Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
- Home | Profile | Archives | Friends
-

Module 1025/6/2008
Propedeuse
ECTS: 4,3
Duur: 120 uren | 48 u p/w | 3 wkn

Module 10

Intelligentie en sociale competentie

Inhoud: Twee centrale begrippen uit de persoonlijkheidspsychologie zijn intelligentie
en sociale competentie. Intelligentie verwijst naar de verstandelijke vermogens van
de mens, terwijl sociale competentie betrekking heeft op het vermogen in de vele
verschillende sociale situaties die het leven met zich meebrengt, adequaat te handelen.
Beide begrippen staan niet los van elkaar. Om op adequate wijze te kunnen reageren,
zijn verstandelijke vermogens onontbeerlijk.

In deze cursus komen de begrippen intelligentie en sociale competentie uitvoerig aan
de orde. Het begrip intelligentie is zowel vanuit theoretisch als vanuit maatschappelijk
oogpunt relevant. Voor de 'zuivere wetenschap' is het bijvoorbeeld interessant na te
gaan of er verschillende soorten intelligentie te onderscheiden zijn en welke processen
ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van verschillende vormen van intelligent gedrag.
De maatschappelijke relevantie blijkt uit het feit dat intelligentietests gebruikt worden bij
personeelsselectie, bij toelating tot verschillende vormen van het onderwijs, bij school- en
beroepskeuze-advisering, bij klinisch psychologische diagnostiek en bij wetenschappelijk
onderzoek. Bij sociale competentie gaat het om redzaamheid, begrip en inzicht in de
omgang met sociale situaties. Hoewel dit begrip heel lastig meetbaar is gebleken,
wordt er in de praktijk van alledag veel belang aan gehecht. In de functie-eisen van talloze
personeelsadvertenties wordt bijvoorbeeld behalve analytisch vermogen ook uitdrukkelijk
gevraagd om de beheersing van sociale en communicatieve vaardigheden. Het tekstboek
is opgebouwd uit vier delen.
 • In Deel I (Theoretische benaderingen) komt de psychometrische
  benadering van intelligentie aan bod, waarbij de variabelen
  die verschillen in gedrag tussen mensen veroorzaken beschreven
  en geoperationaliseerd worden.
 • In Deel II (Intelligentietests)gaat het om betrouwbaarheid als
  essentieel begrip bij de constructie van intelligentietests.
  Daarnaast wordt ingegaan op de geschiedenis, ontwikkeling
  en toekomst van de Nederlandse intelligentietests en welke stappen
  gezet moeten worden bij de constructie van een intelligentietest.
 • Deel III (Intelligentie-onderzoek) gaat over de vraag of intelligentie
  dooraanleg of door de omgeving wordt bepaald. Ook wordt aan de
  hand van voorbeelden ingegaan op de voorspellende waarde van
  intelligentietests. Ten slotte komt ook het veelbesproken thema
  van testtraining en -voorbereiding aan de orde.

 • In deel  IV (Sociale competentie) wordt het verband geschetst tussen
  de begrippen sociale intelligentie, sociale competentie en sociale
  vaardigheden. Daarbij wordt ingegaan op het vermogen van mensen
  om op adequate wijze interpersoonlijke situaties in te schatten en op
  basis van die inschatting sociaal adequaat te handelen.
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Module 825/6/2008

Propedeuse
ECTS: 4,3
Module 8


Inleiding in de gezondheidspsychologie

Inhoud: Wanneer aan een willekeurige Nederlander wordt gevraagd wat het belangrijkste is
in het leven, is de kans groot dat hij of zij zal antwoorden: gezondheid.
Dat wij onze gezondheid belangrijk vinden, mag ook blijken uit het grote aantal publicaties
over dit onderwerp. Zogenaamde zelfhulpgidsen, soms wel, maar vaak ook niet gebaseerd op
resultaten van wetenschappelijk onderzoek, die ons moeten helpen te stoppen met roken,
af te vallen, een optimaal welzijn te bereiken, of in geestelijk evenwicht te komen, verschijnen
met de regelmaat van de klok. Kortom, de gezondheid houdt ons nogal bezig.

De cursus geeft een overzicht van wetenschappelijke inzichten in relaties tussen gedrag en
gezondheid, tussen lichaam en geest. Deze inleidende cursus is een goede voorbereiding op een
verdere verdieping in de gezondheidspsychologie. Het is een verplicht onderdeel van de bachelor
opleiding psychologie maar is ook als losse cursus interessant.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • De werking van het menselijk lichaam (o.a. de werking van het zenuwstelsel);
 • Stressproblematiek (o.a. oorzaken en gevolgen);
 • Theorieën die gezond en ongezond gedrag kunnen verklaren;
 • Her- en erkenning en acceptatie van ziekte en het gebruik van medische
  en gezondheidsbevorderende voorzieningen;
 • Pijnproblematiek;
 • Chronische aandoeningen.

Bij deze cursus zijn geen begeleidingsbijeenkomsten. De cursus is zodanig opgezet dat het
digitale werkboek van de cursus uw leeractiviteiten aanstuurt. Als u het digitale werkboek helemaal
hebt doorgenomen, is alle leerstof aan de orde geweest. Vanuit het digitale werkboek wordt verwezen
naar de hoofdstukken uit het tekstboek en de readers). U wordt aangeraden om vanuit het digitaal
werkboek te werk te gaan en u daar te laten aansturen door de studietaken met de bijbehorende
opdrachten. U kunt in het digitaal werkboek testen of u voldoende kennis hebt opgedaan door
de opdrachten en de zelftoetsen te maken. Daarnaast kunt u ter voorbereiding van het tentamen
de voorbeeldtentamens maken (zie cursussite).
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Module 625/6/2008

Propedeuse 1e jaar
Module 6:


Onderzoekspracticum Kwantitatieve Data-analyse


Inhoud:
Het onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse maakt u vertrouwd met de
belangrijkste statistische begrippen en technieken. Deze begrippen en technieken bieden
verschillende methoden voor het ordenen, analyseren en presenteren van gegevens die
door onderzoek zijn verkregen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van comp.programma: SPSS.

In de cursus worden de begrippen en technieken besproken aan de hand van 4 onderzoeken.
Van elk van de vier onderzoeken wordt een casusbeschrijving gegeven. Daarin wordt ingegaan
op de doelstelling en vraagstelling van het onderzoek en de manier waarop het onderzoek is
uitgevoerd. Voor elk onderzoek wordt er een SPSS-datafile gegeven met gegevens die in het
onderzoek verzameld zijn. Met behulp van de gegevens in de datafile leert u de verschillende
statistische begrippen te hanteren en statistische technieken uit te voeren. De datasets worden
in de loop van de cursus, stap voor stap, door u geanalyseerd. De cursus bestaat uit 6 studietaken

 • In studietaak A:
  maakt u kennis met de begrippen frequentie,
  gemiddelden en spreiding. Met deze begrippen
  geeft u een beschrijving van onderzoeksgegevens.
 • In studietaak B en C:
  leert u met een statistische toets na te gaan of de
  gemiddelden van twee of meer groepen van elkaar verschillen.
 • Studietaak D:
  is een herhaling van A, B en C.
 • In studietaak E:
  leert u statistisch te onderzoeken of er
  relatie bestaat tussen twee variabelen,
  bijv. tussen motivatie en prestatie.
 • Studietaak F:
  is een voorbereiding op het tentamen en
  tegelijkertijd een herhaling van studietaak A t/m E.


Elke studietaak bestaat uit een serie opdrachten. Die opdrachten hebben betrekking
op het lezen van bronnen, het formuleren van doelstelling en hypothesen, het analyseren
van gegevens, het interpreteren van de resultaten en het trekken van conclusies.
U leert niet alleen het doel van de statistische technieken en de wijze waarop zij uitgevoerd
moeten worden, maar ook leert u bepalen welke techniek bij welke hypothese gebruikt moet
worden. En u leert de uitdraai van SPSS te interpreteren. Voor het tentamen gaat u thuis aan
de hand van een serie opdrachten en SPSS de dataset van een nieuw onderzoek analyseren.
U neemt de resultaten van uw analyses, de uitdraai van SPSS dus, mee naar het tentamen.
Als u de opdrachten op de juiste wijze hebt uitgevoerd, kunt u de antwoorden op een groot
aantal tentamenvragen vinden in deze uitdraai. De overige tentamenvragen betreffen
algemene statistische kennis en achtergronden.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Module 325/6/2008
Propedeuse, 1e jaar
Module 3


Inleiding in de psychologie

Inhoud: Wat is psychologie? Dat is de centrale vraag in deze cursus.
Het antwoord daarop is niet eenvoudig. Maar, in het algemeen richt de psychologie zich
op bestudering van cognitieve en motivationele functies, en gedragsvariabelen die mens
en dier vertonen in verhouding tot zichzelf en hun fysieke en sociale omgeving. In de praktijk
betekent dit dat een psycholoog voornamelijk bezig is met het verklaren van:
-Gedrag  -Gevoelens  -Gedachten.

Om dergelijke zaken op een verantwoorde manier te kunnen verklaren moet u over bepaalde
psychologische basiskennis beschikken. Het voornaamste doel van deze cursus is om u die
basiskennis bij te brengen. Zo leert u onder andere over de biologische grondslagen van de
psychologie:
 • Wat is de invloed van de evolutie op ons gedrag?
 • Hoe werkt ons zenuwstelsel? 
 • Hoe werkt de chemische huishouding van onze hersenen?
Het antwoord op dergelijke vragen  biedt u bijvoorbeeld inzicht in drijfveren en emoties van
de mens, maar ook in de werking van bepaalde medicijnen en drugs. Vele vormen van gedrag
komen ook tot stand door leerprocessen. Vaardigheden zoals het spreken van taal of fietsen, maar
ook zaken als de voorkeur of afkeer van voedsel zijn veelal aangeleerd. Ook leert u hoe mensen de
wereld waarnemen, hoe zij informatie over de wereld onthouden en gebruiken om te redeneren,
te beslissen en problemen op te lossen.
En, natuurlijk leert u hoe menselijk gedrag verandert gedurende de levensloop. Een baby verschilt
radicaal van een volwassene, zowel qua vaardigheden als persoonlijkheid.
Ook daarover gaat deze cursus.

Tot slot mag het duidelijk zijn dat gedrag niet in isolatie plaatsvindt.
Het individu staat niet op zichzelf, maar in een sociale en culturele context.
Mensen reageren anders
wanneer ze in een groep zijn dan wanneer ze alleen zijn
en menselijk gedrag verschilt van situatie tot situatie. Sociale invloeden zorgen er bijv. voor
dat mensen in verschillende culturen en subculturen afwijkende manieren leren om met elkaar om
te gaan, met allerlei misverstanden tot gevolg. Ook op dat punt wordt een tipje van de sluier opgelicht.

Deze inleiding in de psychologie is een uiterst diverse cursus, die u in vogelvlucht
laat zien
wat de psychologie te bieden heeft. Het is dan ook een boeiende kennismaking
voor iedereen
die zich interesseert voor het vakgebied. U leert onder andere ook hoe u
computer en internet
kunt gebruiken om te communiceren en informatie te zoeken.
Daarnaast krijgt u diverse
hulpmiddelen aangeboden bij het bestuderen en leren van de stof.
0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer