Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Nederlands leren

Kennisgeving referentschap (modern migratiebeleid)

09:10, 21/4/2013 .. Posted in Modern megratiebeleid .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Nieuwsbericht | 18-4-2013 

 

Op 17 april stuurt de IND alle bedrijven en organisaties een brief waarin zij geïnformeerd worden over wat voor hen de gevolgen zijn van de invoering van de Wet modern migratiebeleid per 1 juni 2013. In deze brief wordt onder meer verwezen naar de brochure voor erkenning als referent. In tegenstelling tot wat in de brief wordt vermeld, is deze brochure (nog) niet telefonisch te bestellen. 

Met ingang van 1 juni a.s. zijn de aanvraagformulieren voor erkenning als referent te downloaden op deze website.Wet modern migratiebeleid treedt op 1 juni 2013 in werking

09:08, 21/4/2013 .. Posted in Modern megratiebeleid .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Nieuwsbericht | 6-3-2013 

De Wet modern migratiebeleid wordt met ingang van 1 juni aanstaande ingevoerd. Dat heeft staatssecretaris Teeven in zijn brief aan de Tweede Kamer gemeld. De Wet nationale visa (ook wel MVV-wet genoemd) wordt tegelijkertijd ingevoerd.

De Wet modern migratiebeleid kan in werking treden nu INDiGO, het nieuwe informatiesysteem van de IND, functioneert en de uitvoering van de wet adequaat kan ondersteunen.

Vanaf de invoering van de wet zullen de meeste migranten over een referent in Nederland moeten beschikken. Referenten en migranten hebben wettelijke verplichtingen op grond van de Wet modern migratiebeleid. Het gaat onder andere om de verplichting om juiste inlichtingen aan de overheid te verstrekken en om een administratie bij te houden. Behalve verplichtingen maakt de wet het ook mogelijk dat referenten voortaan een verblijfsaanvraag voor de migrant kunnen indienen.  

Een groot voordeel van deze wet is dat de aanvraagprocedure om tot Nederland te worden toegelaten (de machtiging tot voorlopig verblijf) en de aanvraagprocedure om voor langere tijd in Nederland te mogen verblijven (de verblijfsvergunning) tot één procedure worden samengevoegd. Hierdoor hoeven migranten of hun referent nog maar één aanvraag in te dienen.

Met de invoering van de Wet modern migratiebeleid kunnen reguliere verblijfsvergunningen zoals vergunningen voor arbeid, studie en gezinshereniging, voor een langere duur verleend worden, waardoor migranten of hun referenten deze minder vaak hoeven te verlengen. Ook kan met de invoering van de Wet modern migratiebeleid gemakkelijker worden gewisseld van werkgever of onderwijsinstelling zonder dat daar een nieuwe vergunning voor nodig is.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal de Wet modern migratiebeleid uitvoeren en ook daarop handhaven. De wet biedt de IND instrumenten om effectief toezicht te houden en zichtbaar te handhaven op migranten en referenten. De IND kan bijvoorbeeld bestuurlijke boetes opleggen aan migranten en referenten die zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld voor het verstrekken van onjuiste informatie.

In de komende maanden treft de IND de laatste voorbereidingen voor de invoering van de wet. Specifieke doelgroepen zoals ketenpartners en convenanthouders worden via de gebruikelijke kanalen van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Daarnaast wordt informatie over het modern migratiebeleid op www.ind.nl geplaatst.

Meer informatie
Brief TK inwerkingtreding momi 
Migratiebeleid verandert per 1 juni 2013Restitutie leges naar aanleiding van uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 oktober 2012

09:05, 21/4/2013 .. Posted in Info MVV .. 0 comments .. 4 trackbacks .. Link

Nieuwsbericht | 27-2-2013 

 

Dit bericht is een vervolg op het bericht van 21 december 2012.
Hierin is aangegeven wanneer de leges verlaagd worden, welke zaken in aanmerking komen voor terugbetaling van teveel betaalde leges en dat de IND teveel betaalde leges ambtshalve terugbetaalt. Een ambtshalve terugbetaling betekent dat u daar niet telefonisch of schriftelijk om hoeft te vragen, dat wordt automatisch gedaan.

Begin maart 2013 zal worden gestart met de terugbetaling aan de legesbetaler. De IND vraagt u daarom nogmaals om geen verzoeken om restitutie of bezwaarschriften tegen de hoogte van de leges in te dienen. Dit verstoort namelijk het terugbetalingsproces en brengt ook voor u onnodige lasten met zich mee.

Wanneer geen rekeningnummer bij de IND bekend is, bijvoorbeeld omdat de leges voor uw aanvraag bij een van de IND-loketten zijn betaald, dan ontvangt u of uw legesbetaler eerst een brief van de IND waarin om het rekeningnummer wordt gevraagd. Gezien het grote aantal zaken waarom het gaat, zijn de teveel betaalde leges naar verwachting uiterlijk eind april 2013 terugbetaald. Als u in mei nog niets van de IND heeft gehoord en ook geen betaling heeft ontvangen (of uw legesbetaler), terwijl u van mening bent dat u in aanmerking komt voor terugbetaling van de leges, dan kunt u contact opnemen met de IND.Nieuwe legesbedragen per 1 februari 2013

09:03, 21/4/2013 .. Posted in Leges IND .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Nieuwsbericht | 29-1-2013 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft eind november in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangekondigd dat de leges voor zaken die vallen onder de EU-richtlijnen voor gezinshereniging, wetenschappelijk onderzoek en studie verlaagd worden. Deze verlaging volgt na een uitspraak van de Raad van State van 9 oktober 2012 over de hoogte van de leges. In het nieuwsbericht van 21 december 2012 is aangekondigd welke leges verlaagd zullen worden en in welke zaken leges terugbetaald zullen worden. Enkele tarieven voor leges gaan ook omhoog. Het gaat hier om aanvragen die vallen onder de richtlijn Langdurig ingezetenen. Dit zijn aanvragen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en aanvragen voor een vergunning voor bepaalde tijd ingediend door personen die de status van langdurig ingezeten derdelander hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU). Dat tarief gaat omhoog van € 130,00 naar € 150,00. Het tarief van € 40,00 voor EU-onderdanen en voor bepaalde categorieën Turkse onderdanen gaat omhoog naar € 42,00 en volgt hiermee de stijging van de leges voor de nationale identiteitskaart.

De nieuwe legesbedragen gaan in per 1 februari 2013 waarbij voor de legesverlaging voor gezinshereniging en –vorming en voor adoptie- en pleegkinderen terugwerkt tot 9 oktober 2012.

Overzicht aanpassingen legesbedragen

 • De leges voor aanvragen gezinshereniging en -vorming en voor adoptie- en pleegkinderen worden verlaagd naar € 225,00.
  Dit tarief geldt voor de volgende aanvragen:
  - machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
  - verblijfsvergunning regulier zonder mvv
  - wijziging beperking
  - verlenging (verlenging verblijfsvergunning voor gezinshereniging bij ouders, blijft een legestarief van € 150,00 gelden)

Als u met een geldige mvv inreist en een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier indient, hoeft u voor deze aanvraag geen leges te betalen.

 • De leges voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van richtlijn 2005/71 en voor studie worden verlaagd naar € 300,00
  Dit tarief geldt voor de volgende aanvragen:
  - machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
  - verblijfsvergunning regulier zonder mvv
  - wijziging beperking

Als u met een geldige mvv inreist en een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier indient, hoeft u voor deze aanvraag geen leges te betalen.
Voor verlenging blijft het bedrag van € 150,00 gelden.

 • De leges voor aanvragen die vallen onder richtlijn langdurig ingezetenen en de aanvraag voor onbepaalde tijd worden verhoogd van € 130,00 naar € 150,00
 • De leges voor EU-onderdanen en Turken (en andere leges die eerst € 40,- waren) worden verhoogd naar € 42,00.

Meer informatie

Overzicht huidige legestarievenVingerafdrukken op verblijfsdocumenten

09:01, 21/4/2013 .. Posted in Info MVV .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Nieuwsbericht | 21-1-2013 

 

De IND is bezig met het plaatsen van vingerafdrukken op het verblijfsdocument. De komende tijd worden nieuwe verblijfsdocumenten voorzien van een chip met daarop de vingerafdrukken en de foto.

Waarom doet de IND dit?

De opname van vingerafdrukken op het verblijfsdocument is verplicht op basis van een Europese Verordening. Hiermee is het verblijfsdocument beter beveiligd tegen misbruik en fraude.

Voor wie geldt dit?

Van aanvragers van 6 jaar en ouder worden twee vingerafdrukken afgenomen ten behoeve van opname op het verblijfsdocument. Burgers van de Unie en onderdanen van de EER en Zwitserland zijn vrijgesteld van deze verplichting. Van deze doelgroep wordt alleen een foto opgenomen op het verblijfsdocument.

Meer informatie

Wat gaat de aanvrager daar van merken?

 Bij alle IND-loketten zijn zuilen geplaatst waarmee de vingerafdrukken worden afgenomen. Tijdens de aanvraag neemt een IND medewerker de aanvrager mee naar de zuil om vingerafdrukken af te nemen. Ook wordt er een foto gemaakt en moet de aanvrager een handtekening zetten. Dit kost slechts een paar minuten.

Bij het afhalen van de verblijfsvergunning wordt met behulp van de vingerafdruk gekeken of het verblijfsdocument van de aanvrager is.

Hoe weet de aanvrager of vingerafdrukken worden afgenomen?

Bij het maken van de afspraak krijgt de aanvrager te horen of vingerafdrukken worden afgenomen.
Bij een verlenging of omwisseling van een verblijfsdocument kan de aanvrager worden gevraagd om naar een loket te komen om daar vingerafdrukken af te nemen en een foto te laten maken. Dit staat in de brief die de aanvrager ontvangt.

Wat gebeurt er met de vingerafdrukken?

De vingerafdrukken worden gebruikt voor het verblijfsdocument. De vingerafdrukken worden vernietigd nadat het document is gemaakt of als er geen verblijfsvergunning wordt afgegeven.

Wat gebeurt er als de aanvrager geen vingerafdrukken laat afnemen?

De IND is op grond van Europese regelgeving verplicht om op nieuwe verblijfsdocumenten vingerafdrukken te zetten. Als een aanvrager geen vingerafdrukken afgeeft kan er geen verblijfsdocument worden gemaakt.

Beoogde herinvoering van het partnerbeleid

09:00, 21/4/2013 .. Posted in Info MVV .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Nieuwsbericht | 9-1-2013 

 

Met ingang van 1 oktober 2012 zijn de gezinsmigratiemaatregelen in werking getreden. Eén van de maatregelen is dat de mogelijkheid van gezinshereniging en gezinsvorming is beperkt tot het kerngezin, dat wil zeggen tot de echtgenoten/geregistreerd partners en minderjarige kinderen. Het partnerbeleid, het beleid verruimde gezinshereniging, waaronder het ouderenbeleid, en het beleid familiebezoek is per 1 oktober afgeschaft.

Naar aanleiding van het Regeerakkoord, waarin is vastgelegd dat voor gezinshereniging en -vorming een duurzame en exclusieve relatie volstaat, heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer bij brief van 21 december 2012 geïnformeerd dat het partnerbeleid, zoals dat gold vóór 1 oktober 2012, opnieuw wordt ingevoerd. Hiervoor is wijziging van het Vreemdelingenbesluit nodig. Het streven is gericht op inwerkingtreding van deze wijziging in de eerste helft van april 2013.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal op (advies)aanvragen voor verblijf bij partner, die op of na 1 oktober 2012 door de IND zijn ontvangen, worden getoetst aan het partnerbeleid zoals dat nog luidde op 30 september 2012. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan zal, met toepassing van artikel 3.13, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit, positief worden beslist.

Het beleid verruimde gezinshereniging, waaronder het ouderenbeleid, en het beleid familiebezoek, komt niet terug. (Advies)aanvragen met deze vervallen verblijfsdoelen, die op of na 1 oktober 2012 zijn ontvangen, zullen in principe leiden tot een afwijzing.

Meer informatie

Maatregelen gezinsmigratieWijziging aanvraagformulieren

08:58, 21/4/2013 .. Posted in Info MVV .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Nieuwsbericht | 8-1-2013 

 
Vanaf 1 januari kunt u het Nederlandstalige standaardformulier ‘verzoek om advies voor MVV’ niet meer downloaden via internet of bestellen in de webshop. Met de Klantdienstwijzer kunt u door het beantwoorden van een aantal vragen een formulier downloaden dat op uw situatie van toepassing is.
 
Het Engelstalige formulier 'request for advise on the application for a provisional residence permit' is wel als standaardformulier downloaden.


Legesbedragen gezinsmigratie naar verwachting medio januari omlaag

08:57, 21/4/2013 .. Posted in Info MVV .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Nieuwsbericht | 21-12-2012 

De leges voor aanvragen gezinshereniging en –vorming en voor adoptie- en pleegkinderen worden verlaagd naar € 225,-.

Dit tarief geldt voor de volgende aanvragen:

 • machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
 • verblijfsvergunning regulier zonder mvv
 • wijziging beperking
 • verlenging (verlenging verblijfsvergunning voor gezinshereniging bij ouders, blijft een legestarief van € 150 gelden)

Als u met een geldige mvv inreist en een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier indient, hoeft u voor deze aanvraag geen leges te betalen.

Naar verwachting treden deze tarieven medio januari 2013 in werking, met terugwerkende kracht tot 9 oktober 2012. Dat is de datum waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Totdat de wijziging in werking treedt, gelden nog de huidige bedragen.

De IND betaalt de teveel betaalde leges terug voor aanvragen die op of na 9 oktober 2012 zijn ingediend, of die op 9 oktober 2012 nog niet onherroepelijk waren (die nog openstonden of waartegen nog bezwaar kon worden aangetekend). U hoeft daar dus niet om te vragen. Als uw procedure op 9 oktober 2012 al was afgesloten, komt u dus niet in aanmerking voor terugbetaling. Zodra bekend is wanneer wordt gestart met de terugbetaling, informeren wij u via deze website.

Voor aanvragen die aan een van de IND-loketten moeten worden ingediend (aanvragen voor een verblijfsvergunning of aanvragen om wijziging van de beperking) kunt u er eventueel voor kiezen om de afspraak die u daarvoor nodig hebt in te plannen na begin februari. Dit kan echter wel consequenties hebben. Als de geldigheidsduur van uw huidige verblijfsvergunning bijvoorbeeld al voor die tijd afloopt en u pas daarna een aanvraag indient, dan krijgt u zeer waarschijnlijk een verblijfsgat. Ook kan het zijn dat u een jaarcontract hebt en dat dit niet meer een jaar geldig is als u de aanvraag indient. In deze gevallen kunt u beter de aanvraag tijdig indienen en het nu nog geldende legesbedrag betalen. U krijgt na inwerkingtreding van de tarieven het teveel betaalde bedrag terug.

Regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen

08:56, 21/4/2013 .. Posted in Info MVV .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Nieuwsbericht | 21-12-2012 

De Ministerraad is op vrijdag 21 december akkoord gegaan met het voorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) om een definitieve regeling en een overgangsregeling te treffen voor asielkinderen die tenminste vijf jaar in Nederland hebben verbleven. Deze kinderen en hun gezinsleden kunnen, wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

Het asielkind dat een beroep op deze regeling wil doen, moet deze aanvraag, met gebruikmaking van een daartoe vastgesteld formulier, in persoon bij de IND indienen. Daartoe zal er eerst telefonisch een afspraak gemaakt moeten worden. Omdat beide regelingen naar verwachting eind januari 2013 in werking treden, kunt u op dit moment echter nog géén aanvraag indienen. Aanvragen die nu worden ingediend, zullen worden behandeld en beoordeeld conform het beleid dat nu geldt. Een beroep op de regeling uit het regeerakkoord biedt dus ook geen recht op opvang.

U wordt aangeraden om in de maand januari 2013 deze website in de gaten te houden, omdat op het moment dat de regeling in werking treedt daar nadere informatie zal worden gegeven over het indienen van een aanvraag.

Persbericht Ministerie van Veiligheid en Justitie

Regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen

Wijze van restitutie n.a.v. uitspraak Hof van Justitie inzake leges langdurig ingezetenen

08:54, 21/4/2013 .. Posted in Info MVV .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Nieuwsbericht | 27-9-2012 

Dit bericht is het vervolg op het bericht van 9 augustus 2012, met als onderwerp: Uitspraak Hof van Justitie inzake leges (voor langdurig ingezetenen). Op 26 april 2012 heeft het Hof van Justitie van de EU uitspraak gedaan in een procedure die de Europese Commissie is gestart tegen Nederland vanwege de leges die Nederland heft voor aanvragen van langdurig ingezeten derdelanders (dit zijn zaken die vallen onder de Europese Richtlijn 2003/109/EG).

Inmiddels is duidelijk welke personen in aanmerking komen voor restitutie. Degenen die daarvoor in aanmerking komen, hoeven hier niet om te vragen. De IND betaalt de leges terug aan degene die deze heeft betaald, dat kan u zelf zijn, maar bijvoorbeeld ook uw advocaat of een andere relatie. In bijna alle gevallen zijn de rekeningnummers bij de IND bekend. Als geen rekeningnummer bekend is, zal de IND u daarom vragen. Als de IND het bedrag aan een derde uitbetaalt, krijgt u daarvan bericht. De betaling vindt momenteel plaats en spreidt zich uit over een tijdvak van naar verwachting maximaal twee maanden.Met ingang van 1 januari 2013 nieuwe normbedragen “middelenvereiste”

08:51, 21/4/2013 .. Posted in Leges IND .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Nieuwsbericht | 21-12-2012 

 

De normbedragen waaraan moet worden voldaan bij aanvragen voor gezinsmigratie en andere procedures, gaan per 1 januari 2013 omhoog.

De bedragen zijn gebaseerd op de normbedragen die de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid ieder jaar op 1 januari en 1 juli vaststelt in het kader van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml).

In onderstaande tabel vindt u de oude (t/m 31 december) en de nieuwe bruto normbedragen.

Was vanaf 1-7-2012 Wordt vanaf 1-1-2013
     
Per maand inclusief vakantiegeld Per maand exclusief vakantiegeld Per maand inclusief vakantiegeld Per maand exclusief vakantiegeld
Echtparen en ongehuwd samenwonenden € 1572,70 € 1456,20 € 1586,95 € 1469,40
Alleenstaande ouders € 1415,43 € 1310,58 € 1428,26 € 1322,46
Alleenstaanden € 1100,89 € 1019,34 € 1110,87 € 1028,58
Visum kort verblijf € 1572,70 € 1456,20 € 1586,95 € 1469,40


Kennisgeving referentschap (modern migratiebeleid)

08:29, 21/4/2013 .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Nieuwsbericht | 18-4-2013 

 

Op 17 april stuurt de IND alle bedrijven en organisaties een brief waarin zij geïnformeerd worden over wat voor hen de gevolgen zijn van de invoering van de Wet modern migratiebeleid per 1 juni 2013. In deze brief wordt onder meer verwezen naar de brochure voor erkenning als referent. In tegenstelling tot wat in de brief wordt vermeld, is deze brochure (nog) niet telefonisch te bestellen.

 


Vingerafdrukken

08:53, 24/1/2013 .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Vingerafdrukken op verblijfsdocumenten

Nieuwsbericht | 21-01-2013

De IND is bezig met het plaatsen van vingerafdrukken op het verblijfsdocument. De komende tijd worden nieuwe verblijfsdocumenten voorzien van een chip met daarop de vingerafdrukken en de foto.

Waarom doet de IND dit?
De opname van vingerafdrukken op het verblijfsdocument is verplicht op basis van een Europese Verordening. Hiermee is het verblijfsdocument beter beveiligd tegen misbruik en fraude.

Voor wie geldt dit?
Van aanvragers van 6 jaar en ouder worden twee vingerafdrukken afgenomen ten behoeve van opname op het verblijfsdocument. Burgers van de Unie en onderdanen van de EER en Zwitserland zijn vrijgesteld van deze verplichting. Van deze doelgroep wordt alleen een foto opgenomen op het verblijfsdocument.

Meer informatie

Wat gaat de aanvrager daar van merken?
Bij alle IND-loketten zijn zuilen geplaatst waarmee de vingerafdrukken worden afgenomen. Tijdens de aanvraag neemt een IND medewerker de aanvrager mee naar de zuil om vingerafdrukken af te nemen. Ook wordt er een foto gemaakt en moet de aanvrager een handtekening zetten. Dit kost slechts een paar minuten.

Bij het afhalen van de verblijfsvergunning wordt met behulp van de vingerafdruk gekeken of het verblijfsdocument van de aanvrager is.

Hoe weet de aanvrager of vingerafdrukken worden afgenomen
Bij het maken van de afspraak krijgt de aanvrager te horen of vingerafdrukken worden afgenomen.
Bij een verlenging of omwisseling van een verblijfsdocument kan de aanvrager worden gevraagd om naar een loket te komen om daar vingerafdrukken af te nemen en een foto te laten maken. Dit staat in de brief die de aanvrager ontvangt.

Wat gebeurt er met de vingerafdrukken?
De vingerafdrukken worden gebruikt voor het verblijfsdocument. De vingerafdrukken worden vernietigd nadat het document is gemaakt of als er geen verblijfsvergunning wordt afgegeven.

Wat gebeurt er als de aanvrager geen vingerafdrukken laat afnemen?
De IND is op grond van Europese regelgeving verplicht om op nieuwe verblijfsdocumenten vingerafdrukken te zetten. Als een aanvrager geen vingerafdrukken afgeeft kan er geen verblijfsdocument worden gemaakt.

Nieuws IND

06:25, 21/12/2012 .. 0 comments .. Link
 
 
Op 21 december 2012 wordt de Regeling inburgering gepubliceerd in de Staatscourant. De wijziging van de Wet inburgering en het Besluit inburgering zijn al op 28 september 2012 in het Staatsblad gepubliceerd. De gewijzigde wet treedt per 1 januari 2013 in werking. In de Regeling inburgering worden verschillende onderdelen van de Wet inburgering nader uitgewerkt. De regeling is vooral van belang voor de uitvoeringsorganisatie DUO die vanaf 1 januari 2013 de informatievoorziening en de handhaving gaat doen voor de nieuwe inburgeringsplichtigen. Lees meer
Terug naar boven
 
In de periode van 23 oktober tot en met 3 november hebben weer de inburgeringscafés voor gemeenteambtenaren plaatsgevonden. Lees meer
Terug naar boven
2012najaar_foto_ibcafe_zutphen.jpg
Per januari 2013 vervalt artikel 19A van de Wet inburgering. Dit betekent dat inburgeringsvoorzieningen niet meer verplichtend kunnen worden opgelegd. Sommige gemeenten moeten de verordening aanpassen. Lees meer
Terug naar boven
 
In het regeerakkoord is opgenomen dat de directie Integratie & Samenleving van het ministerie van BZK wordt ondergebracht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze directie bestaat uit de afdelingen Integratie & Rechtsstaat; Participatie & Jeugd en Inburgering.  De verhuizing heeft per 3 december 2012 plaats gevonden. Lees meer
Terug naar boven
 
Per  1 januari 2013 verandert het huidige inburgeringsexamen. Het praktijkexamen en EPE (Elektronisch Praktijkexamen) worden vervangen door een nieuw taalvaardigheidsexamen, met drie onderdelen: een lees-, luister- en schrijfonderdeel, allen op niveau A2. De examens KNS en TGN blijven ongewijzigd. Lees meer
Terug naar boven
 
De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft toestemming verkregen om in 2013 de pilot Indicatie Onderwijsniveau Vluchtelingen voort te zetten  tot 1 oktober 2013.
De indicaties zijn bedoeld voor asielgerechtigde vluchtelingen die niet beschikken over in eigen land verworven onderwijsdocumenten (diploma's, vakkenoverzichten, certificaten etc.). Deze groep loopt tegen praktische problemen aan bij inburgering, scholing of werk omdat zij geen opleidingsniveau kunnen aantonen. Tijdens de pilot kunnen organisaties voor hun cliënten een indicatie aanvragen waarin het gevolgde onderwijs in het land van herkomst wordt vergeleken met het Nederlandse onderwijs. Lees meer
Terug naar boven
 
Niet alleen de Wet inburgering maar ook de Wet kinderopvang is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. De wijzigingen brengen met zich mee dat inburgeringsplichtigen vanaf 1 januari 2013 alleen nog in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag als zij bij een taalaanbieder met het keurmerk van Blik op Werk een inburgeringscursus (of NT2-cursus) volgen. Lees meer
Terug naar boven
 
Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2013 in aanmerking komen voor een eenmalige vergoeding voor de kosten van maatschappelijke begeleiding voor asielgerechtigden die na 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning asiel ontvangen. Lees meer
Terug naar boven


Nieuwe leges per 1 februari

11:27, 6/2/2013 .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Nieuwe legesbedragen per 1 februari 2013

Nieuwsbericht | 29-01-2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft eind november in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangekondigd dat de leges voor zaken die vallen onder de EU-richtlijnen voor gezinshereniging, wetenschappelijk onderzoek en studie verlaagd worden. Deze verlaging volgt na een uitspraak van de Raad van State van 9 oktober 2012 over de hoogte van de leges. In het nieuwsbericht van 21 december 2012 is aangekondigd welke leges verlaagd zullen worden en in welke zaken leges terugbetaald zullen worden. Enkele tarieven voor leges gaan ook omhoog. Het gaat hier om aanvragen die vallen onder de richtlijn Langdurig ingezetenen. Dit zijn aanvragen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en aanvragen voor een vergunning voor bepaalde tijd ingediend door personen die de status van langdurig ingezeten derdelander hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU). Dat tarief gaat omhoog van € 130,00 naar € 150,00. Het tarief van € 40,00 voor EU-onderdanen en voor bepaalde categorieën Turkse onderdanen gaat omhoog naar € 42,00 en volgt hiermee de stijging van de leges voor de nationale identiteitskaart.

De nieuwe legesbedragen gaan in per 1 februari 2013 waarbij voor de legesverlaging voor gezinshereniging en –vorming en voor adoptie- en pleegkinderen terugwerkt tot 9 oktober 2012.

Overzicht aanpassingen legesbedragen

 • De leges voor aanvragen gezinshereniging en -vorming en voor adoptie- en pleegkinderen worden verlaagd naar € 225,00.
  Dit tarief geldt voor de volgende aanvragen:
  - machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
  - verblijfsvergunning regulier zonder mvv
  - wijziging beperking
  - verlenging (verlenging verblijfsvergunning voor gezinshereniging bij ouders, blijft een legestarief van € 150,00 gelden)

Als u met een geldige mvv inreist en een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier indient, hoeft u voor deze aanvraag geen leges te betalen.

 • De leges voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van richtlijn 2005/71 en voor studie worden verlaagd naar € 300,00
  Dit tarief geldt voor de volgende aanvragen:
  - machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
  - verblijfsvergunning regulier zonder mvv
  - wijziging beperking

Als u met een geldige mvv inreist en een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier indient, hoeft u voor deze aanvraag geen leges te betalen.
Voor verlenging blijft het bedrag van € 150,00 gelden.

 • De leges voor aanvragen die vallen onder richtlijn langdurig ingezetenen en de aanvraag voor onbepaalde tijd worden verhoogd van € 130,00 naar € 150,00

 • De leges voor EU-onderdanen en Turken (en andere leges die eerst € 40,- waren) worden verhoogd naar € 42,00.About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links

Links
http://www.nederlandslereninthailand.com

Categories

Info MVV
Leges IND
Modern megratiebeleid

Recent Entries

Kennisgeving referentschap (modern migratiebeleid)
Wet modern migratiebeleid treedt op 1 juni 2013 in werking
Restitutie leges naar aanleiding van uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 oktober 2012
Nieuwe legesbedragen per 1 februari 2013
Vingerafdrukken op verblijfsdocumenten

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer