…. Dozens of Iranians were killed and hun-dreds were illegally arrested.... The outcome is invalid.

Ook werd er opgeroepen om iedereen die de afgelopen weken werd gearresteerd vrij te laten. Tevens werd het gezag van de Raad van Hoeders uitgedaagd: Hoe kan men alleen maar omdat de Raad van Hoeders dat zegt de wettigheid van de verkiezingen aanvaarden? Als klap op de vuurpijl kwam Ayatollah Montazeri op 11 juli met een fatwa tegen het regime. Ook de New York Times en de Wall Street Journal hebben goede artikelen over de dissidente geestelijken:

Clerical Leaders Defy Ayatollah on Iran Election 

Shift by Influential Clerics Bolsters Iran Opposition

Het regime wankelt

In een klimaat waarin het regime de demonstranten als handlangers van buiten-landse mogendheden probeerde weg te zetten, waarin een radicale ayatollah Ah-mad Khatami – niet te verwarren met Mohammed Khatami, de als hervormer mis-lukte ex-president – de aanvoerders van de demonstraties betitelt als relschop-pers die oorlog voeren tegen God en eist dat zij worden geëxecuteerd, wil het wat zeggen als prominente geestelijken zich tegen het regime keren. Zeker in een theocratie die is gegrondvest op de onaantastbare autoriteit van de Opperste Lei-der. Het regime heeft haar morele en ideologische gezag verloren en wordt gecon-fronteerd met twee onverbiddelijke bedreigingen: groeiend verzet in eigen huis en het vooruitzicht van een vernederende militaire nederlaag die zal worden toege-bracht door Israël, de meest gehate vijand. Vannacht maakte NOS teletekst bek-end dat Iran 140 demonstranten heeft vrijgelaten, een teken dat het regime begint toe te geven aan de zware morele druk. De NOS meldt bovendien het volgende: Geestelijk leider Khamenei liet dinsdag ook een cellencomplex sluiten omdat de rechten van de gevangenen, vermoedelijk demonstraten, werden geschon-den.

Wordt vervolgd…

Dit artikel is schatplichtig aan de analyses in TIAdaily van 6 juli, The Fundamen-talist Apostates en High Noon in Iran van 20 juli.

Reageren kan op het Pim Fortuyn Forum.

 Iran - Ahmadinejd een jood?

13:45, 30/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

Ahmadinejad een jood? Wat maakt het uit!

Ahmadinejad zou joods zijn, maar zelfs als dat zo is, zegt het nog niets over zijn regime. Was Adolf Hitler een jood? Na de oorlog hield deze vraag sommige knappe mensen bezig. Nee, was het antwoord. Daarna dook de vraag op: Was één van zijn voorouders (of anderen in zijn familie) van joodse afkomst? Ook deze vraag wordt door alle serieuze wetenschappers negatief beantwoord. De arts die zijn moeder weleens heeft behandeld was waarschijnlijk wel een jood, maar hier kunnen we geen argumenten aan ontlenen die de aard van Hitler en zijn regime kunnen ontvouwen. Na de verkiezingen in Iran werd door een aantal linkse men-sen beweerd dat Ahmadinejdad een jood zou zijn. Om precies te zijn: niet hijzelf maar één van zijn voorouders zou joods zijn geweest. Er worden dan parallen ge-trokken met Asgaroladi, een fanatieke leider van een groep fundamentalisten met enorme invloed binnen de veiligheidsdiensten van Iran. Asqaroladi is de leider van Jamiate Motalefe Islami. Het is een zeer radicale groep met apocalyptische twaalfde imam visioenen. Ahmadinejad deelt hun meningen en is zeer bevriend met deze groep.

Interbellum
Een van de voorouders van Asqaroladi was kennelijk een jood, een dhimmi. Hij of zij werd een moslim. Hoe lang geleden? Dat weten we niet. Misschien was het één eeuw geleden. Natuurlijk staat een ieder vrij om zijn eigen geloof te bepalen. Maar joodzijn is niet alleen een geloof: het is een afkomst, een volk. Een atheïstische jood, is nog steeds een jood. Daar kan men niets aan doen. Dat was juist het dra-ma van joden gedurende interbellum. Daarentegen is moslim-zijn (of christen-zijn) geen afkomst maar geloof. Tussen de opvattingen van Asqaroladi en zijn verre joodse wortels is natuurlijk geen enkel causaal verband. Zo is ook geen enkel ver-band tussen een atheïstische jood en het joodse volk. De een volgde niet de an-dere.

Heilig
Op 21 juni publiceerde Akhbar Al-Khalij een column van Samira Rajab. Zij is een Sji’itisch parlementlid in Bahrein. Daarin bekritiseerde zij op een genadeloze ma-nier het Iraanse regime. Terecht toont zij in haar column aan dat het Iraanse regime alles behalve heilig is. Fraude, criminaliteit, machtsmisbruik, terrorisme en een on-gekende wreedheid karakteriseren het islamitische regime van Iran. De regering van Bahrein heeft nauwe diplomatieke contacten met Iran. Ze zijn ook bang voor de Iraanse invloed in hun land. Samira heeft wel moed getoond met haar column, dus tot zover niets behalve lof. Rajab wilde ook aantonen dat Ahmadinejad echt niet deugt. Hoe doet zij dat? Om dit kracht bij te zetten, schreef zij: De Iraniërs we-ten dat Ahmadinejad afkomstig is van een joodse familie met een joodse achter-naam. Wat is de boodschap? Dit is de boodschap: Ahmadinejad is echt eng, om-dat hij van joodse afkomst zou zijn. Ik weet niet of ooit iemand in de familie van Ah-madinejad een jood was. Ahmadinejad betekent letterlijk: van het ras (nedjad) van Mohammed (Ahmad is hier een afgeleide van de naam Mohammed). Zelfs als iemand in de verre familie van Ahmadinejad een jood was (wat ik betwijfel), ver-heldert dit nog steeds niets over zijn karakter en opvattingen.

Engerd
Nee, het gaat hier om iets anders. De engste man van het Middenoosten, die tot de drie populairste politieke leiders in de Arabische wereld behoort, is niet een echte moslim. Hij is een jood. En daarom is hij zo eng. In ieder geval is hij, gezien zijn DNA, niet een zuivere moslim, waardoor hij zo eng is. Dit is toch een verwer-pelijke vorm van het antisemitisme dat Europa in het tsaristische Rusland en daar-na in het Derde Rijk heeft meegemaakt. Imam Khomeini, de oprichter van de isla-mitische staat, was nog enger en gewelddadiger dan Ahmadinejad. Afgelopen vier jaar heeft Ahmadinejad gelukkig in vergelijking met Khomeini veel minder bur-gers gedood. Rajab moet het met mij eens zijn dat Khomeini niet van joodse af-komst was. Rajab is een zeer progressieve dame. Maar tegelijkertijd is zij, hopelijk onbewust, een oerantisemiet van het nazistische niveau. Begrijpt u nu waarom de joden en de joodse staat zo bang zijn voor de islamitische, Arabische staten en volkeren. Een jood is daar immers een symbool van het meest bloeddorstige feno-meen dat een moslim nooit kan zijn. Onder deze, niet echt vertrouwenswekkende, omstandigheid zal nooit een rechtvaardige vrede tot stand komen tussen joden en Arabische moslims. De Arabische politieke leiders en intellectuelen moeten echt het antisemitisme bestrijden, voordat ze van joden een vredesgebaar mogen ver-wachten.

Onderdrukking
Maar wij weten wie echt eng is: het Iraanse regime dat in naam van islam, profeet Mohammed en Allah de burgers onderdrukt. De bloeddorstige beesten die de bur-gers doden, zijn gewoon moslims en handelen in naam van islam. Morgen is veer-tigste dag van de moord op Neda en een aantal andere vrijheidlievende mensen in Iran. In deze door kunstenaars gemaakte videoclip (schokkend) hoort u het volk roepen: dood aan de islamitische republiek. De islamitische republiek, en niet de joden is het monster wat het volk wil verjagen. Steek morgen een kaarsje aan voor Neda in de hoop dat zij niet voor niets is gestorven.


GL - Evelien Tonkens maakt exotisch dansje op Wilders' grafzerk

13:37, 30/7/2009 .. 0 comments .. Link
   

Evelien Tonkens maakt exotisch dansje op Wilders’ grafzerk.

Je hebt er een dagtaak aan de linkse retoriek over de PVV te ontzenuwen, ware het niet dat ik beken er een zeker plezier in te hebben. Vooral zodra het steeds wederkerende woord “fascistisch” als magische toverformule mijn overgevoelige netvlies tart. In de jaren zestig was het in zwang geraakt om alles wat maar een beetje rechts zweemde fascistoïde of fascistisch te noemen. En ja, het waren voor-al communisten en naaste verwanten die dat graag deden. Voor de oorlog noem-den de communisten de socialisten zelfs sociaalfascisten. Over de Goelags was toen nog amper iets bekend. Maar goed, opnieuw dan maar met gewezen Groen Linkskamerlid en professor Evelien Tonkens, in de Volkskrant van 29 juli: Deze zet van Wilders is fascistisch, op een manier die hij nog niet eerder heeft vertoond. Hij keert zich niet langer alleen tegen de islam maar direct tegen mensen die de islam aanhangen en hij reduceert hen tot beleidsinstrument. Dat zet de deur open naar uitsluiting, mishandeling en erger. Levensgevaarlijk en stuitend is het dat we al zover gezonken zijn dat Wilders dit kan doen zonder dat iedereen over hem heen valt. Terwijl iedereen - terecht - nog wel over hem heen zou vallen als hij deze vraag zou stellen over oude mensen, chronisch zieken of gehandicap-ten.

Raar die laatste alinea, want de PVV maakt zich juist zeer druk over de behande-ling van oude mensen, chronisch zieken en gehandicapten. Lees de felle Fleur Agema er maar op na want die zit als een horzel deze categorieën medemens uit handen van gewetenloze zorgmanagers te redden. Bovendien worden de kosten die oude mensen, chronisch zieken en gehandicapten maken reeds vele jaren be-cijferd. En zo hoort het ook, want er moet beleid op afgestemd worden en de bur-ger heeft het recht te weten hoe er met zijn belastinggeld en zorgpremie omge-sprongen wordt. Iedereen met een beetje historische bagage weet ook dat het Derde Rijk de medemens die maar even niet mee kon komen in het nazi-systeem, graag met injectiespuit of zyklon B van het aardse bestaan verloste. 

Maar waarom mevrouw de professor denkt dat het uitrekenplan van Wilders alleen de volgelingen van Allah zou betreffen is raadselachtig. Wilders heeft het over al-lochtonen en dat zijn toch echt niet alleen moslims. En moslims zijn niet altijd al-lochtonen. Natuurlijk neemt links het vooral voor de moslims op, maar hier gaat het even helemaal niet expliciet over de islam, dus mevrouw valt in haar eigen valkuil met stalen pinnen in het beton. Zat die meneer niet vast? Dat de GroenLinkser zelf racistisch is heb ik eerder uiteen trachten te zetten met een citaat uit haar eigen oeuvre: Aangerand ben ik daar nooit; dat gebeurde later en de daders waren al-tijd kaaskoppen. Zeg maar, de linkse variant van het woord nikkers, hoewel kaas beslist geen Nederlandse uitvinding is, want deze lekkernij is waarschijnlijk door de oude Perzen bedacht. Uw weet wel, de voorvaderen van Ehsan Jami en Afshin Ellian. Of Tonkens ooit aangifte van deze aanrandingen gedaan heeft is mij niet bekend, maar het lijkt me niet erg aannemelijk. Stigmatisering van kaaskoppen dan maar?

Tonkens gaat onverkwikkelijk voort met: De nazi’s reduceerden sommige mede-burgers tot instrument, waar ze medische experimenten mee uithaalden. Daar zijn we allemaal tegen. Zo moeten we ook allemaal tegen de instrumentalisering van nieuwe Nederlanders zijn en blijven. Je vraagt je na zo’n gestoomd citaat meteen af of de oude Nederlanders (om in een gelijkluidend jargon te blijven) dan wel geïnstrumentaliseerd mogen worden om de nieuwe Nederlanders te financie-ren. Dat Tonkens Mengele er nog even bijsleept met de medische experimenten is eigenlijk te bizar voor woorden en geeft feitelijk aan dat hier een geest in de pen geklommen is die door een of ander geestrijk middel de weg kwijt is, maar toch beter in de fles had kunnen blijven met de kurk er stevig op. Want voor je het weet laadt een verwarde GroenLinker wederom een vuurwapen door om een “fas-cist”om zeep te helpen. Niet geheel nieuw zo’n ridicule vergelijking met medische experimenten, want ook Rita Verdonk werd met Mengele vergeleken toen ze als minister iets plechtigs in Amsterdam kwam doen.

 

À propos, herinnert u zich nog dat Femke Halsema van dezelfde partij het plan op-vatte een Robin Hoodbelasting in te voeren? Ja toch zeker? De welgestelden zou-den gedwongen moeten worden hun zuurverdiende geld af te dragen aan de zieli-ge medemens. Die wordt dan ook graag van elders naar hier genodigd, want zelf hadden we er te weinig. Eerst natuurlijk even uitzoeken wie die welgestelden zijn om ze te instrumentaliseren tot gedwongen weldoeners. En natuurlijk ook even onderzoeken naar welke bevolkingsgroep dat geld zou gaan. Kijk, linkse mensen mogen wel onderzoeken, instrumentaliseren en van u verlangen dat u zich fiscaal laat uitzuigen. Verder moet u gewoon dom gehouden worden. Zou Wilders dat met elite bedoelen?

Sander Driessen:

En wederom geen woord over de ramp die “communisme” heet! Als mevrouw echt een professor is (op marktplaats.nl is van alles te koop!) dan weet zij dat de com-munisten tijdens hun regime vanaf 1917 vele miljoenen onschuldige mensen de dood in gejaagd hebben!  Ook hebben zij driftig medisch geëxperimenteerd op mensen en zijn velen hieraan ten gronde gegaan. Kijk Linksmensch, als je wat be-weert dan moet je niet alleen van goede huize komen maar moet je ook eerlijk zijn! Dat laatste is onbekend en dus een vervelend trekje bij dat soort lieden!Nederland - Wie bepalen het nieuws hier?

08:52, 30/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

Wie bepalen het nieuws in Nederland?

De onafhankelijke media in Nederland zijn nagenoeg ter ziele. Steeds meer mediabedrijven zijn in steeds minder handen. Op een enkele uit-zondering als De Groene Amsterdammer na zijn de media in de loop der tijd overgenomen door almaar grotere corporaties die op hun beurt bijna allemaal in bezit zijn van slechts enkele machtige families. Vaak betreft het families met invloedrijke connecties en een dubieus verleden. De media vertegenwoordigen de belangen van de internationale corpo-raties, volgens de wereldberoemde onderzoeksjournalist John Pilger ‘de nieuwe heersers van de wereld.’1 Multinationals welke, sinds hun ont-staan in Nederland, winst en het tevreden stemmen van de aandeelhou-ders als enige drijfveer hebben.2 Waarheidsvinding en het juist informe-ren van het publiek zijn ondergeschikt. Bij hen geen andere dan de offi-cieel geaccepteerde kijk op de terreuraanslagen van 11 september 2001. Bij hen geen twijfel over de missies voor ‘vrijheid’ en ‘vrede’ van de Verenigde Staten in Irak en Afghanistan. Bij hen geen kritische vra-gen over de vrijheidsberovende maatregelen ‘tegen terreur.’ Veelal blij-ken de media propaganda- en manipulatiekanalen van overheden die met de corporaties en banken al sinds de trias VOC - Wisselbank - Sta-ten Generaal uit de zeventiende eeuw en ver daarvoor een onlosmake-lijke eenheid vormen.3 Duidelijk komt de verstrengeling met de overheid naar voren in de Tweede Wereldoorlog als veel media hun ware gezicht tonen en wie ze werkelijk dienen: niet het volk maar de overheerser. In Nederland is er slechts een handjevol mensen dat het nieuws bepaalt. Wie zijn zij?

Het wereldnieuws verstrekt door een familie loyaal aan de banken, de kroon en de vrijmetselarij

Het nieuws uit de wereld bereikt het Algemeen Nederlands Persbureau via internationale persbureaus. Het belangrijkste en grootste ter wereld is het financieel georiënteerde Reuters, opgericht in 1851 door de naar Groot-Brittannië gevluchte en door koningin Victoria tot de adelstand verheven Israel Beer Josaphat (Paul) Reuter.4 Voor de stichting van dit persbureau werkt Israel in de bank van zijn oom.5 In 2008 fuseert de Reuters Group met de Canadese Thomson Corporation, op het moment van fusie een van ’s werelds belangrijkste mediagiganten met kranten als het prestigieuze The Times (1967, nu bezit v. R. Murdoch) en eigen-dom van de Thomson familie. De Thomson familie is de rijkste familie van Canada en staat op de 31ste plaats in Forbes Magazine van 2007. David Thomson, derde baron Thomson of Fleet, bekleedt thans het voor-zitterschap van het nieuwe bedrijf Thomson-Reuters. Net als bij de Reu-ter familie zijn de Thompsons in 1964 door de Britse monarch tot de adelstand verheven: de wijze waarop de Kroon appelleert aan het sta-tusgevoel en de ijdelheid van invloedrijke personen en zo hun loyaliteit koopt. De Grand Logde van British Colombia refereert aan deze verhef-fing en ook aan het feit dat de oprichter van dit media-imperium is toe-getreden tot de hogere gelederen van de vrijmetselarij - dé manier om macht en invloed te vergroten - en gerekend wordt tot een van zijn be-roemdste representanten. 6

Net als Reuters is Thomson voor de fusie financieel gericht en is na de overname van Reuters zelfs marktleider op dit gebied.7 Thomson’s Fi-nancial’s standaard competitie tabellen (Thomson Financial’s Standard Leage Tables) geven overzichten met uitstaande schulden bij investe-ringsbanken als Citygroup, Goldman Sachs en JP Morgan.8 Volgens wi-kipedia leidt de Rothchild familie deze sectie van (Reuters-)Thomson: De Rothchilds hebben de leiding op zich genomen van Thomson’s Fi-nancial’s competitie tabellen in investeringsbankieren, fusie- en overna-me deals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.9 

Adolfs Nieuwe Papegaai’ nu in handen van royalistische nazaten nazicollaborateur
Op haar beurt krijgt het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) het wereldnieuws binnen via de internationale persbureaus, waarvan het ‘onafhankelijke’ Reuters met zijn
‘ready-to-publish’ nieuws in twintig ta-len de voornaamste is. En inderdaad neemt het ANP de berichten in de regel zondermeer over. Op 28 juli 2004 bericht de NRC dat Reuters en het ANP een alliantie gaan sluiten.10 

Het ANP is het Nederlandse persbureau dat nagenoeg alle media hier te lande van nieuws voorziet: omroepen, kranten, tijdschriften, websites, instellingen en overheden in binnen en buitenland. Op hun beurt reprodu-ceren deze media, inclusief de ‘kwaliteitskranten’, dit nieuws zonder vragen. Het ANP, zo is Nederlanders altijd ingeprent, staat immers voor objectiviteit en betrouwbaarheid. In de oorlog werkt het ANP echter vlij-tig samen met het naziregime en staat het bekend als ‘Adolfs Nieuwe Papegaai.’ Een getuige uit die tijd merkt op: Ieder had wat een hekel aan die [ANP]journaals omdat ze net als de kranten een propaganda maken welke ons kermisachtig aandoet.11

Sinds begin 2004 is het ANP niet langer een stichting maar een Naam-loze Vennootschap, voor het leeuwendeel eigendom van investerings-maatschappij NPM Capital (Nederlandse Participatie Maatschappij), onderdeel van de SHV holding. De Steenkool en Handels Vereniging is het grootste familiebedrijf in Nederland en in bezit van de familie Fente-ner van Vlissingen, een der machtigste en rijkste geslachten in Neder-land. Het ANP is dus, zoals wikipedia stelt, een privé-onderneming.12 

De godfather van de familie, Frits Fentener van Vlissingen, heeft het fa-miliefortuin vergaard in de jaren vlak voor en tijdens de Tweede Wereld-oorlog door uitgebreid met de nazi’s te collaboreren. Van 1937 tot 1945 bepleitte hij samenwerking met nazi-Duitsland als leider van het Deutsch-Niederländische Gesellschaft. Frits ontvangt drie onderschei-dingen voor zijn verdiensten: voor zijn nazicollaboratie twee van de Füh-rer, waaronder het Kruis van Verdienste van de orde van de Duitse Ade-laar13 en een ridderschap in de Orde van de Nederlandsche Leeuw van Hare Majesteit.14 Net als Israel Reuter en Roy Thompson heeft de Kroon zichzelf zo weer van een loyale discipel verzekerd. Over de collaboratie van de familie met representanten van nazi-Duitsland schrijft Arie van der Zwan in 2006 een boek getiteld ‘Hij overwon iedereen op een vrouw na.’15 

De protestantse Fenteners behoren tot de intimi van de Oranjes, gelijk grootvader al trouw bevriend was met - aldus ondermeer Marco Venema van Ravage: voormalig SS-er en IG Farben medewerker - ‘Benno’ zur Lippe, wiens lidmaatschap van de nazipartij NSDAP de regering in de doofpot probeerde te houden door valsheid in geschrifte (Volkskrant 06-12-95).16 Fentener zou zich in 1940 aan de nazitop hebben aangeboden als stadhouder van Nederland - net als Bernhard - onderhield eveneens nauwe contacten met IG Farben, producent van Zyklon B en hielp de prins bij het arrangeren van de vlucht per KLM van tientallen nazi’s naar Argentinië, aldus Edwin de Roy van Zuydewijn

Geen verkeerd woord bij het ANP over het koningshuis, Shell of de Gas-unie: Edwin de Roy van Zuydewijn beschuldigt het persbureau in een zeer lezenswaardige brief van promotie van regeringsstandpunten en het moedwillig vervormen van het nieuws ten faveure van het konings-huis en corporatieve belangen. Als nieuwsverspreider dient het ANP ook nog een ander doel, aldus De Roy, ondermeer refererend aan de demonisering van Pim Fortuyn: Het aan de schandpaal nagelen van diegenen die de leugens die ons regeren trachten te openbaren.17

De publieke omroep: gretig graaien naar uw belastinggeld met de zegen van de HEERE

Het ANP voorziet ondermeer de publieke omroep en de NOS van nieuws en bepaalt ook daar mede de kleur. Zeer onlangs op 6 mei dit jaar bracht GeenStijl de NOS in opspraak toen deze het applaus voor koningin Beatrix bij de nationale dodenherdenking met 22 seconden had verlengd.18 Tijdens de doop van prinses Ariane op 20 oktober 2007 roept de menigte Maxima toe ‘Zorreguièta moordenaar’ voor zijn aan-deel in het fascistische Videlaschrikbewind waar meer dan dertigdui-zend burgers verdwijnen, velen in zee vanuit vliegtuigen met opengesne-den magen voor de haaien.19 In de NOS-rapportage, ook uitgezonden door RTL, heeft de Nederlandse Omroep Stichting alle onverkwikkelijke tegengeluiden weggefilterd.20 En zo zijn er legio voorbeelden van mani-pulatie te noemen. 

De kritiekloze houding naar Amerika, het koningshuis, religie, Israël, het bedrijfsleven en de politiek; kortom de gevestigde orde, is in goede handen bij de machtigste man van de Nederlandse Publieke Omroep, NPO-bestuurder en hoofd ‘corporate communications’ Henk Hagoort. Zoals altijd een strategische en machtsbestendigende pion op de juiste post. Opgegroeid in een Veluws orthodox christelijk milieu, lid van de ‘zwarte kousen’ Gereformeerde Bond, voormalig docent aan fundamen-talistische creationismebolwerken als de Evangelische Hogeschool en reformatorische Hogeschool De Driestar - waar homoseksuelen Unter-menschen zijn, moslims afgodendienaars en vrouwen ondergeschikt - alsmede als ouddirecteur van de Evangelische Omroep, is hij een man naar het hart van kabinet Balkenende. Hagoort is daarentegen met zijn macht en opvattingen een serieuze bedreiging voor de (seculiere) (pers)vrijheid.21

Ook in andere opzichten wordt het algemene publiek niet gediend. In plaats van inhoudelijke programma’s die een tegenwicht bieden aan de quizzen en soaps van de commerciële omroepen maar waar geen geld voor zou zijn, gaat uw belastinggeld op aan buitensporige zelfverrijking. Net als bij de commerciëlen zijn niet waarheidsvinding en eerlijke infor-matie de drijfveer maar harde pecunia: er is sprake van een verziekte graaicultuur.22 Televisiemaker Rik Felderhof zegt ‘niets te verwachten’ van de voorgestelde beloningscode en doet een boekje open over de exorbitante salarissen van presentatoren bij de publieke omroep van soms 800.000 euro per jaar naast de inkomsten uit hun privébedrijven (klik hier voor een overzicht van deze privébedrijven). Volgens Hagoort heeft ‘Felderhof blijkbaar niets begrepen van de maatschappelijke dis-cussie’ en over Felderhofs opsomming van de vele mogelijkheden tot belastingontduiking zegt hij Het stoort mij zeer, die bijna arrogante toon waarop hij de ontsnappingsroutes noemt. Op Hagoorts beschuldiging van arrogantie reageert klokkenluider Rik: Ik heb verteld wat veel men-sen in Hilversum weten maar wat blijkbaar niet openlijk verteld mag wor-den, doelend op de democratische noodzaak voor de Nederlandse Pu-blieke Omroep om transparant te zijn over de besteding van uw belas-tinggeld.23 

Eigenaar RTL: ooit Hitler’s spreekbuis en uitbater van joodse sla-ven maar thans zionist

Voor berichten over ‘s werelds langste taart te Mexico’, de begrafenis van André Hazes, nipplegate of baby-bungelend-uit-raam van Michael Jackson, schakelt u over naar RTL, waar het werkelijk belangrijke wereldnieuws wordt besproken. RTL 4, 5, 6, 7, 8, 24 en radio 538 behoren tot de RTL-Group, eigendom van de Duitse mediacorporatie Bertelsmann en op zijn beurt privébezit van de familie Mohn, de aange-trouwde tak van het schatrijke uitgeversgeslacht Bertelsmann. Bertels-mann bezit tevens Random House, de grootste uitgever van de Vere-nigde Staten en Sony, eveneens actief in de mediawereld, en vormt sa-men met dit laatste bedrijf twee van de tien grootste mediagiganten ter wereld en de grootste van Europa.24  Om de mentaliteit en sfeer van de-ze private corporatie te proeven moeten we ook hier een blik werpen op de achtergronden. Op 2 oktober 2002 bericht de BBC dat Bertelsmann eindelijk de leugens over zijn naziverleden toegeeft.25 Het bedrijf maakt net als Philips en Fentener van Vlissingen in de oorlog zijn grootste winsten met, ondermeer, het drukken van antisemitische (jeugd)litera-tuur als ‘Het Kerstboek van de Hitlerjeugd’ en nazi-overheidspropagan-da. Het bedrijf had direct overleg met Hitlers propagandaministerie en was, als het ANP, de spreekbuis van de nazi-autoriteiten. Bertelsmann maakt, gelijk Philips in Nederland, voor zijn productie uitgebreid gebruik van joodse slavenarbeid.26 SS-er Heinrich Mohn staat in de Tweede Wereldoorlog aan het hoofd. Ook zijn zoon en opvolger Reinhard was lid van de SS. 

Reinhard en zijn familie behoren, aldus Forbes Magazine tot de 147 rijk-sten der aarde. Politiek, media en het corporate bedrijfsleven zijn als vanouds innig verstrengeld: Reinhard en Liz Mohn zijn, volgens Politik Global, in de media de hoofdsupporters van Angela Merkel en trouwe bezoekers van de Bilderbergconferenties.27 Tevens is Reinhard (ere)lid van de Club van Rome28 en - ondanks zijn verleden - samen met zijn vrouw eveneens van de ‘Jerusalem Foundation Germany.’29 Inmiddels staat dochterlief Brigitte aan het hoofd van het familie-imperium. 

Eigenaren Veronica, Net5, SBS6 gelieerd aan Bilderberg en Coun-cil of Foreign Relations

Net5, Veronica en SBS6 vallen onder het eveneens Duitse ProSieben-Sat.1 Media.AG, na de RTL-Group de tweede mediagigant van Europa. ProSieben is voor het grootste deel in handen van private equity corpo-raties Permira/KKR: Kohlberg Kravis en Roberts. Henry Kravis, is sa-men met zijn neef George Roberts, een van de oprichters van KKR. Hij is tevens lid van het Council on Foreign Relations, zit in commissariaten van het Mount Sinaï Hospital en de Rockefeller Universiteit.30 Daarnaast bezoekt hij de Bilderberg conferenties en staat voor 2009 weer op de gastenlijst (tezamen met een grote delegatie Nederlanders te weten: Koningin Beatrix, Jaap de Hoop Scheffer, Ernst Hirsch Ballin, Neelie Kroes, Nout Wellink, Hans Weijers van Akzo-Nobel, Victor Halberstadt van de Rijksuniversiteit Leiden en Jeroen van Der Veer namens de Shell).31 Onder de titel ‘Take Back the Economy’ vinden er in de zomer van 2008 in een groot aantal steden protesten plaats tegen KKR omdat corporate opkopers als deze de kredietcrisis mede zouden hebben ver-oorzaakt om goedkoop bedrijven te kunnen verwerven. (In de VS is de financiële crisis dan ongeveer een jaar oud. Bekijk deze veelzeggende videoclip).32

De machtige Berlusconi van de Lage Landen met familiefortuin uit plantagearbeid
De Nederlandse kranten hebben vrijwel allemaal geruime tijd geleden hun onafhankelijkheid en eigen identiteit verloren. De zichzelf ‘kwali-teitskranten’ noemende dagbladen Algemeen Dagblad, Trouw, NRC, Volkskrant en het Parool zijn in handen van één schatrijke Belgische fa-milie (Vrij Nederland 15-05-09). De huidige representant van het van oorsprong Brabantse geslacht Van Thillo en bestuurder van De Pers-groep corporatie, staat bekend als de ‘Berlusconi van de Lage Landen’, hoewel de door hem opgekochte ‘kwaliteitskranten’ zich tegenwoordig haasten om deze bijnaam en zijn reputatie van geldbelustheid en sane-ringsdrift te ontkrachten. Christian van Thillo die in het verleden bestuur-der was bij bovengenoemde Bertelsmann, verkreeg zijn alias omdat hij het grootste deel van de kranten, tijdschriften en televisiezenders (w.o. VMM) in België bezit. Daarnaast is hij evenals Berlusconi zeer katho-liek, ijdel, macho en houdt van snelle auto’s.33 Behalve de baas van Bel-gische en Nederlandse media is hij – komend uit een bankiersfamilie - tot voor kort lid van de Regentenraad van de Nationale Bank van België, daarnaast gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse Media Maatschappij, de Antwerpse Televisiemaatschappij, Mediafin en investeringsmaat-schappij Carlton Capital Partners. Hoezo belangenverstrengeling?

De zeer katholieke en nationalistische familie Van Thillo maakt haar for-tuin met de aankoop in de jaren dertig van een aantal rubber-, koffie- en palmolieplantages in de naar het voorbeeld van Nederlands Indië vorm-gegeven kolonie Belgisch Congo (1908-1960).34 E.D. Morel publiceert al in 1907 zijn aanklacht tegen de erbarmelijke omstandigheden op de rubberplantages in Belgisch Congo, ‘Red Rubber: The story of the rub-ber slave trade’ (klik hier voor de boektekst). De Belgische koning pleegde er op grote schaal genocide.35 Na Leopold II ging deze terreur van dwangarbeid, marteling, verminking, moord en concentratiekampen voort.36 In teksten van na 1945 beschrijven ooggetuigen de Belgische koloniale heersers, waaronder plantagebezitters, in termen als ‘wreed, onmenselijk, verdorven’ waarbij ‘winstbejag al vanaf het prilste begin het allerbelangrijkste [was]’ en behept met ‘nazi sympathie die volgens [Na-silowski, arts in Congo] door vele Vlamingen in de kolonie gekoesterd werd.’37 Frans Buelens beschrijft in ‘Congo 1885-1960, een financieel economische geschiedenis’ hoe de belangrijkste koloniale figuren als Van Thillo, Alard, Jadot, Lippens en Gugenheim met elkaar verbonden zijn en een internationale ‘high society’ creëren waarin verkondigd wordt dat koloniale exploitatie dient tot eer en glorie van het moederland. De betrokken bedrijven ‘behaalden in de koloniale periode een winstvoet die tot de allerhoogste ter wereld gerekend moeten worden.’38

De transformatie van het medialandschap tot melkkoe voor de aandeelhouders
De bedrijfsvoering van Van Thillo is exemplarisch voor de gehele sector mondiaal. Net als de plantages in Congo is het enige oogmerk hier: cor-porate winst voor de aandeelhouders. Waarheidsvinding en eerlijke in-formering van het publiek zijn volledig ondergeschikt. De opgekochte kranten van soms zeer diverse signatuur worden ‘geharmoniseerd’, wat inhoudt dat ze net als de politieke partijen allemaal dezelfde midden-toon krijgen. Deze inhoudelijke monochromie bereikt Van Thillo door de werknemers die al te zeer een bepaalde kleur vertonen te ontslaan. Pol Deltour, secretaris generaal van de journalistenvakbond, kent de verha-len over Van Thillo’s liefde voor kranten: 
die is er als het goed gaat. Maar anders is die liefde snel verdwenen. De krant als cultureel erf-goed, als een belangrijk instituut voor de democratie, dat doet hem niets. Arbeidsvoorwaarden en journalisten: interesseert hem niet. Het komt altijd terug op de cijfers en de waarde voor de aandeelhouders, wat dan zijn familie is. Dat maakt het ook weer cynisch. (Volkskrant 27-01-09)

Oudjournalist bij De Morgen, John Vandaele zegt er het volgende over:  Wat er nu gebeurt met deze ontslagen is meer van hetzelfde. Opnieuw wordt de krant inhoudelijk bijgestuurd door het personeelsbeleid. […] Na verluidt werden ook vooral mensen ontslagen die zich tijdens de onderhandelingen met de eigenaar opwierpen als woordvoerders en leiders namens het personeel. […] de kritische krant die De Morgen ooit was, dan spreek je toch over een verschil van dag en nacht. Daar-mee is de transformatie van het Vlaamse medialandschap al heel ver gevorderd. […] Niemand heeft daarin zo’n grote rol gespeeld als Chris-tian van Thillo. Hij introduceerde de echt commerciële krant. 39

Het merendeel van de regionale dagbladen in Nederland valt onder de Mecomcorporatie, een investeringscorporatie uit Londen, Europa’s grootste uitgever van regionale bladen en eigendom van David Montgo-mery, net als Van Thillo bekendstaand als een harde, genadeloze sa-neerder.42    

Telegraaf bliksemafleider voor de overheid en specialist in zonde-bokken in oorlogs- en vredestijd

Naast de Persgroep bestaat er in Nederland nog de internationaal ope-rerende Telegraaf Media Groep, waar ondermeer Neerlands grootste dagblad De Telegraaf en een groot aantal tijdschriften onder vallen. De TMG is voor meer dan 30% in handen van de familieVan Puijenbroek, een katholiek geslacht van textielbaronnen dat naast familie Fentener van Vlissingen nog een klein aandeel van 28,4% procent in het ANP zou hebben. In de oorlog zijn zij navolgers van het door collaborateur en na-oorlogs christenpremier Jan de Quay verdedigde rechtsautoritaire cor-poratisme. In de jaren dertig ondersteunt Van Puijenbroek de Corpora-tieve Concentratie - een voorloper van het Zwart Front - en andere rechtsautoritaire groeperingen. Het Zwart Front werd opgericht door een priester in opleiding en was een fel antisemitische fascistische organi-satie. Ook Prins Bernhard zou de familie frequenteren.40   

De Telegraaf had lang een verschijningsverbod nadat de krant zich in de oorlog met de nazi’s had gecompromitteerd. De uitgever fungeerde als spreekbuis van de bezetter en drukte onder andere nazibladen als de Deutsche Zeitung den Niederlanden.41 Net als nu is de Telegraaf in die tijd al de bliksemafleider voor de overheid van de echte problemen en specialist in zondebokken. De Telegraaf van 17 mei 1942 schrijft: 

Ieder die niet geheel van politiek inzicht verstoken is, weet dat de Jo-den Duitschlands vijanden zijn en dat de achtergrond van den oorlog een laatste afrekening van het door Duitschland geleide Europa met het jodendom is. Duitschland heeft uit een instinctmatige behoefte aan reinheid van levenshouding van het eigen volk den joden het veelal op slinksche wegen [=wijzen] verkregen burgerrecht weer ontnomen en hen teruggebracht tot het uitgangspunt, voordat zij over Europa uit-zwierven’ (Volkskrant 15-04-06).

De legitimiteit van nieuws wordt gedefinieerd door de machtheb-bers
Het opkopen en privatiseren van mediabedrijven door grotere internatio-nale corporaties is sinds de tachtiger jaren onder druk van de Wereld Bank en het IMF begonnen en gaat nog steeds door. De kleintjes zijn schatplichtig aan de grote. Wereldwijd zijn er ongeveer vijf tot tien me-diacorporaties die de toon zetten. De vijf grootste corporaties zijn Ber-telsmann (Sony is onderdeel), Time Warner, Disney, Viacom en Rupert Murdoch’s News Corporation. Zij vormen een mondiaal commercieel mediasysteem gedomineerd door een klein aantal ultramachtige fami-lies dat zich beijvert om de vrije markt en commerciële waarden te ver-breiden. 

Prof. Robert McCesney, oprichter van Free Press, geeft op 26 februari 2009 een lezing getiteld ‘De strijd op leven of dood voor journalistiek en zelfbeschikking.’ Hij stelt dat de crisis in de nieuwsvoorziening hand in hand gaat met de huidige economische depressie. De reorganisaties, fusies en saneringen, het ontslag en de afname van met name kritische dagblad-, televisie- en radiojournalisten en het repeteren van geijkte op-vattingen door de overblijvers, leidt tot een sfeer waarin corrupte politici en bestuurders als enige profiteurs floreren in het schemerlicht: een sfeer die de journalistieke autonomie en integriteit ondermijnt. Vergaan-de mediabesluiten nemen zij achter gesloten deuren. Deze crisis heeft zijn wortels in de periode voor de vlucht van het internet en voor de hui-dige depressie. Het kapitalisme dicteert al sinds de tachtiger jaren de journalistiek. De kakofonie aan visies en opvattingen uit de zestiger en zeventiger jaren is verdwenen. 

De belangrijkste tekortkoming van de journalistiek al sinds haar ont-staan, aldus McCesney, is het blindelings steunen en vertrouwen op ‘of-ficiële’ bronnen - de machthebbers - als de basis voor een nieuwsitem: ‘de legitimiteit van nieuws wordt gedefinieerd door de autoriteiten.’ Als een journalist hun officiële uitleg van de terreuraanslagen ter discussie stelt is hij ‘niet professioneel’ omdat hij zijn privé-ideologie op zou drin-gen. Er is niets mis met duidelijk kleurkeuzes van kranten: politiek, reli-gieus of anderszins. Er is alles mis met de nivellering in de huidige me-dia volgens opgelegde politiek correcte denkbeelden zonder alternatie-ven. Een vrije pers is een publiek goed en voorwaarde voor een vrije sa-menleving.43

Who controls your mind?

McCesney schrijft dat in de huidige samenleving journalistieke vrijheid en waarden die indruisen tegen de corporate belangen daarentegen worden onderdrukt. Het is ‘een ramp voor alles, behalve de meest op-pervlakkige opvatting van democratie’ - een corporatocratie waarvan de vertegenwoordigers het eens zullen zijn met het motto van founding father John Jay

‘Those who own the world, ought to govern it.’44

1 Zie John Pilger’s documentaire ‘The New Rulers of The World.’

2 Voor het ontstaan van de eerste mondiale corporaties en een be-schrijving van hun ‘psychopathische persoonlijkheid’, zie anarchiel.com ‘Nederland: wieg van corporatie en wereldbank.’

3 Voor een beschrijving van de wisselwerking tussen staat, corporatie en bank vanaf de 17e eeuw, zie anarchiel.com ‘Nederland: wieg van cor-poratie en wereldbank.

4 Bron: wikipedia engels, 21 juli 2009.

5 ‘Paul Reuter’, Encyclopedia Brittanica student edition.

6 Grand Lodge of British Colombia, famous freemasons,

www.freemasonry.bcy.ca

7 ‘Thomson wordt met overname Reuters marktleider’, MDweekly/ Fi-nanciële Dagblad 16-05-07.

8 Fact-archive.com, Thomson Financial League Tables


PVV - Zij slaat de spijker (weer) op zijn kop!

16:39, 29/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

PVV slaat spijker op zijn kop

De gevestigde orde slaagt er maar niet in de PVV op de knieën te krijgen. Elke aanval op de PVV wordt afgeslagen, dan wel door de PVV zelf of door de aanvallers in eigen persoon. Feiten en beschuldigingen raken verwik-keld in een ellenlange emotionele discussie waar uiteindelijk de meest ra-tionele persoon in kwestie aan het langste eind trekt.

We kennen allemaal de amateuristische film Fitna, die zeer realistisch de enge kanten van de islam in beeld brengt. Nog voor de film was uitgebracht vielen de verantwoordelijke democratiebeschermers over elkaar heen. Voor Wilders was er geen enkele reden zich met deze gênante vertoning te bemoeien. De tegenstan-ders van de nog uit te brengen film waren zichzelf enorm belachelijk aan het ma-ken. De onrust in ons eigen kabinet had als resultaat dat ook het Midden-Oosten lucht kreeg van de islamkritische rolprent.

Met pijn in het hart moest premier Balkenende tegenover de boze buitenwereld Wilders verdedigen. Dat was niet nodig geweest als zijn eigen ministers en Ka-merleden zich hadden gedragen en niet zo’n heisa hadden gemaakt over een 15 minuten durend aan elkaar geplakte aaneenschakeling van de achterlijke kanten van de islam. Wilders profiteerde amusantelijk van deze idiote vertoning en kreeg zijn vooraf ingecalculeerde aandacht in het kwadraat. En waarom al die heisa? Het antwoord is simpel, maar zorgelijk. Omdat de moslim niet van kritiek houdt. In plaats van een tegenfilm te maken over alle idiote kanten van de westerse demo-cratie bijvoorbeeld, of over de malle welvaart en belachelijke vrijheid van menings-uiting, werden er direct fatwa’s uitgesproken. Een oorlogsverklaring aan de maker en zijn supporters. Wilders bewijst met de film zijn gelijk en slaat de spijker op z’n kop.

Wat kost een allochtoon ons nou eigenlijk? Met andere woorden; een in Nederland wonende van oorsprong niet-Nederlander, levert die wat op of kost het de belas-tingbetaler aan het eind van de streep handenvol geld. Een degelijk onderzoek zou uitkomst bieden. En terwijl een grote meerderheid van de Nederlanders toch wel benieuwd was naar hoeveel dit ons nou kost, was links er als de kippen bij om een eventueel onderzoek te blokkeren. Niet omdat ze niet geïnteresseerd waren in een kostenplaatje, maar het zweet brak ze uit bij de gedachte dat de uitkomst wel eens koren op de molen van Wilders en zijn trawanten zou kunnen zijn. De PVV laat een ballonnetje op, de volksvertegenwoordigers spreken er schande van en de missie is geslaagd. Wilders slaat wederom de spijker op z’n kop. De gevestigde orde lijkt er niet in te slagen om de tactische aanvallen van Wilders af te slaan. Al ruim een decennium zijn ze niet in staat te leren van fouten in het verleden. Principieel en po-litiek correct vliegen de heren en dames politici over elkaar heen bij elke (schijn)aanval van Wilders. Die moet hier toch enorm van genieten? Enerzijds de laffe en ronduit domme tegenstanders die zich niet weten te handhaven en anderzijds de garantie voor succes. En zolang Wilders de spijker op z’n kop blijft slaan en feitelijk zijn punten weet te maken en verdedigen zal het voor de politici nog verdraaid las-tig worden tegenwicht te bieden aan hun politieke aartsvijand. Het gaat ze de kop kosten. De PvdA is al op sterven na dood. Als dit een vooropgezet plan van de PVV is, dan slaan ze de spijker hard op zijn sociale kop.

Reageren kan op het Pim Fortuyn Forum.

 Islam - Baard blijft toch liever in Limburg!

16:32, 29/7/2009 .. 0 comments .. Link
   

Baard blijft in Limburg  

De hardcore moslims in Nederland hebben een hoop te zeuren. Maar wie een baard draagt, blijft toch liever hier. Met behoud van uitkering. Vandaag in de Volks-krant. Iets waarover je bij al die studies over immigratie eigenlijk vrij weinig leest is: Wie immigreert er nu eigenlijk? Ja, de voor de hand liggende reden is natuurlijk ar-moede. Maar ik doel eerder op de vraag: Welk type?

Naar Amerika migreerden destijds veel godsdienstfanaten. Het gevolg is dat je daar nu het hoogste percentage christelijke fundamentalisten hebt, iets wat nu on-ze wereldpolitiek bepaalt. Wij zijn daar overigens in Europa wel mooi vanaf. Maar zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat de moslims die naar Europa verhuizen nu juist de moslims zijn waar ze in die moslimlanden vaak ook liever vanaf willen? Ik denk het wel. Mannen met baarden hebben het in Tunesië bijvoorbeeld niet mak-kelijk; Het regime ziet er een potentiële bron van onrust in. Om diezelfde reden trachtte bijvoorbeeld Turkije lange tijd de hoofddoeken buiten het straatbeeld te houden. Een verloren strijd, blijkt nu.

En neem nu Marokko. Vandaag stond in de papieren Volkskrant de reportage ‘Droomland Marokko stelt vrome moslim teleur.’ Het verhaal gaat over ene Laarbi Abrazem (29) die in Limburg woont. Als hij Marokko in wil, zo lezen we, krijgt hij steevast problemen met de douane, vanwege zijn baard. Een bevriende politie-man in Marokko had hem al eens verteld dat hij beter in de hasj kon dan een baard dragen. Minder problemen. Abrazem blijkt bitter teleurgesteld over het moslimge-halte van Marokko. Ze doen er nog maar weinig aan. Abrazem zegt iets opmerke-lijks: “De islam wordt in Marokko door de doorsnee moslim minder gepraktiseerd dan in Nederland.” De Moskeeën zijn er vaak dicht, er zijn geen lezingen of confe-renties, zoals in Nederland. Overigens: Dat weerhoudt Abrazem er niet van om als alle Marokkanen te lopen zeuren over Nederland, waar het wij-zij denken zou heer-sen, kortom waar ze Marokkanen helemaal niet leuk vinden, en dat is niet eerlijk.

Hij zou nog het liefst naar Saoedi-Arabië willen, onze Limburgse Abrazem. Daar heb je tenminste de vrijheid om de islam te beoefenen zoals je dat wil. Zegt hij. Ja, zolang je het maar op precies de Saoedische manier doet. Ik zou zeggen, Arha-zem, go, go go! Maar, nee, na lang dubben en zeuren besluit hij toch maar in Ne-derland te blijven, want ja, ‘meer rechtszekerheid’. Die uitkering dus, daar komt het altijd weer op uit. Want dan zie je het ineens; helemaal in dat hele verhaal staat nergens waar hij werkt. Een hoop gestudeer Arabisch aan de Hogeschool in Lim-burg, allemaal betaald door de Nederlandse overheid, maar geen werk, en wel veel rechtszekerheid. Die gaat hier nog zijn hele leven lang betaald zeuren over het wij-zij denken. De baard blijft in Limburg.Kinderbijslag - Niet meer naar de herkomstlanden?

16:11, 29/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

Weg met de kinderbijslag naar herkomstlanden

Het korten van ouders met kinderen die te veel verdienen levert voor de staat geld op en het exporteren van kinderbijslag kost geld. Beide regelingen zijn dan wel overbodig, dan wel schadelijk en kunnen geschrapt. De VVD’er Stef Blok wil af van de regeling dat ouders op hun kinderbijslag worden gekort als hun school-gaande kinderen teveel verdienen. Dat scheelt de overheid weliswaar € 11 miljoen aan inkomsten, maar dat financiële probleempje kan, zegt hij, gemakkelijk opge-lost worden door de export van kinderbijslag naar buiten de Europese Unie af te schaffen.

Misstand
Eigenlijk is het een verhaal van appels en peren. Aan de ene kant de vermeende misstand over ouders die er voor moeten opdraaien als hun kinderen teveel ver-dienen. De tweede vermeende misstand is die van de export van kinderbijslag. Het enige verband is dat de eerste misstand de overheid geld oplevert en de tweede de overheid geld kost en dat er in beide gevallen kinderbijslag aan te pas komt. Ouders worden volgens minister Rouvoet gekort op de kinderbijslag als een kind gedurende een kwartaal in de zomermaanden meer dan 2440 netto verdient. Hij ziet het als een storm in een glas water, omdat het nauwelijks voorkomt dat kinderen zoveel verdienen dat hun ouders op de kinderbijslag worden gekort, maar dat is dan meteen een goede reden om die te schrappen.

Overbodig
Uit het feit dat de regeling jaarlijks slechts 11 miljoen oplevert blijkt inderdaad dat het een overbodige regeling is, die vooral rompslomp oplevert. Blok heeft boven-dien gelijk dat de regeling een inbreuk is op het principe van de inkomensonaf-hankelijke kinderbijslag. De export van uitkeringen en ook die van de kinderbijslag is al heel lang een heet hangijzer. In 1997 bleek dat er met de kinderbijslag nauwe-lijks wordt geknoeid, maar dat er met meer dan een kwart van de kinderbijslag naar Turkije en Marokko wèl wordt gefraudeerd. De staat houdt er in Marokko, Turkije en Suriname speciale consuls op na die de uitkeringen, en dan met name de kinderbijslag in de gaten moeten houden. Het gaat in totaal om 40.000 kinde-ren, waarvan de helft in niet-EU-landen, die in totaal 40 miljoen aan bijslag kosten. Daar komt voor sommige ouders nog eens de kindertoeslag bij: 7 miljoen aan toe-slagen die 4,5 miljoen aan administratieve kosten met zich meebrengen…

Export
Stef Blok hamert al jaren op het stoppen met de export van kinderbijslag naar bui-ten de Europese Unie. Volgens sommigen moet je dat niet doen, omdat (bijvoor-beeld) Turkse,  Marokkaanse of Egyptische kinderen maar beter in het herkomst-land kunnen zitten dan in Nederland. Dat is geen juiste redenering. De kinderbij-slag wordt namelijk ook gebruikt om kinderen in het herkomstland een aantal jaren te drillen in de normen, waarden en gewoonten van het herkomstland van de ouders. Met die bagage komen ze dan terug naar Nederland. Ook om die reden kan de kinderbijslag in het verre buitenland beter worden afgeschaft.

 Hermandad - Te weinig tijd (of teveel koffie?)

07:47, 29/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

Te weinig tijd, Agnes?

Op 23 juli 2009 werd heel Nederland opgeschrikt door de noodkreet van de politie dat de politiek er niets meer van snapt, dit naar aanleiding van een grote SP-en-quête onder agenten, in het nieuws gebracht door SP-fractievoorzitter Agnes Kant. Ze zal wel gedacht hebben: laat ik mijn door het electoraat gefinancierde reces maar eens nuttig besteden. Uitkomst van de enquête: agenten zouden te weinig tijd hebben om in de buurt aanwezig te zijn en politici zouden onvoldoende kennis hebben van de problemen binnen het politieapparaat. Bovendien zijn er zelfs agenten die liever vandaag dan morgen van baan zouden willen veranderen. En dan is er nog een categorie agenten die graag kleinschalige politieposten in de buurt willen hebben.  

Tsjongejonge Agnes: dat zal het criminele tij doen keren, dacht je ook niet? Ander punt is, dat ons huidige dwaallicht op Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst de ko-mende jaren honderden miljoenen euro’s wil bezuinigen. Ben je dat vergeten, Ag-nes? Heb je GtH al teruggeroepen van reces? Spoeddebat aangevraagd? Helaas is de bezuinigingsdrift niet de enige stunt die op het conto van GtH geschreven kan worden. Een vette Kabinetscrisis ligt op de loer temeer daar Ernst Hirsch Bal-lin van Justitie van een beruchte gleufhoed en zijn rand goed op de hoogte is. Weet je, Agnes: ten aanzien van het zelfbeklag van de politie zijn een paar zaken met elkaar in tegenspraak. 

Dat agenten volgens eigen zeggen te weinig tijd hebben om in de wijk aanwezig te zijn, behoeft enige nuancering. Daarnaast is 72% van de geënquêteerde agenten van mening dat ze te weinig respect en waardering van het publiek krijgen. In-telligente mensen weten dat respect en waardering verdiend moeten worden maar daar denkt men binnen het Nederlandse politieapparaat kennelijk anders over. Ge-let op de intrigantenmentaliteit van een niet onaanzienlijk deel van de sterke arm  waarvan Leon Kuijs in Nova van 22 juli 2009 beweerde (en daar zat je zelf bij, Ag-nes!) dat ze graag problemen voor de mensen wil oplossen, wordt het tijd dat de hand eens in eigen boezem wordt gestoken. Het is dan ook zinloos te gaan pleiten voor kleinschalige politieposten in wijken zoals het Utrechtse Zuilen en Kanalen-eiland en al helemaal niet als deze posten bewoond worden door agenten die wel de wijk in willen, maar geen behoefte hebben aangiften op te nemen zodra blijkt dat bv. Marokkaans tuig andermans kinderen niet met rust kan laten, een verschijn-sel dat korangerelateerd is!

Nee Agnes, een aantal agenten is helemaal niet van plan de problemen voor de mensen op te lossen. Schokkend voorbeeld van laks politiegedrag bleek uit een reportage van Netwerk, uitgezonden op 15 juli 2009. Het 4-jarige dochtertje van een inmiddels uit Zuilen vertrokken bewoonster werd door Marokkaans tuig ge-schopt en geslagen. Ze vertelde de verslaggever dat toen ze aangifte wilde doen te horen kreeg: “Ja, kinderen onder elkaar, hè?” Niet alleen in Utrecht zijn de heren agenten te lui om aangiften op te nemen, in Gouda roept de politie dat het balda-digheid is als Marokkaans tuig de dienstauto’s met stenen bekogelt. En het zijn daar niet alleen dienstauto’s die het moeten ontgelden: vrouwen en meisjes krijgen ook van alles te incasseren.  

Alle leden van het nationale politieapparaat moeten heel snel ophouden met zeu-ren en aan het werk gaan. De situatie in een aantal voor hen bekende wijken is niet om over naar huis te schrijven, uitwassen moeten aangepakt. Oproep aan de Raad van Hoofdcommissarissen: al die interviews voor Nova, Netwerk en Eénvan-daag lossen de problemen niet op, het is allemaal geklets voor de bühne. Om te beginnen moet de politie al die acties eens nalaten die buiten het op peil houden van de schatkist geen ander doel beogen dan het genereren van ergernis bij de burger.

Hierbij een paar tips. Speel niet te vaak met laserpistooltjes achter bomen of strui-ken om vervolgens autobezitters aan de kop te zeuren over één, twee kilometer sneller dan de toegestane snelheid. Concentreer je op de notoire snelheidsduivels die met auto’s of opgevoerde scooters wegen en wijken onveilig maken. Schenk ook eens een beetje meer aandacht aan de voetganger op de stoep. Want hoe vaak komt het niet voor dat voetgangers niet meer veilig van de stoep gebruik kun-nen maken doordat ze niet zelden van de sokken worden gereden door fietsers of brommers? En waarom wordt er niet opgetreden tegen het toenemende fietsen zonder licht en openbare dronkenschap met de daaraan gepaarde (nachtelijke) overlast? Laat ook de ondernemers niet aan hun lot over: die beroepsgroep heeft ook in toenemende mate last van… afijn, kijk maar eens naar opsporing verzocht! Wat ook volstrekt taboe is om zonder tussenkomst van de wetgever de werking van bepaalde wetten op te rekken en daarna gaan denken: “wat maakt het uit, jan-met-de-pet heeft toch niks in de gaten”. Lang niet iedereen is de oorzaak van de IRT-enquête vergeten!

Nog een voorbeeld. Op steeds meer plekken van Nederland wordt door fietsende agenten gebruik gemaakt van helmcamera’s plus harde schijf. Schijnt handig te zijn om “beledigingen”, handtastelijkheden e.d. mee vast te leggen. Niet alleen dat wordt vastgelegd maar ook in beeld verschijnende burgers die niets met aanhou-dingen dan wel het uitschrijven van bonnen te maken hebben. Om te onthouden: wat met zo’n helmcamera wordt opgenomen kan misbruikt worden. Geen trek in juridische problemen, niets voorgevallen tijdens uw dienst, Oom Agent? Dan heel rap de harde schijf die aan uw koppel hangt wissen! Nuttige raad: wat gij niet wilt dat u geschiedt, flik dat ook de burger niet. Hang niet de machtswellusteling uit, maak geen misbruik van uw uniform, voer niet klakkeloos alle geleuter van E. Hirsch Ballin en G. ter Horst uit, zelf logisch nadenken kost niets.

Vergeet niet dat een waarschuwing vaak veel effectiever is dan het tevoorschijn halen van het bonnenboekje. Leerzame tip inzake het fenomeen belediging: een en ander is strikt subjectief, het is een gevoelskwestie. Strafklachten deponeren omdat uw gevoel is gekrenkt, is enkel uzelf belachelijk maken. In les 16 van deze PDF vindt u alle details. Dit land bulkt namelijk niet alleen van religieuze idioten die het bestraffen van belediging prachtig vinden. En rechters die uitspraken doen over gevoelens hebben twee opties. 1) een baan zoeken in de psychiatrie. 2) sol-liciteren naar een rol in GTST. Steeds meer burgers vragen zich ook af wat het nut is van acties zoals onlangs in Den Haag het geval was. Op een goede dag had de politie tijd over om hekken om een tram te zetten, in de trant van: tijd voor actie, collega’s. Laten we vandaag eens lekker razziaatje 40-45 gaan spelen. Want dat is de eerste indruk die burgers krijgen, vooral bij díe burgers die 40-45 hebben overleefd. Hedendaagse razzia’s, het afgrendelen van wijken e.d. zijn een regel-recht uitvloeisel van 11 sep 2001. Ze zijn in het leven geroepen om burgers onder de dooddoener “als u niks te verbergen heeft, heeft u niks te vrezen”* een vals ge-voel van veiligheid te geven. In werkelijkheid beoogt de overheid slechts één doel, namelijk het in kaart brengen van alle inwoners van dit land, inclusief BSN, ge-zichtsscan en vingerafdrukken. Een blanco strafblad is niet interessant voor de he-ren. Lezer, u wordt gewoon verdacht gemaakt.

Geen papierwinkel op zak, ook als er geen sprake is van strafbare feiten? In de optiek van deze meneer en consorten bent u altijd verdacht. Zeg Agnes: waarom heb je al die agenten niet de vraag voorgelegd of ze wel wat beters te doen heb-ben? Hebben ze aangegeven dat ze het leuker vinden om burgers met drogrede-nen lastig te vallen en te bekeuren dan dat de echte problemen worden aange-pakt? Vind je het gek Agnes, dat steeds meer Nederlanders het gevoel krijgen dat er geen sprake meer is van democratie maar van democrazy met verkapte dicta-tuur? Gelukkig staan er steeds meer Nederlanders op die voornoemde praktijken niet pikken. Daarom is het van het grootste belang dat iedereen die geconfron-teerd wordt met intimiderend gedrag van de politie of andere hotemetoten, dit nauwgezet documenteert en zo spoedig mogelijk openbaar maakt. Niemand staat in dit land boven de wet, de politie zeker niet en aan een Nieuwe Gestapo heeft niemand behoefte. Dus de politie heeft te weinig tijd om in de wijk aanwezig te zijn, Agnes? Hier maken ze sinds 1 jan 2005 bijna wekelijks tijd voor vrij, maw: waarom heb je de heren niet doorgezaagd over al die (dubbele) bekeuringen die vanaf voornoemde datum tot de huidige dag worden uitgeschreven in combinatie met het onterecht vragen naar ID-bewijzen? Wist je Agnes, dat een toenemend aantal democratie- en vrouwenhaters deze werkwijze zeer op prijs stelt, vooral omdat ze weten dat er niet tegen hen wordt opgetreden?

Te weinig tijd om in de wijk aanwezig te zijn? Schuld van de bureaucratie? Wat een gelul. Politieagenten van Nederland: wat is er mis met je mond open doen te-gen de leiding in casu E. Hirsch Ballin en G. ter Horst? Hoe komt het dat bv. in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen de politie 90% van de tijd op straat te vin-den is en minder dan 10% achter het bureau? Hoe kan het dat bij onze Oosterbu-ren het percentage opgeloste zaken stukken hoger ligt dan bij ons? Welnu, dat zit zo. In Duitsland geldt het legaliteitsprincipe, dwz dat alle overtredingen worden aangepakt. In ons land geldt het opportuniteitsprincipe. Hier denkt Oom Agent: ik maak lekker zelf wel uit wat interessant genoeg is om achteraan te gaan. Stenen van Marokkanen tegen je dienstauto gegooid krijgen is derhalve interessant ge-noeg om achteraan te gaan, mits het lef aanwezig is. Zie verder bij Gouda. Maar een oud vrouwtje dat met haar rollator een lekke band krijgt kan het dus wel schud-den. Aansluitende kijktip voor liefhebbers: Toto & Harry, een zeer populair en onaf-scheidelijk polizeiduo uit Bochum, wekelijks te zien via de satelliet op het Duitse SAT 1. Kan de politie bij ons nog veel van leren. Ander voorbeeld uit de goeie ouwe tijd. Zo’n 20 jaar geleden stond de politie redelijk snel voor je deur als je ge-beld had vanwege burengerucht. En het is nog steeds zo dat na 22:00 uur iedere vorm van burengerucht uit den boze is. Echter, als je nu de politie belt over buren-gerucht, volgt het domme antwoord: sorry, we komen niet, het is niet levensbedrei-gend genoeg. Tijd om het belastingbiljet/inkomsten eens een tikkie anders in te gaan vullen.

Ander punt van discussie is de ongezonde macht die burgemeesters toebedeeld krijgen. Zij kunnen, omdat ze hoofd zijn van het lokale politieapparaat, naar belie-ven (ook als ze een slechte dag hebben, niet van bil geweest zijn, of met het ver-keerde been uit bed gestapt, ja, ja, zelfs als in theorie een kind een klapperpis-tooltje afschiet) een willekeurige wijk afgrendelen, waarna iedereen die zich daar bevindt zich door gewapende schaamhaartellers tot op het bot moet laten betas-ten. Steevast zitten er altijd naïeve idioten bij die roepen: ga gerust uw gang, we hebben niets te verbergen, u mag alles van ons weten. En als het verplicht was zou dat soort figuren zonder één seconde te aarzelen de eigen pincode afgeven. Agenten op zoek naar waardering en respect, Agnes? Laat de heren eens snel meer lef aan de dag gaan leggen en de moeilijke wijken van Nederland afgrende-len, ze weten heel goed welke dat zijn. Ze moeten maar eens snel een begin ma-ken met het betasten van degenen die al jaren met plannen rondlopen om onze de-mocratie en samenleving op losse schroeven te zetten. Oppakken die bende en vandaag nog over de grens knikkeren. Alleen dan blijft Nederland op de rails, al-leen dan kunnen agenten rekenen op waardering en respect. Maar dan moeten ze wel goed uit hun doppen blijven kijken!

Beste Agnes Kant: heb jij wel eens meegemaakt dat de politie van Doesburg zon-der tussenkomst van jou als wetgever (!) de inhoud van de WU-ID van 1 jan 2005 een ruimere werking gaf door mensen met een drogreden te bekeuren omdat ze geen ID op zak hadden? Je partijgenoten in de Senaat hebben tegen de nota be-ne door VVD-er Henk Kamp bedachte aanscherping van de legitimatieplicht en de nieuwe paspoortwet gestemd, toch? Om over na te denken: een volksvertegen-woordiger die lid is van een volkspartij die Vrijheid in zijn vaandel heeft staan, slaagt erin die zwaarbevochten vrijheid aan banden te leggen door iedere Neder-lander bij voorbaat verdacht te maken. Nu hebben de heren bestuurders van Den Haag de zgn Haagse Pand Brigade in het leven geroepen, maw Agnes: bestaat er in Doesburg al zoiets als de Doesburgse Pand Brigade? Waarom deze vraag? Welnu, er schijnt een draaiboek klaar te liggen om deze Nacht und Nebel-variant in landelijk opzicht gestalte te geven. Want hoe zou jij het vinden om onaangekondigd een legertje initimiderende, gemeentelijke gluurders aan de deur te krijgen? Of ben jij als Kamerlid gevrijwaard van dat soort bezoekjes? Lezer; u bent gewaar-schuwd!

Tot slot, Agnes: op 3 juni 2009 jl. had je tijdens het EP-verkiezingsdebat op tv een verschrikkelijk grote mond omdat volgens jou hele groepen mensen werden weg-gezet vanwege hun geloof. Bedoeld geloof is genoegzaam bekend, de vlaggen ervan verschijnen 24 uur per dag in ons openbare leven. En dat geloof is levens-gevaarlijk. Binnen de linkse kerk van Nederland vinden ze jouw grote mond van destijds fantastisch. Echter, een grote mond was in een grijs verleden vaak vanaf balkons te horen en moet - met of zonder geluidsversterking - beschouwd worden als een teken van onmacht. Daarom zijn onweerlegbare feiten een probaat middel tegen iedere grote mond, zelfs als er een intolerant (religieus) hoofd aan vastzit. Lezer, let op! Trap nooit in dit politiesmoesje dat ook regelmatig door J.P. Balken-ende, E. Hirsch Ballin en consorten wordt gebruikt. Iedere burger van dit land heeft zaken die een ander niets aangaan. Een agent laat tegenover u ook niet het ach-terste puntje van zijn tong zien. Dhr P. Hustinx, oud-directeur van wat vroeger de Registratiekamer heette en nu College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) wordt genoemd, zei eens in de NRC dat burgers beter op moeten letten. Hustinx zei ook, dat de politie niet alles hoeft te weten.. Dat zouden alle burgers van Neder-land eens onder de neus van Oom Agent moeten wrijven en niet alleen als hij zon-der tussenkomst van de wetgever zijn opsporingsbevoegdheid verruimt!

Reageren kan op het Pim Fortuyn Forum.

En welk bedrijf zou zo'n burgerpester (agent) in dienst willen nemen? Hij/Zij zou direct de hele sfeer binnen het bedrijf verzieken!

 GL - Tofik Dibi

19:55, 28/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

Tofik Dibi’s onbeantwoorde liefde

Onze favoriete Groen-Linkser, Tofik Dibi, schreef onlangs een soort ‘Lieve Mona' brief. Hij vertelt ons van zijn schaamte, zijn verdriet en van zijn hopeloze liefde voor Nederland. Kern van de brief is deze vraag: “Hoe voelt het om als Marokkaanse Nederlander de negatieve berichten over Marokkaanse Nederlanders te lezen?” Dibi betoogt hoe zielig hij is. Zijn liefde blijft onbeantwoord door de cryptoracisti-sche media, het hardvochtige Nederland en natuurlijk de PVV zelf. Maar begrijpt Dibi het onwerkelijke in zijn eigen betoog?

Want wie is Tofik Dibi? In zijn ‘Lieve Mona’ brief identificeert hij zichzelf als ‘Marok-kaanse Nederlander.’ Waarom zit Tofik Dibi in de Tweede Kamer? Als poster-child voor de hippe moslim. Waarom wordt zijn ‘Lieve Mona’ brief afgedrukt in de NRC? Omdat hij de moderne Marokkaan vertegenwoordigt. Tofik Dibi heeft niets te danken aan zijn eigen kwaliteiten. Hij heeft geen geestelijke prestaties op zijn naam staan. Hij heeft geen bedrijf opgebouwd met hard werken. Sterker nog: hij heeft in zijn hele leven nog geen dag gewerkt. Tofik Dibi heeft zijn carrière en bekendheid uitsluitend te danken aan zijn Marokkaanse Nederlanderschap. En nu beklaagt diezelfde Tofik Dibi dat hij op zijn Marokkaanse Nederlanderschap wordt aangesproken. Tsja .... 

Maar laten we eens een stap terug doen. Laten we Dibi eens bezien in een groter geheel. Laten we nu eens aannemen dat Dibi oprecht is in zijn ‘Lieve Mona’ brief. Dat hij oprecht schaamte, boosheid en verdriet voelt. Dat Dibi dus écht een beetje zielig is. Ik geloof namelijk best dat er onvrede bij Dibi zit. Dat hij, ten diepste, niet gelukkig is met zichzelf. Dibi kan schreeuwen wat hij wil, hij kan de “oer-Hollan-ders” beschuldigen van racisme, maar hij kan niet maskeren dat het echte pro-bleem bij hemzelf ligt. Ik denk dat Dibi het slachtoffer is van zijn eigen suboptimale contratactiek. Wat ik daarmee bedoel staat hier. De linkse politiek is een belicha-ming van de suboptimale contratactiek. Het systeem is een vrije, en dus kapita-listische samenleving. Dat systeem produceert overvloedige welvaart. Die over-vloed, gecombineerd met inherent menselijk schuldgevoel, is de basis voor de linkse kritiek. Die kritiek is zó succesvol, dat er verkiezingen mee gewonnen kun-nen worden.

(Sinds de PVV links is geworden, delen álle politieke partijen in Nederland weer die linkse kritiek.)

In de Sovjet-Unie is geprobeerd een autonome samenleving te bouwen op die link-se kritiek. Het resultaat is bekend. De communisten realiseerden zich niet dat ze slechts parasieten zijn. Hun linkse kritiek was slechts gebaseerd op het succes van het kapitalisme. Als je het kapitalisme vernietigt, vernietig je daarmee de basis van het com-munisme.

Parasieten en concurrenten

In de politiek, in de economie en in de biologie ontstaan systemen (of stromingen, of bedrijven, of levensvormen). Elk systeem heeft twee soorten vijanden: concur-renten en parasieten. De concurrent is een autonoom alternatief voor het systeem. De strijd van de concurrent met het systeem gaat om de totale overwinning. Im-mers, de concurrent kan in zichzelf bestaan, en kan dus het systeem vervangen. De parasiet is geen autonoom alternatief. De parasiet leeft van het systeem dat zij bestrijdt. De parasiet hanteert dus altijd een contratactiek: ze gebruikt het succes van het systeem voor haarzelf.

Zo bezien was de Koude Oorlog een strijd tussen concurrenten. Maar de oorlog van de Islam tegen het Westen is de strijd een parasiet tegen het systeem. Im-mers, Afghanistan, Gaza en Iran laten zien dat wáár de islam de macht verovert, ze onvermijdelijk faalt. Sun Tzu sloeg de spijker op de kop met: “Wie zijn vijand en zichzelf kent, kent geen angst voor honderd veldslagen.” Het probleem van het Westen is het misverstand dat Islam en Links concurrenten zijn. Grappig ge-noeg wordt dat misverstand gedeeld door de Moslims en de Linksen. Met andere woorden: de parasiet denkt dat hij een concurrent is.

Het geval Dibi

Politiek is dus de strijd tussen systeem, concurrent en parasiet. Maar in de politiek is er nóg een aspect. De actoren zijn mensen, en mensen hebben een geweten. Ik geloof dat mensen die hun lot uit handen geven aan een parasitair systeem als Is-lam of Links, altijd in de problemen komen met hun geweten. Men kan het niet in woorden uitdrukken. Maar men voelt dat er iets mis is. Men voelt dat men para-siteert. Ook Dibi heeft een geweten. En ergens van binnen voelt hij dat hij parasi-teert. En die onvrede produceert dan weer epistels als zijn ‘Lieve Mona’ brief. En dat is eigenlijk best schattig, en tegelijkertijd hoopgevend.

 Politie - Werkonwillig of te weinig tijd?

11:02, 28/7/2009 .. 0 comments .. Link
 

Te weinig tijd, Agnes?

Op 23 juli 2009 werd heel Nederland opgeschrikt door de noodkreet van de politie dat de politiek er niets meer van snapt, dit naar aanleiding van een grote SP-en-quête onder agenten, in het nieuws gebracht door SP-fractievoorzitter Agnes Kant. Ze zal wel gedacht hebben: laat ik mijn door het electoraat gefinancierde reces maar eens nuttig besteden. Uitkomst van de enquête: agenten zouden te weinig tijd hebben om in de buurt aanwezig te zijn en politici zouden onvoldoende kennis hebben van de problemen binnen het politieapparaat. Bovendien zijn er zelfs agen-ten die liever vandaag dan morgen van baan zouden willen veranderen. En dan is er nog een categorie agenten die graag kleinschalige politieposten in de buurt wil-len hebben.

Tsjongejonge Agnes: dat zal het criminele tij doen keren, dacht je ook niet? Ander punt is, dat ons huidige dwaallicht op Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst de ko-mende jaren honderden miljoenen euro’s wil bezuinigen. Ben je dat vergeten, Ag-nes? Heb je GtH al teruggeroepen van reces? Spoeddebat aangevraagd? Helaas is de bezuinigingsdrift niet de enige stunt die op het conto van GtH geschreven kan worden. Een vette Kabinetscrisis ligt op de loer temeer daar Ernst Hirsch Bal-lin van Justitie van een beruchte gleufhoed en zijn rand goed op de hoogte is. Weet je, Agnes: ten aanzien van het zelfbeklag van de politie zijn een paar zaken met elkaar in tegenspraak. Dat agenten volgens eigen zeggen te weinig tijd hebben om in de wijk aanwezig te zijn, behoeft enige nuancering. Daarnaast is 72% van de geënquêteerde agenten van mening dat ze te weinig respect en waardering van het publiek krijgen. Intelligente mensen weten dat respect en waardering ver-diend moeten worden, maar daar denkt men binnen het Nederlandse politieappa-raat kennelijk anders over. Gelet op de intrigantenmentaliteit van een niet onaan-zienlijk deel van de “sterke arm”, waarvan Leon Kuijs in Nova van 22 juli 2009 beweerde (en daar zat je zelf bij, Agnes) dat ze graag problemen voor de mensen wil oplossen, wordt het tijd dat de hand eens in eigen boezem wordt gestoken. Het is dan ook zinloos te gaan pleiten voor kleinschalige politieposten in wijken zoals het Utrechtse Zuilen en Kanaleneiland en al helemaal niet als deze posten be-woond worden door agenten die wel de wijk in willen, maar geen behoefte hebben aangiften op te nemen zodra blijkt dat bv. Marokkaans tuig andermans kinderen niet met rust kan laten, een verschijnsel dat korangerelateerd is!

Nee Agnes, een aantal agenten is helemaal niet van plan de problemen voor de mensen op te lossen. Schokkend voorbeeld van laks politiegedrag bleek uit een reportage van Netwerk, uitgezonden op 15 juli 2009. Het 4-jarige dochtertje van een inmiddels uit Zuilen vertrokken bewoonster werd door Marokkaans tuig ge-schopt en geslagen. Ze vertelde de verslaggever dat toen ze aangifte wilde doen te horen kreeg: “Ja, kinderen onder elkaar, hè?” Niet alleen in Utrecht zijn de heren agenten te lui om aangiften op te nemen, in Gouda roept de politie dat het balda-digheid is als Marokkaans tuig de dienstauto’s met stenen bekogelt. En het zijn daar niet alleen dienstauto’s die het moeten ontgelden: vrouwen en meisjes krijgen ook van alles te incasseren.

Alle leden van het nationale politieapparaat moeten heel snel ophouden met zeu-ren en aan het werk gaan. De situatie in een aantal voor hen bekende wijken is niet om over naar huis te schrijven, uitwassen moeten aangepakt. Oproep aan de Raad van Hoofdcommissarissen: al die interviews voor Nova, Netwerk en Eénvan-daag lossen de problemen niet op, het is allemaal geklets voor de bühne. Om te beginnen moet de politie al die acties eens nalaten die buiten het op peil houden van de schatkist geen ander doel beogen dan het genereren van ergernis bij de burger.

Hierbij een paar tips. Speel niet te vaak met laserpistooltjes achter bomen of strui-ken om vervolgens autobezitters aan de kop te zeuren over één, twee kilometer sneller dan de toegestane snelheid. Concentreer je op de notoire snelheidsduivels die met auto’s of opgevoerde scooters wegen en wijken onveilig maken. Schenk ook eens een beetje meer aandacht aan de voetganger op de stoep. Want hoe vaak komt het niet voor dat voetgangers niet meer veilig van de stoep gebruik kun-nen maken doordat ze niet zelden van de sokken worden gereden door fietsers of brommers? En waarom wordt er niet opgetreden tegen het toenemende fietsen zonder licht en openbare dronkenschap met de daaraan gepaarde (nachtelijke) overlast? Laat ook de ondernemers niet aan hun lot over: die beroepsgroep heeft ook in toenemende mate last van… afijn, kijk maar eens naar opsporing verzocht! Wat ook volstrekt taboe is om zonder tussenkomst van de wetgever de werking van bepaalde wetten op te rekken en daarna gaan denken: “wat maakt het uit, jan-met-de-pet heeft toch niks in de gaten”. Lang niet iedereen is de oorzaak van de IRT-enquête vergeten!

Nog een voorbeeld. Op steeds meer plekken van Nederland wordt door fietsende agenten gebruik gemaakt van helmcamera’s plus harde schijf. Schijnt handig te zijn om “beledigingen”, handtastelijkheden e.d. mee vast te leggen. Niet alleen dat wordt vastgelegd maar ook in beeld verschijnende burgers die niets met aanhou-dingen dan wel het uitschrijven van bonnen te maken hebben. Om te onthouden: wat met zo’n helmcamera wordt opgenomen kan misbruikt worden. Geen trek in juridische problemen, niets voorgevallen tijdens uw dienst, Oom Agent? Dan heel rap de harde schijf die aan uw koppel hangt wissen! Nuttige raad: wat gij niet wilt dat u geschiedt, flik dat ook de burger niet. Hang niet de machtswellusteling uit, maak geen misbruik van uw uniform, voer niet klakkeloos alle geleuter van E. Hirsch Ballin en G. ter Horst uit, zelf logisch nadenken kost niets.

Vergeet niet dat een waarschuwing vaak veel effectiever is dan het tevoorschijn halen van het bonnenboekje. Leerzame tip inzake het fenomeen belediging: een en ander is strikt subjectief, het is een gevoelskwestie. Strafklachten deponeren omdat uw gevoel is gekrenkt, is enkel uzelf belachelijk maken. In les 16 van deze PDF vindt u alle details. Dit land bulkt namelijk niet alleen van religieuze idioten die het bestraffen van belediging prachtig vinden. En rechters die uitspraken doen over gevoelens hebben twee opties. 1) een baan zoeken in de psychiatrie. 2) solli-citeren naar een rol in GTST. Steeds meer burgers vragen zich ook af wat het nut is van acties zoals onlangs in Den Haag het geval was. Op een goede dag had de politie tijd over om hekken om een tram te zetten, in de trant van: tijd voor actie, collega’s. Laten we vandaag eens lekker razziaatje 40-45 gaan spelen. Want dat is de eerste indruk die burgers krijgen, vooral bij díe burgers die 40-45 hebben overleefd. Hedendaagse razzia’s, het afgrendelen van wijken e.d. zijn een regel-recht uitvloeisel van 11 sep 2001. Ze zijn in het leven geroepen om burgers onder de dooddoener “als u niks te verbergen heeft, heeft u niks te vrezen”* een vals ge-voel van veiligheid te geven. In werkelijkheid beoogt de overheid slechts één doel, namelijk het in kaart brengen van alle inwoners van dit land, inclusief BSN, ge-zichtsscan en vingerafdrukken. Een blanco strafblad is niet interessant voor de he-ren. Lezer, u wordt gewoon verdacht gemaakt.

Geen papierwinkel op zak, ook als er geen sprake is van strafbare feiten? In de optiek van deze meneer en consorten bent u altijd verdacht. Zeg Agnes: waarom heb je al die agenten niet de vraag voorgelegd of ze wel wat beters te doen heb-ben? Hebben ze aangegeven dat ze het leuker vinden om burgers met drogrede-nen lastig te vallen en te bekeuren dan dat de echte problemen worden aange-pakt? Vind je het gek Agnes, dat steeds meer Nederlanders het gevoel krijgen dat er geen sprake meer is van democratie maar van democrazy met verkapte dicta-tuur? Gelukkig staan er steeds meer Nederlanders op die voornoemde praktijken niet pikken. Daarom is het van het grootste belang dat iedereen die geconfron-teerd wordt met intimiderend gedrag van de politie of andere hotemetoten, dit nauwgezet documenteert en zo spoedig mogelijk openbaar maakt. Niemand staat in dit land boven de wet, de politie zeker niet en aan een Nieuwe Gestapo heeft niemand behoefte. Dus de politie heeft te weinig tijd om in de wijk aanwezig te zijn, Agnes? Hier maken ze sinds 1 jan 2005 bijna wekelijks tijd voor vrij, maw: waarom heb je de heren niet doorgezaagd over al die (dubbele) bekeuringen die vanaf voornoemde datum tot de huidige dag worden uitgeschreven in combinatie met het onterecht vragen naar ID-bewijzen? Wist je Agnes, dat een toenemend aantal democratie- en vrouwenhaters deze werkwijze zeer op prijs stelt, vooral omdat ze weten dat er niet tegen hen wordt opgetreden?

Te weinig tijd om in de wijk aanwezig te zijn? Schuld van de bureaucratie? Wat een gelul. Politieagenten van Nederland: wat is er mis met je mond open doen tegen de leiding in casu E. Hirsch Ballin en G. ter Horst? Hoe komt het dat bv. in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen de politie 90% van de tijd op straat te vinden is en minder dan 10% achter het bureau? Hoe kan het dat bij onze Ooster-buren het percentage opgeloste zaken stukken hoger ligt dan bij ons? Welnu, dat zit zo. In Duitsland geldt het legaliteitsprincipe, dwz dat alle overtredingen worden aangepakt. In ons land geldt het opportuniteitsprincipe. Hier denkt Oom Agent: ik maak lekker zelf wel uit wat interessant genoeg is om achteraan te gaan. Stenen van Marokkanen tegen je dienstauto gegooid krijgen is derhalve interessant ge-noeg om achteraan te gaan, mits het lef aanwezig is. Zie verder bij Gouda. Maar een oud vrouwtje dat met haar rollator een lekke band krijgt kan het dus wel schud-den. Aansluitende kijktip voor liefhebbers: Toto & Harry, een zeer populair en onaf-scheidelijk polizeiduo uit Bo-chum, wekelijks te zien via de satelliet op het Duitse SAT1. Kan de politie bij ons nog veel van leren. Ander voorbeeld uit de goeie ouwe tijd. Zo’n 20 jaar geleden stond de politie redelijk snel voor je deur als je ge-beld had vanwege burengerucht. En het is nog steeds zo dat na 22:00 uur iedere vorm van burengerucht uit den boze is. Echter, als je nu de politie belt over buren-gerucht, volgt het domme antwoord: sorry, we komen niet, het is niet levensbedrei-gend genoeg. Tijd om het belastingbiljet/inkom-sten eens een tikkie anders in te gaan vullen.

Ander punt van discussie is de ongezonde macht die burgemeesters toebedeeld krijgen. Zij kunnen, omdat ze hoofd zijn van het lokale politieapparaat, naar belie-ven (ook als ze een slechte dag hebben, niet van bil geweest zijn, of met het ver-keerde been uit bed gestapt, ja, ja, zelfs als in theorie een kind een klapperpis-tooltje afschiet) een willekeurige wijk afgrendelen, waarna iedereen die zich daar bevindt zich door gewapende schaamhaartellers tot op het bot moet laten betas-ten. Steevast zitten er altijd naïeve idioten bij die roepen: ga gerust uw gang, we hebben niets te verbergen, u mag alles van ons weten. En als het verplicht was zou dat soort figuren zonder één seconde te aarzelen de eigen pincode afgeven. Agenten op zoek naar waardering en respect, Agnes? Laat de heren eens snel meer lef aan de dag gaan leggen en de moeilijke wijken van Nederland afgren-delen, ze weten heel goed welke dat zijn. Ze moeten maar eens snel een begin maken met het betasten van degenen die al jaren met plannen rondlopen om onze democratie en samenleving op losse schroeven te zetten. Oppakken die bende en vandaag nog over de grens knikkeren. Alleen dan blijft Nederland op de rails, al-leen dan kunnen agenten rekenen op waardering en respect. Maar dan moeten ze wel goed uit hun doppen blijven kijken!

Beste Agnes Kant: heb jij wel eens meegemaakt dat de politie van Doesburg zon-der tussenkomst van jou als wetgever (!) de inhoud van de WU-ID van 1 jan 2005 een ruimere werking gaf door mensen met een drogreden te bekeuren omdat ze geen ID op zak hadden? Je partijgenoten in de Senaat hebben tegen de nota be-ne door VVD-er Henk Kamp bedachte aanscherping van de legitimatieplicht en de nieuwe paspoortwet gestemd, toch? Om over na te denken: een volksvertegen-woordiger die lid is van een volkspartij die Vrijheid in zijn vaandel heeft staan, slaagt erin die zwaarbevochten vrijheid aan banden te leggen door iedere Neder-lander bij voorbaat verdacht te maken. Nu hebben de heren bestuurders van Den Haag de zgn Haagse Pand Brigade in het leven geroepen, maw Agnes: bestaat er in Doesburg al zoiets als de Doesburgse Pand Brigade? Waarom deze vraag? Welnu, er schijnt een draaiboek klaar te liggen om deze Nacht und Nebel-variant in landelijk opzicht gestalte te geven. Want hoe zou jij het vinden om onaangekondigd een legertje initimiderende, gemeentelijke gluurders aan de deur te krijgen? Of ben jij als Kamerlid gevrijwaard van dat soort bezoekjes? Lezer; u bent gewaar-schuwd!

Tot slot, Agnes: op 3 juni 2009 jl. had je tijdens het EP-verkiezingsdebat op tv een verschrikkelijk grote mond omdat volgens jou hele groepen mensen werden weg-gezet vanwege hun geloof. Bedoeld geloof is genoegzaam bekend, de vlaggen ervan verschijnen 24 uur per dag in ons openbare leven. En dat geloof is levensge-vaarlijk. Binnen de linkse kerk van Nederland vinden ze jouw grote mond van des-tijds fantastisch. Echter, een grote mond was in een grijs verleden vaak vanaf bal-kons te horen en moet - met of zonder geluidsversterking - beschouwd worden als een teken van onmacht. Daarom zijn onweerlegbare feiten een probaat middel te-gen iedere grote mond, zelfs als er een intolerant (religieus) hoofd aan vastzit. *Lezer, let op! Trap nooit in dit politiesmoesje dat ook regelmatig door J.P. Bal-kenende, E. Hirsch Ballin en consorten wordt gebruikt. Iedere burger van dit land heeft zaken die een ander niets aangaan. Een agent laat tegenover u ook niet het achterste puntje van zijn tong zien. Dhr P. Hustinx, oud-directeur van wat vroeger de Registratiekamer heette en nu College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) wordt genoemd, zei eens in de NRC dat burgers beter op moeten letten. Hustinx zei ook, dat de politie niet alles hoeft te weten.. Dat zouden alle burgers van Nederland eens onder de neus van Oom Agent moeten wrijven en niet alleen als hij zonder tussenkomst van de wetgever zijn opsporingsbevoegdheid verruimt!

Reageren kan op het Pim Fortuyn Forum.

 { Last Page } { Page 1 of 25 } { Next Page }

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Amsberg - Koninginnedag 2009
Islam - We wedden op het verkeerde paard
Islam - Een brief van de Profeet aan Kurt Westergaard
Islam - Problemen in Zwitserland
Elsbeth Etty - Wilders jaagt moslins de moskee uit!

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer