Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Woensdagmiddag begeleiding


Mijn weblog

Posted at 10:30 on 11/1/2012

 Hallo collega's en welkom op mijn weblog!

Op deze weblog staat informatie met betrekking tot de cao. Onderwerpen zullen zijn vakantie, buitengewoon verlof, overwerk en vergoedingen in geval van verhuizen, studeren en woon werkverkeer.

Onder elke blog kun je anoniem een reactie zetten met je mening over de verschillende onderwerpen. Je klikt op het woordje comment om een stukje te typen met je meing over de cao of mijn weblog. Doordat ik deze meningen kan lezen kan ik mijn weblog aanpassen en weet ik wat ik de volgende keer anders zou doen.

Mijn mening over de CAO 

Als ik medewerker van Amarant zou zijn zou ik tevreden zijn of het opgestelde CAO gehandicaptenzorg 2011-2014. Ik heb tot nu toe bijna geen gebruik hoeven te maken van deze onderwerpen van de cao. Wel vind ik de cao schappelijk in de aangeboden buitengewone verlofdagen tijdens bijzondere gebeurtenissen. Ook ben ik het eens met de regelingen voor overwerk. De gestelde regels van de bepaling van het aantal overuren en de uitbetaling hiervan vind ik goed en duidelijk opgesteld zodat de werknemer weet waar hij/zij aan toe is. De duidelijke afspraken omtrent overwerk en uitbetaling daarvan vindt goed en schappelijk vastgelegd. Met name dat als je veel overwerkt je leidinggevende actie moet ondernemen zodat het werk voor de werknemer draagbaar blijft. Acties zouden dan kunnen zijn een groter contract aanbieden of een vacature openzetten om dit werk op te vangen. Dit vind ik belangrijk omdat werknemers door die regeling niet zichzelf overbelasten met de hoeveelheid werk die ze moeten doen.

In de CAO staat ook geschreven over de verschillende kostenvergoedingen. Ik vind het goed dat als je kosten maakt voor het werk je deze vergoed krijgt door de werkgever. Met dit doel ik op de woon en werkverkeer onkosten en de contributie op beroepsvereniging. Deze worden deels vergoed door de werkgever om tegemoet te komen in de onkosten die de werknemer maakt voor zijn werk.

Het onderwerp waar ikzelf wel mee te maken heb zijn de regelingen omtrent stagiaires. Ik vind de hoogte van de uitbetaling van stagiaires matig. Dit omdat ik zelf er tegenaan loop dat deze vergoedingen voor een BOL student niet hoog zijn. Hierdoor moeten veel studenten buiten hun school en stage ook een bijbaantje nemen om rond te kunnen komen. Het gevolg hiervan is det er minder tijd over blijft voor schoolwerk thuis. Door een hogere stagevergoeding komt er minder druk op de cliënt en kan hij/zij zich beter focussen op de praktijk en theorie van de opleiding.

Over het algemeen vind ik de arbeidvoorwaarden die zijn opgesteld voor de werknemers van Amarant goed.

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Studeren

Posted at 12:47 on 27/12/2011

Stagiairs

1. Stagiairs hebben recht op stagevergoeding indien het een stage betreft die aan de volgende voorwaarden voldoet:

a. de stage wordt in het opleidingsprotocol als een verplichte stage aangemerkt;

b. de stage duurt langer dan een maand;

c. de stage heeft een minimale omvang van 150 uur.

2. De hoogte van de stagevergoeding bedraagt per 1 augustus 2009 € 275,- bruto per maand voor een stage van gemiddeld 36 uur per week, inclusief onkostenvergoeding (waaronder mede de reiskosten woonwerk verkeer en telefoonkosten worden verstaan). Deze stagevergoeding bedraagt per 1 september 2011 € 300,00 bruto per maand, per 1 september 2012 € 305,00 bruto per maand en per 1 september 2013 € 310,00 bruto per maand.

3. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.

4. Partijen bij deze CAO bevelen aan dat de instelling een aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de stagiair afsluit.

5. De stagevergoeding is niet van toepassing op de stagiair die stage loopt in het kader van de maatschappelijke stage. Onder een maatschappelijke stage wordt verstaan een vorm van leren buiten school waarbij leerlingen in het voortgezet (VMBO, HAVO, VWO) onderwijs vanuit de school door middel van vrijwilligersactiviteiten actief kennismaken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving.

 

Begeleiding leerling

1. De werknemer die door de werkgever met de taak belast is om een leerling te begeleiden, dient minimaal een maal per maand een voortgangsgesprek te voeren met deze leerling.

2. De werkgever draagt er zorg voor dat er contact met de onderwijsinstelling is over de ontwikkeling van individuele leerlingen.

3. Voor de begeleiding van de leerling is binnen de instelling een praktijkopleider aangewezen of een functionaris die de taken van een praktijkopleider vervult. Deze beschikt over:

a) een diploma of getuigschrift van minimaal hetzelfde vakinhoudelijk of aanverwant vakinhoudelijk niveau waarvoor wordt opgeleid, of over:

b) een diploma van een opleiding praktijkopleider danwel eerder verworven bekwaamheid met betrekking tot methodische, didactische en beoordelingsvaardigheden danwel bereid te zijn binnen een afgesproken tijd de genoemde bekwaamheid te verwerven.

De werkgever streeft daarbij naar praktijkopleiders/functionarissen die over beide kwalificaties (vakinhoudelijke kennis en didactische kennis) beschikken en ten minste 1 jaar recente werkervaring.

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Woon en werkverkeer

Posted at 12:45 on 27/12/2011

Reiskosten woon-werkverkeer

1. De werkgever treft een regeling voor de vergoeding voor woon- werkverkeer ten minste op het niveau van lid 3.

2. De in lid 1 bedoelde regeling wordt niet vastgesteld of gewijzigd of ingetrokken dan met instemming van de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging.

3. Indien de in lid 1 en 2 bedoelde regeling niet tot stand komt, heeft de medewerker ter zake van het eenmaal dagelijks heen en weer reizen van zijn woning naar zijn werk minimaal recht op een tegemoetkoming in de reiskosten van 8 cent per kilometer ongeacht de wijze van vervoer voor zowel de heen- als terugreis. De maximale vergoeding is gebaseerd op een enkele reisafstand van 30 kilometer.

4. Indien de medewerker ten gevolge van het uitvoeren van een gebroken dienst, als bedoeld in artikel 6:6 lid 8, meer dan eenmaal dagelijks heen en weer dient te reizen van zijn woning naar zijn werk heeft hij recht op vergoeding van de kosten van het heen en weer reizen tussen de gebroken diensten.

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Verhuizen

Posted at 12:41 on 27/12/2011

1. De werkgever treft een regeling voor de vergoeding van verhuiskosten voor zijn werknemers en aspirant werknemers.

2. De in lid 1 bedoelde regeling wordt niet vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken dan met instemming van de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging.

3. Indien de in lid 1 en 2 bedoelde regeling niet tot stand komt, heeft de werknemer die bij het aangaan van het dienstverband of gedurende zijn dienstverband verplicht wordt te verhuizen, aanspraak op een vergoeding van verhuiskosten met inachtneming van het bepaalde in lid 4.

4. Bij toepassing van lid 3 bestaat de verhuiskostenvergoeding uit:

- vergoeding van de werkelijke kosten van transport door een erkend verhuisbedrijf van bagage en inboedel van de werknemer naar de nieuwe woning;

- vergoeding van herinrichtingskosten ten bedrage van maximaal 12% van het jaarsalaris inclusief de vakantietoeslag met een maximum van bruto € 9076,-

 

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Overwerk

Posted at 12:31 on 27/12/2011

Definities overwerk                                                                                                                      Onder overwerk wordt verstaan: arbeid die incidenteel wordt verricht boven de, in het arbeids- en rusttijdenpatroon,vastgestelde werktijden waarbij de overschrijding van de arbeidsduur wordt gemeten op half jaarbasis. Van overwerk is geen sprake voor zover sprake is van een verschoven dienst.                                                                                            Opdracht tot overwerk                                                                                                                      Vergoeding voor overwerk wordt gegeven, indien de werknemer opdracht tot overwerk heeft gekregen, dan wel redelijkerwijs mocht aannemen, dat hij opdracht tot overwerk zou hebben gekregen. In een dergelijk geval stelt de werkgever achteraf de noodzaak tot overwerk vast.                                                                                                                             Structureel meerwerk                                                                                                                Indien een deeltijdwerker over een referteperiode van een jaar meer dan 10% boven zijn contractueel overeengekomen arbeidsduur werkt, wordt op verzoek van de betrokken werknemer hem een contract aangeboden waarin deze meer gewerkte uren zijn verdisconteerd. Indien betrokkene hier niet om verzoekt, wordt overgegaan tot het verlenen van assistentie of het stellen van een vacature.                                                                 Bepaling aantal overwerkuren                                                                                                                                                                                                1. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode van een half uur of korter voorafgaande aan of aansluitend op de bij arbeidstijdenregeling vastgestelde werktijd, komt niet in aanmerking voor deze vergoeding 

2. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een half uur  wordt deze periode afgerond op een heel uur.

3. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur, wordt deze periode naar boven afgerond op halve respectievelijk hele uren.

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Vakantie

Posted at 19:01 on 26/12/2011

Vakantierechten

1. De werknemer heeft met behoud van het salaris recht op 166 vakantie-uren per kalenderjaar.

2. Voor werknemers met een parttime dienstverband is de regeling van lid 1 naar rato van de omvang van het dienstverband. Voor werknemers met een gemiddelde arbeidsduur boven de 1878 uur per jaar geldt eveneens een aantal vakantie-uren naar rato van de omvang van het dienstverband.

Intrekken vakantie

1. Verleende vakantie kan worden ingetrokken, wanneer het belang van de instelling dit dringend noodzakelijk maakt.

2. Indien de werknemer als gevolg van het intrekken van de vakantie geldelijk schade lijdt, wordt deze hemvergoed.

3. Indien de werknemer als gevolg van het intrekken van de vakantie op een bepaalde dag slechts gedeeltelijk vakantie genoot, wordt deze dag niet in aanmerking genomen bij de berekening van het aantal genoten dagen.

4. Wanneer een werknemer tijdens een vastgestelde vakantie voldoende aantoonbaar voor de werkgever arbeidsongeschikt is.                    

Vaststellen van de vakantie

De duur van de vakantie en het tijdstip, waarop deze wordt genoten, dienen tijdig in overleg met en onder goedkeuring van de werkgever te worden bepaald.

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

buitengewoon verlof

Posted at 12:01 on 26/12/2011

 Onbetaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen

De werkgever geeft de werknemer voor de hierna genoemde gebeurtenissen onbetaald verlof:

a. verhuizing van de werknemer;

b. huwelijksaangifte van de werknemer;

c. het doen van aangifte van geregistreerd partnerschap;

d. het verlijden van een notariële acte waarmee een ongehuwd samenlevingsverband wordt vastgelegd;

e. het als lid bijwonen van vergaderingen van Provinciale Staten, Gemeenteraad, Gewestraad of Waterschap.

Vrije dagen in verband met bijzondere gebeurtenissen

1. De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid om aan de hierna vermelde gebeurtenissen gedurende de bij die gebeurtenissen vermelde periode deel te nemen. Zo nodig verleent de werkgever daartoe betaald verlof.

a. verhuizing van de werknemer in opdracht van de werkgever: 2 vrije dagen;

b. huwelijk of registratie van partnerschap van één van de leden van het gezin van de werknemer: 1 vrije dag;

c. huwelijk of registratie van partnerschap van bloedverwanten in de eerste en tweede graad van de werknemer, van de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner: 1 vrije dag;

d. 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer: 1 vrije dag;

e. 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van ouders of pleegouders van de werknemer, van de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner: 1 vrije dag;

f. 25- en 40-jarig dienstjubileum van de werknemer: 1 vrije dag;

g. overlijden van de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner, (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders van de werknemer dan wel van de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner: de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie;

h. overlijden van of het bijwonen van de begrafenis of crematie van bloedverwanten in de tweede graad van de werknemer, van de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner: 1 vrije dag.

Huwelijk, samenlevingsverband en kraamverlof

1. De werknemer die een huwelijk dan wel op andere wijze een samenlevingsverband aangaat, hetzij bij notariële akte dan wel gemeentelijke of kerkelijke registratie, heeft recht op 2 extra vakantiedagen (= 14,4uur). De werkgever behoeft slechts één maal de extra vakantiedagen toe te kennen zolang het hetzelfde samenlevingsverband betreft. Vanaf 1 januari 2012 geldt dat in plaats van de in de vorige volzin genoemde extra vakantiedagen, extra PBL-verlof (14,4 uur) wordt toegekend.

2. In afwijking van artikel 4:2 Wet Arbeid en Zorg heeft de werknemer bij bevalling van de echtgenote of relatiepartner recht op 28,8 uur kraamverlof.

Overige verlofmogelijkheden

De werkgever kan aan de werknemer betaald of onbetaald verlof verlenen in verband met overige bijzondere gebeurtenissen die niet in de CAO staan genoemd, zulks ter beoordeling van de werkgever. Voor de gebeurtenissen die zijn genoemd geldt dat de werknemer 14 etmalen tevoren aan de werkgever dient te melden dat hij van de regeling gebruik wenst te maken.

 

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer