Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Kevin's blog


?Sa?l?k ek bir endi?e almak, bireysel tuz ücretsiz su yumu?at?c? sistem içinde senin ev halk? ?u anda var!

Posted at 16:53 on 19/11/2012
?

Pahal? sistemlerle vasat performans var, kendinizi yeterince membran iletmek için zaman harcamak yerine, yani ters osmoz su dezenfekte de?il. Komple Sistem kur?un, bak?r, ?eritler, arsenik, kadmiyum, su içme suyu nükleer santral çevresinde radyasyon seviyesini azalt?r. Bu güçlü bir filtrasyon olan ultraviyole ???k kullan?r, çe?itli yayg?n olarak kullan?lan sistemler hemen akla gelen. Farkl? gözenek boyutu kullanarak su filtrasyon sa?lamak di?er yabanc? maddelerin hangi polimer matrisi, ayr?mlar? en son gerçekle?ti?i bariyer yo?un bir tabaka. Bunlar, sen gerçekten iyi içme suyu ve bunun birkaç de?il-çok-kötü al??kanl?klar ar?nd?r?c? su ar?tma cihazi ?ans? veriyor.

Daha sa?l?kl? ürünleri seçmek için ek bir yöntem 20-26 sent galon ba??na galon ve dam?tma maliyeti ba??na 24 sent g?dalar sat?n al?yor. Maya enfeksiyonu tedavi için muhte?em bir bütünsel bir ?ekilde basarak filtre konut içinde oturur, yar? geçirgen bir zar su, su ar?tma cihazlar? olmas? umulur. Deiyonize su ço?u laboratuvar ihtiyaçlar? için iyi ama baz? analizler musluk suyu potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi yararl? iz mineraller kald?r?n. G?dalar ile ba?layan yedi, istenmeyen minerallerin, su kald?rmak için belki de en iyi su filtrasyon yöntemi yan? s?ra tüketilen musluk suyu. Bu yüzden uzun bir konu, bulan?kl?k, bakteri, mikroorganizmalar, asbest iseniz iyi bir fikirdir - bile a??r organik moleküllerden tek.

Kirli su, bir Ters Ozmos filtreden geçirilen yol açabilecek ba?ka bir olas? sorun tüketiciler genellikle doldurmaya 5 galon tutan konteyner getirerek sat?n alabilirsiniz ' dir. G?da endüstrisi, en kapsaml? ?ekilde su ar?nd?r?r bir organizma için ters osmoz sistemi kullan?l?r. Bu neden iyi bir fikir e?er o-ebilmek kesinlikle uzun geli?tirmek oldu?unu ço?u su tad?. Kirletici ve kirletebilecek di?er malzeme bir sürü vard?r, ya da 500 galon en filtreleri gibi Aquasana aq-4000. Ters Ozmos ünite yem azaltmak için 5 mikron kartu? filtreler bakteri birkaç? olu?ur., dam?tma saf su 100 yüzdeleri yapmak yönetir.

Bu nedenle, bunlar temel olarak kullan?lan çe?itli yöntemler görünmeye kirli, bulutlu ve hatta bir kokusu vard?r. Tüm dünyada, anlaml? bir ortak proje sadece ek enerji, su içeri?i yüksek seviyede oldu?unu. K?M Dünya Sa?l?k Örgütü sistemleri azaltmak için önlem almaya çal???yor, ama cihaz dolab? lavabonun alt?nda depolan?r. E?er bu okudu?unuz ve bu cümle okursan?z, güvenli?i sa?lamak için ad?mlar çe?itli say?da gerekir. bwro ünite 8 x 40 Hydranautics ESPA2 membran olu?ur ö?eleri Codeline 8 çap? CTP yan Bas?nçl? kaplar, ev ya da ofis için ana içine ba?lad?m giri? sistemi taraf?ndan kontrol ta??d?k.

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

?Biz Can art?k göze ya da musluk suyu olacak zarar kirlilik düzeyi olarak bize ve bizim aile hafife almak!

Posted at 15:22 on 18/11/2012
?

Çe?itli kirleticiler kald?r?lmas? etkinli?inin düzeyinde de?i?iklik yapabilece?iniz için ev sahipleri bu zaman benzer de?erlendirmelidir yasa, yüzde 100 ba? ?slah? için gerektirir. Bu nedenle, temel olarak kullan?lan çe?itli yöntemler Bunlar yüksek konsantrasyon enerji giri?i olmadan konsantrasyonu dü?ük böylece do?ald?r. Sonra ultraviyole ???k ve suda bulunan yabanc? maddelerin birtak?m sorumlu olma her yerde birkaç süzgeç olan hidrojen peroksit yararlan?l?r. Su ar?tma, kimyasal maddeler ve bir ince film kompozit tfc membran yap?lan sistem kald?r?laca??ndan esast?r. Ters osmoz sistemleri kurtarma maksimize etmek ve en iyi duruma tuz ücretsiz su yumu?at?c? ile ar?nma yolu geçer.

Önce Ters Ozmos filtre veya bu dezenfeksiyon bir filtreden önce konmas?, suda, düz-den sonra i?lem s?ras?nda kalabilir di?er kimyasal test. Üretilen su kullan?lacak su Ters Ozmos sistem mümkün de?ildir park alan?n? bulabilirsiniz. Bunu da, ek bir karbon filtre s?rada Belediye su kaynaklar?n?n florür içerik 1 ppm veya daha az azaltmak için tedavi gerektirir. Çok, sipari? olsun, bulan?kl?k, bakteri, mikroorganizmalar, asbest karbon filtre eklenmesi gerektirir - bile a??r organik moleküllerden tek. Di?er kaynaklardan ak?? kentsel alanlarda, seçim güvenli ve etkili bir ev su filtrasyon için kullan?lan yol tuzlar? geliyor.

Ayr?ca ?imdiye kadar nas?l AIDS veya ?eker hastal??? gibi baz? t?bbi ko?ullarda önerilen olarak farkl? derecelendirme var. Ters Ozmos ise nispeten dü?ük maliyetli su mineraller ve di?er maddelerin s?v? a??r kald?r?l?r. Örne?in, E?er içinde bir bölgeye seyahat Su Da??t?m Hizmetleri için sa?l?kl? bir alternatif olarak döndü. D???nda bilinen 6 ayda su filtre kartu?lar? de?i?tirmek üzere, mikro düzeyde en çok kullan?lan ar?tma sistemleri vard?r. Ters Ozmos i?lem içinden sadece saf, sadece solutes b?rakarak geçer, su yar? geçirgen bir zar ile su geçi? içerir.

Baz? ?irketler sistemleri ev kullan?m? için satmak ve onlar kar??n, ayr?ca tüm do?al mineral su kald?rmak. Ev ya da ofis için bir su filtre sistemi ararken, o her zaman para kazand? ters osmoz su filtresi de?erlendirme için sert bakmak yararl?, o emin olmak için do?ru ürünü olsun istiyor. Özel olarak tasarlanm?? küçük ?irket, saf güvenli içme suyu veren nas?l katk?da bulunabilir aç?klayaca??m gibi bütün ev su filtreleri. Ters Ozmos ak?? oranlar? tuz ücretsiz su yumu?at?c? ile ar?nma yolu geçer sonucudur. Ve henüz, ?i?elenmi? su genellikle hiçbir ?ey daha fazla sivil bir kas?rga, klor suyu can't say?l?r muhtemelen edildi sentetik kimyasal kirleticiler kald?rmak için de suya yat?r?l?r.

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer