Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Tweerichting

Stand van zaken

16:12, 14/11/2012 .. 0 comments .. Link
(14 november)

Middels een schrijven, gedateerd 9 november 2012, informeert de adviescommissie bezwaarschriften de indieners van een bezwaar alsvolgt:

"In verband het uw ingediende bezwaarschrift inzake het besluit namens het college, d.d. 18 september 2012, kenmerk 2012-08, inhoudende de instelling van eenrichtingsverkeer op de verbindingsbrug tussen de De Roo van Alderwereltlaan en de Hekkerdreef te Leusden, bericht ik u het volgende.

Van de zijde van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden is op 6 november jl. vernomen dat de uitvoering van het bestreden besluit, zoals in het bovenstaande omschreven, zal worden opgeschort. De komende tijd zal nader worden onderzocht of het aangevochten besluit voor heroverweging in aanmerking komt. Het voorgaande betekent dat de hoorzitting van 21 november 2012 wordt geannuleerd en de uitnodiging hiervoor komt te vervallen.

Voor de goede orde merk ik op dat de termijn om binnen 12 weken op uw bezwaarschrift te beslissen vanaf heden wordt opgeschort tot de dag waarop nadere besluitvoerming door het college in de onderhavige aangelegenheid zal hebben plaats gevonden. U zult daaromtrent nog afzonderlijk worden geïnformeerd."

In het schrijven wordt geen tekst en uitleg gegeven voor de opschorting van het bewuste verkeersbesluit, welke vanuit het college is genomen. De adviescommissie bezwaarschriften maakt slechts melding van verdaging van de beslissing op ingediende bezwaren.
Volledigheidshalve merken we op dat, gezien de datum van opschorting, 6 november jl., het college deze beslissing heeft genomen vooruitlopend op de raadsvergadering, waarin wethouder Tijs Rolle melding heeft gemaakt van deze opschorting.

Uit de Leusderkrant van 14 november hebben we, uit het artikel van Frits van Breda, vernomen dat er in 115 bezwaarschriften zijn ingediend.

Stand van zaken

13:16, 13/11/2012 .. 0 comments .. Link
(13 november)

Met een nieuwsbrief heeft de gemeente Leusden bewoners van Leusden-zuid en Tabaksteeg op de hoogte gebracht omtrent de stand van zaken rond de verbindingsbrug voor gemotoriseerd verkeer tussen beide woonkernen.

In dit schrijven wordt gesproken over commotie in Leusden-zuid en vragen die in de gemeenteraad zijn gesteld. Het college heeft daarom besloten het verkeersbesluit, waarin de maatregel eenrichtingsverkeer in te stellen op de brug, voorlopig op te schorten.

"Het college wil deze tijd gebruiken om inzichtelijk te krijgen hoe en tegen welke kosten de brug wel geschikt gemaakt kan worden voor veilig tweerichtingsverkeer.
Daarnaast wil het college in beeld krijgen in hoeverre er in Leusden-zuid wél draagvlak is voor eenrichtingsverkeer op de brug. Tegen het besluit kon bezwaar worden gemaakt, maar daarmee krijgen voorstanders geen stem. Tijdens informatieavonden die zijn gehouden over de verlegging van de Maanweg is eerder de wens uitgesproken om eenrichtingsverkeer in te stellen om zo sluipverkeer vanuit Tabaksteeg tegen te gaan", aldus vermeld in de nieuwsbrief.

Samengevat wil het college enerzijds kijken of er een veilige tweerichtingsoplossing te bereiken is, en anderzijds zien in hoeverre er draagvlak is voor een eenrichtingsoplossing.

Met bovengenoemde informatie is het nu afwachten hoe en op welke wijze de gemeente Leusden en het college van burgemeester en wethouders in het bijzonder hier invulling aan gaat geven.

Stand van zaken

13:15, 9/11/2012 .. 0 comments .. Link
(9 november 2012)

Afgelopen dinsdag, 6 november jl, heeft het college van burgemeester en wethouders van Leusden besloten het verkeersbesluit 2012-08 op te schorten, zo meldde wethouder Tijs Rolle tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 november jl. Daarmee is het verkeersbesluit niet van de baan en ligt het in de lijn der verwachting dat het college, na het verstrijken van de bezwaartermijn, de indieners van een bezwaarschrift schriftelijk op de hoogte zal stellen van de achterliggende aard van deze opschorting en de voortgang, inclusief de voorziene hoorzitting van de bezwarencommissie.

Tijdens de raadsvergadering van 8 november jl. heeft de gemeenteraad niet ingestemd met een voorliggend raadsvoorstel voor een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer, op de plaats van de tijdelijke verbinding aan de noordzijde van de Roo van Alderwereltlaan. Vanwege dit raadsvoorstel was een begrotingswijziging noodzakelijk om 25.000 euro aan middelen vrij te maken. Daarnaast zou GEM Tabaksteeg ook 25.000 euro aan middelen bijdragen. Zonder de steun van Groen Links besloot de gemeenteraad tot het afwijzen van dit voorstel omdat eerst duidelijk moet worden of deze middelen noodzakelijk zijn terwijl er onduidelijkheid is over de algehele afhandeling van verkeersstromen tussen Leusden-zuid en Tabaksteeg.

In de raadsvergadering werd tevens de bezorgdheid uitgesproken over de onduidelijke verkeerssituaties rond winkelcentrum Zuidhoek en de toekomstige busverbindingen welke over de Hekkerdreef zijn voorzien. Deze verdienen, naar de mening van de gemeenteraad, zorg en aandacht.

Raadsbreed werd een motie ingediend omdat met de aanleg van de verbinding voor langzaam verkeer de huidige tijdelijke verbinding voor verkeer in twee richtingen wordt opgeheven. Omdat het college voorts de, nog niet in gebruik genomen, brug slechts in één richting wenst open te stellen volgde een verzoek richting het college van B&W. De raad onderstreept daarbij dat veiligheid voor langzaam verkeer van groot belang is, dat de aangelegde parkeervoorzieningen aan de Roo van Alderwereltlaan bij winkelcentrum Zuidhoek te ver van voorzieningen afliggen en dat veel bewoners uit Leusden-zuid bezwaar hebben aangetekend tegen het verkeersbesluit. De raad verzoekt het college in overleg te treden met bewoners van Leusden-zuid en Tabaksteeg over het verkeersbesluit en om te onderzoeken of de (nog) ongebruikte brug kan worden opengesteld voor alleen gemotoriseerd verkeer in beide richtingen.

Stand van zaken

16:59, 8/11/2012 .. 0 comments .. Link
(8 november 2012)

Inmiddels is de formele bezwaartermijn op het verkeersbesluit 08-2012 verstreken. Uit inzichten, verkregen via de gemeente, is gebleken dat massaal gebruik is gemaakt van de bezwaarmogelijkheden, welke rond 115 bezwaarschriften heeft opgeleverd. Hiermee voelen wij ons gesteund in dit initiatief bewoners te informeren en hen te attenderen op hun rechten als burger. Verder hebben we het debat over de situatie willen voeden. In deze opzet zijn we voorlopig geslaagd; inhoudelijk is het aan de bezwaarcommissie om deze bezwaarschriften op waarde te beoordelen en een advies uit te brengen aan het Leusdens college van burgemeester en wethouders.

Op 27 oktober hebben een vijftal personen gebruik gemaakt van inspraakmogelijkheden op de 'Avond van Leusden' in het gemeentehuis. Op de agenda was daartoe het raadsvoorstel, aangaande een begrotingswijziging voor een bedrag van 25.000 voor een nieuw aan te leggen verbinding voor langzaam verkeer ter hoogte van de tijdelijke dam tussen Leusden-zuid en Tabaksteeg op de 'kop van Zuid', de aanleiding.

De lokale fietsersbond heeft zich als inspreker positief uitgelaten over deze verbinding, waar de overige vier insprekers enige scepsis hebben uitgesproken hangende de bezwaarprocedure. Wij hebben een formeel beroep geplaatst om in gesprek te komen en naar mogelijk structurele oplossingen te zoeken.

Na deze avond zijn de Leusdense fracties voorzien van een samenvatting van de stand van zaken en aandachtspunten welke relevant zijn voor een concrete oordeelsvorming. Het raadsbesluit staat als debat geagendeerd voor de vergadering van 8 november.

Afgelopen maandag, 5 november, heeft een selecte groep van bewoners uit Leusden-zuid om tafel gezeten met medewerkers van de gemeente Leusden. In dit gesprek is constructief gesproken over de situatie in de wijk, de verbindingen tussen Leusden-zuid en Tabaksteeg en verkeerssituaties rond winkelcentrum Zuidhoek. Daarbij is nogmaals onderstreept dat bewoners en bezwaarmakenden ook een veilige situatie voor langzaam verkeer willen én sluipverkeer door de wijk willen voorkomen. Het voorliggende verkeersbesluit dient dit doel, maar wordt niet gezien als de oplossing.

Dit gesprek is, door beide partijen, als positief ervaren. Enerzijds omdat er weer een dialoog met de gemeente Leusden is ontstaan en anderzijds omdat er draagvlak lijkt te zijn om naar oplossingen te zoeken. Het vergt daarbij in deze fase teveel om nu al concreet te spreken over daadwerkelijke mogelijkheden. Daarnaast is het de vraag in hoeverre dit draagvlak is om te zetten in concrete uitvoerbare en realistische actie, wat op korte termijn moeten blijken. Hoewel wij met ons initiatief geen platform zijn voor de wijk hebben we wel aangestuurd de positieve insteek voort te zetten en het delen van informatie te continueren.

(g)Eenrichtingsverkeer in Leusden-Zuid!

10:01, 1/10/2012 .. 5 comments .. Link
De nieuwe wijk Tabaksteeg naast Leusden Zuid is na jaren bouwen bijna klaar. Nu het zover is wordt ook eindelijk een oplossing gezocht voor de ontsluiting van het autoverkeer vanuit Leusden-Zuid richting Leusden Centrum en vice versa.

Al jaren worstelt het verkeer zich over een tijdelijke, rommelige en onoverzichtelijke constructie. Ook al jaren ligt er een nieuwe brug klaar die nog de naam heeft meegekregen van oud wethouder Kees de Kruijff. Deze brug blijkt nu te klein om de verkeersstroom aan te kunnen. Daarmee plotseling geconfronteerd ging de gemeente om de tafel met exploitatiemaatschappij GEM die de nieuwbouw van de Tabaksteeg coordineert. Zij kwamen met een oplossing die nu aan de inwoners van Leusden Zuid is gecommuniceerd.

Deze oplossing valt bij menigeen niet in goede aarde. Het zou namelijk betekenen dat het autoverkeer vanuit Leusden Centrum niet meer via de Roo van Alderwereltlaan Leusden Zuid in kan rijden.

Nee, er moet worden omgereden via de Maanweg. De Maanweg op zijn beurt wordt binnenkort ook nog eens verlegd waardoor er nog verder moet worden omgereden. Dit is geen goede oplossing. Er is bij het bedenken hiervan ook totaal geen rekening gehouden van de bewoners van Leusden Zuid en al helemaal niet over gecommuniceerd. Er zijn natuurlijk altijd nog andere opties te bedenken.

Maar zou het niet fijn zijn als de gemeente hierover in gesprek zou zijn gegaan met de inwoners in plaats van weer op de traditionele manier te proberen haar zaken te regelen? Daarom willen wij het anders doen: - massaal maken wij bezwaar tegen dit slechte besluit - wij organiseren een Wijkatelier waarbij wij gebruik maken van de creativiteit en denkkracht in onze eigen wijk - zo zoeken wij gezamenlijk een oplossing die op meer draagvlak kan rekenen!

Voor verdere vragen en opmerkingen bent u van harte uitgenodigd te reageren. Dat kan via de reactiemogelijkheid bij dit artikel of per mail aan Albert van der Kruit en Harry Denekamp via tweerichting@kpnmail.nl.

Links


Categories


Recent Entries

Stand van zaken
Stand van zaken
Stand van zaken
Stand van zaken
(g)Eenrichtingsverkeer in Leusden-Zuid!

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer